Uradni list

Številka 78
Uradni list RS, št. 78/2020 z dne 29. 5. 2020
Uradni list

Uradni list RS, št. 78/2020 z dne 29. 5. 2020

Kazalo

Št. 370-8/2020/3-02519718 Ob-2034/20, Stran 1110
Javni razpis 
za sofinanciranje »Priprava in izvedba aktivnosti Evropskega tedna mobilnosti v letu 2020« v okviru projekta LIFE IP CARE 4 CLIMATE – LIFE17 IPC/SI/000007, financirano s sredstvi Sklada za podnebne spremembe
1. Poziv in financer: Ministrstvo za infrastrukturo (MZI), Langusova ulica 4, 1000 Ljubljana, kot partner v projektu LIFE17 IPC/SI/000007 – LIFE IP CARE4CLIMATE poziva potencialne vlagatelje, da v predpisanem roku oddajo vlogo za dodelitev sredstev za pripravo in izvedbo aktivnosti Evropskega tedna mobilnosti v letu 2020. Aktivnosti sofinancira Ministrstvo za okolje in prostor (MOP) iz Sklada za podnebne spremembe. MZI v razpisu sodeluje kot posredniški organ in skrbi za celotno vsebinsko izvedbo razpisa.
2. Pravna in programska podlaga za izvedbo javnega razpisa
Sofinanciranje bo izvedeno na podlagi:
– Sporazuma o dodelitvi nepovratnih sredstev Evropske komisije projekt št. LIFE17 IPC/SI/000007 – LIFE IP CARE4CLIMATE, ki sta podpisala MOP in EK – Izvršna agencija za mala in srednja podjetja (EASME) dne 20. 12. 2018,
– Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13 – popr., 101/13, 55/15 – ZFisP, 96/15 – ZIPRS1617 in 13/18),
– Proračuna Republike Slovenije za leto 2020 (Uradni list RS, št. 75/19),
– Zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2020 in 2021 (Uradni list RS, št. 75/19 in 61/20 – ZDLGPE) in Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 50/07, 61/08, 99/09 – ZIPRS1011, 3/13 in 81/16),
– Odloka o Programu porabe sredstev Sklada za podnebne spremembe v obdobju 2020–2023 (Uradni list RS, št. 14/20),
– Uredbe št. 1293/2013 Evropskega parlamenta in Sveta EU z dne 11. 12. 2013 o vzpostavitvi programa za okolje in podnebne ukrepe (LIFE) in razveljavitvi Uredbe (ES) št. 614/2007 (ULL 347/185 z dne 20. 12. 2013),
– Pogodbe o sodelovanju pri izvedbi projekta št. LIFE17 IPC/SI/000007 – LIFE IP CARE4CLIMATE, sklenjene med MOP in MZI z dne 13. 11. 2019.
3. Izhodišče: Evropski teden mobilnosti (ETM) je kampanja, ki se odvija pod okriljem Evropske komisije vsako leto med 16. in 22. septembrom. Njen namen je spodbuditi občine k izvajanju ukrepov in promociji trajnostne mobilnosti ter s tem prispevati k zmanjševanju osebnega motornega prometa in s tem k izboljšanju zdravja, razvoju mest po meri pešca in kolesarja in večji kvaliteti bivanja na splošno. Zadnji dan, 22. september, je tradicionalno namenjen dnevu brez avtomobila. Nekatera sodelujoča mesta na ta dan zaprejo del središč za motorni promet. Občine svojim prebivalcem in obiskovalcem omogočijo doživetje mesta brez avtomobila, organizirajo različne izobraževalne, kulturne in zabavne dogodke ter v dogajanje vključijo čim več lokalnih interesnih skupin in širše javnosti, med drugim podjetja, šole, različna društva in nevladne organizacije. Pestro dogajanje in prijetno vzdušje, ki nastane ob pripravljenih dogodkih, pokažeta prebivalcem in mestnim oblastem, da je mogoče to z novo in trajnostno ureditvijo prometa razširiti na vse leto in v dobro vseh. ETM predstavlja priložnost pokazati javnosti, kaj vse je bilo narejeno na področju trajnostne mobilnosti tekom leta ter še dodatno promovirati ukrepe trajnostne mobilnosti in ozaveščati javnost.
4. Namen in cilj razpisa: namen razpisa je ozaveščanje in promocija trajnostne mobilnosti skozi vse leto, kar pomeni izvedbo ukrepov, ki imajo dolgoročnejši vpliv na prebivalce v slovenskih občinah ter jih aktivno spodbujajo k spremembi potovalnih navad in načinu razmišljanja v bolj trajnostno naravnane, kot je hoja, kolesarjenje, uporaba javnega prevoza, skupne vožnje, parkiranje zunaj mestnih jeder itd. Glede na trenutno stanje na področju trajnostne mobilnosti v Sloveniji je poleg izvedbe ETM v času med 16. in 22. septembrom nujno potrebno aktivnosti promocije in ozaveščanja o trajnostni mobilnosti vsebinsko obogatiti ter časovno razširiti. Cilj razpisa je podpreti občine pri izvedbi ETM 2020 s pomočjo že izdelanih predlogov aktivnosti, kot izhajajo iz Kataloga aktivnosti, ki je del tega razpisa, s katerimi lahko občina razširi in obogati svoj program in podpre že potekajoče aktivnosti na ravni občine. Iz treh že preizkušenih aktivnosti, ki se v nekaterih občinah že izvajajo, ter petih novih, ki so jih predlagali partnerji s področja trajnostne mobilnosti na projektu LIFE IP CARE4CLIMATE, podpiramo občinske programe izvedbe ETM z zahtevnejšimi aktivnostmi, kjer je za učinkovito izvedbo potrebno tudi nekaj finančnih sredstev in je doseg aktivnosti ambicioznejši.
5. Predmet: predmet javnega razpisa je sofinanciranje aktivnosti občin v zvezi s pripravo in izvedbo aktivnosti ozaveščanja in promocije v okviru Evropskega tedna mobilnosti v letu 2020 (v nadaljevanju ETM 2020). Javni razpis je namenjen za izvedbo naslednjih osmih vrst aktivnosti: A – Vključevanje lokalnega gospodarstva v promocijske aktivnosti ETM, B – Delavnice o trajnostni mobilnosti za starejše »Ostanimo mobilni«, C – Pešbus, D – Organizacija dogodkov z uporabo javnega prevoza, E – Peš kažipoti, F – Šolska ulica, G – PARK (irni) dan, H – Otroci in javni prostor. Podrobneje so aktivnosti opisane (minimalne zahteve, obseg aktivnosti, višina sofinanciranja posameznih aktivnosti) v »Katalogu aktivnosti«, ki je del razpisne dokumentacije (POGLAVJE 2). Predmet sofinanciranja je lahko tudi izvedba posamezne dejavnosti med letom (npr. peš kažipot v okviru aktivnosti E) ter njena predstavitev širši javnosti v tednu med 16. 9.–22. 9. 2020. Občina lahko od podpisa pogodbe o sofinanciranju do ETM 2020 že izvede del aktivnosti ali prične z izvedbo pred uradnim začetkom ETM 2020, vendar mora skladno z minimalnimi zahtevami le-te izvesti tudi v tednu od 16. 9.–22. 9. 2020. Predmet sofinanciranja so le upravičeni stroški, ki nastanejo od datuma objave javnega razpisa do 31. 10. 2020.
6. Osnovni pogoji za kandidiranje in merila za ocenjevanje vlog
6.1. Prejemniki sredstev
Na javni razpis se lahko prijavijo posamezne občine v Republiki Sloveniji, ki sodelujejo v ETM 2020, kar se izkaže s podpisano listino o sodelovanju. Vloge drugih subjektov, bodisi pravnih bodisi fizičnih oseb, bodo zavržene in ne bodo obravnavane. Podpisna listina o sodelovanju na ETM 2020 se nahaja na spletni strani http://sptm.si/gradiva-za-koordinatorje/. Podpisne listine se hranijo pri nacionalni koordinatorki za ETM, v prostorih MZI. V kolikor je bila podpisna listina oddana pred oddajo vloge, se kopija obvezno priloži k vlogi.
