Uradni list

Številka 3
Uradni list RS, št. 3/2020 z dne 17. 1. 2020
Uradni list

Uradni list RS, št. 3/2020 z dne 17. 1. 2020

Kazalo

89. Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Mladinski center Žalec, stran 326.

  
Na podlagi 3. in 8. člena Zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91, 8/96, 36/00 – ZPDZC in 127/06 – ZJZP), 21. in 61. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO in 76/16 – odl. US) ter 20. člena Statuta Občine Žalec (Uradni list RS, št. 29/13 in 23/17) je Občinski svet Občine Žalec na 9. redni seji dne 18. decembra 2019 sprejel
O D L O K 
o ustanovitvi javnega zavoda Mladinski center Žalec 
I. SPLOŠNA DOLOČBA 
1. člen 
(1) V odloku uporabljeni izrazi v slovnični obliki za moški spol se uporabljajo kot nevtralni za ženski in moški spol.
(2) S tem odlokom Občina Žalec, Ulica Savinjske čete 5, 3310 Žalec in Študentski klub Žalec, Aškerčeva 13, 3310 Žalec (v nadaljevanju: ustanovitelja) ustanavljata za opravljanje interesnih dejavnosti za mladino na območju Občine Žalec javni zavod Mladinski center Žalec (v nadaljevanju: zavod).
(3) Ustanoviteljske pravice in obveznosti prevzemata ustanoviteljici v naslednjih deležih:
– Občina Žalec: 50 %,
– Študentski klub Žalec: 50 %.
(4) S tem odlokom se ureja:
– ime in sedež ustanovitelja,
– ime in sedež zavoda,
– dejavnosti zavoda,
– sredstva za delo zavoda,
– določbe o organih zavoda,
– vire, način in pogoje pridobivanja sredstev za delo zavoda,
– način razpolaganja s presežki prihodkov nad odhodki in način kritja primanjkljaja sredstev za delo zavoda,
– pravice, obveznosti in odgovornosti zavoda v pravnem prometu,
– določbe o odgovornosti ustanovitelja za obveznosti zavoda,
– medsebojne pravice in obveznosti med ustanoviteljem in zavodom in
– druge določbe v skladu z zakonom.
2. člen 
(1) Namen ustanovitve in poslanstvo zavoda je celostna podpora pri oblikovanju identitete mladih. Zavod vzpostavlja avtonomni mladinski prostor, ki deluje v lokalni skupnosti z namenom, da omogoča negovanje kulturnih, socialnih in drugih stikov med mladimi, vzpodbuja družbeno integracijo, aktivno participacijo in družbeno odgovornost mladih.
(2) Vzpodbuja prostovoljne aktivnosti in neformalno izobraževanje mladih, uveljavlja mobilnost in mednarodno povezovanje mladih, zagotavlja informiranost mladih, organizira in izvaja različne interesne dejavnosti, s katerimi se mladim zagotavljajo dobrine na različnih področjih kulturne in umetniške ustvarjalnosti, zagotavlja mentorsko pomoč mladim in promoviranje njihovih dosežkov.
II. IME, SEDEŽ, ŽIG IN PRAVNI STATUS ZAVODA 
3. člen 
(1) Ime zavoda je: Mladinski center Žalec, javni zavod za mladinsko kulturo, izobraževanje, informiranje in rekreacijo.
(2) Skrajšano ime zavoda je: MC Žalec.
(3) Sedež zavoda je: Aškerčeva ulica 13, 3310 Žalec.
(4) Sestavni del imena zavoda je lahko tudi znak ali grafična oblika imena, ki se določi s statutom zavoda.
(5) Zavod lahko spremeni sedež in ime le s soglasjem ustanoviteljev.
4. člen 
Zavod ima žig, na katerem je zapisano ime zavoda. Oblika in uporaba žiga se določi s statutom zavoda.
5. člen 
Zavod je pravna oseba s pravicami, obveznostmi in odgovornostmi, ki so določene z zakonom in tem odlokom in odgovarja za obveznosti s sredstvi, s katerimi lahko razpolaga.
III. DEJAVNOST ZAVODA 
6. člen 
(1) Zavod opravlja storitvene, izobraževalne, kulturne, športno-rekreacijske, projektne in ostale dejavnosti za mlade.
(2) Na področju dela z mladimi izvaja zavod naslednje naloge (dejavnosti zavoda):
– zbiranje in posredovanje informacij za potrebe mladih ter svetovanje mladim,
– dajanje pobud in predlogov ustanoviteljema za izboljšanje stanja v mladinskem sektorju,
– promoviranje Občine Žalec v okviru svoje dejavnosti,
– organiziranje, koordiniranje in izvajanje dejavnosti in prireditev za mlade,
– organiziranje in izvajanje počitniških dejavnosti za mlade,
– nudenje organizacijske in tehnične pomoči organizacijam, ki izvajajo dejavnosti za mlade,
– organiziranje in vodenje različnih mladinskih dejavnosti,
– skrb za razvoj in promocijo mladih ustvarjalnih skupin posameznikov, mladinskega dela ter mladinske in otroške dejavnosti,
– sistematično razvijanje mobilnosti in izmenjav mladih ter razvijanje in izvajanje programov mladinskega turizma,
– omogočanje mladim delo z računalniki in dostop do interneta,
– sodelovanje in koordiniranje dejavnosti z zavodi in drugimi organizacijami s področja podjetništva, izobraževanja, kulture, športa in turizma v Občini Žalec,
– organiziranje in izvajanje dejavnosti neformalnega izobraževanja za mlade,
– sodelovanje v vseživljenjskem izobraževanju,
– zagotavljanje dostopnosti in uporabe gradiv, ki so splošno dostopna na elektronskih medijih,
– organiziranje posebnih oblik dejavnosti za otroke in mladino, ki so namenjene povečanju aktivnosti mladih,
– organiziranje kulturnih prireditev, ki so povezane z dejavnostjo mladih,
– nudenje vsestranske pomoči mladim ustvarjalcem pri uresničevanju njihovih zamisli.
(3) Zavod poleg dejavnosti iz prejšnjega odstavka lahko opravlja tudi tržno dejavnost, ki obsega:
– gostinsko dejavnost,
– dejavnost mladinskega hotela/hostla in
– dejavnosti trženja lastnih kapacitet.
(4) V soglasju z ustanoviteljema lahko javni zavod opravlja svojo dejavnost tudi na območju drugih občin, za kar se sklene posebna pogodba.
(5) Zavod sme v manjšem obsegu izvajati tudi druge aktivnosti, s katerimi dopolnjuje in izboljšuje svojo osnovno programsko ponudbo ali z njimi prispeva k popolnemu izkoriščanju prostorskih in kadrovskih zmogljivosti, s katerimi se opravljajo dejavnosti iz tega člena odloka.
(6) Zavod dejavnosti izvaja v skladu z letnim programom dela, ki ga potrdi svet zavoda. V letnem programu je opredeljen obseg aktivnosti, ki jih v skladu z obsegom sofinanciranja s strani ustanoviteljev, zavod izvaja v posameznem letu.
7. člen 
(1) Zavod opravlja za izvajanje dejavnosti iz prejšnjega člena naloge, ki po standardni klasifikaciji dejavnosti sodijo v naslednje razrede in podrazrede:
– 93.299
Drugje nerazvrščene dejavnosti za prosti čas
– 85.590
Drugje nerazvrščeno izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje
– 90.030
Umetniško ustvarjanje
– 55.204 
Planinski domovi in mladinska prenočišča
– 18.120
Drugo tiskanje
– 46.190
Nespecializirano posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov
– 47.782
Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah z umetniškimi izdelki
– 47.789
Druga trgovina na drobno v drugih specializiranih prodajalnah
– 47.890
Trgovina na drobno na stojnicah in tržnicah z drugim blagom
– 49.310
Mestni in primestni kopenski potniški promet
– 49.391
Medkrajevni in drug cestni potniški promet
– 55.100 
Dejavnost hotelov in podobnih nastanitvenih obratov
– 55.201 
Počitniški domovi in letovišča
– 55.202 
Turistične kmetije s sobami
– 55.209
Druge nastanitve za krajši čas
– 55.300
Dejavnost avtokampov, taborov
– 55.900
Dejavnost dijaških in študentskih domov 
ter druge nastanitve
– 56.101
Restavracije in gostilne
– 56.102
Okrepčevalnice in podobni obrati
– 56.103
Slaščičarne in kavarne
– 56.104
Začasni gostinski obrati
– 56.210
Priložnostna priprava in dostava jedi
– 56.290
Druga oskrba z jedmi
– 56.300
Strežba pijač
– 58.110
Izdajanje knjig
– 58.130
Izdajanje časopisov
– 58.190
Drugo založništvo
– 58.210
Izdajanje računalniških iger
– 58.290
Drugo izdajanje programa
– 59.110
Produkcija filmov, video filmov, televizijskih oddaj
– 59.120
Post produkcijske dejavnosti pri izdelavi filmov, video filmov, televizijskih oddaj
– 59.130
Distribucija filmov, video filmov, televizijskih oddaj
– 59.140
Kinematografska dejavnost
– 59.200
Snemanje in izdajanje zvočnih zapisov 
in muzikalij
– 60.100
Radijska dejavnost
– 60.200
Televizijska dejavnost
– 62.010
Računalniško programiranje
– 62.030
Upravljanje računalniških naprav in sistemov
– 62.090
Druge z informacijsko tehnologijo in računalniškimi storitvami povezane dejavnosti
– 63.110
Obdelava podatkov in s tem povezane dejavnosti
– 63.120
Obratovanje spletnih portalov
– 63.910
Dejavnost tiskovnih agencij
– 63.990
Drugo informiranje
– 68.200
Oddajanje in obratovanje lastnih ali najetih nepremičnin
– 72.200
Raziskovalna in razvojna dejavnost na področju družboslovja in humanistike
– 73.110
Dejavnost oglaševalskih agencij
– 73.120
Posredovanje oglaševalskega prostora
– 74.100
Oblikovanje, aranžerstvo, dekoraterstvo
– 74.200
Fotografska dejavnost
– 74.300
Prevajanje in tolmačenje
– 74.900
Drugje nerazvrščene strokovne in tehnične dejavnosti
– 77.210
Dajanje športne opreme v najem in zakup
– 77.400
Dajanje pravic uporabe intelektualne lastnine v zakup, razen avtorsko zaščitenih del
– 79.110
Dejavnost potovalnih agencij
– 79.120
Dejavnost organizatorjev potovanj
– 79.900
Rezervacije in druge s potovanji povezane dejavnosti
– 82.110
Nudenje celovitih pisarniških storitev
– 82.190
Fotokopiranje, priprava dokumentov in druge posamične pisarniške dejavnosti
– 82.300
Organiziranje razstav, sejmov, srečanj
– 82.990
Drugje nerazvrščene spremljajoče dejavnosti za poslovanje
– 85.320
Srednješolsko poklicno in strokovno izobraževanje
– 85.510
Izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje na področju športa in rekreacije
– 85.520
Izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje na področju kulture in umetnosti
– 90.010
Umetniško uprizarjanje
– 90.020
Spremljajoče dejavnosti za umetniško uprizarjanje
– 90.040
Obratovanje objektov za kulturne prireditve
– 91.012
Dejavnost arhivov
– 93.190
Druge športne dejavnosti
– 94.120
Dejavnost strokovnih združenj
– 94.999
Dejavnost drugje nerazvrščenih članskih organizacij
– 96.090
Druge storitvene dejavnosti, drugje nerazvrščene
 
(2) Zavod lahko spremeni ali razširi dejavnost le s soglasjem ustanoviteljev.
IV. SREDSTVA ZA USTANOVITEV IN DELO ZAVODA 
8. člen 
(1) Ustanovitelja zagotovita sredstva za delo zavoda:
– z zagotovitvijo ustreznih poslovnih prostorov in opreme za opravljanje dejavnosti, za katero je zavod ustanovljen in
– z dodelitvijo finančnih sredstev iz proračunov ustanoviteljev.
(2) Premoženje, s katerim upravlja zavod, je last ustanoviteljev.
(3) Za upravljanje s premoženjem je zavod odgovoren ustanoviteljema.
(4) Zavod samostojno upravlja s premoženjem, ki mu je dano v upravljanje. Premoženje uporablja za opravljanje dejavnosti, za katere je ustanovljen, in sicer na način kot to določa zakon, ta odlok in pogodba o upravljanju stvarnega premoženja občine, sklenjena med zavodom in ustanoviteljema.
(5) Pred odtujitvijo in obremenitvijo nepremičnega premoženja, ki je v lasti zavoda in ga uporablja za opravljanje dejavnosti zavoda, mora zavod pridobiti soglasje ustanoviteljev.
(6) Zavod je dolžan uporabljati in upravljati premoženje s skrbnostjo dobrega gospodarja.
V. VIRI, NAČIN FINANCIRANJA ZA IZVAJANJE DEJAVNOSTI 
9. člen 
(1) Viri financiranja zavoda za izvajanje dejavnosti so:
– sredstva ustanoviteljev, ki se določijo v proračunu oziroma finančnem načrtu ustanoviteljev,
– sredstva po pogodbi s pristojnim ministrstvom,
– sredstva iz evropskih razpisov,
– sredstva po pogodbi s podjetji ter drugimi pravnimi in fizičnimi osebami,
– sredstva prodaje blaga in storitev na trgu,
– sredstva iz projektov,
– darila, donacije, sponzorstva in mecenstva, pri čemer na ta način pridobljena sredstva ne smejo vplivati na vsebino, strokovnost in politiko poslovanja zavoda in
– drugi viri skladno z veljavno zakonodajo.
(2) Višina in način sofinanciranja s strani ustanovitelja se ureja s pogodbami, ki jih zavod sklene z ustanoviteljema.
VI. MEDSEBOJNE PRAVICE, OBVEZNOSTI IN ODGOVORNOSTI MED USTANOVITELJEM IN ZAVODOM 
10. člen 
(1) Ustanovitelja imata do zavoda naslednje pravice in obveznosti:
1. dajeta predhodno mnenje k predlogu imenovanja in razrešitve direktorja zavoda,
2. dajeta predhodno soglasje k predlogu akta o organizaciji in sistemizaciji,
3. dajeta soglasje k sprejetemu finančnemu načrtu in programu dela zavoda ter kadrovskemu načrtu, ki je priloga finančnega načrta,
4. dajeta soglasje k sprejetemu letnemu poročilu (zaključnemu računu) o delu zavoda,
5. zagotavljata ustrezne materialne pogoje za delo zavoda,
6. odločata o statusnih spremembah zavoda,
7. dajeta soglasje k spremembi ali razširitvi dejavnosti zavoda,
8. imenujeta in razrešujeta predstavnike ustanovitelja v svet zavoda,
9. spremljata skladnost porabe finančnih sredstev z letnimi programi dela in finančnimi načrti zavoda,
10. dajeta soglasje k statutu zavoda in
11. izvajata druge ustanoviteljske pravice, določene z veljavnimi predpisi s področja dela zavoda.
(2) Zavod ima do ustanoviteljev naslednje obveznosti:
1. do 28. februarja tekočega leta mora organu ustanovitelja, pristojnemu za izdajo soglasja k njihovemu finančnemu načrtu in programu dela, posredovati letno poročilo (zaključni račun) in poročilo o upravljanju z nepremičnim premoženjem,
2. v prvem polletju tekočega leta direktor zavoda Občinskemu svetu Občine Žalec poroča o letnem poročilu iz prejšnje točke in programu dela za tekoče leto,
3. najkasneje do 15. avgusta tekočega leta mora pripraviti in posredovati županu ustanovitelja polletno poročilo in poročilo o porabi proračunskih sredstev v prvem polletju tekočega leta in izvajanju dejavnosti iz 4. člena odloka,
4. najkasneje v roku določenem v izhodiščih ustanovitelja za pripravo finančnega načrta posredovati finančni načrt, katerega del je načrt nabav osnovnih sredstev in investicijskega vzdrževanja ter kadrovski načrt za naslednje leto,
5. najkasneje do 18. dne v mesecu aprilu, juliju, oktobru in januarju seznaniti ustanovitelja o realizaciji kadrovskega načrta zavoda in
6. po potrebi na njuno zahtevo posredovati ustanovitelju vse podatke, potrebne za spremljanje računovodskega in poslovnega poteka dela zavoda ter za statistične potrebe.
VII. NAČIN RAZPOLAGANJA S PRESEŽKOM PRIHODKOV NAD ODHODKI IN NAČIN KRITJA PRIMANJKLJAJA SREDSTEV ZA DELO ZAVODA 
11. člen 
(1) Presežek prihodkov nad odhodki se ugotavlja skladno z veljavnimi predpisi.
(2) Presežek prihodkov nad odhodki, ki jih zavod doseže pri opravljanju svoje dejavnosti, sme zavod uporabiti le za razvoj in opravljanje svoje dejavnosti, za investicijsko vzdrževanje pa po predhodnem soglasju ustanoviteljev.
(3) O razporeditvi presežka prihodkov nad odhodki odločata ustanoviteljici na predlog sveta zavoda.
(4) O načinu in višini pokrivanja morebitnega primanjkljaja sredstev za delo, ki ga ni mogoče pokriti iz drugih razpoložljivih sredstev zavoda, odločata ustanovitelja na predlog sveta zavoda.
VIII. PRAVICE, OBVEZNOSTI IN ODGOVORNOSTI ZAVODA V PRAVNEM PROMETU IN ODGOVORNOSTI USTANOVITELJA ZA OBVEZNOSTI ZAVODA 
12. člen 
(1) Zavod je pravna oseba in nastopa v pravnem prometu v svojem imenu in za svoj račun ter sklepa pogodbe in druge pravne posle v okviru dejavnosti, ki je vpisana v sodni register z omejitvijo, da brez soglasja ustanoviteljev ne sme sklepati pravnih poslov v zvezi z nepremičnim premoženjem.
(2) Zavod odgovarja za svoje obveznosti s sredstvi, s katerimi lahko razpolaga, v skladu z veljavnimi predpisi.
(3) Ustanovitelja za obveznosti zavoda ne odgovarjata.
IX. ORGANI ZAVODA 
13. člen 
Organa zavoda sta:
– svet zavoda in
– direktor zavoda.
14. člen 
(1) Organ upravljanja zavoda je svet zavoda. Svet zavoda ima sedem (7) članov in ga sestavljajo:
– trije predstavniki Občine Žalec, ki jih imenuje Občinski svet Občine Žalec,
– trije predstavniki Študentskega kluba Žalec, ki jih imenuje Upravni odbor Študentskega kluba Žalec in
– en predstavnik delavcev zavoda, ki je izvoljen s tajnimi volitvami s strani zaposlenih v zavodu, če so v zavodu zaposlene 2 ali več oseb oziroma en predstavnik zainteresirane javnosti, ki ga na podlagi javnega poziva imenuje župan Občine Žalec, če sta v zavodu zaposleni manj kot dve osebi; poziv pripravi in izvede strokovna služba Občine Žalec.
(2) V primeru, da med mandatom predstavnika zainteresirane javnosti število zaposlenih v zavodu doseže 2 osebi ali več, se v roku 60 dni izvede postopek izvolitve predstavnika delavcev v svet zavoda. Z izvolitvijo predstavnika delavcev v svet zavoda, preneha mandat predstavniku zainteresirane javnosti.
15. člen 
(1) Člani sveta zavoda so imenovani oziroma izvoljeni za pet let in so po preteku mandata lahko ponovno izvoljeni oziroma imenovani.
(2) Konstitutivno sejo sveta zavoda skliče direktor zavoda. Na konstitutivni seji člani sveta zavoda izmed sebe izvolijo predsednika in namestnika.
(3) Predsednik sveta zavoda mora sklicati sejo sveta zavoda, če to zahtevajo najmanj trije člani sveta zavoda, direktor zavoda, župan Občine Žalec ali predsednik Študentskega kluba Žalec. Če predsednik sveta zavoda ne skliče seje v roku 15 dni po prejemu pisne zahteve, jo lahko skliče tisti, ki je sklic seje zahteval.
(4) Svet zavoda sklepa veljavno, če je na seji navzoča večina vseh članov sveta zavoda. Svet zavoda sprejema odločitve na svoji seji z večino opredeljenih glasov navzočih članov sveta zavoda, razen če ta odlok ali drug predpis ne določata drugače.
(5) Organizacija in način dela sveta zavoda ter način uresničevanja pravic in dolžnosti članov sveta zavoda se uredi s poslovnikom, ki ga sprejme svet zavoda.
16. člen 
Svet zavoda ima pristojnosti določene z zakonom, tem odlokom in statutom zavoda, in sicer:
1. nadzira zakonitost dela in poslovanja zavoda,
2. spremlja, analizira in ocenjuje delovanje zavoda,
3. lahko predlaga ustanovitelju revizijo poslovanja zavoda,
4. ocenjuje delo direktorja zavoda,
5. imenuje in razrešuje direktorja zavoda s predhodnim mnenjem ustanoviteljev,
6. imenuje in razrešuje vršilca dolžnosti direktorja zavoda, pod pogoji določenimi z zakonom, ki ureja status zavodov,
7. pravočasno obvešča predlagatelje o izteku ali predčasnem prenehanju mandata člana sveta zavoda,
8. daje soglasje k aktu o organizaciji in sistemizaciji in zavodski kolektivni pogodbi, če jo zavod ima,
9. sprejema program dela in razvoja zavoda s soglasjem ustanoviteljev ter spremlja njihovo izvrševanje,
10. določa finančni načrt in sprejema letno poročilo (zaključni račun) zavoda, v soglasju z ustanoviteljema,
11. potrjuje popise sredstev,
12. sklepa pogodbo o zaposlitvi z direktorjem zavoda po predhodnem mnenju ustanoviteljev iz 1. točke prvega odstavka 10. člena in jo predloži ustanoviteljema ter izvaja druge pravice in obveznosti delodajalca v razmerju do direktorja zavoda,
13. predlaga ustanoviteljema spremembo ali razširitev dejavnosti zavoda,
14. sprejema statut ali pravila zavoda, kolikor ga oziroma jih zavod ima v soglasju z ustanoviteljema,
15. sprejema splošne akte zavoda, ki jih je dolžan sprejeti na podlagi zakonov in drugih predpisov,
16. odloča o pritožbah delavcev, ki se nanašajo na pravice, obveznosti in odgovornosti delavcev iz delovnega razmerja ter zagotavlja varstvo pravic delavcev,
17. daje ustanoviteljema in direktorju zavoda predloge in mnenja o posameznih vprašanjih glede poslovanja zavoda,
18. razpisuje volitve predstavnika delavcev zavoda v svet zavoda,
19. sprejema poslovnik o delu sveta zavoda,
20. obravnava ugotovitve nadzornih organov, glede delovanja zavoda in
21. opravlja druge naloge v skladu s tem odlokom in veljavnimi predpisi.
17. člen 
(1) Član sveta zavoda je lahko razrešen pred potekom mandata, za katerega je imenovan, če:
– sam zahteva razrešitev,
– se trikrat zaporedoma neupravičeno ne udeleži seje sveta zavoda ali se jih udeležuje neredno,
– ne opravlja svojih nalog,
– brez utemeljenega oziroma upravičenega razloga ne zastopa interesov tistega, ki ga je izvolil ali imenoval,
– svet zavoda ugotovi, da obstaja konflikt med zasebnimi interesi člana sveta zavoda in interesi zavoda,
– pri svojem delu ne ravna v skladu z veljavnimi predpisi.
(2) V primeru predčasne razrešitve ali smrti člana sveta zavoda, se za čas do izteka mandata imenuje ali izvoli nov član sveta zavoda po istem postopku, kot je bil imenovan ali izvoljen razrešeni ali pokojni član sveta zavoda.
18. člen 
(1) Direktor zavoda organizira in vodi delo in poslovanje zavoda, zastopa in predstavlja zavod v okviru pooblastil z omejitvijo, da je pri svojih odločitvah v zvezi z nepremičnim premoženjem in spremembo dejavnosti zavoda vezan na soglasje ustanoviteljev. Direktor zavoda je pooblaščen za sklepanje pogodb v okviru potrjenega finančnega načrta (letnega izvedbenega načrta) zavoda. Izven okvira potrjenega finančnega načrta in kolikor so zagotovljena sredstva, lahko direktor zavoda sklepa pogodbe o investicijah, investicijskem vzdrževanju in najemnih pogodbah, katerih vrednost presega 5.000,00 eurov, le s predhodnim soglasjem sveta zavoda.
(2) Direktor zavoda lahko pisno pooblasti drugo osebo zaposleno v zavodu, za zastopanje in predstavljanje zavoda, pri čemer določi obseg, vsebino in trajanje pooblastila.
(3) Direktor zavoda je odgovoren za zakonito in strokovno poslovanje in delovanje zavoda.
19. člen 
Naloge direktorja zavoda so:
1. organizira, načrtuje in vodi delo zavoda,
2. pripravi program dela, katerega sestavni del je finančni načrt s kadrovskim načrtom in odgovarja za njegovo izvedbo,
3. sprejema akt o organizaciji in sistemizaciji dela po predhodnem mnenju reprezentativnih sindikatov v zavodu, predhodnem soglasju ustanoviteljev ter soglasju sveta zavoda,
4. pripravi predloge drugih aktov, ki urejajo pomembna vprašanja v zvezi z delovanjem zavoda, ki jih sprejme svet zavoda,
5. pripravi in posreduje ustanoviteljema in svetu zavoda polletno poročilo o delu zavoda,
6. pripravi letno poročilo (zaključni račun) o delu zavoda in ga predloži v sprejem svetu zavoda ter v soglasje organu ustanovitelja, pristojnemu za izdajo soglasja k finančnemu načrtu in programu dela zavoda,
7. poroča ustanoviteljema in svetu zavoda o zadevah, ki lahko pomembno vplivajo na delovanje zavoda,
8. pripravlja predloge za spremembo statuta ali pravil zavoda, če jih zavod ima,
9. predlaga ustanoviteljema spremembo ali razširitev dejavnosti zavoda,
10. sklepa zavodsko kolektivno pogodbo, če jo zavod ima in
11. opravlja druge naloge, določene s tem odlokom in drugimi veljavnimi predpisi.
20. člen 
(1) Direktorja zavoda imenuje in razrešuje svet zavoda s predhodnim mnenjem ustanoviteljev, v skladu z veljavnimi predpisi na podlagi javnega razpisa, ki se objavi v sredstvih javnega obveščanja. Mandat direktorja zavoda traja pet let in je po preteku mandatne dobe lahko ponovno imenovan.
(2) Če se na javni razpis iz prejšnjega odstavka nihče ni prijavil ali če nihče od prijavljenih kandidatov ni bil izbran, se razpis ponovi, za čas do imenovanja novega direktorja zavoda pa se imenuje vršilec dolžnosti direktorja zavoda, vendar najdlje za eno leto.
21. člen 
(1) Za direktorja zavoda je lahko imenovan kandidat, ki poleg splošnih pogojev, določenih z veljavno zakonodajo, izpolnjuje še naslednje pogoje:
– ima najmanj sedmo raven izobrazbe, skladno z veljavno uredbo na področju uvedbe in uporabe klasifikacijskega sistema izobraževanja in usposabljanja,
– ima najmanj tri leta delovnih izkušenj,
– ima najmanj eno leto vodstvenih in/ali organizacijskih izkušenj na področju mladinskega organiziranja,
– aktivno obvlada slovenski jezik in vsaj en tuji jezik ter
– druge pogoje v skladu z veljavnimi predpisi.
(2) Kandidat za direktorja zavoda mora ob prijavi na javni razpis predložiti strateški načrt zavoda ter program poslovnega in programskega razvoja zavoda za mandatno obdobje, življenjepis in dokazila o izpolnjevanju razpisnih pogojev.
22. člen 
(1) Direktor zavoda je lahko razrešen pred potekom časa, za katerega je imenovan.
