Uradni list

Številka 2
Uradni list RS, št. 2/2020 z dne 10. 1. 2020
Uradni list

Uradni list RS, št. 2/2020 z dne 10. 1. 2020

Kazalo

39. Odlok o postopku sofinanciranja letnega programa športa v Občini Metlika, stran 86.

  
Na podlagi 16. člena Zakona o športu (ZŠpo-1) (Uradni list RS, št. 29/17 in 21/18 – ZNOrg), Resolucije o nacionalnem programu športa v Republiki Sloveniji za obdobje 2014–2023 (Uradni list RS, št. 26/14), Izvedbenega načrta Resolucije o Nacionalnem programu športa v Republiki Sloveniji za obdobje 2014–2023 (Sklep vlade št. 00727-13/2014/7 z dne 26. 8. 2014) in 16. člena Statuta Občine Metlika (Uradni list RS, št. 79/16) je Občinski svet Občine Metlika na 10. redni seji dne 18. 12. 2019 sprejel
O D L O K 
o postopku sofinanciranja letnega programa športa v Občini Metlika 
I. SPLOŠNE DOLOČBE 
1. člen 
(namen odloka) 
(1) S tem odlokom se določajo pogoji in postopki za izbiro in vrednotenje športnih programov in ostalih področij športa, ki so v javnem interesu Občine Metlika (v nadaljevanju: občina) ter razdelitev proračunskih sredstev za izbrana področja športa.
(2) Obseg sofinanciranja izbranih področij športa določi občinski svet občine z vsakoletnim proračunom in Letnim programom športa (v nadaljevanju: LPŠ).
2. člen 
(opredelitev javnega interesa v športu) 
(1) Javni interes na področju športa v občini obsega naloge lokalnega pomena, ki so določene v Nacionalnem programu športa v Republiki Sloveniji (v nadaljevanju: nacionalni program) in Izvedbenem načrtu nacionalnega programa športa v Republiki Sloveniji in se uresničuje zlasti na področjih:
1. športnih programov,
2. športnih objektov in površin za šport v naravi,
3. razvojnih dejavnosti v športu,
4. organiziranosti v športu,
5. športnih prireditev in promocije športa,
6. družbene in okoljske odgovornosti v športu.
(2) Javni interes na področju športa se opredeli z LPŠ, ki mora biti usklajen z nacionalnim programom.
3. člen 
(načini uresničevanja javnega interesa) 
Občina uresničuje javni interes na področju športa:
– z zagotavljanjem proračunskih sredstev za izvedbo LPŠ,
– z načrtovanjem, gradnjo, posodabljanjem in vzdrževanjem lokalno pomembnih športnih objektov in površin za šport v naravi,
– s spodbujanjem in zagotavljanjem pogojev za izvajanje in razvoj športnih dejavnosti.
4. člen 
(športni programi) 
Športni programi po tem odloku so različne pojavne oblike športa, namenjene posameznikom vseh starosti, in sicer:
1. prostočasna športna vzgoja otrok in mladine,
2. športna vzgoja otrok in mladine s posebnimi potrebami,
3. obštudijske športne dejavnosti,
4. športna vzgoja otrok in mladine, usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport,
5. kakovostni šport,
6. vrhunski šport,
7. šport invalidov,
8. športna rekreacija,
9. šport starejših.
5. člen 
(vsebina odloka) 
(1) Ta odlok ureja:
– pogoje za sodelovanje na javnem razpisu,
– postopek izbire in sofinanciranja izvajanja LPŠ,
– dokumentacijo, ki se uporablja v postopku, ki ga ureja ta odlok.
(2) Za vse zadeve sofinanciranja LPŠ, ki niso urejene s tem odlokom, se smiselno uporablja Zakon o športu.
(3) Za vrednotenje in izbor posameznih področij LPŠ bodo v okviru razpisne dokumentacije določena merila, pogoji in kriteriji, ki bodo vsebovali:
– navedbo športnih področij, ki so v javnem interesu in ki jih opredeljuje NPŠ,
– obseg športnih področij in elemente vrednotenja,
– kriterije vrednotenja posameznih področij.
6. člen 
(LPŠ) 
(1) LPŠ je dokument, s katerim se določi izvajanje nacionalnega programa v občini za posamezno koledarsko leto in opredelijo posamezna področja športa, ki so v danem koledarskem letu prepoznana kot javni interes občine. LPŠ je podlaga za umeščanje športa v občinski proračun.
(2) Glede na razvojne načrte, prioritete v športu, razpoložljiva proračunska sredstva ter kadrovske in prostorske razmere v lokalnem športu se v LPŠ uvrsti tiste vsebine nacionalnega programa, ki so za občino pomembne, pri čemer je potrebno upoštevati tradicijo in posebnosti športa v občini.
(3) Predlog LPŠ pripravi organ občinske uprave pristojen za šport, ki lahko v postopku njegove priprave sodeluje z občinsko športno zvezo (v nadaljevanju: OŠZ) oziroma z reprezentativnimi predstavniki civilne športne sfere, če OŠZ ne obstaja.
(4) LPŠ sprejme občinski svet, po predhodnem mnenju OŠZ, katerega je dolžan v postopku sprejemanja LPŠ obravnavati in se do njega opredeliti.
(5) Ne glede na prejšnji odstavek lahko občinski svet sprejme LPŠ brez predhodnega mnenja OŠZ, če ga ta ne poda v roku enega meseca.
7. člen 
(izvajalci LPŠ) 
Izvajalci LPŠ so vsi izvajalci športnih programov in ostalih področij športa, katerih programi so v tekočem koledarskem letu izbrani na javnem razpisu za sofinanciranje LPŠ (v nadaljevanju: javni razpis) in uvrščeni v LPŠ občine. Občina jim pri tem dodeli finančna sredstva in/ali odobri uporabo javnih športnih objektov za izvajanje njihovih programov.
8. člen 
(izbira izvajalcev LPŠ) 
Izvajalce LPŠ se izbere na osnovi tega odloka, sprejetega LPŠ in javnega razpisa.
II. POGOJI ZA SODELOVANJE NA JAVNEM RAZPISU 
9. člen 
(izvajalci športnih programov in ostalih področij športa) 
Izvajalci posameznih področij športa po tem odloku so:
– športna društva in zveze športnih društev,
– zavodi za šport po Zakonu o športu,
– pravne osebe in samostojni podjetniki posamezniki, registrirani za opravljanje dejavnosti v športu,
– ustanove, ki so ustanovljene za splošno koristen namen na področju športa, v skladu z zakonom, ki ureja ustanove,
– zavodi s področja vzgoje in izobraževanja, ki izvajajo javnoveljavne programe,
– lokalne skupnosti,
– zasebni športni delavci.
10. člen 
(pogoji za vključitev v LPŠ) 
(1) Pravico do vključitve v LPŠ imajo izvajalci posameznih področij športa, ki izpolnjujejo naslednje pogoje:
1. so registrirani v Republiki Sloveniji in imajo sedež v občini,
2. pri zvezah športnih društev so ustanovitelji in njihovi člani samo društva s sedežem v občini,
3. športno dejavnost izvajajo pretežno na območju občine in pretežno za prebivalce občine,
4. športno dejavnost, namenjeno občanom in občankam občine, izvajajo neprekinjeno najmanj eno leto pred letom, za katerega kandidirajo na javnem razpisu,
5. se pravočasno prijavijo na javni razpis ter izpolnjujejo vse razpisne pogoje,
6. imajo za izvedbo na javni razpis prijavljenih športnih programov in ostalih področij športa zagotovljene materialne, prostorske in organizacijske pogoje ter ustrezno izobražen ali usposobljen kader za opravljanje strokovnega dela v športu,
7. imajo izdelano finančno konstrukcijo, iz katere so razvidni viri prihodkov in pričakovani stroški izvedbe programov,
8. imajo urejeno evidenco članstva (športna društva in zveze športnih društev) ter evidenco o udeležencih programov,
9. vodijo evidenco o vadbi, ki mora vsebovati: datum, čas trajanja vadbe, poimenski seznam članov/udeležencev vadbene skupine ter ime in priimek vodje skupine,
10. nimajo neporavnanih zapadlih obveznosti do občine,
11. izpolnjujejo druge pogoje, določene s tem odlokom, LPŠ in razpisno dokumentacijo.
