Uradni list

Številka 2
Uradni list RS, št. 2/2020 z dne 10. 1. 2020
Uradni list

Uradni list RS, št. 2/2020 z dne 10. 1. 2020

Kazalo

D 260/2016 Os-3506/19, Stran 43
Pri tem sodišču teče zapuščinski postopek opr. št. D 260/2016 po pokojnem Matiju Krajniku, skladiščniku, rojenem 20. 2. 1952, slovenskem državljanu, razvezanem, umrlem 31. 12. 2014, nazadnje stanujočem Mestni trg 36, Škofja Loka.
Po podatkih spisa zapustnik oporoke ni napravil, zato je nastopilo dedovanje na podlagi zakona. Zapustnik je bil v času smrti v postopku razveze, po njegovi smrti je bilo v sodnem postopku razveze ugotovljeno, da je bil predlog za sporazumno razvezo utemeljen, poleg tega pa se je njegova (nekdanja) žena dedovanju odpovedala. Zapustnik je imel dve hčerki, Katarino Krajnik Radić in Vido Krajnik, ki sta se dedovanju odpovedali. Sodišče je zato k dedovanju poklicalo dediče drugega dednega reda: zapustnikova brata Franca Krajnika in Matevža Krajnika, zapustnikove sestre Mihaelo Primožič, Marijo Košir, na podlagi vstopne pravice po pokojnem zapustničinem nečaku Urošu Škrlepu, sinu pokojne zapustnikove sestre Uršule Škrlep, ki sta oba umrla pred zapustnikom, zapustnikovega pranečaka Davida Škrlepa, zapustnikovega polbrata po materini strani, Janeza Završnika, ter na podlagi vstopne pravice po pokojnem zapustnikovem polbratu po očetovi strani, Milanu Krajniku, njegova otroka, Ivanko Brišar in Milana Bogataja, ki so se prav tako vsi dedovanju odpovedali. Sodišče podatkov o dedičih tretjega dednega reda ni imelo, zato je na podlagi 206. člena Zakona o dedovanju (ZD) objavilo oklic neznanim dedičem tretjega dednega reda, s katerim je pozvalo vse, ki mislijo, da imajo pravico do dediščine po zapustniku na podlagi zakona, naj se v danem roku priglasijo sodišču. Do poteka roka se k dedovanju ni priglasila nobena oseba, zato gre za zapuščino brez dedičev.
S tem oklicem sodišče morebitne upnike po pokojnem obvešča, da lahko pri naslovnem sodišču pridobijo podatke o premoženju, ki sestavlja zapuščino in o zapustnikovih obveznostih ter v šestih mesecih od dneva objave oklica zahtevajo, da se zapuščina brez dedičev prenese v stečajno maso zapuščine brez dedičev v skladu z določbami 142.b člena ZD (prijavijo to zahtevo v zapuščinskem postopku in vložijo predlog za začetek stečaja zapuščine brez dedičev, pri čemer morajo zahtevi za prenos zapuščine v stečajno maso zapuščine brez dedičev priložiti potrdilo o vložitvi predloga za začetek stečaja zapuščine brez dedičev).
Če v danem roku nihče od upnikov ne bo pravočasno vložil zahteve za prenos zapuščine brez dedičev v stečajno maso stečaja zapuščine brez dedičev, bo premoženje, ki je predmet dedovanja, postalo last Republike Slovenije, ki na podlagi določbe 142.a člena ZD ne odgovarja za zapustnikove dolgove.
Okrajno sodišče v Škofji Loki
dne 27. 11. 2019