6.2. Namenska poraba, višina in delež upravičenih sredstev po javnem razpisu
Pridobljena sredstva lahko porabniki porabijo za sofinanciranje aktivnosti, ki so določene v poglavju 2. »Katalog aktivnosti«. V navedenem poglavju so določeni tudi maksimalni zneski sofinanciranja, delež sofinanciranja pa je določen v podpoglavju 9. Dodelitev sredstev. Sofinancirani bodo le upravičeni stroški, ki bodo v skladu s predvideno finančno konstrukcijo, ki je del obrazca za prijavo na razpis. V zvezi s sofinanciranjem aktivnosti so upravičeni naslednji stroški: neposredni materialni stroški, vezani na izvedbo aktivnosti; stroški informiranja in oglaševanja v medijih; stroški storitev zunanjih izvajalcev. Podrobna razčlenitev upravičenih stroškov, seznam stroškov, ki niso predmet sofinanciranja in pogoji za predložitev dokazil o nastalih stroških so navedeni v razpisni dokumentaciji v poglavju 3.3. Aktivnosti ne smejo biti sofinancirane iz drugih virov državnega, lokalnega in EU proračuna (dvojno financiranje).
6.3. Rok za porabo sredstev
Obdobje upravičenih stroškov in izdatkov, na strani upravičenca, je od datuma objave javnega razpisa do 31. 10. 2020. Sofinancirajo se upravičeni stroški in izdatki na podlagi potrjenega končnega poročila o izvedenih aktivnostih s prilogami ter dokazilih o nastanku stroškov. Upravičenec mora k predlogu zahtevka za izplačilo obvezno priložiti tudi potrdila o plačilu nastalih stroškov. Upravičenec odda samo en predlog zahtevka za izplačilo za vse nastale stroške skupaj. Predlog zahtevka za izplačilo se po elektronski pošti odda skrbniku pogodbe na MZI, ki ga bo pregledal ter upravičencu izdal pisno potrdilo o ustreznosti zahtevka. Upravičenec po prejemu pisnega potrdila MZI o ustreznosti zahtevka za izplačilo, na MOP posreduje e-račun, h kateremu obvezno priloži pisno potrdilo skrbnika pogodbe iz MZI o ustreznosti zahtevka za izplačilo. Rok za oddajo zahtevka za izplačilo na MZI je od dneva sklenitve pogodbe o sofinanciranju do datuma zaključka aktivnosti oziroma najkasneje do 16. 11. 2020. Rok za oddajo e-računa financerju – MOP, je 8 dni po prejemu potrdila o ustreznosti zahtevka za izplačilo.
6.4. Izločitveni pogoj
Vloga, ki ni v skladu s 4., 5., 6., in 8. točko iz poglavja 1 »Javni razpis«, se vrne vlagatelju in se ne ocenjuje po merilih za ocenjevanje vlog.
6.5. Merila za ocenjevanje vlog
Merila za ocenjevanje vlog in sofinanciranje aktivnosti so: (1) prispevek aktivnosti k večji ozaveščenosti javnosti o pomenu trajnostne mobilnosti; (2) kakovost načrta aktivnosti in (3) finančni načrt in stroškovna učinkovitost aktivnosti. Vrednotenje formalno popolnih vlog in določitev višine sredstev sofinanciranja bo opravljeno na podlagi meril za ocenjevanje vlog. Podrobnejša razčlenitev meril je v razpisni dokumentaciji v podpoglavju 3.2. Komisija bo obravnavala in ocenila samo popolne vloge in jih točkovala v skladu z merili, navedenimi v razpisu. Vloge, ki v postopku točkovanja ne bodo dosegle pri merilu za ocenjevanje vlog »kakovost načrta aktivnosti« vsaj 7 točk in pri merilu »finančni načrt in stroškovna učinkovitost aktivnosti«, vsaj 10 točk, ne bodo upravičene do sofinanciranja.
7. Predvidena sredstva razpisa: predvidena sredstva za vse razpisane vsebine: 200.000,00 EUR. Sredstva za izplačilo so zagotovljena v državnem proračunu na projektu LIFE17 IPC/SI/000007 – LIFE IP CARE4CLIMATE, NRP št. 2550-19-0039, na proračunski postavki 559 – Sklad za podnebne spremembe.
