Uradni list

Številka 78
Uradni list RS, št. 78/2020 z dne 29. 5. 2020
Uradni list

Uradni list RS, št. 78/2020 z dne 29. 5. 2020

Kazalo

1150. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o trženju semena oljnic in predivnic, stran 2772.

  
Na podlagi osmega, devetega in enajstega odstavka 10. člena, drugega odstavka 11. člena, tretjega odstavka 14.a člena, petega odstavka 15. člena, petega odstavka 16. člena, desetega odstavka 20. člena, dvanajstega odstavka 22. člena, osmega odstavka 22.a člena, desetega odstavka 23. člena, drugega odstavka 26. člena in petega odstavka 36. člena Zakona o semenskem materialu kmetijskih rastlin (Uradni list RS, št. 25/05 – uradno prečiščeno besedilo, 41/09, 32/12, 90/12 – ZdZPVHVVR in 22/18) ministrica za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano izdaja
P R A V I L N I K 
o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o trženju semena oljnic in predivnic 
1. člen 
V Pravilniku o trženju semena oljnic in predivnic (Uradni list RS, št. 8/05, 100/05, 1/09, 38/10, 24/12 in 61/16) se v 1. členu v prvem odstavku prva alineja spremeni tako, da se glasi:
»– Direktivo Sveta 2002/57/ES z dne 13. junija 2002 o trženju semena oljnic in predivnic (UL L št. 193 z dne 20. 7. 2002, str. 74), zadnjič spremenjeno z Izvedbeno direktivo Komisije (EU) 2020/177 z dne 11. februarja 2020 o spremembi direktiv Sveta 66/401/EGS, 66/402/EGS, 68/193/EGS, 2002/55/ES, 2002/56/ES in 2002/57/ES, direktiv Komisije 93/49/EGS in 93/61/EGS ter izvedbenih direktiv 2014/21/EU in 2014/98/EU v zvezi s škodljivimi organizmi rastlin na semenih in drugem rastlinskem razmnoževalnem materialu (UL L št. 41 z dne 13. 2. 2020, str. 1), (v nadaljnjem besedilu: Direktiva 2002/57/ES).«.
2. člen 
V 3. členu se v 15. točki besedilo »na območju Republike Slovenije« nadomesti z besedilom »končnemu potrošniku«, na koncu točke pa se pika nadomesti s podpičjem ter doda nova, 16. točka, ki se glasi:
»16. praktično brez škodljivih organizmov pomeni praktično nenapaden s škodljivimi organizmi, kot je opredeljeno v 2. členu Izvedbene uredbe Komisije (EU) 2019/2072 z dne 28. novembra 2019 o določitvi enotnih pogojev za izvajanje Uredbe (EU) 2016/2031 Evropskega parlamenta in Sveta, kar zadeva ukrepe varstva pred škodljivimi organizmi rastlin, ter razveljavitvi Uredbe Komisije (ES) št. 690/2008 in spremembi Izvedbene uredbe Komisije (EU) 2018/2019 (UL L št. 319 z dne 10. 12. 2019, str. 1).«.
3. člen 
V 12. členu se prvi odstavek spremeni tako, da se glasi:
»(1) Zahteve za zdravstveno stanje semenskega posevka in semena so navedene v prilogah 1 in 2 ter v metodah iz prejšnjega člena.«.
4. člen 
V 14. členu se prvi odstavek spremeni tako, da se glasi:
»(1) Po prejemu prijave iz 8. člena tega pravilnika organ za potrjevanje opravi poljske preglede semenskega posevka. Poljski pregledi se opravljajo v taki razvojni fazi semenskega posevka, da je omogočena natančna presoja izpolnjevanja predpisanih zahtev.«.
Za šestim odstavkom se dodata nova, sedmi in osmi odstavek, ki se glasita:
»(7) Ne glede na določbe prvega odstavka tega člena lahko poljske preglede semenskega posevka, namenjenega pridelavi certificiranega semena, certificiranega semena prve množitve, certificiranega semena druge množitve ali certificiranega semena tretje množitve, opravi preglednik pod uradnim nadzorom organa za potrjevanje, če je bilo za zasnovo semenskega posevka uporabljeno seme, katerega vzorec je bil vključen v naknadno kontrolo iz 26. člena tega pravilnika, in je bilo pri tem ugotovljeno, da je glede sortne pristnosti in čistosti ustrezal zahtevam tega pravilnika. Preglednik pod uradnim nadzorom lahko opravi tudi poljske preglede semenskega posevka, namenjenega pridelavi trgovskega semena.
(8) Organ za potrjevanje izvede uradni nadzor nad preglednikom pod uradnim nadzorom tako, da sam opravi kontrolne poljske preglede pri najmanj 5 % in največ 10 % semenskih posevkov, ki jih je pregledal preglednik pod uradnim nadzorom. Delež semenskih posevkov, v katerih se opravi kontrolni pregled v posameznem letu, določi organ za potrjevanje na podlagi rezultatov opravljenega uradnega nadzora preglednika pod uradnim nadzorom v preteklem letu.«.
5. člen 
V 17. členu se v tretjem odstavku besedilo »oziroma vzorčevalec pod uradnim nadzorom« črta.
Za petim odstavkom se dodata nova, šesti in sedmi odstavek, ki se glasita:
»(6) Ne glede na določbe tretjega odstavka tega člena lahko vzorce iz partij osnovnega semena, certificiranega semena, certificiranega semena prve množitve, certificiranega semena druge množitve, certificiranega semena tretje množitve ali trgovskega semena odvzame vzorčevalec pod uradnim nadzorom organa za potrjevanje.
(7) Organ za potrjevanje izvede uradni nadzor nad vzorčevalcem semena pod uradnim nadzorom tako, da:
– sam opravi kontrolno vzorčenje najmanj 5 % in največ 10 % partij semena, ki jih je vzorčil vzorčevalec pod uradnim nadzorom; delež partij semena, pri katerih se v posameznem letu opravi kontrolno vzorčenje, določi organ za potrjevanje na podlagi rezultatov opravljenega uradnega nadzora vzorčevalca pod uradnim nadzorom v preteklem letu;
– preveri ujemanje rezultatov laboratorijskega testiranja vzorcev semena, odvzetih pri kontrolnem vzorčenju iz prejšnje alineje, z rezultati laboratorijskega testiranja vzorcev semena, ki jih je odvzel vzorčevalec pod uradnim nadzorom; za oceno ujemanja rezultatov se uporabljajo metode iz petega odstavka tega člena.«.
6. člen 
V 20. členu se naslov »(uradne etikete, etikete dobavitelja in OECD etikete)« nadomesti z naslovom »(uradne etikete in OECD etikete)«.
Četrti odstavek se spremeni tako, da se glasi:
»(4) Določba prejšnjega odstavka ne velja velja za uradne etikete, s katerimi se označijo majhna pakiranja semena.«.
V sedmem odstavku se beseda »etiketah« nadomesti z besedilom »uradnih etiketah iz prvega odstavka tega člena«.
7. člen 
Za 20. členom se doda nov, 20.a člen, ki se glasi:
»20.a člen 
(etikete dobavitelja) 
(1) Ne glede na določbe prejšnjega člena se lahko majhna pakiranja semena označijo z etiketo dobavitelja. Barva etikete dobavitelja za posamezno kategorijo semena je enaka kot barva uradne etikete iz drugega odstavka prejšnjega člena. Podatki, ki morajo biti natisnjeni na etiketi dobavitelja, so navedeni v prilogi 4.
(2) Etikete dobavitelja iz prejšnjega odstavka izda dobavitelj, ki v skladu z zakonom, ki ureja semenski material kmetijskih rastlin, pridobi dovoljenje Uprave za izdajo etiket dobavitelja.
(3) Vzorec etikete dobavitelja, ki ga dobavitelj priloži zahtevi za pridobitev dovoljenja iz prejšnjega odstavka, se pripravli v skladu s tem členom in 5. točko priloge 4.«.
8. člen 
24. člen se spremeni tako, da se glasi:
»24. člen 
(dodatne zahteve za trženje) 
(1) Če se trži seme za ekološko pridelavo kmetijskih rastlin, mora poleg zahtev iz tega pravilnika izpolnjevati tudi zahteve, določene s predpisi, ki urejajo ekološko pridelavo kmetijskih rastlin.
(2) Seme, ki je tretirano s fitofarmacevtskimi sredstvi (v nadaljnjem besedilu: FFS), mora poleg zahtev iz tega pravilnika izpolnjevati tudi zahteve, določene s predpisi, ki urejajo dajanje FFS v promet.
(3) Če je seme tretirano ali obdelano s kakršnim koli kemičnim sredstvom, mora biti to sredstvo navedeno na uradnih etiketah ali na etiketah dobavitelja, ki so na pakiranjih semena ali v njih.
(4) Če se trži seme gensko spremenjene sorte, mora biti na etiketah ali dokumentih, ki so pritrjeni na pakiranja semena ali ki spremljajo partijo tega semena, jasno navedeno, da je sorta gensko spremenjena.«.
