Uradni list

Številka 78
Uradni list RS, št. 78/2020 z dne 29. 5. 2020
Uradni list

Uradni list RS, št. 78/2020 z dne 29. 5. 2020

Kazalo

Ob-2040/20, Stran 1137
Na podlagi prvega odstavka 146.d člena Zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 39/06 – uradno prečiščeno besedilo, 49/06 – ZMetD, 66/06 – odl. US, 33/07 – ZPNačrt, 57/08 – ZFO-1A, 70/08, 108/09, 108/09 – ZPNačrt-A, 48/12, 57/12, 92/13, 56/15, 102/15, 30/16, 61/17 – GZ, 21/18 – ZNOrg in 84/18 – ZIURKOE) in programa Eko sklada, Slovenskega okoljskega javnega sklada, sprejetega v okviru Poslovnega in finančnega načrta Eko sklada, Slovenskega okoljskega javnega sklada, za leto 2020, potrjenega skladno s četrtim odstavkom 317. člena Energetskega zakona (Uradni list RS, št. 60/19; v nadaljnjem besedilu: EZ-1) s strani Vlade Republike Slovenije s sklepom št. 47602-4/2020/4 z dne 3. 3. 2020 ter v skladu s Splošnimi pogoji poslovanja Eko sklada, Slovenskega okoljskega javnega sklada, št. 0141-7/2019-2 z dne 7. 5. 2019 (objavljeni na spletni strani https://www.ekosklad.si/cms/tinymce/upload/dokumenti/SPP.pdf) Eko sklad, Slovenski okoljski javni sklad, objavlja
spremembo Javnega poziva 73SUB- sNESOB19
Nepovratne finančne spodbude občanom za skoraj nič-energijske stavbe
Javni poziv 73SUB-sNESOB19 Nepovratne finančne spodbude občanom za skoraj nič-energijske stavbe (Uradni list RS, št. 36/19) se spremeni tako, kot sledi:
Besedilo 2. a) točke (»Vir in višina sredstev«) se v drugem odstavku spremeni tako, da se glasi:
»Skupna višina sredstev po tem javnem pozivu znaša 4.000.000,00 EUR.«
Eko sklad, Slovenski okoljski javni sklad