Uradni list

Številka 3
Uradni list RS, št. 3/2020 z dne 17. 1. 2020
Uradni list

Uradni list RS, št. 3/2020 z dne 17. 1. 2020

Kazalo

VL 116473/2019 Os-3736/19, Stran 134
Okrajno sodišče v Ljubljani – centralni oddelek za verodostojno listino je v izvršilni zadevi upnice Zavarovalnice Triglav, d.d., Miklošičeva cesta 19, Ljubljana, ki jo zastopa Barbara Koložvari, Miklošičeva cesta 19, Ljubljana, proti dolžnici Pavli Murekar, Mestni trg 1, Ljubljana - dostava, ki jo zastopa zak. zast. odv. Marta Kalpič Zalar, Kersnikova 6, Ljubljana - dostava, zaradi izterjave 2.124,05 EUR, sklenilo:
Dolžnici Pavli Murekar, Mestni trg 1, Ljubljana - dostava, se na podlagi 4. točke drugega odstavka 82. člena Zakona o pravdnem postopku – ZPP v zvezi s 15. členom Zakona o izvršbi in zavarovanju – ZIZ postavi začasna zastopnica.
Za začasno zastopnico se postavi odv. Marta Kalpič Zalar, Kersnikova 6, Ljubljana.
Začasna zastopnica bo zastopala dolžnico vse dotlej, dokler dolžnica ali njen pooblaščenec ne nastopi pred sodiščem oziroma vse dotlej, dokler organ, pristojen za socialne zadeve, ne sporoči sodišču, da je postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 24. 12. 2019