Uradni list

Številka 2
Uradni list RS, št. 2/2020 z dne 10. 1. 2020
Uradni list

Uradni list RS, št. 2/2020 z dne 10. 1. 2020

Kazalo

17. Operativno-tehnična zahteva o določitvi dodatnih posebnih zahtev za izvajalce meteoroloških služb, stran 37.

  
Na podlagi petega odstavka 179.i člena Zakona o letalstvu (Uradni list RS, št. 81/10 – uradno prečiščeno besedilo, 46/16, 47/19), 25. člena Sklepa o ustanovitvi Javne agencije za civilno letalstvo Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 81/10), 2. člena Uredbe o izvajanju izvedbene uredbe (EU) o skupnih zahtevah za izvajalce storitev upravljanja zračnega prometa/izvajanja navigacijskih služb in drugih funkcij omrežja za upravljanje zračnega prometa ter njihov nadzor (Uradni list RS, št. 67/19) in drugega odstavka člena 3 in Priloge V k Izvedbeni uredbi Komisije (EU) 2017/373 z dne 1. marca 2017 o skupnih zahtevah za izvajalce storitev upravljanja zračnega prometa/izvajanja navigacijskih služb zračnega prometa in drugih funkcij omrežja za upravljanje zračnega prometa ter njihov nadzor, razveljavitvi Uredbe (ES) št. 482/2008, izvedbenih uredb (EU) št. 1034/2011, (EU) št. 1035/2011 in (EU) 2016/1377 ter spremembi Uredbe (EU) št. 677/2011 (UL L št. 62 z dne 8. 3. 2017; v nadaljnjem besedilu: Uredba (EU) št. 2017/373), izdaja direktor Javne agencije za civilno letalstvo Republike Slovenije naslednjo
O P E R A T I V N O - T E H N I Č N O   Z A H T E V O
o določitvi dodatnih posebnih zahtev za izvajalce meteoroloških služb 
1. člen 
(vsebina) 
(1) Ta operativno-tehnična zahteva sprejema dodatne določbe, ki dopolnjujejo Prilogo V Uredbe (EU) št. 2017/373 v zahtevah, ki so v skladu s to Uredbo prepuščene državam članicam.
(2) Ta operativno-tehnična zahteva velja za izvajalca meteoroloških služb, ki je certificiran v skladu z Uredbo (EU) št. 2017/373.
2. člen 
(izrazi) 
Izrazi, uporabljeni v tej operativno-tehnični zahtevi, imajo enak pomen, kot so določeni v Uredbi (EU) št. 2017/373.
3. člen 
(zagotavljanje meteoroloških informacij) 
Izvajalec meteoroloških služb lahko zagotavlja meteorološke informacije, poleg subjektom navedenih v MET.OR.100(a) oddelka 1, poddela A, priloge V Uredbe (EU) št. 2017/373, tudi drugim izvajalcem storitev in letalskim subjektom. Drugi izvajalci storitev so lahko certificirani izvajalci storitev v skladu z Uredbo (EU) št. 2017/373. Drugi letalski subjekti so lahko letalske šole, organizacije za vzdrževanje zrakoplovov, operaterji brezpilotnih zrakoplovov.
4. člen 
(rutinska opazovanja) 
Meteorološke postaje izvajajo rutinska opazovanja na aerodromih najmanj v času prisotnosti ATS službe, skladno z zahtevo AMC1 MET.OR.200(a)(1) Uredbe (EU) št. 2017/373.
5. člen 
(Aerodromska meteorološka služba) 
Za izdajo vseh vrst napovedi in drugih ustreznih meteoroloških informacij, ki so povezane z napovedjo prihodnjih stanj atmosfere ter izvajanje posvetovanj (consultation), je za vse aerodromske meteorološke službe na aerodromih LJLJ, LJMB, LJPZ, LJCE pristojna aerodromska meteorološka služba odgovorna za aerodrom LJLJ, skladno z zahtevo MET.OR.215(a) Uredbe (EU) št. 2017/373. Aerodromske meteorološke službe na aerodromih LJPZ, LJMB, LJCE zagotavljajo napovedi in druge ustrezne meteorološke informacije ter dokumentacijo za pripravo na let (briefing). Vrste napovedi in druge ustrezne meteorološke informacije za posamezen aerodrom se objavi v Zborniku letalskih informacij (AIP).
6. člen 
(napovedi za pristajanje) 
Aerodromska meteorološka služba, ki je odgovorna za aerodrom LJLJ, je pristojna za pripravo napovedi za pristajanje. Napovedi za pristajanje se izdajajo za aerodrom LJLJ, skladno z zahtevo MET.OR.225 Uredbe (EU) št. 2017/373.
7. člen 
(napovedi za vzletanje) 
Skladno z zahtevo MET.OR.230 Uredbe (EU) št. 2017/373 aerodromska meteorološka služba, ki je odgovorna za aerodrom LJLJ, je pristojna za pripravo napovedi za vzletanje. Napovedi za vzletanje se izdajajo za aerodrome LJLJ, LJPZ, LJMB, LJCE na zahtevo operaterja in/ali članov posadke ter v obliki, ki je skladna s Prilogo V Uredbe (EU) št. 2017/373. To napoved operaterji in/ali člani posadke prevzamejo v aerodromski meteorološki službi na odletnem aerodromu ali na drug ustrezen način v dogovoru z aerodromsko meteorološko službo.
8. člen 
(izdajanje sporočil AIRMET) 
Meteorološka služba bdenja zagotavlja in razširja sporočila AIRMET, skladno z zahtevo MET.OR.255 Uredbe (EU) št. 2017/373, z veljavnostjo od tal pa do nivoja letenja (FL) 200.
9. člen 
(območne napovedi za lete na nižjih višinah) 
Meteorološka služba bdenja, skladno z zahtevo MET.OR.260 Uredbe (EU) št. 2017/373 zagotavlja, da je pogostost izdaje območnih napovedi za lete na nižjih višinah vsakih 6 ur za obdobje veljavnosti 6 ur. Meteorološka služba bdenja izdaja območne napovedi za lete na nižjih višinah v grafični obliki. Seznam meril za spremembo območne napovedi za lete na nižjih višinah vključujejo spremembo sledečih meteoroloških elementov:
– spremembo vidljivosti,
– spremembo vseh vrst padavinskih pojavov, vseh oblik megle in meglice,
– sprememba intenzitete, nastanek ali prenehanje konvektivnih padavin,
– sprememba intenzitete, nastanek ali prenehanje pojava konvektivnih oblakov,
– sprememba v količini nizke oblačnosti,
– sprememba v pokritosti vrhov hribov,
– sprememba razsežnosti turbulence in zaledenitev,
– sprememba višine izoterme 0 °C,
– spremembe v hitrosti vetra.
Mejne vrednosti za spremembo meril določi izvajalec meteoroloških storitev.
10. člen 
(opazovanje vidljivosti vzdolž vzletno-pristajalne steze – RVR)
Ocena vidljivosti vzdolž vzletno-pristajalne steze (RVR) pri instrumentalnih operacijah prileta in pristajanja kategorije I (CAT I) se praviloma izvaja s pomočjo instrumentalnega sistema (transmissometrih ali senzorjih vidljivosti na podlagi sipanja – forward-scatterd meters). Dovoljuje se, skladno z zahtevo MET.TR.210(c)(2) Uredbe (EU) št. 2017/373, da vidljivost vzdolž vzletno-pristajalne steze (RVR) pri instrumentalnih operacijah prileta in pristajanja kategorije I (CAT I) ocenjuje letalskim meteorolog s pooblastilom opazovalec po predpisanem postopku le kot rezervni postopek v primeru izpada in/ali okvare instrumentalnega sistema in na aerodromih, kjer je taka ocena izvedljiva.
11. člen 
(Območne napovedi za lete na nižjih višinah) 
Upoštevajoč lokalne orografske dejavnike se skladno z zahtevo MET.TR.260 Uredbe (EU) št. 2017/373 izdaja napovedi vetra in temperature na prvem višjem nivoju na absolutni višini 2500 čevljev.
12. člen 
(začetek veljavnosti) 
Ta operativno-tehnična zahteva začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Ljubljana, dne 3. januarja 2020
Rok Marolt 
direktor 
Javne agencije za civilno letalstvo Republike Slovenije