Uradni list

Številka 78
Uradni list RS, št. 78/2020 z dne 29. 5. 2020
Uradni list

Uradni list RS, št. 78/2020 z dne 29. 5. 2020

Kazalo

Št. 540/2020 Ob-2043/20, Stran 1133
Na podlagi sklepa Sveta zavoda VIZ II. OŠ Rogaška Slatina, Ulica Kozjanskega odreda 4, 3250 Rogaška Slatina, z dne 22. 5. 2020, svet zavoda razpisuje delovno mesto
ravnatelja/ravnateljice
Kandidat oziroma kandidatka (v nadaljevanju: kandidat) mora za imenovanje na funkcijo ravnatelja izpolnjevati pogoje, določene z Zakonom o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 16/07 – uradno prečiščeno besedilo, 36/08, 58/09, 64/09 – popr., 65/09 – popr., 20/11, 40/12 – ZUJF, 57/12 – ZPCP-2D, 47/15, 46/16, 49/16 – popr. in 25/17 – ZVaj).
Na podlagi drugega in petega odstavka 53. člena je za ravnatelja lahko imenovan:
– kdor ima najmanj izobrazbo, pridobljeno po študijskih programih za pridobitev izobrazbe druge stopnje oziroma raven izobrazbe, pridobljeno po študijskih programih, ki v skladu z zakonom ustreza izobrazbi druge stopnje,
– ima najmanj pet let delovnih izkušenj v vzgoji in izobraževanju,
– ima naziv svetnik ali svetovalec oziroma najmanj pet let naziv mentor in
– ima opravljen ravnateljski izpit oziroma si ga mora pridobiti najkasneje v enem letu po začetku mandata (peti odstavek 53. člena).
Ne glede na določbe 53. člena je za ravnatelja lahko imenovan tudi, kdor izpolnjuje pogoje po 143. in 145. členu.
Kandidat mora imeti pedagoške, vodstvene, organizacijske in druge sposobnosti za uspešno vodenje zavoda.
Izbrani kandidat bo imenovan za mandatno dobo 5 let. Za čas mandata bo z njim sklenjena pogodba o zaposlitvi na delovnem mestu ravnatelja za čas imenovanja.
Predvideni začetek dela je 5. oktober 2020.
Kandidat se na razpis prijavi s pisno vlogo, h kateri priloži dokazila o izpolnjevanju pogojev o izobrazbi, nazivu, opravljenem strokovnem izpitu, opravljenem ravnateljskem izpitu in delovnih izkušnjah v vzgoji in izobraževanju, življenjepis, program vodenja zavoda ter v skladu s 107.a členom potrdili, da kandidat:
– ni bil pravnomočno obsojen zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti, na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot šest mesecev,
– ni bil pravnomočno obsojen zaradi kaznivega dejanja zoper spolno nedotakljivost.
Vloge s prijavo na razpis kandidati pošljite v zaprti ovojnici po objavi razpisa do 8. 6. 2020, na naslov Svet zavoda VIZ II. OŠ Rogaška Slatina, Ulica Kozjanskega odreda 4, 3250 Rogaška Slatina, s pripisom Za razpis ravnatelja. Kandidati bodo prejeli pisno obvestilo o imenovanju v zakonitem roku.
Svet zavoda VIZ II. OŠ Rogaška Slatina