Številka 3
Uradni list RS, št. 3/2020 z dne 17. 1. 2020
Uradni list

Uradni list RS, št. 3/2020 z dne 17. 1. 2020, Kazalo


PREDSEDNIK REPUBLIKE SLOVENIJE

Ukazi

57. Ukaz o podelitvi odlikovanja Republike Slovenije

VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE

Uredbe

58. Uredba o izvajanju izvedbene uredbe (EU) o določitvi načrta izvedbe in ureditve pristojbin na enotnem evropskem nebu
90. Uredba o spremembah Uredbe o preizkusnem izpitu za odvetnike iz drugih držav
91. Uredba o načinu priprave kadrovskih načrtov posrednih uporabnikov proračuna in metodologiji spremljanja njihovega izvajanja za leti 2020 in 2021

Odloki

59. Odlok o medresorski komisiji za odpravljanje posledic dela z azbestom

Sklepi

60. Sklep o razrešitvi častnega konzula Republike Slovenije v Hongkongu in Macau, posebnima upravnima območjema Ljudske republike Kitajske
61. Sklep o imenovanju častnega konzula Republike Slovenije v Hongkongu in Macau, posebnima upravnima območjema Ljudske republike Kitajske

MINISTRSTVA

62. Pravilnik o klasifikaciji in kategorizaciji zalog in virov trdnih mineralnih surovin
63. Pravilnik o pogojih in merilih za izdajatelja pomnilniških kartic za zapisovalno opremo v cestnih prevozih ter načinu oblikovanja in določanja cene za izdajo kartice
64. Pravilnik o predstavniku družine na področju celostne zgodnje obravnave predšolskih otrok s posebnimi potrebami
65. Pravilnik o postopku založitve finančnih sredstev in povrnitve finančnih stroškov
66. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o strokovni komisiji za izvajanje ukrepa Sodelovanje iz Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014–2020
67. Ugotovitveni sklep o višini regresa za prehrano med delom od 1. januarja 2020 dalje
68. Odredba o določitvi roka za vključitev pravnih oseb iz 110.a člena Zakona o javnih financah v sistem enotnega upravljanja s prostimi denarnimi sredstvi
69. Odredba o zgornji meji števila ponudb za delo v Republiki Sloveniji za leto 2020
70. Odredba o spremembi Odredbe o razvrstitvi območij, aglomeracij in podobmočij glede na onesnaženost zunanjega zraka
71. Odločba o soglasju k spremembam Akta o ustanovitvi ustanove in spremembi sedeža ustanove »Fundacija Roka Petrovića, ustanova«
72. Dogovor o načinu realizacije V. točke Stavkovnega sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Sindikatom vzgoje, izobraževanja, znanosti in kulture Slovenije

USTAVNO SODIŠČE

73. Odločba o zavrnitvi ustavne pritožbe

SODNI SVET

74. Odločba o prenehanju sodniške službe

DRUGI DRŽAVNI ORGANI IN ORGANIZACIJE

75. Odločba o imenovanju namestnice vodje Okrožnega državnega tožilstva v Ljubljani
76. Akt o spremembah in dopolnitvah Meril za akreditacijo in zunanjo evalvacijo visokošolskih zavodov in študijskih programov

OBČINE

Črnomelj

77. Sklep o določitvi vrednosti točke po Odloku o občinskih taksah v Občini Črnomelj za leto 2020

Grosuplje

78. Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu Športni park Grosuplje
79. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o oddajanju v najem in obremenjevanju nepremičnin v lasti Občine Grosuplje

Jesenice

80. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Tehničnega pravilnika o zbiranju in prevozu komunalnih odpadkov v Občini Jesenice
81. Ugotovitveni sklep o revalorizaciji vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča na območju Občine Jesenice za leto 2020

Kranj

82. Sklep o lokacijski preveritvi za enoto urejanja prostora KR OV 1, na zemljiščih parc. št. 1273/1, 1274, 1275, 1276, 1277/1 in 1278/1 vse k.o. Primskovo

Ljubljana

83. Sklep o lokacijski preveritvi za del območja Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za dele območij urejanja ŠO 1/2 Šiška, ŠT 1/2 Obvoznica in ŠS 1/6 Zgornja Šiška (za prostorski enoti P5 in P6)

Medvode

84. Sklep o uskladitvi višine zneska denarne pomoči v Občini Medvode
85. Sklep o lokacijski preveritvi v enoti urejanja prostora PI_1199

Rogaška Slatina

86. Sklep o dopolnitvi Sklepa o začetku priprave sprememb in dopolnitev Občinskega podrobnega prostorskega načrta za območje P3 z okolico (ZD7)

Slovenska Bistrica

87. Sklep o začetku priprave sprememb in dopolnitev občinskega podrobnega prostorskega načrta za gradnjo kmetijskih objektov na kmetiji Grobelnik (Zgornje Prebukovje)

Tržič

88. Odlok o Občinskem prostorskem načrtu Občine Tržič (uradno prečiščeno besedilo) (UPB1)

Žalec

89. Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Mladinski center Žalec

Razglasni del

Javni razpisi

Razpisi delovnih mest

Druge objave

Evidence sindikatov

Objave po Zakonu o medijih

Objave po Zakonu o evidentiranju nepremičnin

Objave gospodarskih družb

Objave sodišč

Preklici

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti