Uradni list

Številka 2
Uradni list RS, št. 2/2020 z dne 10. 1. 2020
Uradni list

Uradni list RS, št. 2/2020 z dne 10. 1. 2020

Kazalo

30. Sklep o začasnem financiranju Občine Dol pri Ljubljani za obdobje januar–marec 2020, stran 69.

  
Na podlagi 32. in 33. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13 – popr., 101/13, 55/15 – ZFisP, 96/15 – ZIPRS1617 in 13/18), 98. člena Statuta Občine Dol pri Ljubljani (Uradni list RS, št. 3/18 – uradno prečiščeno besedilo – UPB2) in 26. člena Odloka o proračunu Občine Dol pri Ljubljani za leto 2019 (Uradni list RS, št. 17/19, 43/19, 79/19) je župan Občine Dol pri Ljubljani dne 30. 12. 2019 sprejel
S K L E P 
o začasnem financiranju Občine Dol pri Ljubljani za obdobje januar–marec 2020 
1. SPLOŠNA DOLOČBA 
1. člen 
(vsebina sklepa) 
S tem sklepom se določa in ureja začasno financiranje Občine Dol pri Ljubljani (v nadaljevanju: občina) v obdobju od 1. januarja do 31. marca 2020 (v nadaljevanju: obdobje začasnega financiranja).
2. člen 
(podlaga za začasno financiranje) 
Začasno financiranje temelji na realizaciji proračuna Občine Dol pri Ljubljani za leto 2019. Obseg prihodkov in drugih prejemkov ter odhodkov in drugih izdatkov občine je določen v skladu z Zakonom o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13 – popr., 101/13, 55/15 – ZFisP, 96/15 – ZIPRS1617 in 13/18).
2. VIŠINA IN STRUKTURA ZAČASNEGA FINANCIRANJA 
3. člen 
(sestava proračuna in višina splošnega dela proračuna) 
V obdobju začasnega financiranja se prihodki in drugi prejemki ter odhodki in izdatki splošnega dela proračuna določijo v naslednjih zneskih:
A.
BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
v EUR
I.
PRIHODKI
7
SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74)
1.112.771,52
TEKOČI PRIHODKI (70+71)
1.101.848,02
70
DAVČNI PRIHODKI
1.028.535,02
700
Davki na dohodek in dobiček
845.546,00
703
Davki na premoženje
149.495,64
704
Domači davki na blago in storitev
29.186,94
706
Drugi davki in prispevki
4.306,44
71
NEDAVČNI PRIHODKI
73.313,00
710
Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja
27.043,69
711
Takse in pristojbine
1.493,61
712
Globe in druge denarne kazni
4.240,28
713
Prihodki od prodaje blaga in storitev
19.027,70
714
Drugi nedavčni prihodki
21.507,72
72
KAPITALSKI PRIHODKI
9.999,00
722
Prihodki od prodaje zemljišč in neop. dolg. sredstev
9.999,00
74
TRANSFERNI PRIHODKI
924,50
740
Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij
924,50
741
Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev EU
0,00
II.
ODHODKI
4
SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43+45)
1.045.657,88
40
TEKOČI ODHODKI
359.774,69
400
Plače in drugi izdatki zaposlenim
50.097,37
401
Prispevki delodajalcev za socialno varnost
8.310,50
402
Izdatki za blago in storitve
301.366,82
409
Rezerve
0,00
41
TEKOČI TRANSFERI
542.064,49
410
Subvencije
12.175,52
411
Transferi posameznikom in gospodinjstvom
311.080,78
412
Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam
18.642,34
413
Drugi tekoči domači transferi
200.165,85
42
INVESTICIJSKI ODHODKI
143.818,70
420
Nakup in gradnja osnovnih sredstev
143.818,70
43
INVESTICIJSKI TRANSFERI
0,00
431
Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki
0,00
432
Investicijski transferi proračunskim uporabnikom
0,00
III.
PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ 
67.113,64
III/1.
PRIMARNI PRIMANJKLJAJ
67.113,64
III/2.
TEKOČI PRESEŽEK
200.008,84
B.
RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB
IV.
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)
0,00
75
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL
0,00
750
Prejeta vračila danih posojil
0,00
751
Prodaja kapitalskih deležev
0,00
752
Kupnine iz naslova privatizacije
0,00
V. 
DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441+442+443)
0,00
44
DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV
0,00
440
Dana posojila
0,00
441
Povečanje kapitalskih deležev in naložb
0,00
442
Poraba sredstev kupnin iz naslova privatizacije
0,00
443
Povečanje namenskega premoženja v javnih skladih in drugih osebah javnega prava, ki imajo premoženje v svoji lasti 
0,00
VI.
PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV.-V.)
0,00
C.
RAČUN FINANCIRANJA
VII.
ZADOLŽEVANJE (500)
0,00
50
ZADOLŽEVANJE
0,00
500
Domače zadolževanje 
0,00
VIII.
ODPLAČILA DOLGA (550)
0,00
55
ODPLAČILA DOLGA
0,00
550
Odplačila domačega dolga
0,00
IX.
SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNU (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)
67.113,64
X.
NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)
0,00
XI.
NETO FINANCIRANJE (VI.+VII.-VIII.-IX.)
–67.113,64
XII.
STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH NA DAN 31. 12. PRETEKLEGA LETA
901.685,54
V obdobju začasnega financiranja se lahko prejemki in izdatki občine povečajo za namenske prejemke in izdatke, ki so tako opredeljeni s 43. členom ZJF oziroma odlokom o proračunu, če niso načrtovani v začasnem financiranju.
4. člen 
(posebni del proračuna) 
Finančni načrti neposrednih uporabnikov se določijo do ravni proračunskih postavk – kontov – in so priloga k temu sklepu ter se objavijo na oglasni deski občine.
3. IZVRŠEVANJE ZAČASNEGA FINANCIRANJA 
5. člen 
(uporaba predpisov) 
V obdobju začasnega financiranja se za izvrševanje začasnega financiranja uporabljajo ZJF, pravilnik, ki ureja postopke za izvrševanje proračuna Republike Slovenije, zakon, ki ureja izvrševanje proračuna Republike Slovenije in Odlok o proračunu Občine Dol pri Ljubljani za leto 2019 (Uradni list RS, št. 17/19, 43/19, 79/19).
6. člen 
(prevzemanje in plačevanje obveznosti) 
V obdobju začasnega financiranja lahko neposredni uporabniki prevzemajo in plačujejo obveznosti iz istih proračunskih postavk kot v proračunu preteklega leta.
Neposredni uporabniki lahko v obdobju začasnega financiranja prevzemajo in plačujejo obveznosti v breme svojega finančnega načrta samo v okviru pravic porabe iz svojega finančnega načrta, določenega v posebnem delu proračuna.
Nove proračunske postavke lahko neposredni uporabnik odpre le na podlagi 41., 43. in 44. člena ZJF.
4. KONČNA DOLOČBA 
7. člen 
(uveljavitev sklepa) 
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v uradnem glasilu občine (Uradnem listu Republike Slovenije), uporablja pa se od 1. januarja 2020 dalje.
Št. 4100-0003/2019-10
Dol pri Ljubljani, dne 30. decembra 2019
Župan 
Občine Dol pri Ljubljani 
Željko Savič