Uradni list

Številka 2
Uradni list RS, št. 2/2020 z dne 10. 1. 2020
Uradni list

Uradni list RS, št. 2/2020 z dne 10. 1. 2020

Kazalo

35. Pravilnik o nagradah dijakom ob zaključku srednješolskega izobraževanja iz Občine Gornji Petrovci, stran 76.

  
Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1 in 30/18), 6. točke 7. člena Statuta Občine Gornji Petrovci (Uradni list RS, št. 101/06) je Občinski svet Občine Gornji Petrovci na 7. redni seji dne 30. 12. 2019 sprejel
P R A V I L N I K 
o nagradah dijakom ob zaključku srednješolskega izobraževanja iz Občine Gornji Petrovci 
1. člen 
Ta pravilnik ureja merila in postopek dodeljevanja nagrad dijakom ob zaključku srednješolskega izobraževanja iz Občine Gornji Petrovci.
2. člen 
Sredstva za nagrade se zagotavljajo v proračunu Občine Gornji Petrovci.
3. člen 
Nagrade se podeljujejo za uspešno zaključeno šolanje na srednjih šolah na III., IV. in V. stopnji.
Do nagrade so upravičeni dijaki srednjih šol na III., IV. in V. stopnji, ki so državljani Republike Slovenije in imajo stalno prebivališče v Občini Gornji Petrovci.
4. člen 
Pogoj za pridobitev nagrade je zaključno spričevalo o uspešno opravljenem šolanju na srednji šoli na III., IV. in V. stopnji v Sloveniji in Evropski uniji.
5. člen 
Višina nagrade ob uspešno zaključenem šolanju na srednji šoli III. in IV. stopnji znaša 350,00 EUR.
Višina nagrade ob uspešno zaključenem šolanju na srednji šoli V. stopnje znaša 500,00 EUR.
6. člen 
Občinska uprava enkrat letno objavi javni poziv k oddaji vlog za dodelitev nagrad dijakom. Javni poziv se objavi na spletni strani občine.
Javni poziv vsebuje:
– predmet razpisa,
– pogoje za pridobitev nagrade,
– način in rok za prijavo,
– zahtevano dokumentacijo.
7. člen 
Nagrade po tem pravilniku dodeljuje občinska uprava z odločbo. Na odločbo o dodelitvi nagrade je možna pritožba županu v roku 8 dni od vročitve odločbe.
8. člen 
Nagrade po tem pravilniku se začnejo izplačevati v letu 2020.
9. člen 
Dijak, ki v vlogi navaja neresnične podatke ali predloži lažna potrdila oziroma dokazila je nagrado dolžan skupaj z zakonskimi zamudnimi obrestmi vrniti.
10. člen 
Ta pravilnik prične veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-0001/2019-16
Gornji Petrovci, dne 31. decembra 2019
Župan 
Občine Gornji Petrovci 
Franc Šlihthuber