9. člen 
26. člen se spremeni tako, da se glasi:
»26. člen 
(naknadna kontrola) 
(1) Vzorci semena se za naknadno kontrolo kakovosti semenskega materiala kmetijskih rastlin odvzamejo na naslednji način:
1. organ za potrjevanje odvzame vzorce semena v postopku uradne potrditve:
– od vseh uradno potrjenih partij semena kategorije predosnovno seme in osnovno seme,
– od najmanj 5 % in največ 10 % uradno potrjenih partij semena kategorije certificirano seme, certificirano seme prve množitve, certificirano seme druge množitve ali certificirano seme tretje množitve ali trgovsko seme; delež vzorcev, ki se odvzamejo v posameznem letu, se določi na podlagi rezultatov naknadne kontrole semena v preteklem letu;
2. pristojni inšpektor odvzame vzorce semena:
– pri inšpekcijskem nadzoru na trgu od naključno izbranih partij semena,
– pri nadzoru dobavitelja, ki ima dovoljenje Uprave za izdajo etiket dobavitelja, od naključno izbranih partij semena v majhnih pakiranjih.
(2) Poleg vzorcev iz prejšnjega odstavka odvzame organ za potrjevanje na podlagi prijave dobavitelja vzorce za naknadno kontrolo kakovosti semenskega materiala kmetijskih rastlin tudi od tistih partij semena kategorije certificirano prve ali druge množitve, ki niso bile vzorčene v skladu z drugo alinejo 1. točke prejšnjega odstavka, če bo to seme uporabljeno za zasnovo semenskih posevkov, namenjenih pridelavi certificiranega semena druge ali tretje množitve.
(3) Za odvzem vzorcev semena se uporabljajo metode iz petega odstavka 17. člena tega pravilnika.
(4) Odvzeti vzorci semena iz prvega in drugega odstavka tega člena se vključijo v naknadno kontrolo na poskusnem polju, kjer se v sortnih poskusih preverita sortna pristnost in čistost semena na način, določen v metodah naknadne kontrole kakovosti semenskega materiala kmetijskih rastlin, ki jih sprejme Uprava, kjer so tudi dosegljive.
(5) V primeru inšpekcijsko odvzetih vzorcev iz 2. točke prvega odstavka tega člena se v naknadni kontroli z laboratorijskimi testi preveri tudi izpolnjevanje zahtev glede kakovosti semena iz B. točke priloge 2.«.
10. člen 
V prilogi 1 se 4. točka spremeni tako, da se glasi:
»4. Zahteve glede zdravstvenega stanja semenskega posevka
Semenski posevek oljnic in predivnic mora biti praktično brez škodljivih organizmov, ki zmanjšujejo uporabnost in kakovost semena.
Semenski posevek oljnic in predivnic mora izpolnjevati tudi zahteve glede karantenskih škodljivih organizmov za Evropsko unijo, karantenskih škodljivih organizmov za varovano območje in nadzorovanih nekarantenskih škodljivih organizmov, določenih v Uredbi (EU) 2016/2031 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 26. oktobra 2016 o ukrepih varstva pred škodljivimi organizmi rastlin, spremembi uredb (EU) št. 228/2013, (EU) št. 652/2014 in (EU) št. 1143/2014 Evropskega parlamenta in Sveta ter razveljavitvi direktiv Sveta 69/464/EGS, 74/647/EGS, 93/85/EGS, 98/57/ES, 2000/29/ES, 2006/91/ES in 2007/33/ES (UL L št. 317 z dne 23. 11. 2016, str. 4; v nadaljnjem besedilu: Uredba 2016/2031/EU).
Glede nadzorovanih nekarantenskih škodljivih organizmov mora semenski posevek sončnice izpolnjevati tudi zahteve, določene v Preglednici 2.
Preglednica 2: Dovoljeni pragovi prisotnosti nadzorovanih nekarantenskih škodljivih organizmov v semenskem posevku sončnice (Helianthus annuus L.)
Glive in oomicete
Nadzorovani nekarantenski škodljivi organizem
Dovoljeni prag prisotnosti v semenskem posevku, namenjenem pridelavi predosnovnega, osnovnega ali certificiranega semena
Plasmopara halstedii (Farlow) Berlese & de Toni [PLASHA]
0 %«.
11. člen 
V prilogi 2 se C. točka spremeni tako, da se glasi:
»C. ZAHTEVE GLEDE ZDRAVSTVENEGA STANJA SEMENA
Seme oljnic in predivnic mora biti praktično brez škodljivih organizmov, ki zmanjšujejo uporabnost in kakovost semena.
Seme oljnic in predivnic mora izpolnjevati tudi zahteve glede karantenskih škodljivih organizmov za Evropsko unijo, določenih v Uredbi 2016/2031/EU.
Seme oljnic in predivnic, navedenih v Preglednici 3, mora glede nadzorovanih nekarantenskih škodljivih organizmov izpolnjevati tudi zahteve glede prisotnosti škodljivih organizmov ali njihovih simptomov, določenih v Preglednici 3.
Preglednica 3: Dovoljeni pragovi prisotnosti nadzorovanih nekarantenskih škodljivih organizmov v ali na semenu
Glive in oomicete
Nadzorovani nekarantenski škodljivi organizmi ali simptomi, ki jih ti povzročajo
Rastline za saditev (rod ali vrsta)
Dovoljeni pragovi prisotnosti škodljivih organizmov ali simptomov v ali na semenu kategorije predosnovno, osnovno in certificirano seme
Alternaria linicola Groves & Skolko [ALTELI]
Linum usitatissimum L.
5 %; 
5 % okuženih z Alternaria linicola, Boeremia exigua var. linicola, Colletotrichium lini in Fusarium spp.
Boeremia exigua var. linicola
(Naumov & Vassiljevsky) Aveskamp, 
Gruyter & Verkley [PHOMEL]
Linum usitatissimum L. – lan za vlakna
1 %; 
5 % okuženih z Alternaria linicola, Boeremia exigua var. linicola, Colletotrichium lini in Fusarium spp.
Linum usitatissimum L. – lan za seme
5 %; 
5 % okuženih z Alternaria linicola, Boeremia exigua var. linicola, Colletotrichium lini in Fusarium spp.
Botrytis cinerea de Bary [BOTRCI]
Helianthus annuus L.,
Linum usitatissimum L.
5 %
Colletotrichum lini Westerdijk [COLLLI]
Linum usitatissimum L.
5 %; 
5 % okuženih z Alternaria linicola, Boeremia exigua var. linicola, Colletotrichium lini in Fusarium spp.
Diaporthe caulivora (Athow & Caldwell) J.M. Santos, Vrandecic & A.J.L. Phillips [DIAPPC]
Diaporthe phaseolorum var. sojae Lehman [DIAPPS]
Glycine max (L.) Merr.
15 % za okužbo s Phomopsis complex
Fusarium (anamorfni rod) Link [1FUSAG], razen Fusarium oxysporum f. sp. albedinis (Kill. & Maire) W.L. Gordon [FUSAAL] in Fusarium circinatum Nirenberg & O'Donnell[GIBBCI]
Linum usitatissimum L.
5 %; 
5 % okuženih z Alternaria linicola, Boeremia exigua var. linicola, Colletotrichium lini in Fusarium spp.
Plasmopara halstedii (Farlow) Berlese & de Toni [PLASHA]
Helianthus annuus L.
0 %
Sclerotinia sclerotiorum (Libert) de Bary [SCLESC]
Brassica rapa L. var. silvestris (Lam.) Briggs, Sinapis alba L.
V laboratorijski preiskavi reprezentativnega vzorca partije semena, določenega v stolpcu 4 priloge 3, je lahko odkritih največ pet sklerocijev ali delcev sklerocijev.
Sclerotinia sclerotiorum (Libert) de Bary [SCLESC]
Brassica napus L. (partim),
Helianthus annuus L.
V laboratorijski preiskavi reprezentativnega vzorca partije semena, določenega v stolpcu 4 priloge 3, je lahko odkritih največ deset sklerocijev ali delcev sklerocijev.«.
12. člen 
V prilogi 4 se v 5. točki druga alineja črta.
Dosedanje tretja do deseta alineja postanejo druga do deveta alineja.
PREHODNA IN KONČNA DOLOČBA 
13. člen 
(dokončanje postopkov) 
Postopki uradne potrditve semena zelenjadnic, ki so se začeli na podlagi Pravilnika o trženju semena oljnic in predivnic (Uradni list RS, št. 8/05, 100/05, 1/09, 38/10, 24/12 in 61/16), se dokončajo v skladu s tem pravilnikom.
14. člen 
(začetek veljavnosti) 
Ta pravilnik začne veljati 1. junija 2020.
Št. 007-55/2020
Ljubljana, dne 25. maja 2020
EVA 2020-2330-0049
Dr. Aleksandra Pivec 
ministrica 
za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano