Uradni list

Številka 2
Uradni list RS, št. 2/2020 z dne 10. 1. 2020
Uradni list

Uradni list RS, št. 2/2020 z dne 10. 1. 2020

Kazalo

Št. T150/2019 Ob-3740/19, Stran 28
Na podlagi 34. člena Zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91, 8/96, 36/00 – ZPDZC in 127/06 – ZJZP), 25. člena Statuta Inštituta RS za socialno varstvo (sprejet dne 26. 3. 2014, s spremembami z dne 1. 12. 2014) in Pravilnika o organizaciji in sistemizaciji delovnih mest Inštituta Republike Slovenije za socialno varstvo (sprejet dne 21. 7. 2008, s spremembami in dopolnitvami z dne 18. 5. 2010, 7. 12. 2011, 18. 4. 2014, 19. 10. 2015, 14. 6. 2016 in 17. 1. 2019), Upravni odbor Inštituta Republike Slovenije za socialno varstvo na podlagi sklepa 6. seje z dne 11. 12. 2019 objavlja javni razpis za imenovanje
direktorja 
Inštituta Republike Slovenije za socialno varstvo (m/ž), šifra delovnega mesta B017390
Na razpisano delovno mesto se lahko prijavijo kandidati, ki poleg pogojev, določenih z zakonom in predpisi, izpolnjujejo naslednje pogoje:
– univerzitetna ali visoka strokovna izobrazba s specializacijo oziroma magisterijem (druga stopnja) družboslovne smeri;
– najmanj 10 let delovnih izkušenj, od tega najmanj 5 let na vodilnih ali vodstvenih delovnih mestih;
– višja raven znanja vsaj enega svetovnega jezika;
– organizacijska in upravljavska znanja;
– da predloži razvojni program dela Inštituta s smernicami za njegovo realizacijo.
Na podlagi Pravilnika o organizaciji in sistemizaciji delovnih mest Inštituta Republike Slovenije za socialno varstvo, bodo pri izbiri kandidatov upoštevana tudi naslednja želena dodatna znanja:
– odlično poznavanje področja socialne politike;
– izkušnje z raziskovalnim delom in
– objave strokovnih in znanstvenih člankov ter drugih besedil s področja dela Inštituta (bibliografija).
Naloge in pooblastila direktorja:
– direktor vodi delo in poslovanje Inštituta;
– je tudi strokovni vodja Inštituta, ki vodi in organizira strokovno delo Inštituta;
– usmerja strokovno delo Inštituta;
– organizira in usklajuje delovni proces ter zastopa in predstavlja Inštitut;
– izvršuje odločitve in sklepe, ki jih sprejema Upravni odbor;
– Upravnemu odboru predlaga poslovno politiko in letni program dela in razvoja Inštituta;
– določa ukrepe za izvajanje poslovne politike Inštituta;
– Upravnemu odboru polletno poroča o finančnem poslovanju in delu Inštituta ter predlaga zaključni račun Inštituta;
– pooblašča druge osebe za sklepanje določenih vrst pogodb in za določene druge vrste pravnih dejanj oziroma za sklepanje posamično določenih pogodb in za druga posamično določena pravna dejanja;
– odgovarja za zakonitost dela Inštituta in skladnost dela s splošnimi akti Inštituta;
– obvezno daje mnenje Upravnemu odboru Inštituta, kadar ta odloča o poslih in sredstvih;
– skrbi za obveščanje delavcev Inštituta;
– odloča o sklenitvi in prenehanju delovnega razmerja in razporejanju delavcev;
– predlaga sistematizacijo delovnih mest in notranjo organizacijo Inštituta;
– odloča o pravicah, obveznostih in odgovornostih delavcev;
– imenuje strokovne ali druge komisije/delovne skupine za razrešitev določenih vprašanj ali pripravo strokovnih predlogov;
– opravlja druge naloge, določene z zakonom, statutom in splošnimi akti Inštituta.
Direktorja imenuje Upravni odbor Inštituta Republike Slovenije za socialno varstvo, s soglasjem ministra, pristojnega za socialno varstvo, za mandatno dobo petih let. Z imenovanim kandidatom se sklene delovno razmerje za določen čas trajanja mandata. Predviden pričetek dela je 16. 4. 2020, kraj opravljanja dela je na sedežu Inštituta.
Kandidati k prijavi priložijo:
1. življenjepis po Europassovi predlogi in opis dosedanjih delovnih izkušenj, iz katerega mora biti razvidno izpolnjevanje pogoja vodilnih ali vodstvenih izkušenj, organizacijska in upravljavska znanja;
2. dokazila o izpolnjevanju zahtevanih pogojev;
3. razvojni program dela Inštituta RS za socialno varstvo s smernicami za njegovo realizacijo.
Pisno prijavo z dokazili o izpolnjevanju pogojev z navedenimi prilogami kandidati pošljejo po pošti ali osebno oddajo na naslovu: Inštitut Republike Slovenije za socialno varstvo, Tržaška 2, 1000 Ljubljana, v zaprti ovojnici z oznako: »Za javni razpis za direktorja IRRSV – Ne odpiraj«, do vključno 20. 1. 2020.
Upoštevale se bodo samo pravočasne, pravilno opremljene in popolne prijave kandidatov. Vloga se bo štela za pravočasno, če bo zadnji dan roka s priporočeno pošiljko oddana na pošto ali osebno predložena v tajništvo Inštituta do 14. ure.
Kandidati bodo o rezultatih javnega razpisa oziroma o izbiri obveščeni v 30 dneh od dneva objave razpisa.
V besedilu javnega razpisa uporabljeni izrazi, zapisani v moški slovnični obliki, so uporabljeni kot nevtralni za ženske in moške.
Upravni odbor Inštituta Republike Slovenije za socialno varstvo