Uradni list

Številka 3
Uradni list RS, št. 3/2020 z dne 17. 1. 2020
Uradni list

Uradni list RS, št. 3/2020 z dne 17. 1. 2020

Kazalo

Št. 610-0013/2020 Ob-1062/20, Stran 89
Na podlagi Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 50/07, 61/08, 99/09 – ZIPRS1011, 3/13 in 81/16), Pravilnika o postopku in merilih za vrednotenje kulturnih programov in projektov ljubiteljske kulturne dejavnosti, ki se sofinancirajo iz proračuna Občine Sevnica (Uradni list RS, št. 105/15) in Letnega programa kulture v Občini Sevnica za leto 2020, Občina Sevnica objavlja
javni razpis 
za sofinanciranje programov in projektov na področju ljubiteljske kulturne dejavnosti v Občini Sevnica v letu 2020
1. Naročnik: Občina Sevnica, Glavni trg 19a, 8290 Sevnica.
2. Predmet javnega razpisa je sofinanciranje programov in projektov ljubiteljske kulturne dejavnosti v Občini Sevnica.
Sofinancirani bodo programi in projekti izvajalcev, ki delujejo na naslednjih področjih:
– glasbena (vokalna, instrumentalna) dejavnost,
– gledališka in lutkovna dejavnost,
– folklorna dejavnost,
– plesna dejavnost,
– likovna dejavnost,
– literarna dejavnost,
– foto, video in filmska dejavnost.
Po merilih področnega pravilnika se ocenjuje tudi založništvo in izobraževanje prijaviteljev z vseh zgoraj naštetih področij.
Izvajalci programov in projektov ljubiteljske kulturne dejavnosti v občini so:
– društva, registrirana za izvajanje programov na področju kulture,
– resorne občinske zveze, če so izvajalci programa,
– ustanove in zasebni zavodi, ki so ustanovljeni za opravljanje dejavnosti v kulturi in so nepridobitni,
– posamezniki, ki so vpisani v razvid samostojnih ustvarjalcev pri ministrstvu, pristojnemu za kulturo.
Upravičeni stroški so stroški, ki so nastali pri izvajanju programov in projektov na področju ljubiteljske kulturne dejavnosti, so v skladu s predmetom in namenom razpisa ter niso sofinancirani iz drugih delov sredstev občinskega proračuna. Sofinancirane bodo naslednje vsebine:
– redno sistematično delovanje (vaje, režiser – avtorske pogodbe),
– organizacijo in izvedbo kulturnih dogodkov (koncerti, predstave, razstave, projekcije in druge javne kulturne prireditve) na enem ali več področij dejavnosti, ki ga pripravlja in izvaja prijavitelj na nepridobiten način in je v interesu širše družbene skupnosti (najem dvorane, ozvočenje),
– udeležbo na tekmovanju (stroški prevoza celotnega društva oziroma skupine društva – račun prevoznika, potni nalogi posameznih članov z obrazložitvijo, kotizacije),
– vzdrževanje opreme (za vzdrževanje in nakup oblačil, instrumentov, kostumov in scene, pranje in likanje ljudskih noš, plesnih kostumov),
– založništvo (izdajanje knjig, literarnih revij, almanahov zgoščenk …, ki se nanašajo na zgodovinsko in kulturno dediščino društva, kraja ali občine – 30 % upravičenih stroškov),
– izobraževanje in strokovno usposabljanje – največ dva člana za izobraževanje (kotizacije),
– pogostitve (20 % od odobrenih upravičenih stroškov).
Upravičeni stroški so definirani za obdobje od 1. 1. 2020 do 31. 12. 2020.
Neupravičeni stroški so stroški, ki so financirani iz drugih postavk, tekoči stroški za poslovanje društva (računi za elektriko, telefonijo, komunalne storitve, računovodske storitve), investicije v prostore ter vzdrževanje objektov, kjer se izvajajo kulturne dejavnosti, sofinanciranje dnevnic.
Sredstva razpisa niso namenjena za investicije in investicijsko vzdrževanje objektov, kjer se izvajajo kulturne dejavnosti.
Kot dokazila za izkazovanje posameznih vrst stroškov se upoštevajo fotokopije računov, potnih nalogov, obračuni stroškov dela oziroma drugih nadomestil posameznikom, avtorskih pogodb. Na listinah, iz katerih ni jasno razvidno, na kaj se nanašajo (na kateri program, projekt), mora izvajalec to ročno dopisati, sicer se strošek ne bo priznal. K fotokopiji računa je potrebno obvezno priložiti dokazilo o plačilu računa.
3. Pogoji, ki jih morajo izpolnjevati prijavitelji na javni razpis
Na razpis se lahko prijavijo izvajalci, ki izpolnjujejo naslednje pogoje:
– da imajo sedež v Občini Sevnica,
– da so registrirani za opravljanje kulturne dejavnosti in delujejo neprekinjeno že najmanj eno leto,
– da imajo zagotovljene materialne, prostorske, kadrovske in organizacijske pogoje za uresničevanje kulturnih aktivnosti,
– da imajo urejeno evidenco o članstvu, plačani članarini in ostalo dokumentacijo, kot to določa Zakon o društvih,
– da imajo poravnane vse obveznosti do Občine Sevnica,
– za posameznike, ki so vpisani v razvid samostojnih ustvarjalcev pri ministrstvu, pristojnemu za kulturo, je pogoj, da imajo stalno prebivališče v Občini Sevnica.
S posameznim kulturnim programom oziroma projektom lahko posamezni izvajalci kandidirajo za sredstva iz občinskega proračuna le na enem javnem razpisu Občine Sevnica v tekočem letu.
Če je prijavitelj zveza, mora k prijavi priložiti sklep pristojnega organa resorne občinske zveze o prijavi projekta oziroma programa.
4. Okvirna vrednost razpisa: 48.000,00 EUR.
5. Merilo za izbor programov in projektov je Pravilnik o postopku in merilih za vrednotenje programov in projektov ljubiteljske kulturne dejavnosti, ki se sofinancirajo iz proračuna Občine Sevnica (Uradni list RS, št. 105/15) in je sestavni del razpisne dokumentacije.
6. Posredovanje potrebne dokumentacije:
– izpolnjena prijava na razpis in izpolnjeni obrazci iz razpisne dokumentacije (vsi prijavitelji),
– s podpisom in žigom potrjen vzorec pogodbe (vsi prijavitelji),
– kopija odločbe oziroma sklepa o registraciji, če se prijavitelj prvič prijavlja na razpis,
– kopija odločbe o statusu (samo samostojni ustvarjalci na področju kulture),
– temeljni akt društva, če se prijavitelj prvič prijavlja na razpis oziroma tisti, ki so v zadnjem letu spreminjali akt,
– sklep pristojnega organa resorne občinske zveze (samo zveze).
7. Obdobje za porabo dodeljenih sredstev: dodeljena sredstva na podlagi tega razpisa morajo biti porabljena v letu 2020.
8. Rok za predložitev prijav in način predložitve
Prijave morajo biti poslane s priporočeno pošiljko po pošti ali oddane osebno na naslov: Občina Sevnica, Glavni trg 19a, 8290 Sevnica, najkasneje do 17. 2. 2020.
Šteje se, da je prijava prispela pravočasno, če je bila zadnji dan roka za oddajo prijav oddana na pošti s priporočeno pošiljko (datum poštnega žiga na dan 17. 2. 2020) ali do konca delavnika oddana v sprejemni pisarni Občine Sevnica.
Prijave morajo biti oddane v zaprti ovojnici z oznako »Ne odpiraj – Prijava na javni razpis – Kultura za leto 2020«. Na ovojnici morata biti navedena naziv in naslov prijavitelja programa/projekta.
Vloge, ki ne bodo prispele pravočasno ali jih ne bo vložila upravičena oseba, bodo s sklepom zavržene. