Uradni list

Številka 78
Uradni list RS, št. 78/2020 z dne 29. 5. 2020
Uradni list

Uradni list RS, št. 78/2020 z dne 29. 5. 2020

Kazalo

1170. Zaključni račun proračuna Občine Ribnica za leto 2019, stran 2787.

  
Na podlagi tretjega odstavka 98. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13, 110/11 – ZDIU12, 46/13 – ZIPRS1314-A, 101/13, 101/13 – ZIPRS1415, 38/14 – ZIPRS1415-A, 14/15 – ZIPRS1415-D, 55/15 – ZFisP, 96/15 – ZIPRS1617, 80/16 – ZIPRS1718, 71/17 – ZIPRS1819, 13/18) in 17. člena Statuta Občine Ribnica (Uradni list RS, št. 17/12) je občinski svet na 9. redni seji dne 21. 5. 2020 sprejel
Z A K L J U Č N I   R A Č U N 
proračuna Občine Ribnica za leto 2019 
1. člen 
Sprejme se zaključni račun proračuna Občine Ribnica za leto 2019.
2. člen 
Zaključni račun proračuna Občine Ribnica za leto 2019 sestavljata splošni in posebni del. V splošnem delu je podan podrobnejši prikaz predvidenih in realiziranih prihodkov in odhodkov oziroma prejemkov in izdatkov iz bilance prihodkov in odhodkov, računa finančnih terjatev in naložb ter računa financiranja, v posebnem delu pa prikaz predvidenih in realiziranih odhodkov in drugih izdatkov proračuna Občine Ribnica za leto 2019. Sestavni del zaključnega računa je tudi načrt razvojnih programov, v katerem je podan prikaz podatkov o načrtovanih vrednostih posameznih projektov, njihovih spremembah tekom leta 2019 ter o njihovi realizaciji v tem letu.
3. člen 
Splošni del zaključnega računa na ravni podskupin kontov se določa v naslednjih zneskih:
A.
BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
v EUR
Sekcija/Podsekcija/k2/k3/k4
I.
SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78)
9.507.751,91
TEKOČI PRIHODKI (70+71)
7.371.721,58
70
DAVČNI PRIHODKI
6.619.777,83
700
Davki na dohodek in dobiček
5.650.580,00
7000 Dohodnina
5.650.580,00
703
Davki na premoženje
760.155,10
7030 Davki na nepremičnine
553.390,54
7031 Davki na premičnine
2340,78
7032 Davki na dediščine in darila
52.221,41
7033 Davki na promet nepremičnin in na finančno premoženje
152.202,37
704
Domači davki na blago in storitve
209.042,73
7044 Davki na posebne storitve
6.429,02
7047 Drugi davki na uporabo blaga in storitev
202.613,71
71
NEDAVČNI PRIHODKI
751.943,75
710
Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja
514.628,78
7100 Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend ter presežkov prihodkov nad odhodki
236,32
7103 Prihodki od premoženja
514.392,46
711
Takse in pristojbine
11.223,90
7111 Upravne takse in pristojbine
11.223,90
712
Globe in druge denarne kazni
49.429,13
7120 Globe in druge denarne kazni
49.429,13
713
Prihodki od prodaje blaga in storitev
53.104,07
7130 Prihodki od prodaje blaga in storitev
53.104,07
714
Drugi nedavčni prihodki
123.557,87
7141 Drugi nedavčni prihodki
123.557,87
72
KAPITALSKI PRIHODKI
184.892,55
720
Prihodki od prodaje osnovnih sredstev
112.760,32
7200 Prihodki od prodaje zgradb in prostorov
112.447,20
7202 Prihodki od prodaje opreme
313,12
722
Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih sredstev
72.132,23
7220 Prihodki od prodaje kmetijskih zemljišč in gozdov
20.150,75
7221 Prihodki od prodaje stavbnih zemljišč
48.895,43
7222 Prihodki od prodaje premoženjskih pravic in drugih neopredmetenih sredstev
3.086,05
73
PREJETE DONACIJE
0,00
730
Prejete donacije iz domačih virov
0,00
7300 Prejete donacije in darila od domačih pravnih oseb
0,00
74
TRANSFERNI PRIHODKI
1.951.137,78
740
Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij
898.941,13
7400 Prejeta sredstva iz državnega proračuna
814.693,57
7401 Prejeta sredstva iz občinskih proračunov
82.682,56
7402 Prejeta sredstva iz javnih skladov
1.565,00
741
Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije
1.052.196,65
7413 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije iz kohezijskega sklada
1.052.196,65
II.
SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43+45)
10.563.656,26
40
TEKOČI ODHODKI
2.848.873,62
400
Plače in drugi izdatki zaposlenim
783.026,54
4000 Plače in dodatki
658.798,37
4001 Regres za letni dopust
22.793,63
4002 Povračila in nadomestila
29.946,40
4003 Sredstva za delovno uspešnost
15.287,28
4004 Sredstva za nadurno delo
9.424,32
4005 Plače za delo nerezidentov po pogodbi
37.508,00
4009 Drugi izdatki zaposlenim
9.268,54
401
Prispevki delodajalcev za socialno varnost
119.766,10
4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje
60.079,53
4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje
48.131,53
4012 Prispevek za zaposlovanje
706,65
4013 Prispevek za starševsko varstvo
678,82
4015 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU
10.169,57
402
Izdatki za blago in storitve
1.878.963,72
4020 Pisarniški in splošni material in storitve
292.181,91
4021 Posebni material in storitve
47.301,38
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije
363.821,43
4023 Prevozni stroški in storitve
7.737,07
4024 Izdatki za službena potovanja
8.583,43
4025 Tekoče vzdrževanje
930.875,59
4026 Poslovne najemnine in zakupnine
55.876,16
4027 Kazni in odškodnine
10.930,00
4029 Drugi operativni odhodki
161.656,75
403
Plačila domačih obresti
5.923,26
4031 Plačila obresti od kreditov – poslovnim bankam
5.646,56
4033 Plačila obresti od kreditov – drugim domačim kreditodajalcem
276,70
409
Rezerve
61.194,00
4090 Splošna proračunska rezervacija
21.194,00
4091 Proračunska rezerva
40.000,00
41
TEKOČI TRANSFERI
3.496.494,81
410
Subvencije
18.304,38
4102 Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom
18.304,38
411
Transferi posameznikom in gospodinjstvom
2.189.169,43
4111 Družinski prejemki in starševska nadomestila
18.152,55
4112 Transferi za zagotavljanje socialne varnosti
6.964,13
4119 Drugi transferi posameznikom
2.164.052,75
412
Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam
141.035,91
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam
141.035,91
413
Drugi tekoči domači transferi
1.147.985,09
4131 Tekoči transferi v sklade socialnega zavarovanja
73.308,63
4132 Tekoči transferi v javne sklade
24.290,76
4133 Tekoči transferi v javne zavode
956.283,75
4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki
94.101,95
42
INVESTICIJSKI ODHODKI
3.745.919,48
420
Nakup in gradnja osnovnih sredstev
3.745.919,48
4202 Nakup opreme
65.423,51
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije
2.353.119,81
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove
715.369,03
4206 Nakup zemljišč in naravnih bogastev
105.233,98
4207 Nakup nematerialnega premoženja
264.112,82
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring
242.660,33
43
INVESTICIJSKI TRANSFERI
472.368,35
431
Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki
159.341,38
4314 Investicijski transferi posameznikom in zasebnikom
40.633,00
4315 Investicijski transferi drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki
118.708,38
432
Investicijski transferi proračunskim uporabnikom
313.026,97
4323 Investicijski transferi javnim zavodom
313.026,97
III.
PRORAČUNSKI PRESEŽEK (I.-II.) (Skupaj prihodki minus skupaj odhodki)
–1.055.904,35
III/1.
PRIMARNI PRESEŽEK (I.-7102)-(II.-403-404) (Skupaj prihodki brez prihodkov od obresti minus skupaj odhodki brez plačil obresti)
–1.049.981,09
III/2.
TEKOČI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ) (70+71)–(40+41) (Tekoči prihodki minus tekoči odhodki in tekoči transferi)
1.026.353,15
B.
RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB
IV.
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)
0,00
75
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV
0,00
752
Kupnine iz naslova privatizacije
0,00
7520 Sredstva kupnin iz naslova privatizacije
0,00
VI.
PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV(IV.-V.)
0,00
C.
RAČUN FINANCIRANJA
VII.
ZADOLŽEVANJE (500+501)
0
50
ZADOLŽEVANJE
0
500
Domače zadolževanje
0
5000 Najeti krediti pri Banki Slovenije
0
VIII.
ODPLAČILA DOLGA (550+551)
212.858,76
55
ODPLAČILA DOLGA
212.858,76
550
Odplačila domačega dolga
212.858,76
5501 Odplačila kreditov poslovnim bankam
86.608,56
5502 Odplačila kreditov drugim finančnim institucijam
126.250,20
IX.
SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNU (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)
–1.268.763,11
X.
NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)
–212.858,76
XI.
NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.)
1.055.904,35
XII.
STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH NA DAN 31. 12. 2018
1.276.124,90
4. člen 
Zaključni račun se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, njegovi sestavni deli pa na spletnih straneh Občine Ribnica.
Št. 410-0029/2020
Ribnica, dne 21. maja 2020
Župan 
Občine Ribnica 
Samo Pogorelc