Uradni list

Številka 78
Uradni list RS, št. 78/2020 z dne 29. 5. 2020
Uradni list

Uradni list RS, št. 78/2020 z dne 29. 5. 2020

Kazalo

1173. Sklep o potrditvi elaborata lokacijske preveritve za EUP So 10, stran 2791.

  
Na podlagi prve alineje 127. člena, 128. in 131. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 61/17 – ZUreP-2) ter 17. člena Statuta Občine Ribnica (Uradni list RS, št. 17/12) je Občinski svet Občine Ribnica na 9. redni seji dne 21. 5. 2020 sprejel
S K L E P 
o potrditvi elaborata lokacijske preveritve za EUP So 10 
1. člen 
S tem sklepom se potrdi Elaborat lokacijske preveritve za enoto urejanja prostora z oznako So10, ki se vodi z identifikacijsko številko 1318 v zbirki prostorskih aktov.
2. člen 
Dovoli se preoblikovanje stavbnih zemljišč tako, da se na zemljiščih parc. št. 3048/7-del, 3047/11, 3048/4-del k.o. Sodražica stavbno zemljišče za 600 m2 spremeni v kmetijsko zemljišče in na zemljišču parc. št. 3047/7-del kmetijsko zemljišče za 600 m2 spremeni v stavbno zemljišče, oziroma tako kot izhaja iz elaborata lokacijske preveritve, ki ga je izdelalo podjetje API Arhitekti d.o.o. Ljubljana.
3. člen 
Ta sklep velja dve leti od dneva uveljavitve. Investitor mora v tem času vložiti popolno vlogo za izdajo gradbenega dovoljenja ali predodločbe. Sklep preneha veljati tudi, če preneha veljati na njegovi podlagi izdano gradbeno dovoljenje ali predodločba.
4. člen 
Ta sklep začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 350-0005/2019
Ribnica, dne 21. maja 2020
Župan 
Občine Ribnica 
Samo Pogorelc