Uradni list

Številka 2
Uradni list RS, št. 2/2020 z dne 10. 1. 2020
Uradni list

Uradni list RS, št. 2/2020 z dne 10. 1. 2020

Kazalo

Št. 6711-3/2019 Ob-1032/20, Stran 13
Na podlagi 7. in 10. člena Zakona o športu (Uradni list, RS, št. 22/98; v nadaljevanju: Zakon) ter v skladu z določili Pravilnika o merilih za sofinanciranje izvajanja letnega programa športa na državni ravni (Uradni list RS, št 68/19), objavlja Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport
javni razpis 
za izbor izvajalcev in sofinanciranje plač strokovnih delavcev v programih nacionalnih panožnih športnih šol za štiriletno obdobje 2020–2024
1. Naziv in sedež neposrednega uporabnika: Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport, Masarykova 16, 1000 Ljubljana.
2. Na javni razpis se lahko prijavijo nacionalne panožne športne zveze, ki izpolnjujejo pogoje, navedene v 26. členu Pravilnika o merilih za sofinanciranje izvajanja letnega programa športa na državni ravni.
3. Predmet javnega razpisa je sofinanciranje plač strokovno izobraženim delavcem, ki so zaposleni pri nacionalni panožni športni zvezi in izvajajo programe, namenjene pretežno športni vzgoji otrok in mladine, usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport, v individualnih športih in v kolektivnih športih s športnimi igrami v športnih panogah oziroma disciplinah, ki so na programu naslednjih zimskih ali letnih olimpijskih iger.
4. Pogoji in merila, po katerih se izberejo izvajalci za sofinanciranje plač strokovno izobraženim delavcem v programih nacionalnih panožnih športnih šol, so določeni v 26. in 27. členu Pravilnika o merilih za sofinanciranje izvajanja letnega programa športa na državni ravni.
5. Za sofinanciranje plač strokovnim delavcem v programih nacionalnih panožnih športnih šol je predviden znesek za leto 2020 1.443.690 EUR, za leto 2021 predvidoma 1.924.920 EUR, za leto 2022 predvidoma 1.924.920 EUR, za leto 2023 predvidoma 1.924.920 EUR in v letu 2024 predvidoma 481.230 EUR. Skupaj za vsa leta znaša znesek sofinanciranja do 7.699.680 EUR. Sredstva za leto 2020 in 2021 so zagotovljena v proračunu Republike Slovenije na proračunski postavki 561910 Šport otrok in mladine ter športna rekreacija, kontu 4120 – Tekoči transferji neprofitnim organizacijam ter ukrepu št. 3311-11-0024 Programske in razvojne naloge športa.
6. Dodeljena sredstva morajo biti porabljena za sofinanciranje plač strokovno izobraženih delavcev v programih nacionalnih panožnih športnih šol.
7. Rok, do katerega morajo biti predložene vloge: vloge morajo biti poslane ali dostavljene na naslov Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport, Direktorat za šport, Masarykova 16, 1000 Ljubljana, najkasneje do petka, 24. 1. 2020. Šteje se, da je vloga prispela pravočasno, če je bila najkasneje zadnji dan roka za oddajo vlog oddana na pošti s priporočeno pošiljko ali zadnji dan roka do 10. ure oddana v vložišču Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport, Masarykova 16, 1000 Ljubljana. Vloga za sofinanciranje plač strokovnim delavcem v programih nacionalnih panožnih športnih šol mora biti predložena v zapečateni ovojnici, ovojnica pa mora biti označena z »Ne odpiraj – NPŠŠ (6711-3/2019). Na hrbtni strani ovojnice mora biti označen polni naslov pošiljatelja. Vloge, ki ne bodo oddane na zgoraj predpisan način, se ne bodo odpirale in bodo izločene iz nadaljnjega postopka.
8. Datum odpiranja vlog: strokovna komisija bo pričela odpirati pravočasne in pravilno opremljene vloge dne 27. 1. 2020. Odpiranje vlog ne bo javno.
9. Rok, v katerem bodo izvajalci obveščeni o izidu javnega razpisa, je najkasneje 60 dni od datuma odpiranja vlog.
10. Vse informacije, razpisna dokumentacija in navodila, kako izpolniti in oddati obrazce, so na voljo na spletnih naslovih https://www.gov.si/drzavni-organi/ ministrstva/ministrstvo-za-izobrazevanje-znanost-in- sport/javne-objave/. Za dodatne informacije lahko vlagatelji pokličejo Ksenijo Cesar (01/400-53-53). Izvajalci izpolnijo razpisne obrazce preko spletne strani: https://www.gov.si/drzavni-organi/ministrstva/ministrstvo- za-izobrazevanje-znanost-in-sport/javne-objave/. Izpolnjene razpisne obrazce izvajalci natisnejo. Natisnjene obrazce ožigosa in podpiše pooblaščena oseba izvajalca. Podpisane in ožigosane obrazce izvajalci pošljejo ali dostavijo v skladu z navodili tega javnega razpisa.
Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport