Uradni list

Številka 2
Uradni list RS, št. 2/2020 z dne 10. 1. 2020
Uradni list

Uradni list RS, št. 2/2020 z dne 10. 1. 2020

Kazalo

VL 80869/2019 Os-3714/19, Stran 38
Okrajno sodišče v Ljubljani – centralni oddelek za verodostojno listino je v izvršilni zadevi upnika Čista narava, javno komunalno podjetje d.o.o., Tešanovci 20, Moravske Toplice, ki ga zastopa odv. Odvetnik Daniel Katalinič, Ulica Staneta Rozmana 10, Murska Sobota, proti dolžniku: Alen Verbai, Annenstrasse 26, Graz, ki ga zastopa zač. zast. Jesenko Mojmir – odvetnik, Kolodvorska ulica 14A, Ljubljana; Vesna Könye, Kratka ulica 5, Moravske Toplice, zaradi izterjave 739,42 EUR, sklenilo:
Dolžniku Alen Verbai, Annenstrasse 26, Graz; Vesna Könye, Kratka ulica 5, Moravske Toplice, se na podlagi 4. točke drugega odstavka 82. člena Zakona o pravdnem postopku – ZPP v zvezi s 15. členom Zakona o izvršbi in zavarovanju – ZIZ postavi začasni zastopnik.
Za začasnega zastopnika se postavi zač. zast. Jesenko Mojmir – odvetnik, Kolodvorska ulica 14A, Ljubljana.
Začasni zastopnik bo zastopal dolžnika vse dotlej, dokler dolžnik ali njegov pooblaščenec ne nastopi pred sodiščem oziroma vse dotlej, dokler organ, pristojen za socialne zadeve, ne sporoči sodišču, da je postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 17. 10. 2019