Uradni list

Številka 2
Uradni list RS, št. 2/2020 z dne 10. 1. 2020
Uradni list

Uradni list RS, št. 2/2020 z dne 10. 1. 2020

Kazalo

52. Uredba o merilih in kriterijih za spodbujanje in sofinanciranje projektov, investicij ter izvajanje dejavnosti v Triglavskem narodnem parku, stran 104.

  
Na podlagi osmega odstavka 11. člena in za izvrševanje petega in šestega odstavka 50. člena Zakona o Triglavskem narodnem parku (Uradni list RS, št. 52/10, 46/14 – ZON-C in 60/17) Vlada Republike Slovenije izdaja
U R E D B O 
o merilih in kriterijih za spodbujanje in sofinanciranje projektov, investicij ter izvajanje dejavnosti v Triglavskem narodnem parku 
I. SPLOŠNA DOLOČBA 
1. člen 
(vsebina) 
(1) S to uredbo se določajo podrobnejša merila in kriteriji za določanje višine sredstev za sofinanciranje projektov, investicij in izvajanje dejavnosti (v nadaljnjem besedilu: projekti) za izvajanje razvojnih usmeritev parkovnih lokalnih skupnosti v skladu z zakonom, ki ureja Triglavski narodni park.
(2) S to uredbo se določata tudi način priprave in podrobnejša vsebina akcijskega načrta za sofinanciranje parkovnih lokalnih skupnosti (v nadaljnjem besedilu: akcijski načrt).
II. AKCIJSKI NAČRT 
2. člen 
(vsebina akcijskega načrta) 
(1) Podlaga za sofinanciranje projektov je dvoletni akcijski načrt, ki je pripravljen in sprejet v skladu z določbami te uredbe in zakona, ki ureja Triglavski narodni park.
(2) Akcijski načrt zajema naslednje vsebine:
– podrobnejše cilje, ki so pomembni za uresničevanje namena narodnega parka in so določeni v načrtu upravljanja,
– določitev projektov parkovnih lokalnih skupnosti, ki so predmet sofinanciranja po tej uredbi,
– finančno ovrednotenje akcijskega načrta ter posameznih projektov, vključno z viri njihovega financiranja.
3. člen 
(priprava akcijskega načrta) 
(1) Akcijski načrt pripravi javni zavod Triglavski narodni park (v nadaljnjem besedilu: javni zavod). Pri njegovi pripravi sodelujejo parkovne lokalne skupnosti in pristojna ministrstva, na področja katerih se uvrščajo projekti parkovnih lokalnih skupnosti.
(2) Javni zavod pozove parkovne lokalne skupnosti, da predložijo predloge projektov za sofinanciranje. Iz predloga parkovne lokalne skupnosti morajo biti jasno razvidni finančna konstrukcija projekta in delež stroškov, ki nastanejo na območju narodnega parka, ter predračunska vrednost projekta.
III. NAČIN DODELITVE SREDSTEV 
4. člen 
(viri financiranja in delitev finančnih sredstev) 
(1) Finančna sredstva za sofinanciranje projektov iz akcijskega načrta se zagotovijo iz državnega proračuna v okviru finančnega načrta ministrstva, pristojnega za okolje.
(2) Finančna sredstva iz prejšnjega odstavka se določijo glede na delež površine parkovne lokalne skupnosti na območju narodnega parka (50 % uteži), število stalnih prebivalcev parkovne lokalne skupnosti na območju narodnega parka (20 % uteži), površin, na katerih se izvajajo kmetijsko-okoljski ukrepi na območju narodnega parka (15 % uteži), in dolžin kategoriziranih občinskih cest na območju narodnega parka (15 % uteži). Razdelitev je določena v Prilogi 1, ki je sestavni del te uredbe.
(3) Če so za posamezni projekt iz akcijskega načrta na razpolago sredstva Evropske unije ali druga javna sredstva, mora parkovna lokalna skupnost prednostno kandidirati za ta sredstva. Možnost pridobitve teh sredstev ob pripravi akcijskega načrta preverjajo ministrstva, pristojna za posamezno področje, ki je vsebina projekta.
5. člen 
(način dodelitve sredstev za sofinanciranje) 
(1) Višina sredstev za sofinanciranje se oblikuje tako, da se seštejejo sredstva, ki jih za izvajanje razvojnih nalog v okviru projekta parkovna lokalna skupnost pridobi iz:
– državnega proračuna, razen sredstev, pridobljenih na podlagi predpisov, ki urejajo financiranje občin,
– proračuna Evropske unije in na podlagi drugih mednarodnih finančnih mehanizmov,
– drugih virov.
(2) Če višina sredstev iz prejšnjega odstavka ne doseže 80 % predračunske vrednosti projekta, se za sofinanciranje po tej uredbi dodelijo sredstva za dodatno sofinanciranje, in sicer do višine 80 % predračunske vrednosti projekta.
(3) V predračunsko vrednost projekta se štejejo samo upravičeni stroški izvajanja razvojnih nalog v okviru projektov parkovne lokalne skupnosti, in sicer:
– stroški, ki so nastali zaradi izvajanja projektov,
– stroški, ki temeljijo na verodostojnih knjigovodskih in drugih listinah,
– neto stroški z davkom na dodano vrednost (v nadaljnjem besedilu: DDV), kadar DDV ni izterljiv na podlagi predpisov, ki urejajo DDV.
(4) Za upravičen strošek se ne šteje:
– strošek, ki ima stalni ali periodični značaj, ali
– strošek, ki je povezan z rednimi nalogami, ki sodi med lokalne zadeve javnega pomena in ne med vsebine projektov, ki se sofinancirajo, ali
– DDV, kadar je izterljiv na podlagi predpisov, ki urejajo DDV, obresti na dolgove, bančni stroški ali stroški garancij.
(5) Parkovna lokalna skupnost izstavi javnemu zavodu račun za izvedeno dejavnost, ukrep ali projekt v skladu z akcijskim načrtom.
IV. SPREMLJANJE IZVAJANJA AKCIJSKEGA NAČRTA 
6. člen 
(spremljanje izvajanja akcijskega načrta) 
(1) Za izvajanje projekta iz akcijskega načrta je odgovorna parkovna lokalna skupnost, ki je nosilec projekta.
(2) Javni zavod spremlja izvajanje akcijskega načrta in o njegovem izvajanju poroča ministrstvu, pristojnemu za okolje, in drugim pristojnim ministrstvom v polletnem in letnem poročilu o delu javnega zavoda.
V. PREHODNA IN KONČNA DOLOČBA 
7. člen 
(prvi akcijski načrt) 
Prvi akcijski načrt za obdobje od 2020 do 2021 pripravi javni zavod v treh mesecih po uveljavitvi te uredbe.
8. člen 
(začetek veljavnosti) 
Ta uredba začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 00719-48/2019
Ljubljana, dne 9. januarja 2020
EVA 2019-2550-0043
Vlada Republike Slovenije 
Marjan Šarec 
predsednik 
Priloga 1: Deleži za razdelitev sredstev po parkovnih lokalnih skupnostih
Občina
Delež
Bohinj
31,62  %
Tolmin
12,77  %
Bovec
24,13  %
Kranjska Gora
12,70  %
Gorje
11,63  %
Jesenice
0,54  %
Bled
1,32  %
Kobarid
5,29  %