Uradni list

Številka 2
Uradni list RS, št. 2/2020 z dne 10. 1. 2020
Uradni list

Uradni list RS, št. 2/2020 z dne 10. 1. 2020

Kazalo

33. Pravilnik o dodeljevanju enkratne denarne pomoči pri odpravi posledic naravnih in drugih nesreč iz sredstev proračuna Občine Gornji Petrovci, stran 74.

  
Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1 in 30/18) ter 16. člena Statuta Občine Gornji Petrovci (Uradni list RS, št. 101/06) je Občinski svet Občine Gornji Petrovci na 7. redni seji dne 30. 12. 2019 sprejel
P R A V I L N I K 
o dodeljevanju enkratne denarne pomoči pri odpravi posledic naravnih in drugih nesreč iz sredstev proračuna Občine Gornji Petrovci 
I. UVOD 
1. člen 
(1) S tem pravilnikom se določijo upravičenci do dodelitve enkratne denarne pomoči pri odpravi posledic naravnih in drugih nesreč, pogoji in razlogi za dodelitev te pomoči, oblika in višina pomoči, kriteriji in postopek dodeljevanja ter izplačevanje pomoči upravičencem v Občini Gornji Petrovci ter nadzor nad porabo sredstev.
(2) Občina Gornji Petrovci sredstva za enkratno denarno pomoč upravičencem zagotavlja iz sredstev vsakoletnega proračuna Občine Gornji Petrovci.
II. UPRAVIČENCI 
2. člen 
Do enkratne denarne pomoči so upravičeni občani s stalnim prebivališčem v Občini Gornji Petrovci, ki so se zaradi naravne ali druge nesreče trenutno znašli v težki materialni situaciji, oziroma jim je bila povzročena škoda na premoženju, ki leži na območju Občine Gornji Petrovci.
III. NAMEN ENKRATNE DENARNE POMOČI 
3. člen 
(1) Enkratna denarna pomoč je namenjena za trenutno premostitev nastalih težav pri občanih, povezanih z naravno ali drugo nesrečo.
(2) Po tem pravilniku se denarna pomoč izplača upravičencem v primerih, ko pojav ali dogodek ni del splošne naravne nesreče ali katastrofe, ki je razglašena s strani države ali občine.
4. člen 
(1) Naravna nesreča je dogodek ali vrsta dogodkov, povzročenih po nenadzorovanih naravnih in drugih silah, ki prizadenejo, oziroma ogrozijo življenje in zdravje ljudi, živali ter premoženje. Med naravne nesreče po tem pravilniku spadajo: poplava, močan veter, neurje, udar strele, požar kot posledica udara strele in podobno. Sanacije zemeljskih plazov niso predmet tega pravilnika.
(2) Druge nesreče so dogodki, ki izvirajo iz dejanj ljudi, predmetov ali drugih nenaravnih dejavnikov, ki povzročajo škodo. Mednje spadajo ekološke nesreče, požari, kritje drugih stroškov in izdatkov za premostitev trenutne materialne ogroženosti ter druge podobne nesreče, medtem ko se za druge nesreče po tem pravilniku ne štejejo: kraje, tatvine in druge običajne poslovne škode.
IV. MERILA ZA DODELITEV POMOČI 
5. člen 
(1) Do dodelitve denarne pomoči pri odpravi posledic naravnih in drugih nesreč je upravičen posameznik, oziroma družina, ki izpolnjuje pogoje iz 2. člena tega pravilnika in je na Občino Gorni Petrovci podal vlogo za dodelitev enkratne denarne pomoči pri odpravi posledic naravnih in drugih nesreč.
(2) Višina enkratne denarne pomoči v primeru nesreče, ki je poškodovala stanovanjsko stavbo, znaša do 2.000,00 €, za druge nestanovanjske stavbe (npr. gospodarska poslopja) pa do 1.000,00 €.
V. POSTOPEK 
6. člen 
Postopek za uveljavitev pomoči se uvede na pisno zahtevo stranke. Postopek se lahko ob soglasju upravičenca uvede tudi na vlogo Centra za socialno delo Pomurje, humanitarnih organizacij in društev, zdravstvenih in vzgojno-izobraževalnih ter drugih zavodov.
7. člen 
(1) Postopek dodelitve sredstev za pomoč prizadetim zaradi naravne ali druge nesreče vodi Komisija za vodenje postopka dodelitve sredstev za pomoč prizadetim zaradi naravne ali druge nesreče (v nadaljevanju Komisija), ki jo imenuje župan. Komisijo sestavljajo trije člani in so imenovani za mandat največ štirih let. Administrativna dela za komisijo opravlja občinska uprava.
(2) Komisija obravnava vlogo in poda oceno o upravičenosti in višini denarne pomoči. Upravičenost do denarne pomoči in njena višina se ugotavlja na podlagi v vlogi navedenih dejstev in predloženih dokazil, ogleda mesta nesreče, kadar je to izvedljivo ter drugih verodostojnih virov.
(3) Na podlagi pridobljenih dokazil in mnenj komisija izda sklep o dodelitvi enkratne denarne pomoči pri odpravi posledic naravnih in drugih nesreč. Zoper sklep je dovoljena pritožba pri županu Občine Gornji Petrovci.
(4) Denarna pomoč se nakaže upravičencu oziroma njegovemu zakonitemu zastopniku neposredno na njegov osebni račun.
8. člen 
(1) Denarna pomoč pri odpravi posledic naravnih in drugih nesreč se ne dodeli, če je bilo ugotovljeno, da je bil vzrok za nastalo škodo neodgovorno ravnanje oškodovanca.
(2) Pri ravnanju z vlogami se upoštevajo določila zakona, ki ureja varstvo osebnih podatkov.
(3) Nadzor nad namensko porabo dodeljenih sredstev prejemnikom opravljata nadzorni odbor občine.
(4) Če se ugotovi, da je vlagatelj v vlogi navajal neresnične podatke, mora prejemnik pridobljena sredstva vrniti skupaj z zakonitimi zamudnimi obrestmi.
VI. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE 
9. člen 
Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-0001/2019-19
Gornji Petrovci, dne 31. decembra 2019
Župan 
Občine Gornji Petrovci 
Franc Šlihthuber