(2) Svet zavoda je dolžan razrešiti direktorja zavoda:
– če direktor zavoda sam zahteva razrešitev,
– če nastane kateri od razlogov, ko po predpisih o delovnih razmerjih preneha delovno razmerje po samem zakonu,
– če direktor zavoda pri svojem delu ne ravna po predpisih in splošnih aktih zavoda ali neutemeljeno ne izvršuje sklepov organov zavoda ali ravna v nasprotju z njimi,
– če direktor zavoda s svojim nevestnim ali nepravilnim delom povzroči zavodu večjo škodo ali če zanemarja ali malomarno opravlja svoje dolžnosti, tako da nastanejo ali bi lahko nastale hujše motnje pri opravljanju dejavnosti zavoda.
(3) Svet zavoda mora pred sprejemom sklepa o razrešitvi seznaniti direktorja zavoda z razlogi za razrešitev in mu dati možnost, da se o njih izjavi. Zoper sklep o razrešitvi ima prizadeti pravico zahtevati sodno varstvo, v skladu z določili veljavne zakonodaje.
(4) Svet zavoda v primeru razrešitve direktorja zavoda imenuje vršilca dolžnosti direktorja zavoda, vendar najdlje za eno leto.
X. ORGANIZACIJA ZAVODA 
23. člen 
(1) Zavod ima statut, s katerim se uredi organizacija zavoda, določi pristojnosti, pooblastila in odgovornosti zavoda, način dela in odločanja ter druga vprašanja, pomembna za opravljanje dejavnosti in poslovanje zavoda v skladu z veljavno zakonodajo in tem odlokom.
(2) V skladu s statutom lahko zavod pripravi in sprejme tudi druge splošne akte, s katerimi se uredijo druga vprašanja, pomembna za delo in poslovanje zavoda.
(3) Zavod ima lahko organizacijske enote.
24. člen 
(1) Delovna razmerja, udeležbo delavcev pri upravljanju in uresničevanje sindikalnih pravic delavcev v zavodu, zavod uredi v skladu z veljavno zakonodajo in drugimi splošnimi predpisi s področja delovnega prava ter panožno kolektivno pogodbo.
(2) Zaposlitve se sklepajo samo za delovna mesta, ki so sistemizirana z aktom o sistemizaciji delovnih mest in so opredeljena v potrjenem in sprejetem letnem kadrovskem načrtu. Izjemoma je skladno z določili veljavne zakonodaje za pokrivanje občasnih potreb po delu dovolj, da so le-te opredeljene v kadrovskem načrtu zavoda.
25. člen 
(1) Gospodarjenje in upravljanje zavoda z nepremičnim in premičnim premoženjem, ki sta ga ustanovitelja vložila v delovanje zavoda, nadzirata ustanovitelja preko svojih pristojnih notranjih organizacijskih enot.
(2) Nadzor nad zakonitostjo dela zavoda, finančnim poslovanjem zavoda in nad strokovnostjo dela zavoda opravljajo ustanovitelja in pristojni državni organi oziroma pooblaščene organizacije.
26. člen 
(1) Delo zavoda je javno.
(2) Javnost dela zavoda se zagotavlja s poročili ustanoviteljema, svetu zavoda ter podajanjem informacij sredstvom javnega obveščanja in drugim predstavnikom javnosti.
(3) Javnost obvešča o delu zavoda direktor zavoda ali oseba, ki jo direktor zavoda za ta namen pooblasti.
27. člen 
Vsa vprašanja, ki niso urejena s tem odlokom, se uredijo v statutu ali pravilih zavoda.
XI. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE 
28. člen 
Ustanovitelja, na predlog župana Občine Žalec in predsednika Študentskega kluba Žalec, imenujeta vršilca dolžnosti direktorja v roku 60 dni od ustanovitve zavoda. Vršilec dolžnosti direktorja je pooblaščen, da pripravi vse potrebno za začetek dela in vpis v sodni register ter skliče prvo sejo sveta zavoda.
29. člen 
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-0007/2019
Žalec, dne 18. decembra 2019
Župan 
Občine Žalec 
Janko Kos