Uradni list

Številka 2
Uradni list RS, št. 2/2020 z dne 10. 1. 2020
Uradni list

Uradni list RS, št. 2/2020 z dne 10. 1. 2020

Kazalo

38. Pravilnik za vrednotenje programov organizacij in društev na področju socialno-humanitarnih dejavnosti v Občini Kanal ob Soči, stran 83.

  
Na podlagi 1. in 97. člena Zakona o socialnem varstvu (Uradni list RS, št. 54/92, 56/92, 42/94, 41/99 in 26/01), 21., 29. in 50.a člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB2, 76/08, 79/09 in 51/10) ter 7. in 16. člena Statuta Občine Kanal ob Soči (Uradni list RS, št. 62/19) je Občinski svet Občine Kanal ob Soči na 8. redni seji dne 19. 12. 2019 sprejel
P R A V I L N I K 
za vrednotenje programov organizacij in društev na področju socialno-humanitarnih dejavnosti v Občini Kanal ob Soči 
I. SPLOŠNE DOLOČBE 
1. člen 
Ta pravilnik določa postopke, pogoje, merila in kriterije za razdelitev sredstev, namenjenih sofinanciranju programov humanitarnih in invalidskih organizacij, ki so lokalnega pomena in jih iz javnih sredstev sofinancira Občina Kanal ob Soči.
2. člen 
Pogoji in kriteriji sofinanciranja, določeni s tem pravilnikom, upoštevajo proračunske možnosti in načelo, da so proračunska sredstva dostopna vsem izvajalcem, in sicer za naslednje vsebine:
– posebne socialne programe in storitve invalidskih organizacij, s katerimi prispevajo k realizaciji pravic človeka državljana in nediskriminaciji invalidov
– programe humanitarnih organizacij, s katerimi rešujejo oziroma blažijo socialne stiske in težave posameznikov in skupin
– podporo delovanju invalidskih in humanitarnih organizacij
– programe društev in organizacij, ki delujejo preventivno na področju zdravstva.
3. člen 
Sredstva, ki se razdelijo na podlagi tega pravilnika niso namenjena za sofinanciranje:
– programov, ki jih posamezni izvajalci izvajajo kot redne programe (zakonska ali pogodbena obveznost)
– investicije v prostore društev (nakup in vzdrževanje nepremičnin)
– formalnega izobraževanja
– stroškov dela izvajalcev programov/projektov
– programov/projektov, ki so sofinancirani iz drugih razpisov občine.
II. UPRAVIČENCI DO SREDSTEV 
4. člen 
Upravičenci do finančnih sredstev po tem pravilniku so organizacije, društva, združenja in zveze, ki so registrirane za izvajanje socialno-humanitarnih dejavnosti, in sicer:
– javni socialno varstveni zavodi
– dobrodelne organizacije kot prostovoljne in neprofitne organizacije, ki jih z namenom, da bi reševale socialne stiske in težave občanov Občine Kanal ob Soči, ustanovijo posamezniki v skladu z zakonom ali verske skupnosti
– organizacije za samopomoč, kot prostovoljne in neprofitne organizacije, ki jih ustanovijo invalidi ali drugi posamezniki v skladu z zakonom, da v njih izvajajo posebne socialne programe in storitve, utemeljene na značilnostih invalidnosti po posameznih funkcionalnih okvarah, ki ogrožajo socialni položaj invalidov – občanov Občine Kanal ob Soči
– druga društva, zavodi, zasebniki, ki izvajajo občinske programe na področju sociale ali občinske programe za izboljšanje kvalitete življenja občanov Občine Kanal ob Soči.
5. člen 
Izvajalci programov so lahko društva, zveze društev, klubi, združenja in druge organizacije (v nadaljevanju: izvajalci), ki so registrirana za izvajanje dejavnosti iz 2. člena tega pravilnika oziroma imajo te dejavnosti opredeljene v svojem temeljnem aktu in izpolnjujejo naslednje pogoje:
– izvajalec ima sedež (ali sedež enote) v Občini Kanal oziroma na območju UE Nova Gorica
– izvajalec ima sedež izven območja iz prve alineje, vendar je registrirana v skladu z Zakonom o društvih in ima vsaj 10 članov/prostovoljcev ali uporabnikov, ki so občani Občine Kanal ob Soči
– vsak prijavitelj se lahko prijavi z več programi vendar le enkrat
– program ali projekt izvajajo na območju Občine Kanal ob Soči ali izven, če v njem aktivno sodelujejo občani Občine Kanal ob Soči
– nimajo neporavnanih obveznosti do občine
– da imajo urejen status oziroma, da so registrirani in delujejo najmanj eno leto
– da imajo urejeno evidenco o članstvu in ostalo dokumentacijo, ki jo določa zakonodaja,
– da imajo zagotovljene materialne, prostorske, kadrovske in organizacijske možnosti za uresničitev načrtovanih aktivnosti
– dejavnost opravljajo na neprofitni osnovi
– da vsako leto občinski upravi redno dostavljajo poročila o realizaciji programov z obveznimi dokazili in plan aktivnosti za prihodnje leto do 30. 11. tekočega leta razen društva, ki na razpis kandidirajo prvič.
