Uradni list

Številka 78
Uradni list RS, št. 78/2020 z dne 29. 5. 2020
Uradni list

Uradni list RS, št. 78/2020 z dne 29. 5. 2020

Kazalo

1159. Sklep o uporabi Smernic o sodelovanju in izmenjavi informacij za namen Direktive (EU) 2015/849 med pristojnimi organi, ki nadzirajo kreditne in finančne institucije, stran 2780.

  
Na podlagi tretjega odstavka 13. člena Zakona o bančništvu (Uradni list RS, št. 25/15, 44/16 – ZRPPB in 77/16 – ZCKR, 41/17, 77/18 – ZTFI-1, 22/19 – ZIUDSOL in 44/19 – odl. US; v nadaljevanju: ZBan-2), enajstega odstavka 243. člena Zakona o plačilnih storitvah, storitvah izdajanja elektronskega denarja in plačilnih sistemih (Uradni list RS, št. 7/18 in 9/18 – popr; v nadaljevanju: ZPlaSSIED) prvega odstavka 31. člena in tretjega odstavka 43. člena Zakona o Banki Slovenije (Uradni list RS, št. 72/06 – uradno prečiščeno besedilo in 59/11) izdaja Svet Banke Slovenije
S K L E P 
o uporabi Smernic o sodelovanju in izmenjavi informacij za namen Direktive (EU) 2015/849 med pristojnimi organi, ki nadzirajo kreditne in finančne institucije 
1. člen 
(Namen in področje uporabe smernic) 
(1) Evropski bančni organ je na podlagi 16. člena in prvega odstavka 56. člena Uredbe (EU) št. 1093/2010 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 24. novembra 2010 o ustanovitvi Evropskega nadzornega organa (Evropski bančni organ) in o spremembi Sklepa št. 716/2009/ES ter razveljavitvi Sklepa Komisije 2009/78/ES, Uredbe (EU) št. 1094/2010 o ustanovitvi Evropskega nadzornega organa (Evropski organ za zavarovanja in poklicne pokojnine) in Uredbe (EU) št. 1095/2010 o ustanovitvi Evropskega nadzornega organa (Evropski organ za vrednostne papirje in trge) dne 16. decembra 2019 sprejel Končne smernice o sodelovanju in izmenjavi informacij za namen Direktive (EU) 2015/849 med pristojnimi organi, ki nadzirajo kreditne in finančne institucije z oznako JC 2019 81 (v nadaljevanju: smernice), ki so bile istega dne objavljene na njegovi spletni strani.
(2) Smernice iz prvega odstavka tega člena določajo: a) okvir za sodelovanje in izmenjavo informacij med organi, pristojnimi za izvajanje nadzora na področju preprečevanja pranja denarja in financiranja terorizma (v nadaljevanju: PPDFT) nad kreditnimi in finančnimi institucijami, in sicer v obliki dvostranskega sodelovanja ali v obliki nadzorniških kolegijev, ter b) ustanovitev in delovanje nadzorniških kolegijev za PPDFT.
(3) Smernice se uporabljajo za pristojne organe, ki so opredeljeni v ii. točki drugega odstavka 4. člena Uredbe (EU) št. 1093/2010, v ii. točki drugega odstavka 4. člena Uredbe (EU) št. 1094/2010 ter v ii. točki tretjega odstavka 4. člena Uredbe (EU) št. 1095/2010 in so pristojni za nadziranje skladnosti poslovanja institucij z zahtevami iz Direktive (EU) št. 2015/849.
2. člen 
(Vsebina sklepa in obseg uporabe smernic) 
(1) Banka Slovenije s tem sklepom določa uporabo smernic za Banko Slovenije, ki kot pristojni organ izvaja naloge nadzora na področju PPDFT, kot to določa 139. člen v povezavi s prvim odstavkom 151. člena Zakona o preprečevanju pranja denarja in financiranja terorizma (Uradni list RS, št. 68/16 in 81/19, v nadaljevanju: ZPPDFT-1) ter 9. členom ZBan-2 in 243. členom ZPlaSSIED. Obveznost sodelovanja nadzornih organov iz 139. člena ZPPDFT-1 s pristojnimi nadzornimi organi iz držav članic in tretjih držav ter tudi z evropskimi nadzornimi organi je opredeljena v 156., 157. in 158. členu ZPPDFT-1.
(2) Banka Slovenije bo pri opravljanju nadzora na področju PPDFT v skladu z določbami ZBan-2, ZPlaSSIED in ZPPDFT-1 v celoti upoštevala smernice.
3. člen 
(Uveljavitev sklepa) 
Ta sklep začne veljati naslednji dan po njegovi objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporabljati pa se začne 30. septembra 2020.
Ljubljana, dne 26. maja 2020
Boštjan Vasle 
predsednik 
Sveta Banke Slovenije