Uradni list

Številka 2
Uradni list RS, št. 2/2020 z dne 10. 1. 2020
Uradni list

Uradni list RS, št. 2/2020 z dne 10. 1. 2020

Kazalo

32. Pravilnik o sofinanciranju nakupa in vgradnje malih komunalnih čistilnih naprav v Občini Gornji Petrovci, stran 72.

  
Na podlagi 21. in 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – ZLS-UPB2, 27/08 Odl. US, 76/08, 100/08 Odl. US, 79/09, 14/10 Odl. US, 51/10, 84/10 Odl. US in 40/12 – ZUJF) in 16. člena Statuta Občine Gornji Petrovci (Uradni list RS, št. 101/06) je Občinski svet Občine Gornji Petrovci na 7. redni seji dne 30. 12. 2019 sprejel
P R A V I L N I K 
o sofinanciranju nakupa in vgradnje malih komunalnih čistilnih naprav v Občini Gornji Petrovci 
I. SPLOŠNE DOLOČBE 
1. člen 
Ta pravilnik določa upravičence, pogoje, merila in postopek sofinanciranja dela stroškov nakupa in vgradnje malih komunalnih čistilnih naprav (v nadaljevanju: čistilna naprava) v Občini Gornji Petrovci.
2. člen 
Občina Gornji Petrovci (v nadaljevanju: občina), skladno z Operativnim programom odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode v Republiki Sloveniji, kot lokalna skupnost zagotavlja proračunska sredstva za namen sofinanciranja nakupa in vgradnje malih (individualnih ali skupinskih) čistilnih naprav velikosti do 50 populacijskih enot. Populacijska enota oziroma populacijskih ekvivalent (PE) je enota za obremenjevanje vode, ki ustreza onesnaževanju, katerega povzroči en prebivalec na dan – v nadaljevanju: PE) na poselitvenih območjih.
Namen dodeljevanja proračunskih sredstev za nakup čistilne naprave, je pospešiti izvedbo sistemov za odvajanja in čiščenja komunalnih odpadnih voda, ki zagotavljajo zaščito okolja, v skladu z veljavnimi okoljskimi standardi, na območjih, ki niso opremljena z javnim kanalizacijskim omrežjem.
II. VIŠINA SREDSTEV 
3. člen 
Sredstva za ukrepe po tem pravilniku se dodeljujejo v določeni višini za posamezne namene kot nepovratna sredstva v obliki dotacij in/ali v obliki subvencioniranih storitev.
Sredstva za sofinanciranje se zagotavljajo iz občinskega proračuna, njihovo višino sprejme občinski svet z odlokom o proračunu za tekoče leto.
4. člen 
Višina sofinanciranja čistilne naprave za posamezno stanovanjsko hišo znaša:
– do vključno 6 PE v pavšalnem znesku 1.000,00 EUR, vendar največ do 50 % investicijske vrednosti čistilne naprave,
– nad 6 PE v pavšalnem znesku 1.000,00 EUR in 100,00 EUR za vsak dodatni PE, vendar največ do 50 % investicijske vrednosti čistilne naprave.
DDV ni upravičeni strošek.
V primeru povezovanja lastnikov večstanovanjske stavbe oziroma več stanovanjskih hiš na skupno čistilno napravo, morajo vsi lastniki večstanovanjske hiše oziroma posamezne stanovanjske hiše, priključene na skupno čistilno napravo, podati skupno vlogo za sofinanciranje.
Lastnik stanovanjske ali večstanovanjske stavbe je do nepovratnih sredstev upravičen le enkrat za isti namen.
Stroški izvedbe individualnega hišnega priključka bremenijo vlagatelja.
III. UPRAVIČENCI 
5. člen 
Upravičenci do sofinanciranja po tem pravilniku so fizične osebe, ki so lastniki stanovanjske ali večstanovanjske stavbe na območju občine, kjer ni možnosti priključitve na javno kanalizacijsko omrežje ter na tem območju, skladno z Operativnim programom odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode v RS, ni predvidena izgradnja kanalizacijskega omrežja.
Do nepovratnih finančnih sredstev niso upravičene pravne osebe.
V primeru povezovanja lastnikov večstanovanjske stavbe oziroma večstanovanjskih hiš na skupno čistilno napravo, morajo vsi lastniki večstanovanjske hiše oziroma posamezne stanovanjske hiše, priključene na skupno čistilno napravo, podati skupno vlogo za sofinanciranje.
V primeru izgradnje skupne čistilne naprave za večstanovanjskih objektov, je nosilec investicije (vlagatelj) tisti, na katerem zemljišču bo čistilna naprava zgrajena. Investitorji pa medsebojna razmerja uredijo s posebnim dogovorom, katerega priložijo k razpisni dokumentaciji.
Upravičenci, ki bodo za več objektov postavili skupno čistilno napravo, morajo priložiti podpisan medsebojni dogovor vseh uporabnikov čistilne naprave, ki bo odgovorna za nemoteno delovanje čistilne naprave.
IV. POGOJI ZA DODELITEV SREDSTEV 
6. člen 
Za dodelitev sredstev po tem pravilniku morajo biti izpolnjeni naslednji pogoji:
– čistilna naprava mora biti vgrajena in v funkciji obratovanja, obratovati mora vsaj še 5 let od izplačila sofinancerskih sredstev;
– čistilna naprava mora imeti izjavo o lastnostih čistilne naprave v skladu s predpisi, ki urejajo gradbene proizvode, če gre za tipsko čistilno napravo;
– čistilna naprava mora imeti navodila dobavitelja za obratovanje in vzdrževanje naprave;
– če gre za odvajanje v vodotok, mora upravičenec pridobiti vodno soglasje v skladu s predpisi, ki urejajo vode, in pregledno situacijo, iz katere je razvidno mesto iztoka iz čistilne naprave v vode, opredeljeno s koordinatami v državnem koordinatnem sistemu za raven merila 1:5000, in ime vodotoka;
– obratovanje čistilne naprave vlagatelj dokazuje s poročilom o opravljenih prvih meritvah čistilne naprave z zmogljivostjo, manjšo od 50 PE, v skladu s predpisom, ki ureja prve meritve in obratovalni monitoring odpadnih voda;
– ob zagonu male ali skupinske čistilne naprave mora biti ukinjena obstoječa greznica za namen zbiranja gošč iz stanovanjskega objekta in iztok iz obstoječe greznice, katero pa lahko uporabnik oziroma lastnik preuredi za druge namene;
– lokacija objekta čistilne naprave mora biti definirana z zemljiško parcelo, vlagatelji morajo razpolagati z lastniško pravico oziroma si morajo predhodno pridobiti služnostne pogodbe, overjene pri notarju;
– vlogi morajo biti priloženi računi, iz katerih mora biti razviden nakup in vgradnja čistilne naprave, ter dokazila o plačilu računov;
– v primeru čistilne naprave za več stanovanjskih objektov ali večstanovanjski objekt mora biti priložena pogodba oziroma dogovor med lastniki oziroma etažnimi lastniki o medsebojnih razmerjih pri izgradnji in vzdrževanju naprave ter delitvi nepovratnih sredstev po tem pravilniku, ki ne sme poteči v roku 5 let od izplačila sofinancerskih sredstev;
– veljavno gradbeno dovoljenje za stanovanjski objekt zgrajen po letu 1967 ali potrdilo za stanovanjski objekt zgrajen pred letom 1967, da ima objekt na podlagi določil Zakona o graditvi objektov uporabno dovoljenje.
V. NAČIN PRIJAVE 
7. člen 
Sredstva se dodeljujejo na osnovi javnega razpisa, ki ga občinska uprava vsako leto po sprejetju proračuna objavi v informatorju Občine Gornji Petrovci ter na spletni strani Občine Gornji Petrovci.
Prijavitelji lahko oddajo vloge po objavi razpisa.
Sredstva se dodelijo upravičencem po vrstnem redu prispelih popolnih vlog do porabe proračunskih sredstev za ta namen.
Odpiranje vlog, ki ni javno, se izvede dvakrat letno, in sicer do 30. 05. in do 30. 09. v tekočem letu. Če vloga ob vložitvi ni popolna, se prosilca pozove, naj vlogo v roku 8 dni dopolni. Če tega ne stori, oziroma je vloga kljub dopolnitvi še vedno nepopolna, se vloga s sklepom zavrže. Vlagatelji, ki na osnovi razpisa kandidirajo za proračunska sredstva, morajo zahtevano dokumentacijo, skladno s pogoji v razpisu, poslati v zaprti kuverti na naslov: »Občina Gornji Petrovci, Gornji Petrovci 31/d, 9203 Petrovci«, s pripisom »Ne odpiraj – razpis za sofinanciranje čistilne naprave«.
Sredstva se dodeljujejo praviloma dvakrat letno do porabe sredstev sprejetega proračuna Občine Gornji Petrovci za tekoče leto.
Upravičenci, ki so podali popolne vloge v tekočem letu in zaradi porabe sredstev niso sklenili pogodbe o sofinanciranju, imajo ob ponovni prijavi na razpis, prednost pred ostalimi prijavitelji.
8. člen 
Postopek dodeljevanja sredstev vodi tričlanska komisija, ki jo s sklepom imenuje župan Občine Gornji Petrovci (v nadaljevanju besedila: komisija).
Člani komisije na prvi seji izvolijo predsednika komisije.
Administrativo-tehnično pomoč pri delu komisije nudi občinska uprava, ki opravlja potrebne naloge, da se izvede postopek dodeljevanja sredstev, zlasti pa:
– pripravi predlog javnega razpisa in razpisne dokumentacije,
– zagotovi objavo javnega razpisa v skladu s tem pravilnikom,
– piše zapisnike sej komisije,
– opravlja druga potrebna dela in naloge.
9. člen 
Komisija najkasneje v roku 15 dni od obravnave vlog, pripravi seznam upravičencev in občinski upravi, posreduje predlog dodelitve proračunskih sredstev.
O dodelitvi sredstev upravičencem po tem pravilniku odloči komisija s sklepom. Zoper sklep je možna pritožba županu Občine Gornji Petrovci v roku 8 dni od prejema sklepa. Odločitev župana o pritožbi, je dokončna.
Nakazilo odobrenih proračunskih sredstev na transakcijski račun oziroma osebni račun upravičenca, se izvede v roku 30 dni od podpisa pogodbe o sofinanciranju, ki se sklene po pravnomočnosti sklepa.
Upravičenec mora imeti poravnane vse obveznosti do občine.
10. člen 
Pogodba o sofinanciranju mora zlasti vsebovati naslednje:
– navedbo pogodbenih strank,
– višino sofinanciranja,
– podrobno opredelitev pravic in obveznosti pogodbenih strank ter druge določbe.
VI. NADZOR IN SANKCIJE 
11. člen 
Proračunska sredstva se lahko porabijo samo za namen, za katerega so dodeljena. Če komisija ugotovi, da so bila sredstva porabljena za drug namen, ali da so bila dodeljena na podlagi neresničnih podatkov, oziroma je prejemnik prekršil druga določila pogodbe, je občina upravičena zahtevati vračilo dodeljenih sredstev v enkratnem znesku. V teh primerih bo moral prejemnik vrniti sredstva s pripadajočimi zamudnimi obrestmi za obdobje od dneva nakazila dalje.
12. člen 
Nadzor nad izvajanjem namenske porabe proračunskih sredstev, skladno z javnim razpisom, izvaja občinska uprava.
13. člen 
Določbe tega pravilnika se uporabljajo tudi za sofinanciranje stroškov nakupa in vgradnje tistih čistilnih naprav, ki so bile vgrajene pred veljavnostjo tega pravilnika, vendar morajo že vgrajene čistilne naprave zadostiti pogojem za dodelitev sredstev iz 6. člena tega pravilnika. V tekočem letu se lahko razdeli 50 % razpoložljivih proračunskih sredstev za čistilne naprave, ki so bile vgrajene pred veljavnostjo tega pravilnika, ostale vloge pa se prenesejo v naslednje proračunsko leto.
VII. KONČNE DOLOČBE 
14. člen 
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-0001/2019-17
Gornji Petrovci, dne 31. decembra 2019
Župan 
Občine Gornji Petrovci 
Franc Šlihthuber