8. Roki
8.1. Rok za oddajo vloge
Rok za oddajo vloge na javni razpis je do 12. 6. 2020 do 9. ure. Vloga z zahtevano vsebino mora biti oddana na naslov: Ministrstvo za infrastrukturo, Langusova ulica 4, 1535 Ljubljana, oziroma osebno v glavno pisarno na naslovu ministrstva vsak delovni dan med 9. in 15.30 (v petek do 14.30) do dneva, določenega kot skrajni rok za oddajo vlog v zaprti ovojnici, ovitek pa mora biti označen z vidno navedbo javnega razpisa, na katerega se vloga nanaša, kot to določa obrazec št. 6 (naziv in naslov vlagatelja, naziv razpisa s pripisom »Ne odpiraj – vloga«).
8.2. Datum odpiranja vlog
Odpiranje vlog bo potekalo dne 15. 6. 2020 ob 11. uri na naslovu: Ministrstvo za infrastrukturo, Langusova ulica 4, 1000 Ljubljana. Vloge se bodo odpirale po vrstnem redu predložitve oziroma dospetja. Odpiranje vlog ne bo javno.
8.3. Rok za obvestilo o izbiri
MZI bo vlagateljem vlog posredoval sklep o izbiri oziroma obvestilo o ne izbiri najkasneje v 60 dneh od odpiranja vlog.
8.4. Rok za izvedbo aktivnosti
Aktivnosti morajo biti v celoti izvedene do vključno 31. 10. 2020.
8.5. Rok za oddajo končnega poročila in e-računa za izplačilo sredstev
Skrajni rok za oddajo končnega poročila aktivnosti in predloga zahtevka za izplačilo z vsemi dokazili o izvedbi je 16. 11. 2020. Končno poročilo in predlog zahtevka za izplačilo se po elektronski pošti odda skrbniku pogodbe na MZI, ki izda pisno potrdilo o ustreznosti. Po prejetju pisnega potrdila upravičenec lahko izda e-račun na MOP h kateremu priloži pisno potrdilo. Rok za oddajo e-računa na MOP je najkasneje 8 dni po prejemu potrdila o ustreznosti.
9. Dodelitev sredstev (način določanja deleža sredstev, ki ga prejme posamezni prejemnik): izpolnjevanje pogojev in vrednotenje vlog bo ugotavljala komisija, ki vodi postopek javnega razpisa. Komisijo imenuje minister, pristojen za infrastrukturo. Prijavitelji lahko zaprosijo za sofinanciranje do 100 % upravičenih stroškov aktivnosti, pri čemer dodeljen znesek za sofinanciranje posamezne aktivnosti ne sme presegati omejitev, podanih v Katalogu aktivnosti. Najvišja skupna višina sofinanciranja, ki jo lahko občina prejme, je 6.000,00 EUR. V primeru, da občina zaprosi za višji znesek sofinanciranja, bo MZI znižal višino sofinanciranja na maksimalni znesek 6.000,00 EUR. Občina se zaveže, da preostale stroške krije sama. Strokovna komisija bo na osnovi rezultatov ocenjevanja oblikovala Predlog liste aktivnosti za sofinanciranje. Prejete vloge bodo razvrščene glede na število prejetih točk, pri čemer bodo do sofinanciranja upravičene aktivnosti v okviru razpoložljivih finančnih sredstev. V primeru, da več prijaviteljev doseže enako število točk in bi bila z njihovo uvrstitvijo na Predlog liste aktivnosti za sofinanciranje presežena skupna razpoložljiva sredstva, se kot najugodnejše izberejo vloge, ki so dosegle višje število točk iz merila »Prispevek aktivnosti k večji ozaveščenosti javnosti o pomenu trajnostne mobilnosti«, nato iz merila »Kakovost načrta aktivnosti« in nazadnje »Finančni načrt in stroškovna učinkovitost«. V primeru, da za financiranje vloge, ki pride kot zadnja v poštev za sofinanciranje, ne bo dovolj sredstev za sofinanciranje v celotnem zaprošenem znesku, si MZI in MOP pridržujeta pravico, da se vlogo sofinancira v nižjem znesku. V kolikor ta prijavitelj ne sprejme predloga za delno sofinanciranje oziroma ne zagotovi manjkajočega zneska sofinanciranja iz drugih virov, se sofinanciranje v nižjem znesku ponudi prijavitelju vloge z naslednjim najvišjim številom točk. Postopek se ponavlja, dokler eden od uvrščenih prijaviteljev ne sprejme vloge oziroma se ustavi, v kolikor noben od uvrščenih prijaviteljev ne sprejme predloga.