(2) V LPŠ se ne uvrsti:
– športnih programov, pri katerih so s prispevki udeležencev v celoti pokriti stroški njihovega izvajanja,
– športnih programov, ki imajo pretežno pridobitni namen,
– športnih programov, ki potekajo v obliki tečajev.
(3) Izvajalci športnih programov in ostalih področij športa, ki v preteklem letu niso bili vključeni v LPŠ, morajo vlogi priložiti poročilo o izvajanju svojih programov v preteklem letu.
(4) Zveze športnih društev lahko kandidirajo na javnem razpisu le s programi, ki jih izvajajo same in z istimi programi na javnem razpisu ne kandidirajo športna društva, ki so člani zveze športnih društev.
11. člen 
(prednost pri izvajanju LPŠ) 
(1) Športna društva in zveze športnih društev imajo pod enakimi pogoji prednost pri izvajanju LPŠ pred ostalimi izvajalci športnih programov, ki kandidirajo na javnem razpisu.
(2) Zavodi s področja vzgoje in izobraževanja, ki izvajajo javnoveljavne programe, imajo, ne glede na prejšnji odstavek, pri izvajanju programov prostočasne športne vzgoje otrok in mladine pod enakimi pogoji prednost pred ostalimi izvajalci športnih programov.
III. POSTOPEK IZBIRE IN SOFINANCIRANJA IZVAJANJA LPŠ 
12. člen 
(javni razpis) 
Postopek sofinanciranja izvajanja LPŠ iz javnih sredstev občine se izvede kot javni razpis.
13. člen 
(posamezni koraki v postopku javnega razpisa)
(1) Posamezni koraki v postopku javnega razpisa za izbiro in sofinanciranje izvajanja LPŠ, sklepanja pogodb o sofinanciranju ter načinu izvajanja nadzora nad pogodbami o sofinanciranju so:
1. začetek postopka javnega razpisa,
2. priprava in objava javnega razpisa,
3. zbiranje vlog izvajalcev športnih programov in ostalih področij športa,
4. ocenjevanje prispelih vlog in priprava predloga prejemnikov sredstev s strani strokovne komisije,
5. obveščanje vlagateljev o izidu javnega razpisa,
6. obravnava morebitnih pritožb izvajalcev športnih programov, ki so kandidirali na javnem razpisu,
7. sklepanje pogodb,
8. spremljanje izvajanja pogodb in namenske porabe proračunskih sredstev iz javnega razpisa,
9. obravnavanje poročil o izvedenih športnih programih, ki so bili sofinancirani iz občinskega proračuna.
(2) Za vprašanja postopka javnega razpisa za izbiro in sofinanciranje izvajanja LPŠ, ki niso urejena s tem odlokom, se smiselno uporablja zakon, ki ureja splošni upravni postopek.
14. člen 
(začetek postopka javnega razpisa) 
(1) Izvajalec javnega razpisa je občina.
(2) Sklep o začetku postopka javnega razpisa sprejme župan. V sklepu se določi predmet sofinanciranja, predviden obseg javnih sredstev, cilje, ki se jih da doseči z javnim razpisom, datum objave javnega razpisa, rok za prijavo na javni razpis in besedilo javnega razpisa.
15. člen 
(priprava in objava javnega razpisa) 
Javni razpis pripravi občinska uprava. Obvestilo o razpisu se objavi v lokalnem časopisu oziroma na drug krajevno običajen način, celotna vsebina javnega razpisa, skupaj z razpisno dokumentacijo, pa se objavi na spletni strani Občine Metlika.
16. člen 
(komisija za izvedbo javnega razpisa) 
(1) Postopek javnega razpisa vodi komisija za izvedbo javnega razpisa (v nadaljevanju: komisija), ki jo s sklepom imenuje župan.