Za izvajalce programov se po tem pravilniku ne štejejo organizacije po Zakonu o gospodarskih družbah.
III. POSTOPEK RAZDELITVE SREDSTEV 
6. člen 
Finančna sredstva se upravičencem dodelijo na podlagi javnega razpisa objavljenega na spletni strani občine in na krajevno običajen način.
Višina razpoložljivih sredstev se določi v vsakoletnem proračunu Občine Kanal ob Soči.
7. člen 
Postopek oblikovanja in dodeljevanja finančnih sredstev izvajalcem poteka po naslednjem zaporedju:
– priprava in objava javnega razpisa za zbiranje predlogov izvajalca
– ocenjevanje prispelih predlogov
– obravnava predlogov
– obveščanje izvajalcev o odločitvi
– sklepanje pogodb
– spremljanje pogodb in namenskega koriščenja sredstev iz proračuna.
Razpisni rok se časovno prilagodi postopku priprave in sprejema občinskega proračuna.
8. člen 
Objava javnega razpisa mora vsebovati:
– navedbo naročnika (naziv, sedež)
– predmet javnega razpisa
– pogoje, ki jih morajo izpolnjevati prijavitelji
– višino razpoložljivih sredstev in navedbo pogojev za porabo sredstev
– rok, do katerega morajo biti predložene vloge
– način dostave vlog
– informacije kje lahko zainteresirani dobijo informacije in prevzamejo razpisno dokumentacijo.
Rok javnega razpisa ne sme biti krajši od 30 dni.
Objavo razpisa in rezultate razpisa se objavi na občinski spletni strani.
9. člen 
Postopek javnega razpisa in razdelitev sredstev opravi tričlanska komisija, ki jo imenuje županja za čas njenega mandatnega obdobja.
Naloge komisije:
Komisija odpira prispele vloge na razpis, ugotavlja pravočasnost, pravilnost in popolnost vlog ter ugotavlja, ali vloga izpolnjuje pogoje iz tega pravilnika, spremlja namensko porabo sredstev.
O odpiranju vlog komisija vodi zapisnik. Na podlagi ugotovitev zapisnika o odpiranju vlog izda občinska uprava sklep o zavrženju vlog, ki so bile prepozne.
Vloga je pravočasna, če je prispela v roku, ki je določen v razpisu. Vloga je ustrezno označena, če je označena na način, kot to določa javni razpis.
10. člen 
Občinska uprava mora v roku osem dni od odpiranja vlog pisno pozvati tiste vlagatelje, katerih vloge niso bile popolne, da jih dopolnijo. Rok za dopolnitev vlog je pet (5) dni od prejema pisnega obvestila.
V primeru, da je popolna vloga neustrezna se le-ta s sklepom zavrne.
11. člen 
Komisija opravi pregled popolnih vlog, ki izpolnjujejo pogoje iz 5. člena tega pravilnika, ter jih ovrednoti na podlagi meril in kriterije v pravilniku. O pregledu vlog se vodi zapisnik, ki vsebuje tudi predlog prejemnikov in višino sredstev le-teh.
12. člen 
Izdelan predlog razdelitve sredstev komisija posreduje županji, ki s sklepom odloči o razdelitvi proračunskih sredstev.Na podlagi sklepažupanje se izda odločba o sofinanciranju, na katero je dovoljena pritožba v roku petnajst dni od vročitve odločbe. O pritožbi odloči županja, njena odločitev je dokončna.
Vložena pritožba ne zadrži podpisa pogodb z izbranimi prejemniki sredstev.
O izplačanih sredstvih komisija enkrat letno seznani občinski svet.
13. člen 
Izvajalci programov so dolžni izvajati programe v skladu s tem pravilnikom in le za namene, kot so jim bili opredeljeni v pogodbi.
Izvajalci programov so dolžni Občini dostaviti vsa dokazila in podatke, ki so potrebni za ovrednotenje izvajanja dogovorjenih projektov in programov.
Kolikor Občina Kanal ob Soči ugotovi nenamensko porabo sredstev s strani izvajalca, se financiranje ali sofinanciranje takoj ustavi, že prejeta sredstva pa mora izvajalec vrniti v občinski proračun skupaj z zakonsko predpisanimi obrestmi.
Izvajalec, ki krši določila tega člena, ne more kandidirati na naslednjem javnem razpisu občine.
14. člen 
Obrazce za prijavo na razpis pripravi občinska uprava in so v času razpisa na voljo na spletni strani občine in na tajništvu občine.
Izvajalci morajo dati ponudbo svojih projektov in programov na predpisanih obrazcih in jim predložiti vsa dokazila oziroma priloge, ki jih zahtevajo obrazci.
IV. POGOJI IN MERILA ZA DODELITEV SREDSTEV 
15. člen 
Merila in kriteriji za ocenjevanje in vrednotenje prijavljenih programov in projektov so podlaga za odločitev o izbiri in o višini sofinanciranja iz občinskega proračuna Občine Kanal ob Soči in so obvezni sestavni del tega pravilnika.
16. člen 
Za sofinanciranje socialno-humanitarnih dejavnosti se ocenjuje in vrednoti predlagane programe in projekte na podlagi naslednjih meril in kriterijev:
Merila in kriteriji
Najvišje št. točk po kriterijih
1.
Sedež in delovanje v javnem interesu
170 točk
2.
Dostopnost programa/projekta
600 točk
3.
Število članov društva
400 točk
4.
Programi, prireditve, obiski, srečanja, druge aktivnosti
1. SEDEŽ IN DELOVANJE V JAVNEM INTERESU
1.1.
Sedež
150 točk
1.2.
Delovanje v javnem interesu
20 točk
1.1. Sedež
Sedež (ali sedež enote) v Občini Kanal ob Soči
150 točk
Sedež (ali sedež enote) izven Občine Kanal ob Soči, na območju UE Nova Gorica
50 točk
Sedež izven EU, z vsaj 10 člani/prostovoljci, ki so občani Občine Kanal ob Soči
30 točk
1.2. Delovanje v javnem interesu
Izvajalec ima izdano veljavno odločbo državnega organa, da deluje v javnem interesu
20 točk
Izvajalec nima izdane veljavne odločbe državnega organa, da deluje v javnem interesu 
0 točk
2. DOSTOPNOST PROGRAMA ALI PROJEKTA
2.1.
Lokacija izvajanja programa/projekta
100 točk
2.2.
Število uporabnikov (koristnikov) programa ali projekta, ki so jim vsebine namenjene in imajo prebivališče v občini
500 točk
2.1. Lokacija izvajanja programa/projekta
Program/projekt se v celoti izvaja v občini
100 točk
Program/projekt se izvaja izven Občine Kanal ob Soči
20 točk
2.2. Število uporabnikov (koristnikov) programa ali projekta, ki imajo stalno prebivališče v občini in jim je program ali projekt tudi namenjen (ni nujno, da so koristniki tudi člani društva). Obvezno priložiti seznam.
SEZNAM
Do trideset uporabnikov (koristnikov) programa/projekta s stalnim prebivališčem v občini, ki jim je program/projekt tudi namenjen
20 točk
Najmanj enaintrideset (31) in največ šestdeset (60) uporabnikov (koristnikov) programa/projekta s stalnim prebivališčem v občini, ki jim je program/projekt tudi namenjen
50 točk
Najmanj enainšestdeset (61) in največ 100 uporabnikov (koristnikov) programa/projekta s stalnim prebivališčem v občini, ki jim je program/projekt tudi namenjen
75 točk
Najmanj sto (100) in največ petsto (500) uporabnikov (koristnikov) programa/projekta s stalnim prebivališčem v občini, ki jim je program/projekt tudi namenjen
150 točk
Najmanj petsto ena (501) uporabnikov (koristnikov) programa/projekta s stalnim prebivališčem v občini, ki jim je program/projekt tudi namenjen
500 točk
3. ŠTEVILO ČLANOV DRUŠTVA
3.1.
Število članov društva, ki imajo stalno prebivališče v Občini Kanal ob Soči
400 točk
3.1. Število članov/prostovoljcev društva, ki imajo stalno prebivališče v Občini Kanal ob Soči (predložen seznam)
Do 10 članov iz občine
10 točk
Od 11 do 40 članov iz občine
20 točk
Od 41 do 70
30 točk
Od 71 do 150 članov iz občine
50 točk
Od 151 članov do 550
250 točk
Nad 550 članov iz občine
400 točk
4. PROGRAMI POMOČI, PRIREDITVE, OBISKI, SREČANJA, DRUGE AKTIVNOSTI
4.1.
Zbiranje in delitev pomoči v občini skozi celo leto
120 točk
4.2.
Programi obiskov, prevozov in obdarovanja težjih bolnikov, invalidov, oseb z motnjami v duševnem zdravju in ostarelih
150 točk
4.3.
Organizacija dobrodelnih – humanitarnih prireditev
150 točk
4.4.
Organizacija večdnevnih taborov, letovanj, ekskurzij, izletov in rekreativnih prireditev
200 točk
4.5.
Organizacija srečanj skupin za samopomoč za občane na območju Občine Kanal ob Soči
100 točk
4.6
Založniška dejavnost in promocijske aktivnosti
70 točk
4.7.
Predavanje, delavnica ali druga oblika izobraževanja za člane ali širšo okolico, ki se izvede na območju Občine Kanal ob Soči (ne velja za formalno izobraževanje)
70 točk
4.1. Zbiranje in delitev pomoči (oblačila, hrana, finančnae sredstva ...) socialno ogroženim posameznikom, družinam in članom društva v Občini Kanal ob Soči
Zbiranje in delitev pomoči v občini skozi celo leto
100 točk
Zbiranje in delitev pomoči izven občine za občane Občine Kanal ob Soči skozi celo leto
20 točk
4.2. Programi obiskov, prevozov in obdarovanja težjih bolnikov, invalidov, oseb z motnjami v duševnem zdravju in ostarelih, ki so občani Občine Kanal ob Soči.
Manj kot deset (10) obiskov letno
30 točk
Najmanj deset (10) do največ trideset (30) obiskov letno
70 točk
Nad trideset (30) obiskov letno
150 točk
4.3. Organizacija dobrodelnih – humanitarnih prireditev
Organizacija humanitarne prireditve na območju Občine Kanal ob Soči
150 točk
Organizacija humanitarne prireditve izven območja Občine Kanal ob Soči
25 točk
Sodelovanje na humanitarni prireditvi na območju Občine Kanal ob Soči
70 točk
Sodelovanje na humanitarni prireditvi izven območja Občine Kanal ob Soči
10 točk
4.4. Organizacija večdnevnih taborov, letovanj, ekskurzij, izletov in rekreativnih prireditev za člane oziroma uporabnike, ki so občani Občine Kanal ob Soči
Organizator ima sedež (oziroma enoto) v občini
– število taborov, letovanj ... enodnevnih
10 točk/dogodek
– število taborov, letovanj ... večdnevnih do 3 dni
50 točk/dogodek
– število taborov, letovanj ... večdnevnih nad 3 dni
100 točk/ dogodek
Organizator ima sedež (oziroma enoto) izven občine
– število taborov, letovanj ... enodnevnih
5 točko/dogodek
– število taborov, letovanj ... večdnevnih do 3 dni
10 točk/dogodek
– število taborov, letovanj ... večdnevnih nad 3 dni
15 točk/dogodek
4.5. Organizacija srečanj skupin za samopomoč za občane na območju Občine Kanal ob Soči
Redna srečanja skupin do 1-krat mesečno
20 točk
Redna srečanja skupin do 1-krat tedensko
30 točk
Redna srečanja skupin več kot 1-krat tedensko
50 točk
4.6. Založniška dejavnost in promocijske aktivnosti
Glasilo ali bilten društva ali zloženka 
5 točk
Spletna stran
10 točk
Brošure z vsebinami preventivno-informativnega značaja
20 točk
Obsežnejše knjižne publikacije z vsebinami s področja preventive, zdravega načina življenja (nad 50 strani)
40 točk
4.7. Predavanje, delavnica ali druga oblika izobraževanja (ne velja za formalno izobraževanje) za člane ali širšo okolico, ki se izvede na območju Občine Kanal ob Soči
Enkrat mesečno
50 točk
Več kot šestkrat letno
15 točk
Enkrat letno
5 točk
17. člen 
Merila so določena v točkah. Vrednost točke se izračuna za vsako proračunsko leto posebej in je odvisna od višine sredstev, ki so v proračunu Občine Kanal ob Soči namenjena za sofinanciranje socialno-humanitarnih dejavnosti.
Kolikor je glede na dosežene točke višina sredstev za sofinanciranje višja od zaprošenih sredstev, se posameznemu izvajalcu zagotovi sredstva največ v višini zaprošenih v prijavi. V kolikor pričakovani znesek sredstev v prijavi ne bo vpisan se mu sredstva v tisti točki ne bodo dodelila.
Sredstva, ki niso bila razdeljena ali so bila vrnjena v proračun skladno z določbami tega pravilnika, se lahko s sklepom županje razporedi za realizacijo drugih programov na področju socialno-humanitarnih dejavnosti.
V. PREHODNA IN KONČNA DOLOČBA 
18. člen 
Spremembe in dopolnitve tega pravilnika se uveljavljajo po enakem postopku, kot velja za njegov sprejem.
19. člen 
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 9000-0010/2019-16
Kanal ob Soči, dne 19. decembra 2019
Županja 
Občine Kanal 
Tina Gerbec