Uradni list

Številka 3
Uradni list RS, št. 3/2020 z dne 17. 1. 2020
Uradni list

Uradni list RS, št. 3/2020 z dne 17. 1. 2020

Kazalo

78. Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu Športni park Grosuplje, stran 226.

  
Na podlagi 273. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 61/17) in 18. člena Statuta Občine Grosuplje (Uradni list RS, št. 65/17) je Občinski svet Občine Grosuplje na 8. redni seji dne 11. 12. 2019 sprejel
O D L O K 
o občinskem podrobnem prostorskem načrtu Športni park Grosuplje 
I. UVODNE DOLOČBE 
1. člen 
(vsebina občinskega podrobnega prostorskega načrta) 
S tem odlokom se ob upoštevanju Odloka o Občinskem prostorskem načrtu Občine Grosuplje (Uradni list RS, št. 8/13, 59/15, 47/19, v nadaljnjem besedilu OPN) sprejme občinski podrobni prostorski načrt Športni park Grosuplje (v nadaljnjem besedilu OPPN).
2. člen 
(prostorske ureditve, ki se načrtujejo z OPPN) 
(1) S tem odlokom se načrtuje gradnja Športnega parka Grosuplje.
(2) Ta odlok določa celovito prostorsko ureditev območja OPPN, pogoje za gradnjo novih objektov, pogoje za ureditev utrjenih in zelenih zunanjih površin, pogoje za varovanje okolja in ohranjanje narave ter pogoje za gradnjo prometne, energetske, komunalne in telekomunikacijske infrastrukture.
3. člen 
(sestavni deli OPPN) 
(1) Ta odlok vsebuje tekstualni del (besedilo odloka) in grafični del.
(2) Grafični del odloka vsebuje naslednje grafične načrte:
1. Izsek iz Občinskega prostorskega načrta Občine Grosuplje – izvedbeni del z mejo območja OPPN
M 1.5000
2. Ureditvena situacija in prikaz prostorskih ureditev
M 1:700
3. Regulacijska karta
M 1:700
4. Načrt obodne parcelacije
M 1:700
4. člen 
(priloge OPPN) 
Priloge OPPN so:
1. izvleček iz OPN
2. prikaz stanja prostora
3. strokovne podlage
4. smernice in mnenja nosilcev urejanja prostora
5. obrazložitev in utemeljitev OPPN
6. povzetek za javnost.
5. člen 
(izdelovalec OPPN) 
OPPN je izdelalo podjetje URBANIA d.o.o., pod številko projekta 032-19-1, v septembru 2019.
II. OBMOČJE OPPN 
6. člen 
(območje OPPN) 
(1) Območje OPPN obsega enote urejanja prostora z oznakami GR 283 GR 346, GR 27.
(2) Površina območja OPPN znaša 54.143 m2.
III. VPLIVI IN POVEZAVE S SOSEDNJIMI ENOTAMI UREJANJA PROSTORA 
7. člen 
(vplivi in povezave s sosednjimi enotami urejanja prostora) 
(1) Območje OPPN leži na območju naselja Brezje pri Grosupljem, zahodno od Grosuplja. Obsega enoti urejanja prostora GR 283 OPPN z namensko rabo ZS, ki je namenjena površinam za oddih, rekreacijo in šport ter GR 27 z namensko rabo CD, ki je namenjena drugim območjem centralnih dejavnosti, ter GR 346, ki je namenjena drugim zelenim površinam.
(2) Na javno cestno omrežje se območje OPPN na jugovzhodu navezuje na obstoječo lokalno cesto 111 231 Grosuplje–Brezje–Benat, na severu pa na načrtovano cesto po Uredbi o državnem prostorskem načrtu za nadvoz čez železniško progo s priključkom na regionalno cesto R3-646 in priključkoma na Kadunčevo in Industrijsko cesto v Grosupljem (Uradni list RS, št. 93/15).
(3) Povezava območja OPPN za kolesarski promet bo potekala po obstoječi lokalni cesti 111 231 Grosuplje–Brezje–Benat in po načrtovani cesti po Uredbi o državnem prostorskem načrtu za nadvoz čez železniško progo s priključkom na regionalno cesto R3-646 in priključkoma na Kadunčevo in Industrijsko cesto v Grosupljem (Uradni list RS, št. 93/15).
IV. NAČRTOVANE PROSTORSKE UREDITVE 
8. člen 
(1) Enota urejanja prostora z oznako GR 27
Enota se skupaj s sosednjo enoto GR 283 in GR 346 ureja s skupnim OPPN. Dopustno je postavitev objektov za razvoj centralnih dejavnosti (šolstvo, otroško varstvo, šport, zdravstvo, kultura). Stanovanjski objekti niso dopustni. Dovoljena je tudi gradnja objektov komunalne, prometne, energetske in telekomunikacijske infrastrukture.
V enoti urejanja prostora je predvidena novogradnja večnamenske športne dvorane, katere oblika, višina se določi v dokumentaciji za pridobitev gradbenega dovoljenja V primeru več objektov naj bodo ti umeščeni tako, da se objekti sekvenčno dvigajo proti Sončnim dvorom. Prehod iz odprtega prostora kmetijske krajine v grajeno se omili z intenzivno ozelenitvijo.
Lega objektov in velikost se določi v dokumentaciji za gradbeno dovoljenje.
Gradnja stavb je dovoljena do prikazanih regulacijskih linij.
Dopustna stopnja izkoriščenosti gradbene parcele:
– FI = največ 1,9
– FZ = največ 60 %
Dovoljena je gradnja vseh zahtevnih, manj zahtevnih, nezahtevnih in enostavnih objektov, pripadajočih in pomožnih objektov.
Ob severno zahodnem robu enote GR 250, na zemljišču parc. št. 888/20 k.o. Stranska vas, se dopušča izgradnja 15 parkirnih mest za potrebe večstanovanjske hiše iz enote GR 250. Velikost območja parkirnih mest je 37,5 m x 11 m. Daljša stranica ureditve parkirnih mest mora potekati vzporedno z enoto GR 250 oziroma Kadunčevo cesto. Parkirna mesta se lahko izvede le v sklopu gradnje večstanovanjske hiše v enoti GR 250. Parkirna mesta se lahko izvede pred sprejemom OPPN.
Pred izvedbo vseh posegov in gradenj v prostor na območju športnega parka je potrebno izvesti celovite omilitvene ukrepe za zmanjšanje poplavne ogroženosti. Sklop omilitvenih ukrepov, ki skupaj tvorijo celovit omilitveni ukrep, je opredeljen in povzet v »Mnenju na strokovno podlago z naslovom Hidrološko-hidravlična študija vodotoka Bičje« pod št. 35558-53/2018-11 z dne 13. 2. 2019« v povezavi z elaboratom Hidrološko-hidravlična študija vodotoka Bičje, Urbania d.o.o., št. pr. 032-5a-17 iz januarja 2019, in se mora izvesti po predpisanih časovnih korakih. Pri nadaljnjem načrtovanju je treba upoštevati možen vpliv predvidenih posegov/gradenj na nivo podtalnice in opredeliti hidrogeološke vplive ter zaščitne ukrepe na samo gradnjo, obstoječe objekte in vpliv na okolico.
(2) Enota urejanja prostora z oznako 283
Do izvedbe povečanja mostu v naselju Brezje pri Grosupljem in povečanja njegove prepustnosti so na poplavnem območju dopustni le tisti posegi v prostor in dejavnosti, ki jih v skladu z razvrstitvijo v določeni razred poplavne nevarnosti določajo predpisi s področja zaščite pred poplavami in z njimi povezane erozije voda.
Območje je namenjeno površinam za šport, rekreacijo in oddih. Dopustna je novogradnja manj zahtevnih, ter vseh nezahtevnih in enostavnih objektov glede na predpis o razvrščanju objektov, kot so gradnje igrišč za športe na prostem, kolesarskega poligona (pump track), drugih gradbenih inženirskih objektov za šport, rekreacijo in prosti čas, otroška in druga javna igrišča ter objekti spremljajočih dejavnosti (sanitarni prostori, manjše restavracije in točilnice), ki služijo obiskovalcem v območju. V enoti urejanja je dovoljena tudi postavitev parkirišč za potrebe športne dvorane.
Skupna površina prostorov za spremljajoče dejavnost je lahko največ 200 m2. Dovoljena je gradnja vseh nezahtevnih in enostavnih objektov, pripadajočih in pomožnih objektov.
Parkirne površine se zagotavljajo v obrobnem območju z enoto GR 27. Ob severno zahodnem robu enote GR 250, na zemljišču parc. št. 888/20 k.o. Stranska vas, se dopušča izgradnja 15 parkirnih mest za potrebe večstanovanjske hiše v enoti GR 250. Parkirna mesta se izvedejo delno v enoti GR 27 in delno v GR 283. Velikost območja parkirnih mest je 37,5 m x 11 m. Daljša stranica ureditve parkirnih mest mora potekati vzporedno z enoto GR 250 oziroma Kadunčevo cesto. Parkirna mesta se lahko izvede le v sklopu gradnje večstanovanjske hiše v enoti GR 250.
Enota se skupaj s sosednjo enoto GR 27 ureja s skupnim OPPN. Parkirna mesta se lahko izvede pred sprejemom OPPN.
Pred izvedbo vseh posegov in gradenj v prostor na območju športnega parka je potrebno izvesti celovite omilitvene ukrepe za zmanjšanje poplavne ogroženosti. Sklop omilitvenih ukrepov, ki skupaj tvorijo celovit omilitveni ukrep, je opredeljen in povzet v »Mnenju na strokovno podlago z naslovom Hidrološko- hidravlična študija vodotoka Bičje« pod št. 35558-53/2018-11 z dne 13. 2. 2019 v povezavi z elaboratom Hidrološko-hidravlična študija vodotoka Bičje, Urbania d.o.o., št. pr. 032-5a-17 iz januarja 2019, in se mora izvesti po predpisanih časovnih korakih. Pri nadaljnjem načrtovanju je treba upoštevati možen vpliv predvidenih posegov/gradenj na nivo podtalnice in opredeliti hidrogeološke vplive ter zaščitne ukrepe na samo gradnjo, obstoječe objekte in vpliv na okolico.
(3) Enota urejanja prostora z oznako 346
Za varovanje obstoječih objektov na desnem bregu Bičja pred visokimi vodami se zgradi nasip na območju hiš z naslovom Brezje pri Grosupljem št. 4–50. Krona nasipa naj bo na koti 328,75 m, to je 0,50 m nad pričakovano koto Q100.
Za varovanje predvidene športne dvorane in parkirišč se podaljša obstoječi nasip med strugo Bičja in predvideno obvozno cesto (DPN). Krona nasipa naj bo na koti 328,75 m, to je 0,50 m nad pričakovano koto Q100.
Dopušča se gradnja naslednjih nezahtevnih in enostavnih objektov vezanih na predpis o razvrščanje objektov: (razen otroških igrišč in trgov) in drugih gradbenih posegov:
– postavitev turističnih oznak, spominskih obeležij, urbane opreme (senzorični in motorični park), reklamnih panojev in neprometnih znakov ob upoštevanju veljavnih zakonskih in podzakonskih aktov, ki urejajo to področje;
– urejanje odprtih površin kot so zelenice, parki, sprehajalne poti, pešpoti, oziroma ploščadi;
– gradnja komunalnih, energetskih in telekomunikacijskih objektov, vodov in naprav komunalne, energetske in telekomunikacijske infrastrukture, objektov in naprav za promet in zveze ter plinovodov in vročevodov, neglede na zahtevnost objekta;
– vodnogospodarske ureditve.
Območje je del območja zaščite razlivnih površin poplavnih voda. Na območju ograjevanje ni dopustno. Na območju niso dopustne ureditve, ki bi ovirale tok poplavnih voda.
Gradnja objektov in spreminjanje kote terena nista dopustni. Dopustna je postavitev urbane opreme na obstoječi koti terena.
Spreminjanje oziroma preoblikovanje terena v predmetnem območju ni dopustno.
Vse ureditve morajo biti izvedene na obstoječi koti terena. Športna igrišča in posamezne sklope ureditev ni dopustno omejevati. Prav tako ni dopustno urejanje otroških igrišč. Obvezna je postavitev opozorilnih tabel, da je območje poplavno ogroženo.
V. NAČRT PARCELACIJE 
9. člen 
(načrt parcelacije) 
(1) Obodna parcelacija in točke za zakoličbo so določene v grafičnem načrtu št. 4. »Načrt obodne parcelacije«.
(2) Prikazi novih zemljiških parcel so izdelani tudi v digitalni obliki, in sicer v Gauss Krugerjevem koordinatnem sistemu.
(3) Prikaz novih zemljiških parcel je podlaga za izvedbo parcelacije.
10. člen 
(javne površine) 
Površine, namenjene javnemu dobru, obsegajo zemljišča za gradnjo parkirišč, dovoznih cest, pešpoti in ploščadi.
VI. ETAPNOST IZVEDBE PROSTORSKE UREDITVE 
11. člen 
(etape in faze gradnje) 
(1) Prvo etapo izvedbe predstavlja gradnja vodnogospodarskih ureditev, ter predvidene prometne, energetske in komunalne infrastrukture, ter športni objekti. V drugi etapi se bo gradila večnamenska dvorana. Faze so lahko tudi sočasne.
(2) Infrastrukturne rešitve so lahko tudi drugačne od grafičnih prikazov občinskega podrobnega prostorskega načrta, vendar morajo upoštevati vse že pridobljene smernice nosilcev urejanja prostora.
VII. REŠITVE IN UKREPI ZA CELOSTNO OHRANJANJE NARAVNE DEDIŠČINE 
12. člen 
(ohranjanje narave) 
(1) Na območju OPPN je ekološko pomembno območje Radensko polje – Bičje, identifikacijska št. 35400. Za varstvo območja so predvidene naslednje usmeritve:
– posegi se naj izvajajo tako, da se hidrološke razmere gorvodno in dolvodno ne spremenijo,
– odsek naravne struge vodotoka z obrežno vegetacijo na zahodnem robu območja OPPN naj se ohrani,
– izvajanje posegov naj se prilagodi življenjskim ciklusom živali,
– vodotokov, obvodnih habitatov in podtalnice naj se ne onesnažuje,
– avtohtono obrežno vegetacijo glavnega kanala Bičje naj se ohrani,
– predvidene brvi – mostički naj bodo izvedene sonaravno in iz naravnih materialov,
– ves morebitni odpadni gradbeni material in odkopni zemeljski višek se odpelje izven ekološko pomembnega območja,
– razsvetljava se lahko namesti le tam, kjer je nujno potrebno, uporabi se svetilke s poudarjenim rumenim delom spektra, brez UV spektra in barvno temperaturo največ 3000 K.
(2) Rekreacijsko sprehajalne poti se lahko izvedejo samo na območju OPPN v skladu s predvidenimi smernicami.
VIII. REŠITVE IN UKREPI ZA CELOSTNO OHRANJANJE KULTURNE DEDIŠČINE 
13. člen 
(kulturna dediščina) 
(1) Na območju OPPN se nahaja enota kulturne dediščine Grosuplje – Arheološko najdišče Ob železnici, EŠD 11867. Na arheološko najdišče sega območje prostorske enote PE 4 in severni del prostorske enote PE 3. Za posege v arheološka najdišča je potrebno upoštevati naslednje zahteve:
– arheološka izkopavanja je potrebno izvesti na delu parc. št. 888/1 k.o. Stranska vas, ki se nahaja znotraj območja registrirane kulturne dediščine v velikosti približno 13.200 m2,
– na celotnem območju se pod stalnim nadzorom arheološke ekipe odstrani zgornje plasti v kombinaciji strojnega in ročnega izkopa,
– identificirane plasti mora skupaj z arheološko ekipo interpretirati tudi geolog in izdelati poročilo,
– po arheoloških terenskih raziskavah je potrebno zagotoviti poizkopavalno analizo odkritega gradiva,
– v primeru odkritja izjemnih najdb je zahtevana sprememba izvedbenega projekta in prezentiranje arheoloških ostalin in situ.
(2) Za območja izven registriranega arheološkega najdišča se priporočajo predhodne arheološke raziskave.
(3) Za obravnavano območje predhodna ocena arheološkega potenciala še ni bila izdelana. Predhodno oceno arheološkega potenciala je priporočljivo izvesti že v času priprave prostorskega akta. Izvedbo arheološko raziskav je potrebno izvesti najkasneje v fazi izvedbenega projekta – projekta za pridobitev gradbenega dovoljenja.
IX. REŠITVE IN UKREPI ZA VARSTVO OKOLJA 
14. člen 
(varstvo vode in podtalnice) 
(1) Območje OPPN se nahaja v bližini vodotoka II. reda Bičje in več manjših vodotokov.
(2) Gradnja in posegi na vodnem in priobalnem zemljišču, ki sega na vodah II. reda 5 m od meje vodnega zemljišča, je prepovedana, razen v primerih, ki so navedeni v Zakonu o vodah.
(3) Pri načrtovanju posegov je glede varstva vode in podtalnice treba upoštevati naslednje omejitve:
– vse komunalne odpadne vode in morebitne tehnološke odpadne vode morajo biti odvajane v kanalizacijske odvodne sisteme,
– odvajanje padavinskih voda je treba predvideti na način, da bo v čim večji možni meri zmanjšan hipni odtok padavinskih voda, kar pomeni, da je potrebno predvideti zadrževanje padavinskih voda pred iztokom v površinske odvodnike,
– če ne obstaja možnost priključitve padavinskih voda na javno kanalizacijo, jih je potrebno prioritetno ponikati,
– na obravnavanem območju ni dovoljeno postavljati objektov ali drugih ovir, ki bi preprečevale prost prehod ob vodnem dobru ali izvajalcu javne vodnogospodarske službe onemogočale neškodljiv dostop do vodnega zemljišča,
– za gradnjo mostu je potrebno upoštevati pogoje tehnične narave,
– gradnja obrežnega zavarovanja je dopustna le v primeru, da gre za preprečitev škodljivega delovanja voda, in sicer kot utrditev obstoječe brežine.
(4) V projektu je treba predvideti rešitve za varčno in smotrno rabo pitne vode skladno s sodobnimi tehnološkimi rešitvami.
(5) Za vsak poseg, ki bi lahko trajno ali začasno vplival na vodni režim ali stanje voda, je potrebno v skladu z določili Zakona o vodah pridobiti vodno mnenje, ki ga izda organ, pristojen za vode.