(2) Komisija je sestavljena iz treh (3) članov, od katerih župan imenuje tudi predsednika, ki sklicuje in vodi seje komisije. Predsednik in člani komisije ne smejo biti z vlagatelji, ki kandidirajo za dodelitev sredstev, interesno povezani v smislu poslovne povezanosti, sorodstvenega razmerja (v ravni vrsti ali v stranski vrsti do vštetega četrtega kolena), v zakonski zvezi, zunajzakonski skupnosti, v svaštvu do vštetega drugega kolena, če so te zveze, razmerja oziroma skupnosti že prenehale. Prav tako ne smejo sodelovati pri delu komisije, če obstajajo druge okoliščine, ki bi vplivale na njihovo neobjektivnost in nepristranskost (npr. osebne povezave).
(3) Predsednik in člani komisije podpišejo izjavo o prepovedi interesne povezanosti. Če je predsednik ali člana komisije z vlagateljem poslovno, sorodstveno ali osebno povezan se izloči iz komisije in se to evidentira v zapisniku.
(4) Mandat komisije je vezan na mandat župana.
(5) Komisija se sestaja na sejah, ki lahko potekajo tudi dopisno. Komisija o poteku sej in o svojem delu vodi zapisnik. Za sklepčnost in odločanje je potrebna navadna večina članov.
(6) Strokovna in administrativna dela za komisijo opravlja za šport pristojen oddelek občinske uprave oziroma druga pooblaščena in strokovno usposobljena organizacija.
(7) Ocenjevanje vlog ter zapisniki komisije niso javni.
17. člen 
(naloge komisije) 
Naloge komisije so:
1. odpiranje in ugotavljanje pravočasnosti ter popolnosti prispelih vlog,
2. ugotavljanje ali vlagatelji izpolnjujejo formalne pogoje za izvajanje LPŠ,
3. obveščanje vlagateljev o nepopolnih vlogah,
4. pregled popolnih vlog,
5. vrednotenje in ocenitev vlog na podlagi meril in kriterijev, ki so sestavni del tega odloka in/ali so navedeni v javnem razpisu,
6. izračun višine sredstev po posameznih programih in področjih športa,
7. priprava predloga izvajalcev LPŠ in izbranih športnih programov ter višine dodeljenih sredstev po posameznih programih in področjih športa,
8. priprava predlogov, mnenj in pobud za spremembe in dopolnitve tega odloka,
9. sodelovanje pri pripravi LPŠ,
10. priprava dodatnih pogojev, meril in kriterijev, ki se po potrebi vključijo v javni razpis oziroma uporabijo pri vrednotenju prijavljenih programov, če za te programe pogoji, merila in kriteriji v tem odloku ali letnem programu športa niso navedeni,
11. pregled poročil in dokazil prijaviteljev o namenski porabi sredstev.
18. člen 
(besedilo javnega razpisa) 
(1) Objava javnega razpisa mora vsebovati:
1. naziv in sedež izvajalca razpisa,
2. pravno podlago za izvedbo javnega razpisa,
3. predmet javnega razpisa,
4. navedbo pogojev za kandidiranje na javnem razpisu,
5. navedba dokumentov, ki jih mora vlagatelj priložiti kot dokazilo za izpolnjevanje pogojev,
6. navedbo meril in kriterijev za vrednotenje posameznih področij športa,
7. predviden obseg javnih sredstev za sofinanciranje izbranih programov in področij športa,
9. določitev obdobja, v katerem morajo biti dodeljena sredstva porabljena,
10. rok, do katerega morajo biti vloge na javni razpis predložene,
11. način oddaje vlog,
12. datum odpiranja vlog,
13. rok, v katerem bodo vlagatelji obveščeni o izidu javnega razpisa,
14. kraj, čas in osebo, pri kateri lahko zainteresirani dobijo informacije o javnem razpisu in dvignejo razpisno dokumentacijo, oziroma elektronski naslov, na katerem lahko zaprosijo zanjo.
(2) V javnem razpisu se lahko poleg podatkov iz prejšnjega odstavka objavijo tudi drugi podatki, če je to za predmet javnega razpisa potrebno.
19. člen 
(razpisna dokumentacija) 
(1) Razpisno dokumentacijo pripravi občinska uprava. Na razpolago mora biti od dneva objave javnega razpisa.
(2) V razpisni dokumentaciji morajo biti navedeni vsi podatki, ki omogočajo izdelavo popolne vloge za kandidiranje na javnem razpisu.
(3) Izvajalec razpisa objavi razpisno dokumentacijo na svojem spletnem portalu oziroma mora zainteresiranim omogočiti vpogled vanjo in jim jo na njihovo zahtevo posredovati.
20. člen 
(sestavni deli razpisne dokumentacije) 
Obvezni sestavni deli razpisne dokumentacije so:
– razpisni obrazci,
– navodila izvajalcem za pripravo in oddajo vloge,
– informacije o dostopnosti do tega odloka,
– vzorec pogodbe o sofinanciranju programov.
21. člen 
(razpisni rok) 
Rok za prijavo na javni razpis se določi v javnem razpisu in mora biti dovolj dolg, da lahko vlagatelji pripravijo kakovostno vlogo v skladu z zahtevanimi pogoji v javnem razpisu in razpisni dokumentaciji, ne sme pa biti krajši kot štirinajst (14) dni od objave obvestila o javnem razpisu v lokalnem časopis.
22. člen 
(vloge) 
(1) Vloga mora biti oddana v zaprti ovojnici, ki je označena z “Ne odpiraj – vloga” in navedbo javnega razpisa, na katerega se nanaša. Ovojnica je lahko označena tudi na drug ustrezen način, iz katerega izhaja, da gre za vlogo za določen javni razpis.
(2) Ovojnica, ki ni označena v skladu s prejšnjim odstavkom, se vrne vlagatelju.
(3) Vloga na javni razpis je lahko tudi elektronska, če je tako določeno v javnem razpisu. Način elektronske predložitve vloge mora biti določen v razpisni dokumentaciji.
(4) Vloga mora biti izvajalcu razpisa dostavljena do roka, ki je določen v javnem razpisu, ne glede na način njene oddaje.
23. člen 
(vsebina vloge) 
Vloga, ki prispe na javni razpis, mora vsebovati:
– podatke o vlagatelju (naziv, sedež, matično in davčno številko, kontaktne podatke idr.),
– navedbo športnih programov in ostalih področij športa, s katerimi vlagatelj kandidira,
– izpolnjene razpisne obrazce športnih programov in področij športa, s katerimi vlagatelj kandidira,
– dokazila oziroma priloge, ki so zahtevani v razpisnih obrazcih,
– druge zahtevane podatke iz razpisne dokumentacije.
24. člen 
(odpiranje vlog) 
(1) Odpiranje prejetih vlog vodi komisija in se izvede v roku, ki je določen v javnem razpisu. Odpirajo se samo v roku dostavljene in pravilno označene ovojnice.
(2) Odpiranje prejetih vlog ni javno.
(3) Za vsako vlogo komisija ugotovi, ali je pravočasna in ali je popolna glede na to, če so bili predloženi vsi zahtevani dokumenti (formalna popolnost).
(4) Vlogo, ki ni pravočasna, izvajalec razpisa s sklepom zavrže. Pritožba zoper sklep ni možna.
(5) Prijave, ki ne izpolnjujejo osnovnih razpisnih pogojev, se izločijo iz nadaljnjega postopka.
25. člen 
(zapisnik o odpiranju vlog) 
(1) Komisija o odpiranju vlog vodi zapisnik, ki mora vsebovati:
1. kraj in čas odpiranja prispelih vlog,
2. imena navzočih članov komisije in ostalih prisotnih,
3. število prispelih vlog na javni razpis,
4. število popolnih vlog in naziv vlagateljev, ki so oddali popolne vloge,
5. število nepopolnih vlog in naziv vlagateljev, ki so oddali nepopolne vloge, skupaj z navedbo manjkajoče dokumentacije,
6. število prepozno vloženih vlog in naziv vlagateljev, ki so vloge oddali prepozno.
(2) Zapisnik podpišejo predsednik in prisotni člani komisije.
26. člen 
(dopolnitev vlog) 
(1) Na podlagi zapisnika o odpiranju vlog uslužbenec pristojnega oddelka občinske uprave v roku osmih (8) dni od odpiranja vlog pisno pozove vlagatelje, ki so oddali formalno nepopolne vloge, da jih dopolnijo. Rok za dopolnitev ne sme biti krajši od osem (8) dni in ne daljši od petnajst (15) dni od oddaje poziva.
(2) Če vlagatelj vloge v zahtevanem roku ne dopolni, izvajalec razpisa vlogo s sklepom zavrže. Pritožba zoper sklep ni možna.
27. člen 
(ocenjevanje in vrednotenje vlog) 
(1) Komisija opravi strokovni pregled popolnih vlog, tako da preveri izpolnjevanje razpisnih pogojev ter jih oceni na podlagi meril in kriterijev določenih z LPŠ in/ali javnim razpisom ter razpisno dokumentacijo. Na podlagi tega pripravi predlog izvajalcev LPŠ in obsega sofinanciranja izbranih programov in področij športa.
(2) Ocenjevanje in vrednotenje vlog ter zapisnik komisije niso javni.
(3) Za pomoč komisiji pri vrednotenju in ocenjevanju programov lahko župan pooblasti primerno usposobljeno strokovno organizacijo oziroma osebo.
(4) Vloge, ki jih komisija pri vsebinskem pregledu na podlagi določil tega odloka oceni kot neustrezne oziroma vsebujejo neresnične podatke, se zavrnejo.
28. člen 
(odločba o izbiri izvajalcev LPŠ) 
(1) Na podlagi predloga komisije izda direktor občinske uprave odločbo o izbiri izvajalcev LPŠ ter obsegu sofinanciranja izbranih programov in področij športa oziroma o zavrnitvi sofinanciranja posameznih programov in področij športa.
(2) Odločba o izbiri je podlaga za sklenitev pogodb o sofinanciranju izvajanja LPŠ.
29. člen 
(obveščanje vlagateljev in poziv k podpisu pogodbe) 
(1) Izvajalec javnega razpisa v roku, ki je bil naveden v javnem razpisu, obvesti vlagatelje o izidu javnega razpisa.
(2) Skupaj z obvestilom se izbrane izvajalce LPŠ pozove k podpisu pogodbe o sofinanciranju izvajanja LPŠ.
(3) Če se izbrani izvajalec LPŠ v roku osmih (8) dni pozivu ne odzove, se smatra, da je od prijave na javni razpis odstopil.
30. člen 
(pritožba) 
(1) Vlagatelj, ki meni, da izpolnjuje pogoje ter merila in kriterije iz javnega razpisa in da neupravičeno ni bil izbran za izvajalca LPŠ, lahko v roku osmih (8) dni od vročitve obvestila o izidu javnega razpisa vloži pritožbo pri izvajalcu javnega razpisa. Vložena pritožba ne zadrži sklepanja pogodb z izbranimi izvajalci LPŠ.
(2) Predmet pritožbe ne more biti primernost meril in kriterijev za ocenjevanje vlog.
(3) O pritožbi odloči župan v roku trideset (30) dni od njenega prejema. Odločitev o izbiri izvajalcev LPŠ je s tem dokončna. Možno je sprožiti le upravni spor pred Upravnim sodiščem Republike Slovenije. Tožbo v upravnem sporu je potrebno vložiti v roku trideset (30) dni od vročitve odločbe o pritožbi.
(4) Z ugodno rešeno pritožbo se lahko spremeni višina dodeljenih sredstev ostalim izvajalcem LPŠ. Za spremembo zadostuje obvestilo občine tem izvajalcem, v katerem navede novi(e) znesek(ke) in razlog za spremembo višine le-teh, ne da bi bilo za to potrebno skleniti dodatek k pogodbi.