10. Sklep o dodelitvi sredstev, pravno varstvo in podpis pogodbe: prispele vloge bodo obravnavane v skladu z določili Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 50/07, 61/08, 99/09 – ZIPRS1011, 3/13 in 81/16). Vloge bodo odprte, pregledane in ocenjene z upoštevanjem razpisnih pogojev in uporabo meril za ocenjevanje. Strokovna komisija bo ocenila posamezno vlogo in jo točkovala na podlagi meril, ki so podrobneje specificirana v točki 6.5 javnega razpisa in točki 3.2. razpisne dokumentacije. V primeru, da je vloga nepopolna (oziroma ne vsebuje vseh zahtevanih sestavin vloge), bo posredniški organ (MZI) vlagatelja pozval k dopolnitvi vloge. V primeru, da vlagatelj v danem roku ne bo dopolnil vloge, se vloga vrne vlagatelju. Vloge ne morejo biti dopolnjene z vsebinsko dopolnitvijo, ki spreminja dokumentacijo o predlaganih aktivnostih in vpliva na ocenjevanje vloge po razpisanih merilih. O dodelitvi sredstev odloči MZI s sklepom, v roku 60 dni od dneva odpiranja vlog. Vlagatelj vloge lahko v roku 8 dni od prejema sklepa o izbiri oziroma obvestila o ne izbiri na MZI vloži pritožbo. Vložena pritožba ne zadrži podpisa pogodb z izbranimi vlagatelji. Pritožnik mora natančno opredeliti razloge za vložitev pritožbe, med katerimi ne morejo biti postavljena merila za ocenjevanje vlog. O pritožbi odloča MZI s sklepom v roku 15 dni od prejema pritožbe. Vlagatelj, ki mu bodo dodeljena sredstva za sofinanciranje, mora pristopiti k podpisu pogodbe o sofinanciranju najkasneje v osmih dneh po prejemu poziva k podpisu pogodbe. V primeru, da prejemnik sredstev v osmih dneh ne podpiše pogodbe, se šteje, da je odstopil od svoje zahteve za pridobitev denarnih sredstev.
11. Informacije: razpisna dokumentacija je ves čas trajanja javnega razpisa na voljo na spletnem naslovu www.gov.si v rubriki Javni razpisi (https://www.gov.si/drzavni-organi/ministrstva/ministrstvo-za-infrastrukturo/javne-objave-ministrstva-za-infrastrukturo/). Potencialni vlagatelji lahko zastavijo vprašanja v zvezi z razpisno dokumentacijo in ostalimi elementi javnega razpisa na spletno pošto mzi-mobilen.si@gov.si. Skrajni rok za postavitev vprašanj v zvezi z javnim razpisom je najkasneje 3. 6. 2020. Ministrstvo bo odgovore na zastavljena vprašanja podalo najkasneje 5. 6. 2020. Vprašanja, zastavljena v zvezi z javnim razpisom, in odgovori nanje bodo objavljeni na spletni strani ministrstva pod objavo javnega razpisa https://www.gov.si/drzavni-organi/ministrstva/ministrstvo-za-infrastrukturo/javne-objave-ministrstva-za-infrastrukturo/). Identifikacijski podatki organizacije/osebe, ki je zastavila vprašanje, ne bodo zavedeni. Objavljena vprašanja in odgovori veljajo kot dopolnitev razpisne dokumentacije. Ministrstvo na vprašanja, ki se ne nanašajo na predmetni javni razpis, ne bo odgovarjalo in jih bo zavrglo.
Ministrstvo za infrastrukturo