Uradni list

Številka 3
Uradni list RS, št. 3/2020 z dne 17. 1. 2020
Uradni list

Uradni list RS, št. 3/2020 z dne 17. 1. 2020

Kazalo

Št. 478-0020/2017-5 Ob-1088/20, Stran 114
Na podlagi 24. člena Odloka o podelitvi koncesije za izvajanje izbirne gospodarske javne službe oskrbe s toplotno energijo na zaključenem območju mesta Idrija (Uradni list RS, št. 79/19) Občina Idrija objavlja
javni razpis 
za podelitev koncesije za izvajanje izbirne gospodarske javne službe oskrbe s toplotno energijo na zaključenem območju mesta Idrija (v nadaljevanju: Izvajanje izbirne gospodarske javne službe oskrbe s toplotno energijo na zaključenem območju mesta Idrija)
Osnovni podatki o javnem razpisu:
Javni partner (koncedent): Občina Idrija, Mestni trg 1, 5280 Idrija. Zakoniti zastopnik: Tomaž Vencelj, župan, internetni naslov: http://www.idrija.si/, kontaktna oseba koncedenta: Miran Podobnik, tel. 05/37-34-532, miran.podobnik@idrija.si.
Občina Idrija, Mestni trg 1, 5280 Idrija, objavlja povabilo k oddaji vloge za javni razpis za podelitev koncesije za izvajanje izbirne gospodarske javne službe oskrbe s toplotno energijo na zaključenem območju mesta Idrija.
Javni razpis se izvaja na podlagi Odloka o podelitvi koncesije za izvajanje izbirne gospodarske javne službe oskrbe s toplotno energijo na zaključenem območju mesta Idrija (Uradni list RS, št. 79/19 z dne 24. 12. 2019, v nadaljnjem besedilu: koncesijski akt).
Predmet izvajanja gospodarske javne službe je izvajanje gospodarske javne službe oskrbe s toplotno energijo na zaključenem območju mesta Idrija.
Gospodarska javna služba obsega predvsem naslednje storitve: zanesljivo, varno in učinkovito distribucijo toplotne energije do uporabnikov, izgradnjo, upravljanje, obratovanje in razvoj distribucijskega omrežja in kotlovnice, priključevanje uporabnikov na distribucijsko omrežje in zagotavljanje prihrankov uporabnikov, priključenih na distribucijsko omrežje.
Območje izvajanja koncesije obsega zaključeno območje mesta Idrija, kjer je oziroma bo omogočeno ogrevanje iz sledečih ogrevalnih virov: Kotlovnica v objektu Lapajnetova 48, Idrija, Kotlovnica v objektu Prelovčeva 1A, Idrija in Kotlovnica v objektu Prelovčeva ulica 2, Idrija.
Opredeljeno območje izvajanja se lahko razširi tudi na dodatne objekte ali ukrepe ali zmanjša, glede na konceptualno ustreznost programske zasnove projekta javno-zasebnega partnerstva. Takšna sprememba je pogojena s pridobitvijo soglasja koncedenta. Soglasje izda občinski svet koncedenta.
Koncesija se podeli za največ dvajset let. Čas trajanja koncesije se lahko spremeni oziroma podaljša v primeru, če koncesionar zaradi ukrepov koncedenta ali drugih ukrepov oblasti koncesije ni mogel izvajati ali je to potrebno zaradi dodatnih vlaganj koncesionarja, ki so posledica zahtev koncedentov ali njihovih ukrepov v javnem interesu, vendar največ za polovico obdobja, določenega z osnovno koncesijsko pogodbo. Dolžina podaljšanja se določi ob upoštevanju določbe drugega odstavka 71. člena ZJZP.
Vlagatelje vljudno vabimo k oddaji vloge, ki mora biti v celoti pripravljena skladno s to razpisno dokumentacijo, ki je brezplačno dostopna na spletni strani koncedenta Občine Idrija.
Koncedent je predvidel, da se bo javni razpis izvedel skladno s sledečim načrtovanim terminskim planom: Rok za postavitev vprašanj je do 31. 1. 2020 do 23:59:59. Rok za predložitev vlog je do 11. 2. 2020 do 9. ure; Odpiranje vlog je 11. 2. 2020 ob 10. uri na naslovu Občina Idrija, Mestni trg 1, 5280 Idrija, sejna soba v prvem nadstropju.
Vlagatelji lahko zastavijo vprašanja v zvezi z razpisno dokumentacijo in ostalimi elementi javnega razpisa preko elektronske pošte kontaktne osebe koncedenta. Skrajni rok za postavitev vprašanj v zvezi z javnim razpisom je do 31. 1. 2020 do 23:59:59 ure. Pojasnila, navezujoča se na zastavljena vprašanja, bodo podana najkasneje osem dni pred rokom za oddajo vlog in bodo objavljena v okviru spletne strani, kjer je objavljena tudi predmetna razpisna dokumentacija.
Ogled objektov
Ogled objektov je možen po predhodni najavi pri kontaktni osebi koncedenta. Ogled se bo vršil z vsakim potencialnim vlagateljem ločeno, po predhodnem dogovoru s kontaktno osebo koncedenta.
Predložitev vloge
Vlagatelj odda vlogo do roka za predložitev vlog na način: osebno na naslov: Občina Idrija, Mestni trg 1, 5280 Idrija ali po pošti na naslov: Občina Idrija, Mestni trg 1, 5280 Idrija.
Vloga mora vsebovati vse z razpisom in razpisno dokumentacijo zahtevane podatke. Vloga mora v vložišče koncedenta prispeti do navedene ure. Vloge odposlane pred potekom roka, ki bodo h koncedentu prispele po zgoraj navedenem roku, bodo izločene kot nepravočasne in zaprte vrnjene vlagateljem.
V izogib kasnejšim težavam zahtevajte potrdilo o oddani vloge s pravilno navedenim datumom in časom oddaje vloge pri pooblaščeni osebi koncedenta.
Vlagatelj predloži vlogo v zapečateni ali zaprti ovojnici tako, da je na odpiranju možno preveriti, da je zaprta tako, kot je bila predana. Zaželeno je, da so listi vloge povezani na tak način, da se jih ne da neopazno razdružiti, odvezati ali dodati posameznih listov v vlogi z jasno navedbo predmeta koncesije. Koncedent ne odgovarja za predčasno odprtje vloge, ki ne bo ustrezno označena, skladno s temi navodili. Na vseh ovitkih naj bo navedena firma, točen naslov, telefonska številka in e-mail vlagatelja.
Odpiranje vlog
Odpiranje vlog je javno in bo potekalo na naslovu Občina Idrija, Mestni trg 1, 5280 Idrija, v sejni sobi v prvem nadstropju.
Predstavniki vlagateljev, ki se izkažejo s pooblastilom za zastopanje, lahko na postopek odpiranja dajo svoje pripombe. Pooblastila ne potrebujejo zakoniti zastopniki vlagatelja, le-ti se izkažejo z ustreznim osebnim dokumentom. Drugi subjekti bodo na odpiranju lahko prisotni brez možnosti dajanja pripomb na zapisnik.
Koncedent bo prisotnim predstavnikom vlagateljev vročil kopijo zapisnika o odpiranju. V kolikor se kopija zapisnika ne vroči na odpiranju, jo bo koncedent posredoval vlagateljem po elektronski pošti na kontaktne naslove e-pošte, navedene v vlogah. Koncedent si pridržuje pravico, da zapisnike posreduje tudi na drug ustrezen način (po pošti, po faksu ipd.).
Veljavnost vloge
Čas veljavnosti vloge: najmanj 180 dni od roka za oddajo vlog. Vloga mora biti veljavna najmanj do navedenega roka. Prekratka veljavnost vloge pomeni razlog za zavrnitev vloge.
Dostopnost in prevzem razpisne dokumentacije
Razpisna dokumentacija je brezplačna. Javni razpis je objavljen v Uradnem listu RS in na spletnih straneh koncedenta http://www.idrija.si/. Razpisna dokumentacija je objavljena na spletni strani koncedenta: http://www.idrija.si/. Koncedent si pridržuje pravico, da razpisno dokumentacijo delno spremeni ali dopolni ter po potrebi podaljša rok za oddajo vlog. Spremembe in dopolnitve razpisne dokumentacije so sestavni del razpisne dokumentacije. Vlagatelji morajo spremljati morebitne spremembe razpisne dokumentacije, objavljene na spletnih straneh koncedenta, saj pojasnila in spremembe predstavljajo sestavni del razpisne dokumentacije.
Konkurenčni dialog
Konkurenčni dialog se izvaja skladno z določili 46. člena ZJZP. Koncedent bo v prvi fazi konkurenčnega dialoga preveril sposobnost vlagateljev glede na razpisne pogoje. Po preveritvi pogojev bo vlagatelje, ki bodo izpolnjevali pogoje, pozval k ločenim dialogom, na katerih bo razpravljal o vseh elementih razpisane storitve, vključno z eventualnimi spremembami vzorca koncesijske pogodbe. Ločeni dialogi lahko potekajo v enem ali več krogih. Koncedent dialog s kandidati nadaljuje vse dotlej, dokler ne najde rešitve (rešitev), ki ustreza(-jo) njegovim ciljem in potrebam. Po odločitvi, da je dialog zaključen, koncedent o tem obvesti vse kandidate, ki so sodelovali v zadnji fazi dialoga, in jih pozove, da predložijo ponudbe, pripravljene ob upoštevanju rešitev, predstavljenih in opredeljenih med dialogom. Predložene ponudbe morajo vsebovati vse elemente, zahtevane in potrebne za izvedbo projekta javno-zasebnega partnerstva. Po zaključku dialogov, skladno z veljavno zakonodajo, bo koncedent pripravil končno povabilo k oddaji ponudb, skupaj z načinom in uteževanjem meril ter kandidate pozval k oddaji končne ponudbe. V primeru, da koncedent po prejemu končnih ponudb ne bi prejel nobene popolne ponudbe, si pridržuje pravico vrniti se v drugi krog konkurenčnega dialoga.
Vzorec pogodbe, ki je sestavni del razpisne dokumentacije, predstavlja osnovo za pogajanja in usklajevanja v fazi konkurenčnega dialoga. Vzorec ne predstvlja končne vsebine temveč okvire pravic in obveznosti iz koncesijskega razmerja in določa pogoje za izvajanje izbirne gospodarske javne službe.
Končno vsebino bo koncedent v fazi dialoga usklajeval z usposobljenimi kandidati, ki jih bo povabil k drugi fazi postopka in po zaključku postopka z izbranim izvajalcem sklenil koncesijsko pogodbo.
Občina Idrija