31. člen 
(objava rezultatov javnega razpisa) 
Rezultati javnega razpisa se po zaključku postopka javnega razpisa objavijo na spletni strani občine.
32. člen 
(sestavine pogodbe) 
(1) Obvezne sestavine pogodbe so:
1. naziv in naslov naročnika javnega razpisa ter izvajalca LPŠ,
2. vsebina in obseg posameznega sofinanciranega programa,
3. čas realizacije posameznega sofinanciranega programa,
4. višina dodeljenih sredstev po posameznih programih,
5. postopek nakazovanja proračunskih sredstev izvajalcu LPŠ,
6. terminski plan porabe dodeljenih sredstev,
7. določilo, da se lahko višina pogodbenih zneskov spremeni, vzrok za morebitno spremembo in način uveljavitve spremembe,
8. način nadzora nad namensko porabo dodeljenih proračunskih sredstev in izvedbo športnih programov in ostalih področij športa, za katere je izvajalec LPŠ prejel proračunska sredstva,
9. način, vsebina in rok za poročanje o realizaciji sofinanciranih programov,
10. določilo, da mora izvajalec LPŠ ob nenamenski porabi proračunskih sredstev oziroma neporabljenih sredstvih zaradi nerealiziranega programa sredstva vrniti v proračun skupaj z zakonitimi zamudnimi obrestmi,
11. navedba skrbnikov pogodbe za občino in izvajalca,
12. druge medsebojne pravice in obveznosti,
13. datum podpisa in podpis.
(2) Pogodbe z izbranimi izvajalci LPŠ v imenu izvajalca razpisa podpiše župan.
33. člen 
(začasno sofinanciranje programov) 
(1) Do sklenitve pogodbe o sofinanciranju izvajanja LPŠ se lahko določeni športni programi in ostala področja športa sofinancirajo na osnovi dokumenta o začasnem sofinanciranju (pogodba, sklep). Začasno sofinanciranje se lahko sklene samo z izvajalci LPŠ, ki so imeli enake programe sofinancirane že v preteklem koledarskem letu in je izvajalec vložil zahtevo po začasnem sofinanciranju.
(2) Dokument določi način in višino sofinanciranja programov. Višina začasnega sofinanciranja skupaj ne sme preseči ene tretjine pogodbenega zneska, ki ga je izvajalec LPŠ prejel za svoje programe iz prvega odstavka tega člena v preteklem letu.
(3) Po sklenitvi pogodbe o sofinanciranju izvajanja LPŠ se že nakazana sredstva poračunajo.
34. člen 
(spremljanje izvajanja LPŠ) 
(1) Izvajalci LPŠ so dolžni izvajati izbrane dejavnosti najmanj v obsegu, opredeljenem v pogodbi, sredstva pa nameniti za izbrane programe in področja športa.
(2) Če izvajalec LPŠ kakšnega programa ne realizira v celoti, se mu lahko za nerealizirani del znižajo sredstva v prihodnjem letu, in sicer na način, kot ga določi komisija. Če izvajalec v prihodnjem letu s svojimi programi ni uvrščen v LPŠ, mora sredstva za nerealizirani del programa vrniti v občinski proračun, skupaj z zakonitimi zamudnimi obrestmi.
(3) Nadzor nad izvajanjem pogodb in porabo proračunskih sredstev izvaja občinska uprava. Ta lahko kadarkoli preveri namensko porabo dodeljenih proračunskih sredstev in v ta namen od izvajalcev LPŠ zahteva vsa dokazila in podatke, potrebne za nadzor in ovrednotenje izvajanja dogovorjenih programov.
(4) Če se ugotovi, da je izvajalec LPŠ dodeljena proračunska sredstva porabil nenamensko, se sofinanciranje takoj ustavi ter odstopi od pogodbe. Izvajalec mora v tem primeru že prejeta proračunska sredstva vrniti v občinski proračun, skupaj z zakonitimi zamudnimi obrestmi. Če izvajalec prejetih sredstev ne vrne v določenem roku, se izvede postopek izterjave.
