Uradni list

Številka 3
Uradni list RS, št. 3/2020 z dne 17. 1. 2020
Uradni list

Uradni list RS, št. 3/2020 z dne 17. 1. 2020

Kazalo

65. Pravilnik o postopku založitve finančnih sredstev in povrnitve finančnih stroškov, stran 208.

  
Na podlagi devetega odstavka 12. člena in za izvrševanje 11. člena Zakona o konzularni zaščiti (Uradni list RS, št. 30/18) minister za zunanje zadeve izdaja
P R A V I L N I K 
o postopku založitve finančnih sredstev in povrnitve finančnih stroškov 
1. člen 
Ta pravilnik natančneje določa in ureja postopek založitve finančnih sredstev, povrnitve založenih finančnih sredstev ter povrnitve finančnih stroškov, in sicer v nujnih primerih nudenja konzularne zaščite državljanom Republike Slovenije in državljanom držav članic Evropske unije brez predstavništva ter postopek izdaje upravne odločbe v primerih iz 11. in 12. člena Zakona o konzularni zaščiti (Uradni list RS, št. 30/18; v nadaljnjem besedilu: zakon) in postopek v kriznih razmerah v skladu s 14. členom zakona.
2. člen 
(1) Med stroške po 11. členu zakona štejejo zlasti potni stroški, stroški za nastanitev, oskrbo, dnevnice uradne osebe in drugi stroški, ki nastanejo v postopku.
(2) Uradna oseba, ki vodi postopek po 11. členu zakona, na podlagi vloge predlagatelja obiska izda upravno odločbo o povrnitvi stroškov organu.
(3) Na podlagi upravne odločbe ministrstvo, pristojno za zunanje zadeve (v nadaljnjem besedilu: ministrstvo), vzpostavi terjatev.
3. člen 
Uradna oseba, ki prejme vlogo za založitev finančnih sredstev po 12.členu zakona, lahko od prosilca zahteva dokazila o odtujitvi finančnih sredstev (npr. policijski zapisnik), dokazila o finančni zmožnosti za vrnitev založenih finančnih sredstev (npr. dokazilo o zaposlitvi, drugih finančnih virih), objektivnih okoliščinah (nujnosti primera, ki so znane pristojni osebi) ter druga dokazila, ki nakazujejo nezmožnost pridobitve nujnih finančnih sredstev.
4. člen 
V primeru iz sedmega odstavka 12. člena zakona ministrstvo, na podlagi obrazcev iz Prilog I in II Direktive Sveta (EU) 2015/637 z dne 20. aprila 2015 o ukrepih za usklajevanje in sodelovanje, potrebnih za lažje zagotavljanje konzularne zaščite državljanov Unije brez predstavništva v tretjih državah, in o razveljavitvi Sklepa 95/553/ES (UL L št. 106 z dne 24. 4. 2015, str. 1; v nadaljnjem besedilu: direktiva) naknadno izda upravno odločbo prejemniku finančnih sredstev in vzpostavi terjatev.
5. člen 
Odločitev o zahtevku za povrnitev založenih finančnih sredstev državljanom brez predstavništva v skladu s 13. členom zakona sprejme ministrstvo. Pri tem se uporabi obrazec iz Priloge II direktive, ki ga ministrstvo po diplomatski poti pošlje državi članici Evropske unije (v nadaljnjem besedilu: EU), katere državljan je prosilec.
6. člen 
(1) V kriznih razmerah, zaradi katerih prosilec ustreznega obrazca iz Priloge I direktive ni mogel podpisati, lahko v skladu s 14. členom zakona ministrstvo državljanu Republike Slovenije ali njegovemu zakonitemu zastopniku naknadno izda upravno odločbo o povrnitvi finančnih sredstev.
(2) Ministrstvo vse zahtevke za povrnitev stroškov zaradi podpore, ki jo je zagotovilo državljanu brez predstavništva v skladu s 14. členom zakona, pošlje po diplomatski poti ministrstvu, pristojnemu za zunanje zadeve države članice EU, katere državljanstvo ima državljan brez predstavništva, na obrazcu iz Priloge II direktive.
7. člen 
(1) Založena finančna sredstva ali finančne stroške vrne prejemnik sredstev, njegov zakoniti zastopnik oziroma prosilec na račun Ministrstva za zunanje zadeve, Prešernova 25, 1000 Ljubljana, št. SI5601106300109972 – Republika Slovenija – Proračun, Banka Slovenije, Slovenska cesta 35, 1000 Ljubljana.
(2) Povrnitev finančnih stroškov iz 2. in 6. člena tega pravilnika in založitev finančnih sredstev iz prvega in sedmega odstavka 12. člena zakona se opravi na podlagi upravne odločbe, ki jo pristojni organ izda na podlagi 11., 12. ali 14. člena zakona.
(3) V upravni odločbi se določi višina založenih finančnih sredstev, način, rok povrnitve teh sredstev ter račun, na katerega se sredstva nakažejo.
(4) Če prejemnik finančnih sredstev, njegov zakoniti zastopnik oziroma prosilec finančnih sredstev ne vrne v roku in na način, določen z odločbo, se zoper njega opravi izvršba za izterjavo denarnih obveznosti, v skladu z zakonom, ki ureja splošni upravni postopek.
(5) Ministrstvo podatek o odprti terjatvi pošlje Finančni upravi Republike Slovenije.
KONČNA DOLOČBA 
8. člen 
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. ZKO-1519/18
Ljubljana, dne 2. decembra 2019
EVA 2018-1811-0100
Dr. Miroslav Cerar 
minister 
za zunanje zadeve