Uradni list

Številka 78
Uradni list RS, št. 78/2020 z dne 29. 5. 2020
Uradni list

Uradni list RS, št. 78/2020 z dne 29. 5. 2020

Kazalo

1161. Pravilnik o dopolnitvi Pravilnika o postopkih (so)financiranja in ocenjevanja ter spremljanju izvajanja raziskovalne dejavnosti, stran 2781.

  
Na podlagi 43. člena Zakona o raziskovalni in razvojni dejavnosti (Uradni list RS, št. 22/06 – uradno prečiščeno besedilo, 61/06 – ZDru-1, 112/07, 9/11, 57/12 – ZPOP-1A, 21/18 – ZNOrg in 9/19), 16. in 35. člena Sklepa o ustanovitvi Javne agencije za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 123/03 in 105/10) in po predhodnem soglasju ministrice za izobraževanje, znanost in šport št. 007-25/2020/24 z dne 6. 5. 2020 je Upravni odbor Javne agencije za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije na 4. dopisni seji dne 11. 5. 2020 sprejel
P R A V I L N I K 
o dopolnitvi Pravilnika o postopkih (so)financiranja in ocenjevanja ter spremljanju izvajanja raziskovalne dejavnosti 
1. člen 
V Pravilniku o postopkih (so)financiranja in ocenjevanja ter spremljanju izvajanja raziskovalne dejavnosti (Uradni list RS, št. 52/16, 79/17 in 65/19) se za 67. členom doda nov 67.a člen, ki se glasi:
»67.a člen 
(tematski poziv) 
(1) V skladu s proračunskimi možnostmi lahko agencija na podlagi tematskega poziva poveča financiranje raziskovalnih programov, pri čemer se obdobje povečanja financiranja opredeli v pozivu in ne sme biti daljše od trajanja raziskovalnega programa. Tematike poziva, ki jih določi strokovna komisija, se upoštevajo v postopku ocenjevanja prijav, v katerem se oceni, ali se vsebina prijave nanaša na izbrano tematiko oziroma tematike javnega poziva.
(2) Povečanje financiranja raziskovalnih programov ob upoštevanju tematik poziva temelji na ocenjevanju prijav, pri katerem se uporabljajo kriteriji iz drugega odstavka 33. člena tega pravilnika, in sicer:
– Znanstvena, tehnološka oziroma inovacijska odličnost,
– Potencialni vpliv zaradi razvoja, razširjanja in uporabe pričakovanih rezultatov raziskav,
– Kakovost in učinkovitost izvedbe in upravljanja.
(3) Za ocenjevanje prijav pri kriteriju Znanstvena, tehnološka oziroma inovacijska odličnost se uporabljajo naslednji kazalniki iz priloge 2:
– Ustreznost naslavljanja pomembnih raziskovalnih izzivov (kazalnik 4.1.);
– Jasnost koncepta, vključno z interdisciplinarnim vidikom, in ustreznost ciljev (kazalnik 4.3.);
– Izvirnost zamisli (kazalnik 4.4.).
(4) Za ocenjevanje prijav pri kriteriju Potencialni vpliv zaradi razvoja, razširjanja in uporabe pričakovanih rezultatov raziskav se uporabljata naslednja kazalnika iz priloge 2:
– Potencialni vpliv na razvoj na področju gospodarstva, družbenih in kulturnih dejavnosti (kazalnik 5.1.);
– Pomen za razvoj znanosti oziroma stroke (kazalnik 5.4.).
(5) Za ocenjevanje prijav pri kriteriju Kakovost in učinkovitost izvedbe in upravljanja se uporablja naslednji kazalnik iz priloge 2:
– Izvedljivost znanstvenega pristopa (kazalnik 6.3.).
(6) Ocenjevalni postopek izvajata občasno strokovno telo, ki ga imenuje ZSA, in panel. Panel, ki ga imenuje direktor agencije, sestavljajo člani OST in tuji člani panela s seznama recenzentov agencije, ki jih predlaga OST. Če glede na vsebino prijave na posamezni tematiki ni dovolj ustreznih ali razpoložljivih kandidatov za člane panela, lahko OST predlaga dodatne tuje člane panela izven seznama recenzentov agencije.
(7) Vsako prijavo raziskovalnega programa ocenita najmanj dva člana panela, pri čemer mora posamezno prijavo oceniti najmanj en tuji član panela. Član panela prijavo ocenjuje po posameznih kriterijih ocenjevanja prijav, navedenih v drugem odstavku tega člena, tako da izpolni ocenjevalni obrazec, ki vsebuje številčne ocene. Član panela k številčni oceni (pri posameznem kriteriju ocenjevanja prijav dodeli oceno na polovico točke natančno) za vsak posamezen kriterij poda tudi opisno oceno, v kateri navede razloge za dodeljeno oceno. Na plenarni seji panel uskladi ocene posameznih prijav raziskovalnih programov. Oceno prijave panel uskladi tako, da za vsak posamezen kriterij poda usklajene številčne in opisne ocene, seštevek teh ocen pa sestavlja skupno oceno prijave. Na plenarni seji panela sodeluje tudi opazovalec, ki ga imenuje ZSA.
(8) Panel na plenarni seji oblikuje predlog prednostnega seznama prijav, vključno s predlogom višine finančnih sredstev. Panel razvrsti prijave po padajočih ocenah ob upoštevanju tematik poziva. Postopek razvrščanja prijav pri oblikovanju prednostnega seznama prijav je podrobneje določen v metodologiji in pozivu. Panel pri oblikovanju predloga prednostnega seznama prijav hkrati upošteva, da se v postopek za določitev obsega financiranja oziroma izbora prijav lahko uvrsti prijava raziskovalnega programa, ki v postopku ocenjevanja prijav pri vsakem kriteriju ocenjevanja prijav doseže oceno najmanj 3,0 točke. Prijava, ki v postopku ocenjevanja pri katerem koli kriteriju ocenjevanja ne doseže ocene najmanj 3,0 točke, se na predlog ZSA zavrne s sklepom direktorja ali v primeru RO s koncesijo z odločbo ministra, pristojnega za znanost.
(9) Predlog prednostnega seznama prijav, ki ga oblikuje panel, OST pošlje v obravnavo ZSA, ki na tej podlagi sprejme predlog sklepa o izboru prijav. Sklep o višini dodatnega financiranja za posamezni raziskovalni program JRO sprejme direktor na predlog ZSA. Odločbo o dodatnem financiranju za RO s koncesijo na predlog ZSA sprejme minister, pristojen za znanost, v skladu z določbami podzakonskega akta, ki ureja koncesijo za izvajanje javne službe na področju raziskovalne dejavnosti. Dodeljena sredstva se štejejo med sredstva za financiranje raziskovalnih programov.
(10) Po uskladitvi ocen prijav na plenarni seji panela posamične ocene prijav pridobijo status dokumenta »delovna verzija« in niso predmet obravnave v nadaljevanju postopka izbora prijav, niti niso predmet ugovornih postopkov po pravilniku o postopkih in sodnih postopkov.
(11) Če raziskovalni program izvaja več RO, povečanega obsega financiranja izvajalci raziskovalnega programa ne morejo prerazporejati iz ene v drugo RO.«.
KONČNA DOLOČBA 
2. člen 
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-2/2020-3
Ljubljana, dne 11. maja 2020
EVA 2020-1647-0001
Dr. Jana Kolar 
predsednica Upravnega odbora agencije 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti