Uradni list

Številka 2
Uradni list RS, št. 2/2020 z dne 10. 1. 2020
Uradni list

Uradni list RS, št. 2/2020 z dne 10. 1. 2020

Kazalo

13. Pravilnik o registraciji oseb na potniških ladjah, stran 31.

  
Na podlagi četrtega odstavka 65. člena Pomorskega zakonika (Uradni list RS, št. 62/16 – uradno prečiščeno besedilo, 41/17, 21/18 – ZNOrg in 31/18 – ZPVZRZECEP) ministrica za infrastrukturo izdaja
P R A V I L N I K 
o registraciji oseb na potniških ladjah 
1. člen 
(vsebina) 
Ta pravilnik v skladu z Direktivo Sveta 98/41/ES z dne 18. junija 1998 o registraciji oseb, ki potujejo s potniškimi ladjami, ki plujejo v pristanišča držav članic Skupnosti ali iz njih (UL L št. 188 z dne 2. 7. 1998, str. 35), zadnjič spremenjeno z Direktivo (EU) 2017/2109 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 15. novembra 2017 o spremembi Direktive 98/41/ES o registraciji oseb, ki potujejo s potniškimi ladjami, ki plujejo v pristanišča držav članic Skupnosti ali iz njih, in Direktive 2010/65/EU Evropskega parlamenta in Sveta o formalnostih poročanja za ladje, ki priplujejo v pristanišča držav članic in/ali izplujejo iz njih (UL L št. 315 z dne 30. 11. 2017, str. 52), določa način vodenja in tehnične zahteve sporočanja podatkov o osebah na potniških ladjah za povečanje varnosti, učinkovitejše iskanje in reševanje potnikov in posadk na potniških ladjah ter za odpravljanje posledic nesreč.
2. člen 
(pomen izrazov) 
Izrazi, uporabljeni v tem pravilniku, pomenijo:
1. »osebe« so vse osebe na potniški ladji, ne glede na starost,
2. »potniška ladja« je morsko plovilo, ki prevaža več kot 12 potnikov;
3. »hitro potniško plovilo« je hitro plovilo v skladu s Pravilom X/1 konvencije SOLAS, v najnovejši različici,
4. »družba« je lastnik potniške ladje ali katera koli druga fizična ali pravna oseba, kot je upravljavec ali zakupnik ladje, ki je od lastnika prevzel odgovornost za plovbo potniške ladje,
5. »ISM kodeks« je Mednarodni kodeks za varno upravljanje ladij in preprečevanje onesnaževanja, ki ga je sprejela Mednarodna pomorska organizacija (IMO) z Resolucijo skupščine A.741(18) z dne 4. novembra 1993,
6. »popisovalec potnikov« je oseba, ki jo družba imenuje za odgovorno za izpolnjevanje obveznosti iz ISM kodeksa, ali oseba, ki jo družba imenuje za odgovorno za pošiljanje podatkov o osebah na potniški ladji,
7. »navtična milja« je 1852 metrov,
8. »linijski prevoz« je zaporedje potovanj ladje med dvema ali več istimi pristanišči ali istega pristanišča in nazaj brez vmesnih postankov:
– v skladu z objavljenim voznim redom ali
– so tako redna ali pogosta, da tvorijo prepoznavno sistematično zaporedje,
9. »pristaniško območje« je območje določeno v skladu s predpisom, ki ureja potniške ladje,
10. »jahta za prosti čas ali plovilo za prosti čas« je plovilo, ki se ne uporablja v gospodarske namene, ne glede na vrsto pogona.
3. člen 
(področje uporabe) 
Ta pravilnik se uporablja za potniške ladje, razen za:
– vojaške ladje in ladje za prevoz vojakov,
– jahte za prosti čas ali plovila za prosti čas,
– ladje, ki plujejo izključno v pristaniških območjih ali po celinskih vodah.
4. člen 
(preštetje oseb) 
(1) Pred izplutjem potniške ladje iz pristanišča Republike Slovenije mora družba zagotoviti, da:
– so preštete vse osebe na ladji,
– se število oseb na ladji sporoči poveljniku,
– se število oseb z ustreznimi tehničnimi sredstvi sporoči v nacionalno enotno okno.
(2) Družba mora za zbiranje podatkov imenovati popisovalca potnikov, ki je odgovoren za sporočanje podatkov v skladu s tretjo alinejo prejšnjega odstavka.
(3) Ne glede na tretjo alinejo prvega odstavka tega člena, se pred izplutjem potniške ladje, ki pluje izključno v morskem območju D v skladu s predpisom, ki ureja potniške ladje, in ni hitro potniško plovilo ter opravlja linijske prevoze, pri katerih je čas plovbe med postanki v pristaniščih krajši od ene ure, ali pluje med pristanišči Republike Slovenije ali iz enega pristanišča nazaj v isto pristanišče brez vmesnih postankov, lahko sporoči število oseb Upravi Republike Slovenije za pomorstvo na drug ustrezen način (npr. preko telefona, elektronske pošte, VHF postaje).
5. člen 
(število oseb na ladji) 
Pred izplutjem potniške ladje iz pristanišča Republike Slovenije mora poveljnik potniške ladje zagotoviti, da število oseb ne presega števila, ki jih sme potniška ladja prevažati.
6. člen 
(obveznost družbe) 
Družba mora vzpostaviti postopek za zbiranje in posredovanje podatkov v skladu s tem pravilnikom, ki zagotavlja točnost in pravočasnost poročanja o podatkih, zbranih v skladu s tem pravilnikom.
7. člen 
(sistem registriranja) 
(1) Zahtevani podatki se zbirajo in posredujejo tako, da ne prihaja do nepotrebnih zamud pri vkrcanju ali izkrcanju potnikov.
(2) Podatki na istih ali podobnih linijah se ne smejo zbirati večkrat.
KONČNI DOLOČBI 
8. člen 
(prenehanje veljavnosti) 
Z dnem uveljavitve tega pravilnika preneha veljati Pravilnik o registraciji oseb na potniških ladjah(Uradni list RS, št. 73/06), razen določb 4., 5. in 8. člena, ki se nanašajo na popisovalca potnikov ali sistem družbe na kopnem, ki se uporabljajo do 20. decembra 2023.
9. člen 
(začetek veljavnosti) 
Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-318/2018/23
Ljubljana, dne 13. decembra 2019
EVA 2018-2430-0090
Mag. Alenka Bratušek 
ministrica 
za infrastrukturo