(5) Izvajalec, ki je pogodbena sredstva porabil nenamensko ali kako drugače grobo kršil pogodbena določila, ne more kandidirati na naslednjem javnem razpisu.
(6) Za nadzor nad izvajanjem športnih programov lahko župan pooblasti ustrezno usposobljeno strokovno organizacijo oziroma osebo.
35. člen 
(prerazporeditev sredstev) 
Sredstva, ki na javnem razpisu niso bila razdeljena ali na posameznem športnem programu oziroma področju športa med letom niso bila porabljena, se s sklepom župana prerazporedijo na druge športne programe oziroma področja športa, na katerih imamo programe izvajalcev, ki izpolnjujejo pogoje za sofinanciranje.
36. člen 
(poročilo o izvedenih programih) 
(1) Izvajalci LPŠ morajo enkrat letno, po zaključku izvedenih programov, občinski upravi predložiti:
– vsebinsko poročilo o izvedenih programih,
– (občinska uprava lahko naknadno od izvajalcev LPŠ zahteva) dokazila o namenski porabi proračunskih sredstev, pridobljenih na javnem razpisu.
(2) Če izvajalec do rokov, navedenih v pogodbi, poročila ne odda, se smatra, da športnih programov, ki so bili uvrščeni v LPŠ, ni izvajal in je zato dolžan vsa prejeta proračunska sredstva, vključno z zamudnimi obrestmi, vrniti v proračun občine.
37. člen 
(uporaba javnih športnih objektov in površin) 
(1) Programi športa, ki se izvajajo v okviru obveznega ali razširjenega dela vzgojno izobraževalnega programa na javnih športnih objektih in površinah za šport v naravi, imajo prednost pred izvajalci LPŠ in drugimi uporabniki.
(2) Izvajalci LPŠ, in sicer na področju prostočasne športne vzgoje otrok in mladine, športne vzgoje otrok in mladine, usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport, kakovostnega športa in vrhunskega športa, imajo za izvajanje le-tega, pod enakimi pogoji, prednost pri uporabi javnih športnih objektov in površin pred drugimi izvajalci LPŠ in drugimi uporabniki.
(3) Izvajalci LPŠ imajo na področjih, ki niso navedena v prejšnjem odstavku, za izvajanje LPŠ, pod enakimi pogoji, prednost pri uporabi javnih športnih objektov in površin pred drugimi uporabniki.
(4) Uporaba javnih športnih objektov, za katere občina zagotavlja sredstva za njihovo obratovanje in vzdrževanje, je za izvajalce prostočasne športne vzgoje otrok in mladine, športne vzgoje otrok in mladine, usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport, kakovostnega športa in vrhunskega športa brezplačna.
38. člen 
(dolžnosti izvajalcev LPŠ) 
(1) Izvajalec športnega programa, ki je izbran za izvajanje letnega programa športa na lokalni ravni je dolžan javno objaviti izračun cene športnega programa, za katerega izvajanje prejema javna sredstva.
(2) Športni programi, ki so v celoti financirani iz javnih sredstev, so za uporabnika brezplačni. V primeru delnega sofinanciranja športnih programov iz javnih sredstev mora izvajalec letnega programa športa stroške, ki jih krijejo vadeči, sorazmerno zmanjšati.
(3) Finančna sredstva, ki jih izvajalci letnega programa športa prejmejo za izvedbo posameznega športnega programa oziroma za udeležbo v posameznem športnem programu, se smejo porabiti samo za stroške izvedbe športnega programa, za katerega so namenjeni.
IV. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE 
39. člen 
(prenehanje veljavnosti prejšnjega pravilnika) 
Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati Pravilnik za vrednotenje športnih programov v Občini Metlika (Uradni list RS, št. 26/11 in 6/17).
40. člen 
(uporaba slovnične oblike) 
V odloku uporabljeni izrazi v slovnični obliki za moški spol se uporabljajo kot nevtralni za moški in ženski spol.
41. člen 
(veljavnost odloka) 
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-6/2019
Metlika, dne 18. decembra 2019
Župan 
Občine Metlika 
Darko Zevnik 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti