Uradni list

Številka 78
Uradni list RS, št. 78/2020 z dne 29. 5. 2020
Uradni list

Uradni list RS, št. 78/2020 z dne 29. 5. 2020

Kazalo

Št. 41010-8/2020 Ob-2056/20, Stran 1120
Na podlagi 20. člena Zakona o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja (ZSRR-2) (Uradni list RS, št. 20/11, 57/12, 46/16; v nadaljevanju: ZSRR-2), 2. člena Pravilnika o regionalnih razvojnih agencijah (Uradni list RS, št. 3/13, 59/15 in 12/17; v nadaljevanju: Pravilnik o RRA), Zakona o splošnem upravnem postopku (Uradni list RS, št. 24/06 – UPB, 105/06 – ZUS-1, 126/07, 65/08, 8/10 in 82/13) in Statuta Občine Cerknica (Uradni list RS, št. 2/17) in sklepa Sveta Primorsko-notranjske regije, št. 2/91-2020 z dne 10. 4. 2020, objavlja Občina Cerknica, Cesta 4. maja 53, 1380 Cerknica
javni razpis 
za izbor regionalne razvojne agencije v Primorsko-notranjski regiji za programsko obdobje 2021–2027
1. Ime oziroma naziv in sedež izvajalca javnega razpisa: Občina Cerknica, Cesta 4. maja 53, 1380 Cerknica.
2. Podlaga za izvedbo javnega razpisa: ZSRR-2 v prvem odstavku 20. člena določa, da regionalno razvojno agencijo za opravljanje splošnih razvojnih nalog izbere svet regije z javnim razpisom, javni razpis pa vodi občina, iz katere je predsednik sveta regije, razen če svet regije ne določi drugače. Svet Primorsko-notranjske regije sestavlja 6 županov razvojne regije Primorsko-notranjska, trenutno pa mu predseduje župan Občine Cerknica. Svet Primorsko-notranjske regije je na svoji 91. (dopisni) seji, dne 10. 4. 2020 sprejel sklep o začetku postopka javnega razpisa, s katerim je določil, da postopek javnega razpisa izvede Občina Cerknica in imenoval strokovno komisijo.
3. Predmet javnega razpisa
Predmet javnega razpisa je izbor regionalne razvojne agencije v Primorsko-notranjski razvojni regiji za opravljanje splošnih razvojnih nalog iz 18. člena ZSRR-2, v programskem obdobju 2021–2027, in sicer:
– priprava, usklajevanje, spremljanje in vrednotenje regionalnega razvojnega programa in regijskih projektov v regiji,
– priprava dogovorov za razvoj regije,
– izvajanje regijskih projektov in sodelovanje pri izvajanju postopkov javnih razpisov, javnih naročil in javno-zasebnega partnerstva v okviru teh projektov,
– sodelovanje in podpora pri delovanju sveta, sveta regije, regijske razvojne mreže in območnih razvojnih partnerstev,
– obveščanje, splošno svetovanje, popis projektnih idej ter usmerjanje razvojnih partnerjev v regiji pri oblikovanju, prijavi na razpise in izvedbi regijskih projektov,
– prenos znanja in dobrih praks regionalnega razvoja ter
– pomoč pri izvajanju regijskih finančnih shem iz prvega odstavka 19. člena ZZSR-2, kadar jih izvaja sklad
in v skladu z 19. členom ZSRR-2, drugih razvojnih nalog države, ki se na regionalni ravni opravljajo v javnem interesu:
– izvajanje regijske finančne sheme
– izvajanje regijske sheme kadrovskih štipendij
– dejavnost upravljanja lokalnih akcijskih skupin v okviru izvajanja lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost, sofinancirana iz evropskih skladov
– spodbujanje in razvoj podjetništva ter kulturne inovativnosti
– promocija regije in spodbujanje investicij v regiji
– izvajanje regijskih programov internacionalizacije gospodarstva
– prostorsko planiranje na regionalni ravni in
– druge podobne regijske dejavnosti, sheme in projekti po odločitvi pristojnega ministrstva po zakonu, ki določa delovanje področja ministrstev in ob soglasju ministrstva.
