Uradni list

Številka 78
Uradni list RS, št. 78/2020 z dne 29. 5. 2020
Uradni list

Uradni list RS, št. 78/2020 z dne 29. 5. 2020

Kazalo

1180. Odlok o ustanovitvi Komisije Vlade Republike Slovenije za presojanje upravičenosti prevladujočega javnega interesa v zvezi z razkritjem podatkov, ki so določeni kot tajni, stran 2804.

  
Na podlagi šestega odstavka 21. člena Zakona o Vladi Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 24/05 – uradno prečiščeno besedilo, 109/08, 38/10 – ZUKN, 8/12, 21/13, 47/13 – ZDU-1G, 65/14 in 55/17) in 21.a člena Zakona o tajnih podatkih (Uradni list RS, št. 50/06 – uradno prečiščeno besedilo, 9/10, 60/11 in 8/20) Vlada Republike Slovenije izdaja
O D L O K 
o ustanovitvi Komisije Vlade Republike Slovenije za presojanje upravičenosti prevladujočega javnega interesa v zvezi z razkritjem podatkov, ki so določeni kot tajni 
1. člen 
S tem odlokom se ustanovi Komisija Vlade Republike Slovenije za presojanje upravičenosti prevladujočega javnega interesa v zvezi z razkritjem podatkov, ki so določeni kot tajni (v nadaljnjem besedilu: komisija).
2. člen 
Komisija v okviru nalog iz 21.a člena Zakona o tajnih podatkih (Uradni list RS, št. 50/06 – uradno prečiščeno besedilo, 9/10, 60/11 in 8/20) opravlja naslednje naloge:
– pozove organ, ki je določil podatek za tajnega, da komisiji pošlje oceno škodljivih posledic, na podlagi katere je bila podatku določena tajnost, in vse prejemnike tajnega podatka, da dajo mnenje o upravičenosti razkritja podatka oziroma razlogih za ohranitev tajnosti;
– v 30 dneh od vložitve zahteve za dostop do informacij javnega značaja pripravi mnenje o upravičenosti zahteve in ga predloži vladi;
– na predlog predstojnika organa poda mnenje o upravičenosti zahteve za preklic tajnosti podatka iz 15. člena Zakona o tajnih podatkih ali predloga za preklic ali spremembo tajnosti podatka iz 21. člena Zakona o tajnih podatkih.
3. člen 
Komisijo sestavljajo:
1. dva predstavnika Urada Vlade Republike Slovenije za varovanje tajnih podatkov (predsednik komisije in namestnik člana);
2. dva predstavnika Ministrstva za obrambo (podpredsednik komisije in namestnik člana);
3. dva predstavnika Ministrstva za notranje zadeve (član in namestnik člana);
4. dva predstavnika Ministrstva za zunanje zadeve (član in namestnik člana);
5. dva predstavnika Slovenske obveščevalno-varnostne agencije (član in namestnik člana).
Člane komisije imenuje in razrešuje Vlada Republike Slovenije.
4. člen 
Način dela je urejen s poslovnikom komisije, h kateremu da soglasje Vlada Republike Slovenije.
5. člen 
Strokovne podlage za delo komisije pripravlja Urad Vlade Republike Slovenije za varovanje tajnih podatkov.
Seje komisije se poleg članov komisije lahko udeležijo tudi posamezni strokovnjaki oziroma druge osebe, za katere komisija meni, da je njihova prisotnost potrebna zaradi boljšega razumevanja obravnavane zadeve.
6. člen 
Administrativno-tehnično podporo za delo komisije zagotavlja Urad Vlade Republike Slovenije za varovanje tajnih podatkov.
7. člen 
Predstavniki ministrstev, Urada Vlade Republike Slovenije za varovanje tajnih podatkov in Slovenske obveščevalno-varnostne agencije opravljajo naloge iz 2. člena tega odloka v okviru svojih rednih delovnih obveznosti.
8. člen 
Finančna sredstva za delo komisije se zagotavljajo iz proračuna Urada Vlade Republike Slovenije za varovanje tajnih podatkov.
9. člen 
Komisija do 31. marca tekočega leta Vladi Republike Slovenije poroča o svojem delu v prejšnjem koledarskem letu.
PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE 
10. člen 
Urad Vlade Republike Slovenije za varovanje tajnih podatkov v petih dneh od uveljavitve tega odloka pozove ministrstva in vladne službe iz 3. člena tega odloka, da predlagajo svoje predstavnike v komisiji ter sporočijo njihove kontaktne podatke.
Člani komisije se imenujejo v 15 dneh od uveljavitve tega odloka.
11. člen 
Komisija sprejme poslovnik iz 4. člena tega odloka na prvi redni seji, ki se skliče v treh mesecih od uveljavitve tega odloka.
12. člen 
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 00701-7/2020
Ljubljana, dne 21. maja 2020
EVA 2020-1535-0004
Vlada Republike Slovenije 
Janez Janša 
predsednik