Uradni list

Številka 78
Uradni list RS, št. 78/2020 z dne 29. 5. 2020
Uradni list

Uradni list RS, št. 78/2020 z dne 29. 5. 2020

Kazalo

V P 294/2020 Os-2077/20, Stran 1147
1. Okrožno sodišče v Ljubljani je 14. 4. 2020 prejelo tožbo Republike Slovenije za odvzem premoženja nezakonitega izvora, ki se vodi pod opravilno številko V P 294/2020 s katero zahteva, da se ugotovi, da so nepremičnina parcela k.o. 1132-Primož, parc. št. 383/37, ki v naravi predstavlja zemljiško parcelo in stavbo št. 750, last Tanje Janžek do celote, denarna sredstva prvo tožene stranke Mitja Janžka v znesku 454.888,35 EUR, denarna sredstva drugo tožene stranke Maje Otorepec v znesku 64.934,88 EUR in denarna sredstva tretje tožene stranke Tanje Janžek v znesku 212.222,13 EUR, premoženje nezakonitega izvora. Nadalje zahteva, da se to premoženje toženi stranki odvzame in odredi, da postane last Republike Slovenije.
2. Tožene stranke: 1. Mitja Janžek, EMŠO: 1008984500275, Trnovec pri Dramljah 68, 3222 Dramlje, 2. Maja Otorepec, EMŠO 2602988505320, Trnovec pri Dramljah 68, 3222 Dramlje in 3. Tanja Janžek, EMŠO: 1801978506204, Bodrež 35C, 3231 Grobelno.
3. Izrek sklepa o začasnem zavarovanju:
1. Tretje toženi stranki Tanji Janžek, EMŠO: 1801978506204, stanujoči na naslovu Bodrež 35C, 3231 Grobelno, ali komurkoli drugemu po njenem pooblastilu prepove, da odtuji in obremeni nepremičnino
– parcela k.o. 1132-Primož, parc. št. 383/37, ki v naravi predstavlja zemljiško parcelo in stavbo št. 750, last Tanje Janžek do celote.
Prepoved odtujitve in obremenitve se zaznamuje v zemljiški knjigi.
4. Tretje osebe, ki imajo na zgoraj navedenem premoženju kakšne pravice in ki v času pridobitve teh pravic niso vedele oziroma niso mogle vedeti, da je bilo premoženje pridobljeno nezakonito, lahko v treh mesecih po objavi tega oklica podajo izjavo o vstopu v pravdo v skladu z zakonom, ki ureja pravdni postopek glede sospornikov in udeležbe drugih oseb v pravdi.
5. Če zgoraj navedene osebe zamudijo rok za podajo izjave o vstopu v pravdo, izgubijo to pravico in pravico v zvezi s premoženjem, ki se odvzame zaradi ugotovljenega nezakonitega izvora, ter pravico izpodbijati civilnopravne učinke pravnomočne sodne odločbe na njihove pravice ali pravne koristi, o katerih še ni bilo pravnomočno odločeno (32. člen ZOPNI).
V dveh mesecih po pravnomočnosti sodbe o odvzemu premoženja nezakonitega izvora lahko upniki, ki so začeli postopke iz drugega odstavka 33. člena ZOPNI in tisti, ki imajo pravnomočno ugotovljene terjatve do lastnika premoženja ali pravice do ločenega poplačila iz odvzetega premoženja, predlagajo Državnemu pravobranilstvu RS poplačilo iz odvzetega premoženja, razen če so v času pridobitve upravičenja vedeli ali bi bili mogli vedeti, da je bilo premoženje pridobljeno nezakonito (peti odstavek 33. člena ZOPNI).
6. Dan objave oklica: 29. 5. 2020.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 22. 5. 2020