15. člen 
(varstvo zraka) 
(1) Pri načrtovanju in gradnji novih objektov je potrebno upoštevati vse predpise za varstvo zraka in zagotoviti, da pri obratovanju ne bodo prekoračene dovoljenje emisije.
(2)  Vsi viri onesnaženja morajo biti grajeni, opremljeni in vzdrževani tako, da v zrak izpuščajo čim manj škodljivih snovi.
16. člen 
(varstvo pred hrupom) 
(1) Za načrtovano gradnjo objektov v območju OPPN je potrebno upoštevati obremenitve s hrupom obravnavanem območju in načrtovati ustrezno zaščito stavb v skladu z veljavnimi predpisi.
(2) Novi viri hrupa na posameznem območju varstva pred hrupom ne smejo povzročiti čezmerne obremenitve območja s hrupom.
17. člen 
(zbiranje in odvoz odpadkov) 
(1) Komunalne odpadke je potrebno zbirati v smetnjakih na zbirnem mestu.
(2) Skupna zbirna in prevzemna mesta za ločeno zbiranje komunalnih odpadkov se uredijo za posamezno PE ali za več PE skupaj. Zbirna mesta morajo biti na funkcionalnem zemljišču objekta, na parkirnih površinah ali na javni površin, ki je določena v sodelovanju s pristojno občinsko službo.
(3) Zbirna mesta morajo biti zaščitena z nadstrešnico, na utrjeni površini. Biti morajo prometno dostopna.
18. člen 
(svetlobno onesnaženje) 
Postavitev in jakost svetilk morata biti v skladu s predpisi o mejnih vrednostih svetlobnega onesnaževanja okolja.
X. REŠITVE IN UKREPI ZA OBRAMBO TER VARSTVO PRED NARAVNIMI IN DRUGIMI NESREČAMI, VKLJUČNO Z VARSTVOM PRED POŽAROM 
19. člen 
(ukrepi za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami) 
(1) Objekti morajo biti načrtovani potresno varno. Pri načrtovanju je treba upoštevati projektni pospešek tal na območju gradnje.
(2) V območju OPPN ni predvidena gradnja objektov, kjer obstaja možnost razlitja nevarnih snovi.
20. člen 
(ukrepi za varstvo pred požarom) 
(1) Požarno varstvo vseh objektov na obravnavanem območju mora biti urejeno v skladu z veljavnimi požarnovarstvenimi predpisi.
(2) Za zaščito pred požarom je treba zagotoviti:
– pogoje za varen umik ljudi in premoženja,
– odmike med stavbami oziroma ustrezno požarno ločitev objektov,
– prometne in delovne površine za intervencijska vozila,
– vire za zadostno oskrbo z vodo za gašenje.
(3) Varnemu umiku ljudi in premoženja v primeru požara so namenjene vse javne površine in interne komunikacije znotraj območja OPPN.
(4) Z ustreznimi odmiki objektov od parcelne meje in med objekti, izbranimi materiali na fasadah in drugimi tehničnimi rešitvami je treba preprečiti možnost širjenja požara s stavb na sosednja zemljišča ali sosednje objekte. Odmiki morajo biti utemeljeni v projektni dokumentaciji v skladu s požarnimi predpisi.
(5) Intervencijskim dostopom do objektov so namenjene dovozne ceste. Znotraj območja OPPN se uredijo intervencijske poti in delovne površine za intervencijska vozila, ki morajo biti dimenzionirane in projektirane na način, da zagotavljajo neoviran in varen dovoz, dostop ter delovne površine za intervencijska vozila. V območju intervencijskih poti ne sme biti grajenih ali drugih nepremičnih ovir.
(6) Voda za gašenje bo zagotovljena iz javnega vodovodnega omrežja. Pri zasnovi požarne varnosti je treba upoštevati razpoložljivi tlak v vodovodnem omrežju. V primeru, da zahtevane količine vode za gašenje iz javnega vodovodnega omrežja ni na voljo, je treba predvideti uporabo bazenov za požarno vodo. Ustrezno število nadzemnih hidrantov mora biti locirano na predpisani maksimalni medsebojni razdalji 80 m.
(7) V fazi izdelave projektne dokumentacije za gradnjo stavb se izpolnjevanje bistvenih zahtev varnosti pred požarom dokazuje z ustreznim elaboratom varstva pred požarom.
XI. POGOJI GLEDE PRIKLJUČEVANJA OBJEKTOV NA GOSPODARSKO JAVNO INFRASTRUKTURO IN GRAJENO JAVNO DOBRO 
21. člen 
(pogoji za prometno urejanje) 
Vse prometne površine in priključki na cestno omrežje se izvajajo na podlagi projektnih pogojev in mnenj pristojnega upravljavca cestnega omrežja.
22. člen 
(mirujoči promet) 
(1) Za vsako stavbo oziroma za objekt, ki je predmet gradnje, je treba zagotoviti najmanj toliko parkirnih mest (v nadaljnjem besedilu: PM), kot je določeno v spodnji preglednici v skladu z določili OPN. Število PM se določi glede namembnosti stavbe in tlorisno površino stavbe.
Dejavnost
Število 
parkirnih mest
Od tega za obiskovalce v %
Večnamenske dvorane
1 PM/5 sedežev
90
Športne dvorane s prostori za gledalce
1 PM/50 m2 površine dvorane + 1 PM/10 prostorov za gledalce
Športni stadioni s prostorom za gledalce
1 PM/250 m2 površine + 1 PM/15 prostorov za gledalce
Tenis igrišča s prostori za gledalce
4 PM/igrišče + 1 PM/10 prostorov za obiskovalce
Športni objekti namenjeni samo vajam (brez gledalcev)
1 PM/250 m2 površine
Pisarniški in upravni prostori – splošno
1 PM/35 m2 neto površine
20
Trgovine in trgovske hiše z malim obiskom
1 PM/50 m2 koristne prodajne površine
75
Gostilne lokalnega značaja
1 PM/8 sedežev
75
(3) Vsaki novogradnji, spremembi namembnosti ali določitvi zemljišča za gradnjo se določi tudi število potrebnih parkirnih mest s potrebnimi manipulativnim prostorom.
(4) Od števila parkirnih mest za avtomobile, ki jih je treba zagotoviti za vsako stavbo, je treba zagotoviti predpisan delež v dimenzijah za gibalno ovirane.
(5) Delež parkirnih mest za obiskovalce se zaokroži navzgor na prvo celo število.
23. člen 
(peš promet) 
(1) Za dostop pešcev znotraj območja OPPN se uredijo pešpoti v peščeni ali tlakovani izvedbi.
(2) Pešpoti znotraj prostorskih enot so maksimalne širine 2,00 m, pešpoti znotraj prostorskih enot PE 3 in PE 4 pa maksimalne širine 4,00 m. Širina poti je predmet projektne dokumentacije.
24. člen 
(kolesarski promet) 
(1) Povezava območja OPPN za kolesarski promet bo urejena po obstoječi cesti Brezje pri Grosupljem proti Kadunčevi cesti in novo predvideni cesti po predlogu DPN »Nadvoz nad železniško progo s priključkom na regionalno cesto R3-646 in priključkoma na Kadunčevo in Industrijsko cesto v Grosupljem«, ob katerih je predvidena ureditev kolesarskih stez.
(2) Znotraj območja OPPN bo kolesarski promet urejen na voziščih skupaj z motornimi vozili.
25. člen 
(pogoji za gradnjo v varovalnem pasu železnice) 
(1) Območje OPPN se nahaja na odmiku 50,00 m in več levo od osi skrajnega tira železniške proge št. 80, d. m. – Metlika–Ljubljana, od km 132+950 do km 133+200.
(2)  Pri nadaljnjem projektiranju je potrebno upoštevati vse veljavne predpise glede varnosti v železniškem prometu v varovalnem progovnem pasu in v varovalnem pasu ob industrijskem tiru.
26. člen 
(intervencijske poti in površine) 
Intervencijske poti in površine je treba urediti skladno z veljavnimi predpisi. Intervencijske vozne poti zunaj vozišč se ustrezno tlakuje in ozeleni.
27. člen 
(priključevanje objektov na gospodarsko javno infrastrukturo) 
Splošni pogoji za priključevanje objektov na gospodarsko javno infrastrukturo se izvajajo na podlagi projektnih pogojev in mnenj upravljavcev gospodarske javne infrastrukture.
28. člen 
(vodovod) 
(1) Vodovodna oskrba se izvaja na podlagi projektnih pogojev in mnenj pristojnega upravljavca vodovodnega sistema v Občini Grosuplje.
(2) Oskrba območja OPPN je zagotovljena iz javnega vodovodnega omrežja vodovodnega sistema Grosuplje. Za oskrbo posameznih prostorskih enot PE so predvideni vodovodni priključki od posameznega objekta do mesta priklopa na javnem vodovodnem omrežju.
(3) Voda za gašenje v primeru požara bo zagotovljena iz predvidenega vodovodnega omrežja s hidrantnim omrežjem. Voda za gašenje mora biti zagotovljena tudi z internim hidrantnim omrežjem oziroma z izgradnjo požarnih bazenov.
(4) Odmik predvidenih dreves od trase vodovoda je najmanj 2,00 m.
(5) Pred priključitvijo na javno vodovodno omrežje je treba zaprositi upravljavca javnega vodovoda za soglasje za priključitev objektov in predložiti izvedbeno dokumentacijo.
(6) Dopustna so odstopanja od predvidenih tras vodovodnih priključkov, kadar je predlagana rešitev tehnično ustreznejša in se z njo strinja upravljavec.
29. člen 
(kanalizacija) 
(1) Odvajanje odpadnih voda se izvaja na podlagi projektnih pogojev in mnenj pristojnega upravljavca odvajanja in čiščenja odpadnih in padavinskih voda v Občini Grosuplje.
(2) Območje OPPN je oskrbljeno z javnim sistemom za odvajanje in čiščenje odpadnih in padavinskih voda kanalizacijskega sistema Grosuplje. Za odvajanje in čiščenje odpadnih in padavinskih voda iz posameznih prostorskih enot PE so predvideni kanalizacijski priključki od posameznega objekta do mesta priklopa na javnem kanalizacijskem omrežju.
(3) Za odvod odpadne komunalne vode iz PE 4 se predvidi priklop na končni kanalizacijski jašek na vzhodni strani OPPN, kjer poteka ločen kanalizacijski sistem v Kadunčevi cesti.
(4) Pred priključitvijo na javno kanalizacijsko omrežje je treba zaprositi upravljavca javne kanalizacije za soglasje za priključitev objektov in predložiti izvedbeno dokumentacijo.
(5) Dopustna so odstopanja od predvidenih tras kanalizacijskih priključkov, kadar je predlagana rešitev tehnično ustreznejša in se z njo strinja upravljavec.
30. člen 
(toplovod) 
(1) Območje OPPN se s toplotno energijo oskrbuje preko vročevodnega omrežja in skupinske kotlovnice »Sončni dvori«. Izvaja se na podlagi projektnih pogojev in mnenj pristojnega upravljavca toplotne energije v Občini Grosuplje
(2) Po potrebi se po priključitvi na toplovod predvidi priključek na toplovod direktno iz skupinske kotlovnice »Sončni dvori«.
(3) Odmik predvidenih dreves od trase toplovoda je najmanj 2,00 m.
(4) Pred priključitvijo na javno toplovodno omrežje je treba zaprositi upravljavca toplovoda za soglasje za priključitev objektov in predložiti izvedbeno dokumentacijo.
(5) Dopustna so odstopanja od predvidenih tras toplovodnih priključkov, kadar je predlagana rešitev tehnično ustreznejša in se z njo strinja upravljavec.
31. člen 
(elektroenergetsko omrežje) 
(1) Oskrba območja OPPN z električno energijo bo zagotovljena s postavitvijo nove transformatorske postaje TP 20/0,4 kV, ki bo po konstrukcijski zasnovi in energetski velikosti ustrezala potrebam območja. Transformatorska postaja bo prehodne izvedbe s pripadajočim nizkonapetostnim omrežjem do posameznega odjemnega mesta. Opremljena bo z ustreznim SN blokom in NN razdelilci, ki bodo zadostili potrebam odjemalce. predvidi se tip postaje, ki omogoča vgradnjo dveh transformatorskih enot v isto postajo.
(2) Nova TP 20/0,4 kV se gradi v montažni izvedbi kot samostojen objekt na lastnem odmerjenem zemljišču z zagotovljenim stalnim dostopom za osebna vozila in gradbeno mehanizacijo.
(3) Vključitev nove TP v distribucijsko omrežje se zagotovi z vzankanjem v bližnji srednjenapetostni (20 kV) zemeljski vod tipiziranega prereza Al 3x150 mm2, ki poteka ob južnem robu ureditvenega območja med TP 20/0,4 kV Grosuplje Guma in TP 20/0,4 kV Grosuplje bloki.
(4) Predviden poseg v prostor je znotraj varovalnega pasu obstoječih elektoenergetskih vodov oziroma objektov, ki so v lasti in upravljanju Elektro Ljubljana d.d.. Poseg je možen pod pogoji, da se zagotovi ustrezna električna in mehanska zaščita ter po potrebi umik EE vodov skladno s tehničnimi normativi in standardi ter veljavno tipizacijo Elektro Ljubljana d.d..
(5) Pred izdelavo posameznih projektnih dokumentacij za pridobitev gradbenega dovoljenja in pred izdajo gradbenega dovoljenja oziroma dovoljenj mora investitor pridobiti soglasje za priključitev v katerem bodo natančno določeni tehnični pogoji in parametri priklopa. Pred izvedbo priključka mora investitor skleniti pogodbo o priključitvi objekta na elektroenergetsko omrežje.
(6) Dopustna so odstopanja od predvidenih tras NN priključkov, kadar je predlagana rešitev tehnično ustreznejša in se z njo strinja upravljavec.
32. člen 
(telekomunikacijsko in kabelsko omrežje) 
(1) Na obravnavanem območju je zgrajeno komunikacijsko omrežje upravljavca Telekom Slovenije d.d..
(2) Za priključitev novih objektov se predvidi priključke na obstoječe telekomunikacijsko omrežje. Trase predvidenih TK priključkov so razvidne iz grafičnega načrta.
(3) Dopustna so odstopanja od predvidenih tras telekomunikacijskih priključkov, kadar je predlagana rešitev tehnično ustreznejša in se z njo strinja upravljavec.
33. člen 
(javna razsvetljava) 
(1) Vse javne površine je treba ustrezno osvetliti. Ureditev zunanje razsvetljave je predmet projektne dokumentacije za pridobitev gradbenega dovoljenja.
(2) Svetlobna telesa morajo biti skladna z usmeritvami glede energijske učinkovitosti in varstva pred vsiljeno svetlobo. Pri razsvetljavi v območju ekološko pomembnih območij je potrebno upoštevati naravovarstvene pogoje.
(3) Osvetlitev funkcionalnih površin ob objektih je internega značaja in ni povezana s sistemi javne razsvetljave.
XII. DOPUSTNA ODSTOPANJA OD NAČRTOVANIH REŠITEV 
34. člen 
(dopustna odstopanja od načrtovanih rešitev) 
(1) Odstopanja pri funkciji objekta:
Na območju so možne tudi druge dejavnosti v okviru dopustnih dejavnosti za območja centralnih dejavnosti, če je njihov vpliv na okolje manjši ali enak predvidenim vplivom. Objekt je mogoče postaviti tudi v drugačni obliki, zasnovi, višini, lokaciji kot je to prikazano v grafičnem delu tega odloka, vendar je potrebno narediti podrobno utemeljitev v dokumentaciji za pridobitev gradbenega dovoljenja.
(2) Odstopanja pri izgradnji infrastrukture, zunanji ureditvi objekta in velikosti objekta:
– Dopustna so odstopanja od rešitev, določenih s tem odlokom, če se pri nadaljnjem podrobnejšem preučevanju geoloških, hidroloških, geomehanskih in drugih razmer ter pri projektiranju stavbe in zunanje ureditve poiščejo rešitve, ki so primernejše z gradbenotehničnega, oblikovalskega ali okoljevarstvenega vidika, s katerim se ne smejo poslabšati prostorske in okoljske razmere in so k novim rešitvam pridobljena ustrezna soglasja ali mnenja pristojnega mnenjedajalca.
– Zunanja ureditev objekta, izgled stavbe in interno cestno omrežje se lahko prilagajajo arhitekturnim rešitvam objekta pod pogojem, da nove rešitve niso v nasprotju z javnimi interesi in so zanje pridobljena ustrezna soglasja ali mnenja pristojnega mnenjedajalca.
– Dopustne so spremembe tras posameznih komunalnih in energetskih vodov in priključnih mest ter cestnega omrežja zaradi ustreznejše oskrbe in racionalnejše izrabe prostora ali boljše tehnične rešitve, če je zagotovljena ohranitev oziroma izboljšanje funkcije ter pridobljeno soglasje upravljavcev ali mnenja pristojnega mnenjedajalca in lastnikov zemljišč za spremembo. V skladu s pogoji upravljavcev so dopustne tudi izvedbe komunalnih vodov, ki jih v fazi priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta ni bilo mogoče predvideti.
– V skladu z zgornjim odstavkom je dopusten tudi potek posameznih infrastrukturnih vodov in naprav po drugih zemljiščih kot je prikazan v grafičnem načrtu.
– Dopustno je odstopanje pri razporeditvi in številu parkirnih mest glede na ureditveno situacijo OPPN pod pogojem, da je na parceli objekta zagotovljeno zadostno število parkirnih mest za predvideno dejavnost.
(3) Odstopanja pri ureditvi intervencijskih dostopov in površin:
V skladu s projektno rešitvijo je dopustna sprememba dostopov do objekta in lokacij delovnih površin za intervencijska vozila, ki morajo biti zagotovljeni v skladu z veljavnimi predpisi.
XIII. KONČNI DOLOČBI 
35. člen 
(vpogled v OPPN) 
Občinski podrobni prostorski načrt Športni park Grosuplje se v analogni in digitalni obliki hrani na sedežu Občine Grosuplje in na sedežu Upravne enote Grosuplje.
36. člen 
(uveljavitev) 
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 3505-10/2013
Grosuplje, dne 11. decembra 2019
Župan 
Občine Grosuplje 
dr. Peter Verlič