Številka 2
Uradni list RS, št. 2/2020 z dne 10. 1. 2020
Uradni list

Uradni list RS, št. 2/2020 z dne 10. 1. 2020, Kazalo


VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE

Uredbe

50. Uredba o izvajanju podukrepa Podpora za širokopasovno infrastrukturo, vključno z njeno vzpostavitvijo, izboljšanjem in razširitvijo, pasivno širokopasovno infrastrukturo ter zagotavljanje dostopa do širokopasovnega interneta in rešitev v zvezi z e-upravo iz Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014–2020
51. Uredba o določitvi višine dnevnega nadomestila za čas zadržanosti od dela zaradi bolezni za samozaposlene v kulturi za polni delovni čas za leto 2020
52. Uredba o merilih in kriterijih za spodbujanje in sofinanciranje projektov, investicij ter izvajanje dejavnosti v Triglavskem narodnem parku
53. Uredba o spremembah Uredbe o koncesiji za rabo termalne vode za ogrevanje in potrebe kopališča – Terme Maribor iz vrtin MB-1/90, MB-2/91 in MB-4/92

Odloki

54. Odlok o spremembah Odloka o določitvi podobmočij zaradi upravljanja s kakovostjo zunanjega zraka

MINISTRSTVA

13. Pravilnik o registraciji oseb na potniških ladjah
14. Pravilnik o spremembah Pravilnika o izvajanju sofinanciranja skupnega opravljanja posameznih nalog občinske uprave
15. Pravilnik o spremembi in dopolnitvi Pravilnika o usposabljanju za varno delo s traktorjem in traktorskimi priključki
16. Višina predpisane obrestne mere zamudnih obresti

DRUGI DRŽAVNI ORGANI IN ORGANIZACIJE

17. Operativno-tehnična zahteva o določitvi dodatnih posebnih zahtev za izvajalce meteoroloških služb
55. Poročilo o rasti cen življenjskih potrebščin na območju Slovenije za december 2019

DRUGI ORGANI IN ORGANIZACIJE

18. Statut Fakultete za zdravstvo Angele Boškin
19. Spremembe in dopolnitve Študentske ustave 4
20. Revalorizacija tarif po Pogodbi o pogojih uporabe in plačilu nadomestila za uporabo varovanih del iz repertoarja IPF na prireditvah društev Gasilske zveze Slovenije
21. Revalorizacija tarif v Skupnem sporazumu za določitev višine nadomestil za javno priobčitev komercialnih fonogramov na prireditvah v organizaciji mladinskih centrov, ki imajo status organizacije v javnem interesu v mladinskem sektorju
22. Revalorizacija tarif v Skupnem sporazumu za določitev višine nadomestil za javno priobčitev fonogramov na prireditvah razvedrilne narave, na katerih javna priobčitev fonogramov ni ključnega pomena
23. Revalorizacija tarif v Skupnem sporazumu za določitev višine nadomestil za javno priobčitev komercialnih fonogramov na prireditvah v organizaciji Študentske organizacije Slovenije
24. Revalorizacija tarif po Skupnem sporazumu o pogojih in načinih uporabe varovanih del iz repertoarja Zavoda IPF v lokalnih in regionalnih radijskih programih posebnega pomena ter o višini nadomestil za njihovo uporabo
25. Revalorizacija tarif po Tarifi Zavoda IPF za uporabo glasbenih posnetkov na internetu
26. Revalorizacija tarif po Skupnem sporazumu za določitev pogojev in višine nadomestil za javno priobčitev fonogramov pri poučevanju plesa v plesnih organizacijah – plesnih šolah, plesnih klubih in drugih podobnih ustanovah in na plesnih tekmovanjih, ki se izvajajo na območju Republike Slovenije
27. Revalorizacija tarif po Skupnem sporazumu o pogojih in višini tarife pri uporabi avtorsko varovanih del iz repertoarja IPF, k.o. za področje trgovskih centrov, blagovnih centrov, prodajaln, tržnic in bencinskih črpalk

OBČINE

Bovec

28. Sklep o začasnem financiranju Občine Bovec v obdobju januar–marec 2020

Brezovica

29. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra

Dol pri Ljubljani

30. Sklep o začasnem financiranju Občine Dol pri Ljubljani za obdobje januar–marec 2020

Gornji Petrovci

31. Odlok o proračunu Občine Gornji Petrovci za leto 2020
32. Pravilnik o sofinanciranju nakupa in vgradnje malih komunalnih čistilnih naprav v Občini Gornji Petrovci
33. Pravilnik o dodeljevanju enkratne denarne pomoči pri odpravi posledic naravnih in drugih nesreč iz sredstev proračuna Občine Gornji Petrovci
34. Pravilnik o nagradah diplomantom v Občini Gornji Petrovci
35. Pravilnik o nagradah dijakom ob zaključku srednješolskega izobraževanja iz Občine Gornji Petrovci
36. Sklep o enkratnem denarnem prispevku za novorojence

Kanal ob Soči

37. Pravilnik o sofinanciranju programov na področju turizma v Občini Kanal ob Soči
38. Pravilnik za vrednotenje programov organizacij in društev na področju socialno-humanitarnih dejavnosti v Občini Kanal ob Soči

Metlika

39. Odlok o postopku sofinanciranja letnega programa športa v Občini Metlika

Slovenske Konjice

40. Sklep o ukinitvi statusa grajenega javnega dobra
41. Sklep o ukinitvi statusa grajenega javnega dobra
42. Sklep o ukinitvi statusa grajenega javnega dobra
43. Sklep o ukinitvi statusa grajenega javnega dobra
44. Sklep o ukinitvi statusa grajenega javnega dobra
45. Sklep o ukinitvi statusa grajenega javnega dobra
46. Sklep o ukinitvi statusa grajenega javnega dobra
47. Sklep o ukinitvi statusa grajenega javnega dobra

Žužemberk

48. Odlok o izdajanju javnega glasila Občine Žužemberk
49. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Žužemberk

POPRAVKI

56. Popravek Odloka o ustanovitvi organa skupne občinske uprave Medobčinska uprava občin Mežiške doline in Občine Dravograd

Razglasni del

Javni razpisi

Razpisi delovnih mest

Druge objave

Evidence sindikatov

Objave po Zakonu o medijih

Objave sodišč

Preklici

AAA Zlata odličnost