Uradni list

Številka 2
Uradni list RS, št. 2/2020 z dne 10. 1. 2020
Uradni list

Uradni list RS, št. 2/2020 z dne 10. 1. 2020

Kazalo

Št. 671-0001/2020 Ob-1005/20, Stran 20
Občina Rogaška Slatina objavlja na podlagi 21. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB2, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1, 30/18), 8. člena Statuta Občine Rogaška Slatina (Uradni list RS, št. 67/17), Zakona o športu (Uradni list RS, št. 29/17, 21/18 – ZNOrg), Odloka o postopku in merilih za sofinanciranje letnega programa športa v Občini Rogaška Slatina (Uradni list RS, št. 77/19) in Letnega programa športa Občine Rogaška Slatina za leto 2020 (sprejetega na seji OS dne 27. 11. 2019)
javni razpis 
za sofinanciranje letnega programa športa za leto 2020
I. Izvajalec javnega razpisa: Občina Rogaška Slatina, Izletniška ulica 2, 3250 Rogaška Slatina.
II. Predmet javnega razpisa
Predmet javnega razpisa je sofinanciranje naslednjih vsebin:
1. Športni programi
1.1 prostočasna športna vzgoja otrok in mladine
1.2 športna vzgoja otrok in mladine s posebnimi potrebami
1.3 obštudijske športne dejavnosti
1.4 športna vzgoja otrok in mladine usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport
1.5 kakovostni in vrhunski šport
1.6 šport invalidov
1.7 športna rekreacija
1.8 šport starejših
2. Razvojne dejavnosti v športu
2.1 usposabljanje in izpopolnjevanje strokovnih kadrov
2.2 založništvo v športu
3. Organiziranost v športu
3.1 delovanje športnih organizacij
4. Športne prireditve in promocija športa
4.1 športne prireditve
5. Športni objekti in površine za šport v naravi
5.1 Investicijsko vzdrževanje športnih objektov
III. Pogoji za prijavo na razpis
Na javni razpis se lahko prijavijo naslednji izvajalci letnega programa športa:
– športna društva in športne zveze, ki so registrirana v Republiki Sloveniji,
– zavodi za šport po Zakonu o športu,
– pravne osebe, registrirane za opravljanje dejavnosti na področju športa v Republiki Sloveniji,
– ustanove, ki so ustanovljene za splošno koristne namene na področju športa, v skladu z zakonom, ki ureja ustanove,
– zavodi s področja vzgoje in izobraževanja, ki izvajajo javno veljavne programe,
– samostojni podjetniki posamezniki, registrirani za opravljanje dejavnosti v športu v Republiki Sloveniji in
– zasebni športni delavci.
Pravico do sofinanciranja dejavnosti na področjih športa imajo nosilci in izvajalci športne dejavnosti, ki izpolnjujejo naslednje pogoje:
– imajo sedež v Občini Rogaška Slatina in delujejo na njenem območju,
– so registrirani najmanj eno leto,
– izvajajo športne programe neprekinjeno vsaj eno leto pred objavo javnega razpisa, na katerega se prijavljajo,
– izvajajo športne programe, ki so predmet razpisa, najmanj 30 vadbenih tednov letno v obsegu vsaj 60 ur (po dve uri tedensko), razen v programih, pri katerih je z merili določen manjši obseg,
– imajo zagotovljene materialne in prostorske pogoje ter ustrezno izobražen in/ali usposobljen strokovni kader za opravljanje dela v športu,
– imajo izdelano finančno konstrukcijo, iz katere je razviden predviden vir prihodkov in stroškov za izvedbo programov,
– imajo v skladu z lastnim temeljnim aktom urejeno evidenco članstva (športna društva in/ali zveze športnih društev) ter evidenco o udeležencih programov,
– imajo poravnane davčne obveznosti.
IV. Višina razpisanih sredstev
Okvirna vrednost sredstev javnega razpisa na področju športa v Občini Rogaška Slatina za leto 2020 znaša 115.000 EUR. Razpoložljiva sredstva po posameznih vsebinah in proračunskih postavkah so naslednja:
18013 Programi športa
Prostočasna športna vzgoja otrok in mladine 
Športna vzgoja otrok in mladine s posebnimi potrebami
Obštudijske športne dejavnosti
6.000 EUR
Športna vzgoja otrok in mladine, usmerjena v kakovostni in vrhunski šport
34.500 EUR
Kakovostni in vrhunski šport
13.000 EUR
Šport invalidov 
Športna rekreacija 
Šport starejših
6.000 EUR
Usposabljanje in izpopolnjevanje strokovnih kadrov 
Založništvo v športu
6.000 EUR
Delovanje športnih organizacij
10.000 EUR
Športne prireditve
9.500 EUR
18017 Investicijsko vzdrževanje športnih objektov
30.000 EUR
Občina Rogaška Slatina si pridržuje pravico do spremembe višine razpisanih sredstev, če se namenska proračunska postavka v veljavnem proračunu zmanjša.
V. Merila za vrednotenje prijavljenih programov in projektov: izbrani programi se bodo sofinancirali na osnovi Odloka o postopku in merilih za sofinanciranje letnega programa športa v Občini Rogaška Slatina.
VI. Način in rok za prijavo
Predlagatelji morajo prijave na razpis predložiti izključno na obrazcih, ki jih vsebuje razpisna dokumentacija in priložiti vse zahtevane priloge in dokazila.
Obvezne priloge:
– potrdilo o registraciji izvajalca športnega programa, ki se prvič prijavlja na razpis,
– potrdilo o poravnanih davčnih obveznostih,
– pogodba oziroma drug dokument o najemu oziroma uporabi športnega objekta, iz katerega bo razvidna višina stroška za uporabo objekta,
– pogodba z izvajalci strokovnega dela oziroma drug dokument, iz katerega je razvidna višina stroška za strokovni kader in potrdilo o njegovi usposobljenosti,
– druge priloge navedene v razpisnih obrazcih.
Prijave morajo kandidati poslati s priporočeno pošto ali oddati osebno na naslov Občina Rogaška Slatina, Izletniška ulica 2, 3250 Rogaška Slatina, do vključno ponedeljka, 10. februarja 2020. Za pravočasno se šteje prijava, ki je bila na poštnem naslovu oddana do vštetega 10. februarja 2020 oziroma je bila do tega dne do 15. ure predložena na vložišče občine. Oddana mora biti v zaprti ovojnici s pripisom »Ne odpiraj – Javni razpis LPŠ 2020«, na hrbtni strani pa mora biti naveden naziv in naslov prijavitelja.
Razpisna dokumentacija se lahko dvigne na vložišču Občine Rogaška Slatina, v ponedeljek, torek in četrtek med 8. in 15. uro, v sredo med 8. in 16. uro in v petek med 8. in 14. uro ter na spletni strani občine www.rogaska-slatina.si.
Dodatne informacije o javnem razpisu se dobijo na Občini Rogaška Slatina, in sicer po tel. 03/818-17-17 (Polona Golob Kovačič) ali elektronski pošti polonca.golob-kovacic@rogaska-slatina.si vsak delovnik med 8. in 14. uro.
VII. Odpiranje in obravnava prijav: odpiranje prijav bo 13. februarja 2020 ob 13. uri v prostorih Občine Rogaška Slatina. Odpiranje prejetih vlog ni javno. Prijavitelji bodo o izidu javnega razpisa obveščeni najpozneje v 60 dneh od datuma odpiranja prijav. Občina bo z izbranimi prijavitelji sklenila pogodbe o sofinanciranju programov športa v Občini Rogaška Slatina za leto 2020 v okviru sredstev, zagotovljenih v proračunu.
VIII. Poraba odobrenih sredstev: odobrena proračunska sredstva morajo biti porabljena v proračunskem letu 2020, in sicer na način, ki velja za ravnanje s proračunskimi sredstvi, ter v skladu s pogodbo.
Občina Rogaška Slatina