Uradni list

Številka 78
Uradni list RS, št. 78/2020 z dne 29. 5. 2020
Uradni list

Uradni list RS, št. 78/2020 z dne 29. 5. 2020

Kazalo

1172. Pravilnik o subvencioniranju socialno varstvene storitve socialnega servisa, stran 2790.

  
Na podlagi 21. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1 in 30/18), Zakona o socialnem varstvu (Uradni list RS, št. 3/07 – uradno prečiščeno besedilo, 23/07 – popr., 41/07 – popr., 61/10 – ZSVarPre, 62/10 – ZUPJS, 57/12, 39/16, 52/16 – ZPPreb-1, 15/17 – DZ, 29/17, 54/17, 21/18 – ZNOrg, 31/18 – ZOA-A in 28/19) in 17. člena Statuta Občine Ribnica (Uradni list RS, št. 17/12) je Občinski svet Občine Ribnica na 9. redni seji dne 21. 5. 2020 sprejel
P R A V I L N I K 
o subvencioniranju socialno varstvene storitve socialnega servisa 
1. člen 
(1) S tem pravilnikom se določa vrsta socialno varstvene storitve socialnega servisa celodnevne povezave prek osebnega telefonskega alarma (v nadaljevanju: storitev E-oskrba), ki ga Občina Ribnica (v nadaljevanju: občina) subvencionira.
(2) S pravilnikom se določijo upravičenci, višina subvencije, pogoji, merila in postopek za uveljavitev ter prejemanje subvencije.
2. člen 
(1) Občina subvencionira socialno varstveno storitev socialnega servisa celodnevne povezave prek osebnega telefonskega alarma (storitev E-oskrba). Subvencija pripada občanom, ki imajo prijavljeno stalno prebivališče v občini ter tujcem, ki imajo dovoljenje za stalno prebivanje v občini in dejansko bivajo na območju občine ter izpolnjujejo druge pogoje iz tega pravilnika.
(2) Upravičenci do subvencije morajo poleg pogoja iz prejšnjega odstavka, za prejemanje subvencije izpolnjevati kriterije iz vsaj dveh točk navedenih v nadaljevanju:
1. Starostni pogoj:
– so starejši od 65 let.
2. Bivanjske okoliščine:
– osebe, ki bivajo same,
– osebe, ki bivajo v širši družini, ki je čez dan zaradi službenih obveznosti odsotna.
3. Zmožnost samostojnega bivanja na domu in potrebe po pomoči:
– osebe s težjimi kroničnimi boleznimi,
– invalidne osebe,
– osebe s starostnimi znaki, ki jih navedejo sami oziroma njihovi svojci (npr. znaki demence),
– bolniki po težjem operativnem posegu.
3. člen 
(1) Subvencija se upravičencu dodeli za 12 mesecev, z možnostjo podaljšanja. V primeru podaljšanja se izda nova odločba. Ob nespremenjenih pogojih se upoštevajo že pridobljena dokazila upravičenca.
(2) Subvencija znaša 100% višine mesečne naročnine osnovnega paketa.
(3) V nobenem primeru subvencija ne more biti višja kot je mesečni strošek naročnine na storitev E-oskrba za osnovni paket, vključno z upoštevanjem morebitnega popusta izvajalca. Prav tako se subvencija ne dodeli za stroške priključnine ali stroške opreme za vzpostavitev storitve.
4. člen 
Izvajalci storitve E-oskrba morajo imeti veljavno dovoljenje pristojnega ministrstva za izvajanje te storitve (v nadaljevanju: izvajalec).
5. člen 
(1) Upravičenci lahko pridobijo subvencijo na podlagi izpolnjene vloge za subvencijo storitve E-oskrba, ki se objavi na spletni strani občine. Potrebna dokumentacija za dokazovanje izpolnjevanja pogojev, obvezna dokazila in ostale podrobnosti za izvedbo postopka se opredelijo v vlogi.
(2) Sredstva za sofinanciranje storitve E-oskrba se zagotovijo z vsakoletnim proračunom občine.
(3) Postopek ugotavljanja upravičenosti do pomoči in dodeljevanja subvencije vodi oddelek občine, pristojen za naloge s področja socialnega varstva.
(4) O dodelitvi subvencije občinska uprava izda odločbo, zoper katero je možna pritožba županu. Predmet pritožbe ne morejo biti pogoji in kriteriji za prejemanje subvencije, določeni s tem pravilnikom.
6. člen 
(1) Upravičenec do subvencije je po prejemu odločbe v roku, ki je določen v odločbi, dolžan občini predložiti dokazilo o sklenitvi naročniškega razmerja za izvajanje storitve E-oskrba ter dokazilo o vzpostavitvi storitve, sicer se šteje, da odobrene subvencije ne bo koristil.
(2) Upravičencu pripada subvencija z mesecem, ko je storitev E-oskrba pri upravičencu vzpostavljena in ko sklene pogodbo o dodelitvi subvencije iz 7. člena tega pravilnika.
7. člen 
Pogodba o dodelitvi subvencije se sklene med upravičencem, občino in izvajalcem storitve E-oskrba. V pogodbi se določijo njihove medsebojne pravice ter obveznosti.
8. člen 
(1) Upravičenec mora o vsaki spremembi v zvezi z izvajanjem storitve E-oskrba občino obvestiti najkasneje v roku 8 dni od nastanka spremembe.
(2) V primeru, da je upravičenec subvencijo prejel na podlagi navedb neresničnih podatkov ali lažnih dokazil, je le-to dolžan vrniti skupaj z zamudnimi obrestmi, obračunanimi od dneva nakazila do dneva vračila neupravičeno pridobljenih sredstev.
9. člen 
Pravica do subvencije storitve E-oskrba preneha v primeru:
– smrti upravičenca,
– spremembe stalnega prebivališča upravičenca izven občine,
– vključitve upravičenca v institucionalno varstvo,
– prenehanja izvajanja storitve E-oskrba pri upravičencu.
10. člen 
(1) Upravičenec do subvencije storitve E-oskrba mora občinski upravi na njeno zahtevo omogočiti pregled uporabe storitev.
(2) V kolikor se ob pregledu ugotovi manjše nepravilnosti, se upravičenca na nepravilnosti opozori in določi rok za odpravo le-teh. V kolikor upravičenec nepravilnosti še vedno ne odpravi, se prekine plačevanje subvencije do izteka veljavnosti pogodbe.
11. člen 
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-0009/2020
Ribnica, dne 21. maja 2020
Župan 
Občine Ribnica 
Samo Pogorelc 

AAA Zlata odličnost