Regionalna razvojna agencija, ki bo na podlagi izvedenega javnega razpisa s sklepom Sveta Primorsko-notranjske regije določena za opravljanje splošnih razvojnih nalog iz 18. člena ZSRR-2 v programskem obdobju 2021–2027, bo v tem programskem obdobju izvajala tudi druge razvojne naloge, ki se opravljajo v javnem interesu in predstavljajo večji obseg od nalog, ki jih določa 19. člen ZSRR-2.
Primorsko-notranjska razvojna regija obsega območje 6 občin: Bloke, Cerknica, Ilirska Bistrica, Loška dolina, Pivka in Postojna.
V javnem razpisu uporabljen izraz »Primorsko-notranjska regija« ali » Primorsko-notranjska razvojna regija« se nanaša na območje zgoraj navedenih 6 občin.
4. Pogoji prijaviteljev
Prijavitelj mora izpolnjevati pogoje, ki jih določa ZSRR-2 in Pravilnik o RRA. Prijavitelj mora izpolnjevati naslednje pogoje:
1. Je pravna oseba z večinskim javnim vplivom na podlagi večinskega deleža vpisanega kapitala ali ustanoviteljskega deleža in z večinskim občinskim vplivom v okviru javnega vpliva (v nadaljnjem besedilu: pravna oseba v večinski javni lasti) – obvezna priloga Obrazec P.1 in izpis iz uradne evidence (AJPES, sodni register, drugo);
2. Ima strokovno usposobljene kadre za opravljanje splošnih razvojnih nalog v regiji (obvezna priloga – Obrazec P.2), kar pomeni, da:
– zagotavlja v razvojnih regijah z do vključno 100.000 prebivalci opravljanje splošnih razvojnih nalog najmanj toliko ur dela, kot bi ga opravili štirje zaposleni za polni delovni čas in v regijah z več kot 100.000 prebivalci vsaj pet zaposlenih za polni delovni čas.
– kadrovska sestava zaposlenih izkazuje interdisciplinarno znanje pri opravljanju splošnih razvojnih nalog v regiji predvsem s področja razvoja gospodarstva, kadrov, okolja in prostora;
3. Izkaže, da je del regijske razvojne mreže in pokriva območje celotne regije (obvezna priloga – Obrazec P.3 in priložen dokument o ustanovitvi regijske razvojne mreže Primorsko-notranjske regije);
4. Predloži strategijo izvajanja splošnih razvojnih nalog v regiji (obvezna priloga – izdelana strategija izvajanja splošnih razvojnih nalog v Primorsko-notranjsko regiji v programskem obdobju 2021–2027);
5. Izkaže, da ima sklenjeno pogodbeno razmerje z območnim razvojnim partnerstvom o razdelitvi splošnih razvojnih nalog v regiji, če je v regiji oblikovano območno razvojno partnerstvo v skladu s 17. členom ZSRR-2 (obvezna priloga – Obrazec P.5 in priložena pogodba z območnim razvojnim partnerstvom, v kolikor je območno razvojno partnerstvo oblikovano). V kolikor prijavitelj nima sklenjenega pogodbenega razmerja z območnim razvojnim partnerstvom, to ni izločitveni pogoj;
6. Izkaže, da ima sklenjeno pogodbeno razmerje z drugimi pravnimi osebami v večinski javni lasti o razdelitvi splošnih razvojnih nalog v regiji, če na podlagi sklepa razvojnega sveta regije skupno opravlja splošne razvojne naloge v regiji (obvezna priloga – Obrazec P.5 in priložena pogodba z drugimi pravnimi osebami v večinski javni lasti o razdelitvi splošnih razvojnih nalog v regiji, v kolikor je taka pogodba sklenjena). V kolikor prijavitelj nima sklenjenega pogodbenega razmerja z drugimi pravnimi osebami v večinski javni lasti o razdelitvi splošnih razvojnih nalog, ki bi bilo sklenjeno na podlagi sklepa razvojnega sveta regije, to ni izločitveni pogoj;
7. Ima ustrezne prostore in opremo za opravljanje splošnih razvojnih nalog (obvezna priloga – Obrazec P.5);
8. Ima zagotovljene tehnične pogoje za vključitev v informacijski sistem ministrstva, pristojnega za regionalno politiko (obvezna priloga – Obrazec P.5);
9. Vodi ločene računovodske evidence za opravljanje splošnih razvojnih nalog v regiji (obvezna priloga – Obrazec P.5);
10. Ima poravnane zapadle davčne obveznosti (obvezna priloga – Obrazec P.5).
Izpolnjevanje pogojev prijavitelj izkaže z izpolnjenimi podatki na predpisanih obrazcih iz te točke javnega razpisa in drugimi obveznimi dokazili, ki so navedeni pri posameznem pogoju.
V nadaljnji postopek ocenjevanja vlog (točkovanje) se bodo uvrstili prijavitelji, ki bodo izpolnjevali vse zgoraj navedene obvezne pogoje.
5. Merila za izbor
Točkovanje vloge prijavitelja po posameznem merilu se opravi na podlagi podatkov, ki jih je prijavitelj navedel v razpisnih obrazcih P.1 in P.2. Za posamezno merilo, kjer je to navedeno, je potrebno priložiti predpisan obrazec iz razpisne dokumentacije in drugo zahtevano dokazilo, kot je navedeno pri posameznem merilu.
1) Delež javnega vpliva:
Delež javnega vpliva ene ali več občin
Število točk
nad 60 %
10
51 %–59,9 %
5
40 %–50,9 %
2
2) Leta delovanja na področju spodbujanja razvoja:
Delovanje na področju spodbujanja razvoja pomeni opravljanje splošnih razvojnih nalog v javnem interesu, kot jih določa 18. člen ZSRR-2.
Leta delovanja
Število točk
nad 10 let
10
do 10 let
5
Leta delovanja na področju spodbujanja razvoja prijavitelj izkazuje z izjavo (Obrazec M.2), ki ji priloži formalni akt (sklep, pogodba ipd.), s katerim je izkazano dano pooblastilo za opravljanje splošnih razvojnih nalog v javnem interesu v določenem obdobju oziroma letih.
3) Reference pri pripravi in izvajanju regijskih projektov:
»Regijski projekt« je razvojni projekt, ki temelji na regionalnem razvojnem programu, uresničuje razvojne prioritete razvojne regije in izkorišča njene razvojne potenciale; od lokalnega projekta se regijski razlikuje po celovitem reševanju določene problematike v okviru razvojne regije oziroma širšem razvojnem vplivu na razvojno regijo in izven nje.
Kot veljavna referenca se prizna regijski projekt, ki ga je prijavitelj na območju celotne razvojne regije pripravil in izvajal v obdobju zadnjih 7 let.
Reference prijavitelj izkazuje z izjavo (Obrazec M.3).
Število regijskih projektov
Število točk
10 ali več
10
5–9
7
1–4
5
4) Število in stopnja izobrazbe strokovnega kadra, ki opravlja splošne razvojne naloge (SRN)
Število zaposlenih, ki opravljajo SRN 
z najmanj VII. stopnjo izobrazbe*
Število točk
6 ali več
10
do vključno 5 zaposlenih
5
*Stopnja izobrazbe: Za stopnjo izobrazbe šteje zadnja dokončana stopnja, ki jo je zaposleni dosegel. Za VII. stopnjo izobrazbe šteje 2. bolonjska stopnja, specializacija po visokošolskem strokovnem programu, univerzitetni program.
5) Reference pri vodenju priprave regionalnega razvojnega programa:
Regionalni razvojni program je temeljni strateški in programski dokument na regionalni ravni, kot to določa Zakon o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja (ZSRR-2).
Referenca pri vodenju priprave regionalnega razvojnega programa za območje celotne regije se šteje, v kolikor prijavitelj izkaže, da je oziroma je bil v preteklih programskih obdobjih vodja priprave regionalnega razvojnega programa celotne regije. Pri izkazovanju referenc za vodenje priprave regionalnega razvojnega programa za območje celotne regije se upošteva število regionalnih razvojnih programov (RRP), ki jih je kot nosilec priprave vodil prijavitelj.
Število RRP, ki jih je vodil prijavitelj kot nosilec priprave RRP 
Število točk
vodil pripravo 2 RRP
10
vodil pripravo 1 RRP
5
Reference pri vodenju priprave regionalnega razvojnega programa prijavitelj izkazuje z izjavo (Obrazec M.5).
6. Varovanje osebnih podatkov in poslovnih skrivnosti
Vsi podatki iz vlog prijaviteljev, ki jih strokovna komisija odpre, so informacije javnega značaja razen osebnih podatkov in tistih, ki jih prijavitelj posebej označi, in sicer so to poslovne skrivnosti in druge izjeme iz 6. člena Zakona o dostopu do informacij javnega značaja (Uradni list RS, št. 51/06 – UPB2, 117/06 – ZDavP-2, 23/14, 50/14, 19/15 – odl. US in 102/15 – ZDIJZ: NPB10; v nadaljevanju: ZDIJZ), ki niso javno dostopne in tako ne smejo biti razkrite oziroma dostopne javnosti. Poslovna skrivnost se lahko nanaša na posamezen podatek ali del vloge, ne more pa se nanašati na celotno vlogo. Prijavitelj mora pojasniti, zakaj posamezen podatek ne sme biti dostopen javnosti kot informacija javnega značaja. Če prijavitelj ne označi in ne razloži takšnih podatkov v vlogi, se bo smatralo, da vloga po stališču prijavitelja ne vsebuje poslovnih skrivnosti in drugih izjem iz 6. člena ZDIJZ.
Varovanje osebnih podatkov bo zagotovljeno v skladu z veljavno zakonodajo, ki pokriva varovanje osebnih podatkov, vključno s 140. členom Uredbe št. 1303/20136/EU.
7. Priprava vloge za javni razpis
Prijavitelji pripravijo vlogo za javni razpis v skladu z navodili javnega razpisa.
Vloga na razpis mora vsebovati:
– izpolnjeno, podpisano s strani zakonitega zastopnika ali pooblaščene osebe in žigosano prijavnico;
– izpolnjeni, s strani zakonitega zastopnika ali pooblaščene osebe podpisani in žigosani razpisni obrazci o izpolnjevanju pogojev prijaviteljev in doseganju meril. Izpolnjeni obrazci morajo izkazovati dejansko stanje in informacije o prijavitelju, ki temeljijo na preverljivih dejstvih in podatkih;
– izdelana strategija izvajanja splošnih razvojnih nalog v Primorsko-notranjski regiji v programskem obdobju 2021–2027;
– parafiran osnutek pogodbe. V osnutek pogodbe se ne vpisuje ničesar, osnutek pogodbe se zgolj parafira na vsaki strani besedila. S parafiranjem osnutka pogodbe se prijavitelj strinja, da se je seznanil z vsebino pogodbe in se z njo v celoti strinja;
– izpolnjena, s strani zakonitega zastopnika ali pooblaščene osebe podpisana in žigosana izjava o strinjanju z vsemi pogoji in zahtevami javnega razpisa in razpisne dokumentacije.
Celotna vloga (prijavnica, razpisni obrazci, izjava) mora biti napisana oziroma izpolnjena v slovenskem jeziku. Pripravljena vloga, z vsemi zahtevanimi obrazci in dokazili, se vloži v ovojnico.
8. Rok in način oddaje vlog
Rok za oddajo vlog je 15 dni od objave javnega razpisa v Uradnem listu RS, to je do 13. 6. 2020. Kot pravočasne se štejejo vse vloge, ki bodo do tega dne oddane na pošti s priporočeno pošiljko (poštni žig).
Za pravilno označene se bodo štele vloge, ki bodo poslane v zaprtih ovojnicah, na ovojnici bodo imele pripis »Ne odpiraj – Javni razpis za izbor RRA za obdobje 2021–2027«, na hrbtni strani ovojnice pa naveden naziv in poštni naslov prijavitelja. Ovojnica z vlogo mora biti naslovljena na: Občina Cerknica, Cesta 4. maja 53, 1380 Cerknica.
Vloge, ki bodo oddane prepozno, to je po roku za oddajo vlog in ki ne bodo pravilno označene, bodo zavržene.
9. Odpiranje prispelih vlog in obravnava prijav
Odpiranje prispelih vlog na javni razpis s strani strokovne komisije ne bo javno.
V primeru nepopolnih vlog ali nerazumljivih navedb v vlogi bo strokovna komisija prijavitelje pozvala, da v roku 8 dni vlogo ustrezno dopolnijo. V primeru, da vloga v zahtevanem roku ne bo dopolnjena, bo s sklepom zavržena.
Strokovna komisija bo obravnavala vloge prijaviteljev, ki bodo izpolnjevali vse zahtevane pogoje iz točke 4 tega javnega razpisa. Vloge prijaviteljev, ki ne bodo izpolnjevale pogojev iz točke 4 tega javnega razpisa, bodo zavržene.
Strokovna komisija bo obravnavala vloge, ki bodo popolne, pravilno izpolnjene in oddane v prepisanem roku z vsemi zahtevanimi obrazci in dokazili. Strokovna komisija bo opravila strokovni pregled prispelih vlog in jih točkovala na podlagi meril iz točke 5 javnega razpisa.
Strokovna komisija bo po točkovanju izdelala končno poročilo izvedenega javnega razpisa, iz katerega mora biti razvidno število prejetih točk posameznega prijavitelja oziroma njegove vloge.
Strokovna komisija bo predlagala za izbor tistega prijavitelja, ki bo ob izpolnjevanju vseh obveznih pogojev iz točke 4 tega javnega razpisa prejel najvišje število točk po merilih za izbor. V kolikor bosta dva ali več prijaviteljev ovrednotena z istim najvišjim številom točk, bo strokovna komisija za izbor predlagala tistega prijavitelja, ki je prejel višje število točk pri merilu 3. V kolikor bosta tudi na podlagi števila točk pri merilu 3 še vedno dva ali več prijaviteljev ovrednotena z istim najvišjim številom točk, bo o predlogu za izbor prijavitelja med prijavitelji z doseženim najvišjim številom vseh točk odločil predsednik strokovne komisije.
10. Odločitev o izboru RRA za obdobje 2021–2027
Na podlagi končnega poročila strokovne komisije bo o izboru regionalne razvojne agencije za območje Primorsko-notranjske regije, za programsko obdobje 2021–2027, odločil Svet Primorsko-notranjske regije s sklepom, ki ga podpiše predsednik sveta regije. Zoper sklep o izboru regionalne razvojne agencije ni dovoljena pritožba, možen pa je upravni spor pri pristojnem sodišču.
V skladu z drugim odstavkom 20. člena ZSRR-2 daje k izbiri RRA predhodno soglasje ministrstvo, pristojno za regionalni razvoj, kadar RRA na problemskih območjih z visoko brezposelnostjo iz prvega odstavka 25. člena ZSRR-2 izvaja instrumente programa spodbujanja konkurenčnosti po šestem odstavku 25. člena ZSRR-2.
Izbrano regionalno razvojno agencijo ministrstvo, pristojno za regionalni razvoj, vpiše v evidenco o RRA za obdobje 2021–2027. Pogoji se preverjajo letno.
11. Razpisna dokumentacija
Razpisna dokumentacija obsega:
– besedilo javnega razpisa,
– prijavnico,
– prijavne obrazce:
– Obrazec P.1
– Obrazec P.2
– Obrazec P.3
– Obrazec P.5
– Obrazec M.2
– Obrazec M.3
– Obrazec M.5
– parafiran osnutek pogodbe,
– izjavo o strinjanju z vsemi pogoji in zahtevami javnega razpisa in razpisne dokumentacije.
Razpisna dokumentacija je na voljo na spletni strani Občine Cerknica www.cerknica.si in www.gov.si (spletna stran MGRT) od dneva objave javnega razpisa v uradnem glasilu in do konca roka za oddajo vlog.
Obvestilo o objavi javnega razpisa se objavi na spletnih straneh vseh 6 občin Primorsko-notranjske regije.
12. Dodatne informacije: za dodatne informacije, povezane z javnim razpisom in glede priprave vloge se obrnite na e-naslov: helena.slajnar@cerknica.si ali na tel. 01/70-90-610. Dodatne informacije bodo na voljo v času uradih ur, od dneva objave javnega razpisa v uradnem glasilu in do konca roka za oddajo vlog.
Občina Cerknica