Uradni list

Številka 78
Uradni list RS, št. 78/2020 z dne 29. 5. 2020
Uradni list

Uradni list RS, št. 78/2020 z dne 29. 5. 2020

Kazalo

1149. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o trženju semena zelenjadnic, stran 2763.

  
Na podlagi petega odstavka 3. člena, 4.a člena, osmega odstavka 10. člena, šestega odstavka 12. člena, tretjega odstavka 14.a člena, desetega odstavka 20. člena, desetega odstavka 21. člena in petega odstavka 36. člena Zakona o semenskem materialu kmetijskih rastlin (Uradni list RS, št. 25/05 – uradno prečiščeno besedilo, 41/09, 32/12, 90/12 – ZdZPVHVVR in 22/18) ministrica za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano izdaja
P R A V I L N I K 
o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o trženju semena zelenjadnic 
1. člen 
V Pravilniku o trženju semena zelenjadnic (Uradni list RS, št. 8/05, 100/05, 66/07, 45/10 in 18/14) se v 1. členu prva alineja spremeni tako, da se glasi:
»− Direktivo Sveta 2002/55/ES z dne 13. junija 2002 o trženju semena zelenjadnic (UL L št. 193 z dne 20. 7. 2002, str. 33), zadnjič spremenjeno z Izvedbeno direktivo Komisije (EU) 2020/432 z dne 23. marca 2020 o spremembi Direktive Sveta 2002/55/ES glede opredelitve zelenjadnic ter seznama rodov in vrst iz člena 2(1)(b) (UL L št. 88 z dne 24. 3. 2020, str. 3), (v nadaljnjem besedilu: Direktiva 2002/55/ES).«.
2. člen 
2. člen se spremeni tako, da se glasi:
»2. člen 
(vrste zelenjadnic) 
(1) Vrste zelenjadnic so rastline navedenih vrst, ki so namenjene za poljedelsko ali vrtnarsko proizvodnjo, vendar ne za okrasne namene:
1. Allium cepa L.
– skupina cepa (čebula),
– skupina aggregatum (šalotka);
2. Allium fistulosum L. (zimski luk)
– vse sorte;
3. Allium porrum L. (por)
– vse sorte;
4. Allium sativum L. (česen)
– vse sorte;
5. Allium schoenoprasum L. (drobnjak)
– vse sorte;
6. Anthriscus cerefolium (L.) Hoffm. (krebuljica)
– vse sorte;
7. Apium graveolens L.
– skupina listna in belušna zelena, 
– skupina gomoljna zelena;
8. Asparagus officinalis L. (špargelj)
– vse sorte;
9. Beta vulgaris L.
– skupina jedilna pesa (rdeča pesa, vključno s cheltenhamsko peso), 
– skupina listna blitva (mangold);
10. Brassica oleracea L.
– skupina kodrolistni ohrovt, 
– skupina cvetača, 
– skupina capitata (rdeče zelje in belo zelje), 
– skupina brstični ohrovt, 
– skupina kolerabica, 
– skupina ohrovt, 
– skupina brokoli (kalabrijski brokoli in brokoli), 
– skupina toskanski črni ohrovt, 
– skupina portugalski listni ohrovt (portugalsko zelje);
11. Brassica rapa L.
– skupina kitajski kapus, 
– skupina (strniščna) repa;
12. Capsicum annuum L. (feferon ali paprika)
– vse sorte;
13. Cichorium endivia L. (endivija)
– vse sorte;
14. Cichorium intybus L.
– skupina radič za siljenje, 
– skupina listnati ali glavnati radič, 
– skupina industrijska cikorija, korenasti radič;
15. Citrullus lanatus (Thunb.) Matsum. et Nakai (lubenica)
– vse sorte;
16. Cucumis melo L. (melona)
– vse sorte;
17. Cucumis sativus L.
– skupina kumara, 
– skupina kumarice za vlaganje;
18. Cucurbita maxima Duchesne (navadna buča)
– vse sorte;
19. Cucurbita pepo L. (vrtna buča (vključno z zrelo bučo, oljno bučo in bučo patišonko), bučka (vključno z nezrelo bučo patišonko))
– vse sorte;
20. Cynara cardunculus L.
– skupina artičoka, 
– skupina kardij;
21. Daucus carota L. (korenje, krmno korenje)
– vse sorte;
22. Foeniculum vulgare Mill. (navadni komarček)
– skupina azoricum;
23. Lactuca sativa L. (solata)
– vse sorte;
24. Solanum lycopersicum L. (paradižnik)
– vse sorte;
25. Petroselinum crispum (Miller) Nyman ex A. W. Hill
– skupina listni peteršilj, 
– skupina korenasti peteršilj;
26. Phaseolus coccineus L. (turški fižol)
– vse sorte;
27. Phaseolus vulgaris L.
– skupina nizki fižol, 
– skupina visoki fižol;
28. Pisum sativum L.
– skupina okroglozrnati grah, 
– skupina oglatozrnati grah, 
– skupina sladkorni grah;
29. Raphanus sativus L.
– skupina vrtna redkev in redkvica, 
– skupina črna redkev;
30. Rheum rhabarbarum L. (rabarbara)
– vse sorte;
31. Scorzonera hispanica L. (črni koren)
– vse sorte;
32. Solanum melongena L. (jajčevec)
– vse sorte;
33. Spinacia oleracea L. (špinača)
– vse sorte;
34. Valerianella locusta (L.) Laterr. (navadni motovilec)
– vse sorte;
35. Vicia faba L. (bob)
– vse sorte.
(2) Za zelenjadnice se štejejo tudi vsi hibridi v prejšnjem odstavku navedenih vrst in skupin.«.
3. člen 
V 3. členu se na koncu 6. točke pika nadomesti s podpičjem in doda nova, 7. točka, ki se glasi:
»7. praktično brez škodljivih organizmov pomeni praktično nenapaden s škodljivimi organizmi, kot je opredeljeno v 2. členu Izvedbene uredbe Komisije (EU) 2019/2072 z dne 28. novembra 2019 o določitvi enotnih pogojev za izvajanje Uredbe (EU) 2016/2031 Evropskega parlamenta in Sveta, kar zadeva ukrepe varstva pred škodljivimi organizmi rastlin, ter razveljavitvi Uredbe Komisije (ES) št. 690/2008 in spremembi Izvedbene uredbe Komisije (EU) 2018/2019 (UL L št. 319 z dne 10. 12. 2019, str. 1).«.
4. člen 
V 12. členu se prvi odstavek spremeni tako, da se glasi:
»(1) Zahteve za zdravstveno stanje semenskega posevka in semena so navedene v prilogah 1 in 2 ter v metodah iz prejšnjega člena.«.
5. člen 
V 20. členu se v petem odstavku črta besedilo »Organ za potrjevanje pred prvo uporabo preveri vsebino in obliko etikete dobavitelja.«.
6. člen 
Za 23. členom se doda nov, 23.a člen, ki se glasi:
»23.a člen 
(označevanje standardnega semena in majhnih ES pakiranj certificiranega semena) 
(1) Pakiranja standardnega semena in majhna ES pakiranja certificiranega semena zelenjadnic, se označijo z etiketo dobavitelja. Podatki, ki morajo biti natisnjeni na etiketi dobavitelja, so navedeni v prilogi 4.
(2) Etikete dobavitelja iz prejšnjega odstavka izda dobavitelj, ki v skladu z zakonom, ki ureja semenski material kmetijskih rastlin, pridobi dovoljenje Uprave za izdajo etiket dobavitelja.
(3) Vzorec etikete dobavitelja, ki ga dobavitelj priloži zahtevi za pridobitev dovoljenja iz prejšnjega odstavka, mora biti pripravljen v skladu s tem členom in 2. točko priloge 4.«.
7. člen 
25. člen se spremeni tako, da se glasi:
»25. člen 
(dodatne zahteve za trženje semena) 
(1) Če se trži seme za ekološko pridelavo kmetijskih rastlin, mora poleg zahtev iz tega pravilnika izpolnjevati tudi zahteve, določene s predpisi, ki urejajo ekološko pridelavo kmetijskih rastlin.
(2) Seme, ki je tretirano s fitofarmacevtskimi sredstvi (v nadaljnjem besedilu: FFS), mora poleg zahtev iz tega pravilnika izpolnjevati tudi zahteve, določene s predpisi, ki urejajo dajanje FFS v promet.
(3) Če je seme tretirano ali obdelano s kakršnim koli kemičnim sredstvom, mora biti to sredstvo navedeno na uradnih etiketah ali na etiketah dobavitelja, ki so na pakiranjih semena ali v njih. Pri majhnih pakiranjih je ta podatek lahko natisnjen neposredno na pakiranju ali v njem.
(4) Če se trži seme gensko spremenjene sorte, mora biti na etiketah ali dokumentih, ki so pritrjeni na pakiranja semena ali ki spremljajo partijo tega semena, jasno navedeno, da je sorta gensko spremenjena.«.
8. člen 
V 27. členu se drugi in tretji odstavek spremenita tako, da se glasita:
»(2) Organ za potrjevanje odvzame vzorce:
– od vseh uradno potrjenih partij semena kategorije predosnovno seme ter osnovno seme,
– od določenega deleža uradno potrjenih partij semena kategorije certificirano seme. Delež odvzetih vzorcev v posameznem letu določi organ za potrjevanje.
(3) Pristojni inšpektor odvzame vzorce od določenega deleža partij semena:
– pri dobaviteljih, ki pakirajo in označujejo pakiranja standardnega semena, namenjenega trženju;
– na trgu, od naključno izbranih partij semena, ki se tržijo.«.
Šesti in sedmi odstavek se spremenita tako, da se glasita:
»(6) Odvzeti vzorci semena iz drugega in tretjega odstavka tega člena se vključijo v naknadno kontrolo na kontrolnem polju, kjer se v sortnih poskusih preverita sortna pristnost in čistost semena na način, določen v metodah naknadne kontrole kakovosti semenskega materiala kmetijskih rastlin, ki jih sprejme Uprava, kjer so tudi dosegljive.
(7) V primeru odvzetih vzorcev iz drugega in tretjega odstavka tega člena se v naknadni kontroli z laboratorijskimi analizami preveri tudi izpolnjevanje zahtev glede kakovosti semena iz 1. točke priloge 2.«.
9. člen 
V prilogi 1 se v točki 2. (a) pri semenskem posevku vrst iz rodu Brassica besedilo »500 metrov« nadomesti z besedilom »600 metrov«.
Za točko 1.1 se doda nova točka 1.2, ki se glasi:
»1.2 Zahteve glede zdravstvenega stanja semenskega posevka 
Semenski posevek zelenjadnic mora biti praktično brez škodljivih organizmov, ki zmanjšujejo uporabnost in kakovost semena.
Semenski posevek zelenjadnic mora izpolnjevati tudi zahteve glede karantenskih škodljivih organizmov za Evropsko unijo, karantenskih škodljivih organizmov za varovano območje in nadzorovanih nekarantenskih škodljivih organizmov, določenih v Uredbi (EU) 2016/2031Evropskega parlamenta in Sveta z dne 26. oktobra 2016 o ukrepih varstva pred škodljivimi organizmi rastlin, spremembi uredb (EU) št. 228/2013, (EU) št. 652/2014 in (EU) št. 1143/2014 Evropskega parlamenta in Sveta ter razveljavitvi direktiv Sveta 69/464/EGS, 74/647/EGS, 93/85/EGS, 98/57/ES, 2000/29/ES, 2006/91/ES in 2007/33/ES (UL L št. 317 z dne 23. 11. 2016, str. 4; v nadaljnjem besedilu: Uredba 2016/2031/EU)«.
10. člen 
Priloga 2 se nadomesti z novo prilogo 2, ki je kot priloga 1 sestavni del tega pravilnika.
11. člen 
Priloga 3 se nadomesti z novo prilogo 3, ki je kot priloga 2 sestavni del tega pravilnika.
12. člen 
V prilogi 4 se v točki 1.1 črta deveta alineja.
Dosedanja deseta alineja postane deveta alineja.
Točka 1.4 se spremeni tako, da se glasi:
»1.4 Če je navedena masa in so uporabljeni zrnati pesticidi, snovi za oblaganje ali drugi trdi dodatki, se navede vrsta dodatka in približno razmerje med maso čistih semen in skupno maso.«.
V točki 2.1. se črta osma alineja.
Dosedanja deveta alineja postane osma alineja.
Za točko 2.1.1 se doda nova točka 2.1.2, ki se glasi:
»2.1.2Če je navedena masa in so uporabljeni zrnati pesticidi, snovi za oblaganje ali drugi trdi dodatki, se navede vrsta dodatka in približno razmerje med maso čistih semen in skupno maso.«.
V točki 2.2. se osma alineja črta.
Dosedanja deveta alineja postane osma alineja.
Za točko 2.2.2 se doda nova točka 2.2.3, ki se glasi:
»2.2.3Če je navedena masa in so uporabljeni zrnati pesticidi, snovi za oblaganje ali drugi trdi dodatki, se navede vrsta dodatka in približno razmerje med maso čistih semen in skupno maso.«.
PREHODNA IN KONČNA DOLOČBA 
13. člen 
(dokončanje postopkov) 
Postopki uradne potrditve semena zelenjadnic, ki so se začeli na podlagi Pravilnika o trženju semena zelenjadnic (Uradni list RS, št. 8/05, 100/05, 66/07, 45/10 in 18/14), se dokončajo v skladu s tem pravilnikom.
14. člen 
(začetek veljavnosti) 
Ta pravilnik začne veljati 1. junija 2020.
Št. 007-59/2020
Ljubljana, dne 25. maja 2020
EVA 2020-2330-0026
Dr. Aleksandra Pivec 
ministrica 
za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano 

AAA Zlata odličnost