Uradni list

Številka 2
Uradni list RS, št. 2/2020 z dne 10. 1. 2020
Uradni list

Uradni list RS, št. 2/2020 z dne 10. 1. 2020

Kazalo

Št. 410-0260/2019-2(127) Ob-3744/19, Stran 14
Na podlagi določil Odloka o proračunu Občine Slovenske Konjice za leto 2019 (Uradni list RS, št. 14/19) in Odloka o postopku in merilih za sofinanciranje letnega programa športa v Občini Slovenske Konjice (Uradni list RS, št. 24/19) objavlja Občina Slovenske Konjice
javni razpis 
za sofinanciranje letnega programa športa v Občini Slovenske Konjice v letu 2020
1. Izvajalec: Občina Slovenske Konjice, Stari trg 29, 3210 Slovenske Konjice, 3210 Slovenske Konjice.
2. Pravna podlaga: 11. člen Odloka o postopkih in merilih za sofinanciranje letnega programa športa v Občini Slovenske Konjice (Uradni list RS, št. 24/19) v nadaljevanju: Odlok.
3. Predmet javnega razpisa: sofinanciranje letnega programa športa v Občini Slovenske Konjice v letu 2020.
4. Navedba pogojev za kandidiranje na javnem razpisu:
– Na javni razpis lahko kandidirajo izvajalci športnih programov iz 7. člena Odloka, če so registrirani za izvajanje dejavnosti in imajo najmanj eno leto pred dnevom objave javnega razpisa sedež v Občini Slovenske Konjice.
– Imajo poravnane davčne obveznosti.
– Športno društvo mora imeti najmanj 20 članov s poravnano članarino.
– Da so izvajalci LPŠ v letu pred letom, na katerega se nanaša javni razpis, izpolnili pogodbene obveznosti.
– Delujejo na območju Občine Slovenke Konjice in izvajajo dejavnost pretežno za prebivalce Občine Slovenske Konjice.
– Športne dejavnosti so predmet razpisa in imajo izvajalci zanje zagotovljene materialne in prostorske pogoje ter ustrezno izobražen/usposobljen strokovni kader za opravljanje strokovnega dela v športu.
– Izdelano finančno konstrukcijo.
– Izvajajo športne programe, ki so predmet razpisa, najmanj 30 vadbenih tednov letno v obsegu vsaj 60 ur (po dve uri tedensko), razen v primerih, ko ne gre za sofinanciranje celotnih športnih programov in je obseg izvajanja posameznega športnega programa v merilih drugače opredeljen.
– Urejeno evidenco članstva ter udeležencih programa.
5. Merila za izbor in vrednotenje programov so sestavni del Odloka, ki je priložen razpisni dokumentaciji.
6. Predviden obseg javnih sredstev je 110.000,00 €.
7. Obdobje porabe dodeljenih proračunskih sredstev po javnem razpisu: od sklenitve pogodbe do konca leta 2020.
8. Rok za predložitev vlog in način oddaje vloge: vloga mora biti oddana do 7. 2. 2020 v zapečatenem ovitku z označeno navedbo »Ne odpiraj – vloga« in navedbo javnega razpisa, na katerega se nanaša. Vlagatelj na zadnji strani ovojnice navede svoj naziv in naslov. Dostavljena mora biti osebno ali po pošti na naslov: Občina Slovenske Konjice, Stari trg 29, 3210 Slovenske Konjice.
9. Datum odpiranja vlog za dodelitev sredstev bo 11. 2. 2020 ob 16. uri. Odpiranje ne bo javno.
10. Vlagatelji bodo obveščeni o izidu javnega razpisa v osmih dneh po sprejetju odločitve.
11. Razpisna dokumentacija je od dneva objave javnega razpisa na voljo na spletni strani Občine Slovenske Konjice in Zavoda za šport Slovenske Konjice, dodatne informacije: Laura Krančan, na tel. 03/759-07-71, ter Nataša Pučnik na tel. 03/757-33-83.
Občina Slovenske Konjice