Uradni list

Številka 2
Uradni list RS, št. 2/2020 z dne 10. 1. 2020
Uradni list

Uradni list RS, št. 2/2020 z dne 10. 1. 2020

Kazalo

37. Pravilnik o sofinanciranju programov na področju turizma v Občini Kanal ob Soči, stran 77.

  
Na podlagi 13. člena Zakona o spodbujanju razvoja turizma (Uradni list RS, št. 13/18) in 16. člena Statuta Občine Kanal ob Soči (Uradni list RS, št. 62/19) je Občinski svet Občine Kanal ob Soči na 8. redni seji dne 19. 12. 2019 sprejel
P R A V I L N I K 
o sofinanciranju programov na področju turizma v Občini Kanal ob Soči 
I. SPLOŠNE DOLOČBE 
1. člen 
(vsebina pravilnika) 
S tem pravilnikom se določajo namen, upravičenci, postopki, pogoji in merila za vrednotenje in izbor programov na področju turizma v Občini Kanal ob Soči ter medsebojne obveznosti med prejemnikom sredstev za programe na področju turizma in Občino Kanal ob Soči (v nadaljevanju: Občino).
Predmet tega pravilnika je sofinanciranje delovanja turističnih društev ter sofinanciranje programov turističnih in drugih društev, ki delujejo na področju ohranjanja kulturne in naravne dediščine, organizirajo turistične prireditve, pohode in druge dogodke, skrbijo za promocijo Občine s ciljem povečati turistični obisk, prepoznavnost Občine in vplivajo na turistični razvoj občine.
2. člen 
(višina sredstev) 
Sredstva za sofinanciranje programov na področju turizma v Občini se zagotavljajo iz občinskega proračuna, njihovo višino določi občinski svet z odlokom o proračunu za tekoče leto.
3. člen 
(pogoji za sofinanciranje) 
Pravico do sofinanciranja programov na področju turizma po tem pravilniku imajo upravičenci, ki izpolnjujejo naslednje pogoje:
– so registrirani v skladu z Zakonom o društvih,
– imajo v svojem statutu navedeno turistično dejavnost in delujejo v skladu s statutom,
– imajo sedež v Občini in delujejo na območju Občine,
– imajo zagotovljene materialne, kadrovske, organizacijske in prostorske pogoje za realizacijo načrtovanih programov,
– imajo urejeno evidenco o članstvu in plačano članarino,
– da so v pogodbeno določenem roku oddali finančno poročilo in vsebinsko poročilo o realizaciji programov za preteklo leto (obvezna dokazila o izvedenih programih so fotokopije plačanih računov in potrdila o plačilu; ostala dokazila, npr. plakat, vabilo, fotografije in podobno so neobvezna), kar pa ne velja za prijavitelje, ki prvič kandidirajo na razpisu.
II. VSEBINSKE DOLOČBE 
4. člen 
(vsebina sofinanciranja) 
(1) Predmet tega pravilnika je sofinanciranje delovanja turističnih društev in programov turističnih in drugih društev na področju turizma s strani Občine.
(2) Občina sofinancira naslednje vsebine:
– organizacija turističnih prireditev lokalnega in širšega pomena,
– izvajanje promocijskih in informativnih aktivnosti društva,
– spodbujanje lokalnega prebivalstva za sodelovanje pri aktivnostih pospeševanja turizma,
– akcije na področju ohranjanja naravne in kulturne dediščine ter urejanju okolja,
– aktivnosti za zagotavljanje turističnega podmladka,
– izobraževanja in usposabljanja za namene pospeševanja turizma.
(3) Predmet sofinanciranja niso:
– investicije v prostore društev,
– programi, ki se že sofinancirajo iz drugih proračunskih postavk Občine,
– stalni neupravičeni programski stroški društva (stroški dela članov),
– programi, ki se ne izvajajo na območju Občine (razen v primerih, ko gre za sodelovanje ali gostovanje društva na prireditvah izven občine).
III. POSTOPEK IZBORA PROGRAMOV NA PODROČJU TURIZMA 
5. člen 
(1) Turistični programi upravičencev, ki se bodo sofinancirali iz občinskega proračuna, se izberejo na podlagi javnega razpisa, ki se ga izvede v skladu z določbami tega pravilnika in merili za vrednotenje in izbor programov na področju turizma.
(2) Merila za vrednotenje in izbor programov na področju turizma v Občini so sestavni del tega pravilnika.
6. člen 
(1) Županja s sklepom imenuje tričlansko komisijo (v nadaljevanju: komisija) za izbor in oceno prijavljenih programov na področju turizma. Mandat članov komisije traja štiri leta in je vezan na mandat županje. Županja lahko člana komisije razreši in imenuje novega člana.
(2) Naloge komisije:
– priprava predlogov, mnenj in pobud za spremembo in dopolnitev pravilnika,
– odpiranje, pregled in ocenjevanje prispelih vlog,
– pregled vrednotenja prijavljenih programov v skladu z določili tega pravilnika in merili za vrednotenje in izbor programov, ki so sestavni del tega pravilnika,
– priprava predloga sofinanciranja izbranih izvajalcev,
– spremljanje namenske porabe sredstev za turizem,
– sestava zapisnika o delu.
(3) Komisija mora pri svojem delovanju upoštevati načelo enakega obravnavanja vseh, ki sodelujejo na javnem razpisu ter vrednotiti prispele vloge strokovno, objektivno in nepristransko. V primeru, da se na javni razpis prijavi društvo, katerega član je tudi član komisije, se mora ta pri obravnavanju navedene vloge izločiti po uradni dolžnosti.
7. člen 
(javni razpis) 
(1) Postopek javnega razpisa vodi občinska uprava. Občina vsako leto objavi javni razpis na spletni strani občine in v oglasnih vitrinah po občini.
(2) Razpis mora trajati najmanj 30 dni. Upravičenci se prijavijo na javni razpis z razpisno dokumentacijo, ki jo pripravi občinska uprava.
(3) Objava javnega razpisa mora vsebovati:
– navedba naročnika,
– predmet javnega razpisa (namen, za katerega se dodeljujejo sredstva),
– navedba programov, ki so predmet javnega razpisa (navedba, da gre za izbor programov s področja pospeševanja razvoja turizma),
– opredelitev upravičencev, ki se lahko prijavijo na razpis in pogojev, ki jih morajo izpolnjevati,
– merila za vrednotenje in izbor programov,
– višina razpisanih finančnih sredstev,
– obdobje za porabo dodeljenih sredstev,
– navedba dokumentacije, ki jo morajo prijavitelji priložiti k prijavi,
– naslov, na katerega prijavitelji vložijo vloge,
– rok in način oddaje prijav,
– rok, v katerem bodo prijavitelji obveščeni o izidu razpisa,
– druge informacije, ki so za prijavitelje na razpis pomembne.
8. člen 
(vsebina vloge) 
(1) Vlagatelji morajo vloge oddati izključno na vnaprej pripravljenih obrazcih, ki so sestavni del razpisne dokumentacije.
(2) Vsaka vloga, ki prispe na javni razpis, mora vsebovati:
– podatke o vlagatelju,
– navedbo programov, za katere vlagatelj kandidira,
– natančen opis načrtovanih programov,
– druge zahtevane podatke iz razpisa in razpisne dokumentacije.
(3) Vloga je popolna, če je oddana na predpisanih obrazcih in vsebuje vse sestavine, ki jih zahteva besedilo javnega razpisa in razpisna dokumentacija.
(4) Vloga mora biti dostavljena v roku, ki je določen v objavi javnega razpisa.
(5) Predložena vloga mora biti v zapečatenem ovitku z navedbo javnega razpisa, na katerega se nanaša.
9. člen 
(postopek odpiranja vlog) 
(1) Postopek odpiranja vlog vodi komisija iz 6. člena tega pravilnika. Odpiranje vlog se izvede v roku, ki je predviden v javnem razpisu.
(2) V roku dostavljene in pravilno označene vloge se odpirajo po vrstnem redu prispetja. O odpiranju vlog in izboru izvajalcev mora komisija sproti voditi zapisnik, ki vsebuje:
– naslov, prostor in čas odpiranja vlog,
– predmet javnega razpisa,
– imena navzočih predstavnikov komisije,
– imena oziroma naziv vlagateljev,
– vrstni red odpiranja vlog,
– ugotovitev ali je vloga pravočasna,
– ugotovitev popolnosti vlog z navedbo tistih vlagateljev, ki niso dostavili popolne vloge.
(3) Zapisnik podpišejo predsednik in člana komisije.
(4) Občinska uprava s sklepom zavrže vloge, ki niso pravočasne ali jih ni vložila upravičena oseba.
(5) Če je prijava nepopolna ali nejasna, občinska uprava pozove prijavitelja, da v roku 8 dni od prejema pisnega obvestila dopolni prijavo. Če prijavitelj tega ne stori v postavljenem roku, občinska uprava s sklepom zavrže prijavo.
10. člen 
(sprejem odločitve in obveščanje) 
Javni razpis, pregled in ocenjevanje vlog, predlog izbora programov ter določitev predloga višine sofinanciranja opravi tričlanska komisija, ki jo imenuje županja. Predlog izbora programov ter določitev višine sofinanciranja predloži komisija županji, ki sprejme sklep, s katerim potrdi odločitev komisije. Občinska uprava nato sprejme posamezne odločbe o sofinanciranju.
11. člen 
(pritožba) 
Zoper odločbo iz prejšnjega člena tega pravilnika je dopustna pritožba na županjo Občine v roku 15 dni od dneva vročitve odločbe. Pritožba se lahko vloži pisno ali ustno na zapisnik pri organu, ki je odločbo izdal.
12. člen 
(sklepanje pogodb) 
Po dokončnosti odločbe županja z izbranimi izvajalci sklene pogodbo o sofinanciranju programov na področju turizma za tekoče koledarsko leto, ki vsebuje:
– naziv in naslov upravičenca (društva),
– navedba programov, ki se sofinancirajo,
– višina dodeljenih sredstev in način financiranja,
– čas realizacije programa,
– način nadzora nad namensko porabo sredstev,
– določilo o vračilu sredstev v primeru nenamenske porabe sredstev,
– druga določila, pomembna za izvedbo sofinanciranja programa.
13. člen 
Izvajalec mora vrniti podpisano pogodbo najkasneje v roku 15 dni od vročitve pisnega predloga pogodbe in poziva za podpis pogodbe. Če izvajalec pogodbe ne podpiše in ne vrne občinski upravi, se šteje, da je odstopil od podpisa pogodbe in umaknil prijavo na razpis.
IV. NADZOR NAD PORABO SREDSTEV 
14. člen 
(spremljanje izvajanja pogodb) 
(1) Namensko porabo proračunskih sredstev za sofinanciranje programov društev na področju turizma v Občini spremlja in preverja občinska uprava Občine in nadzorni organ.
(2) Občinska uprava ima pravico kadarkoli izvesti nadzor nad izvajanjem programov, ki so predmet sofinanciranja in nadzor namenskosti porabe sredstev po sklenjeni pogodbi. Pri tem je izvajalec programa dolžan občinski upravi nuditi vse potrebne informacije in ji predložiti potrebna dokazila oziroma dokumentacijo o izvedbi sofinanciranega programa in nastalih stroškov v zvezi s tem.
15. člen 
Upravičenec mora najkasneje do roka, določenega v pogodbi, pristojnemu organu predložiti:
– vsebinsko in finančno poročilo o izvedenih programih ter
– ustrezna dokazila o izvedenih programih društva, za katere so jim bila dodeljena sredstva.
16. člen 
(1) Občina prekine pogodbo z upravičencem in od njega zahteva vrnitev nenamensko uporabljena sredstva skupaj z zakonitimi zamudnimi obrestmi, ki se obračunajo od dneva nakazila sredstev upravičencu do dneva vračila v primeru, ko se ugotovi:
– da so bila dodeljena sredstva delno ali v celoti nenamensko uporabljena,
– da je upravičenec za katerikoli namen pridobitve sredstev navajal neresnične podatke,
– da je upravičenec za isti namen že pridobil finančna sredstva iz drugih proračunskih virov Občine Kanal ob Soči, državnega proračuna ali mednarodnih virov,
– druge nepravilnosti pri uporabi sredstev.
(2) V kolikor prejemnik sredstev ne vrne v določenem roku, se izvede postopek izterjave.
17. člen 
(smiselna uporaba zakonov) 
Za vsa ostala vprašanja, postopke, ki niso določeni s tem pravilnikom, se smiselno uporabljajo določbe Zakona o splošnem upravnem postopku.
V. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE 
18. člen 
Z dnem, ko začne veljati ta pravilnik, preneha veljati Pravilnik o sofinanciranju programov na področju turizma v Občini Kanal ob Soči (uradni list RS, št. 20/16), Pravilnik o spremembi Pravilnika o sofinanciranju programov na področju turizma (Uradni list RS, št. 63/17), Pravilnik o spremembi Pravilnika o sofinanciranju programov na področju turizma (Uradni list RS, št. 13/18).
19. člen 
(veljavnost) 
Pravilnik se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in začne veljati naslednji dan po objavi.
Št. 9000-0010/2019-12
Kanal ob Soči, dne 19. decembra 2019
Županja 
Občine Kanal 
Tina Gerbec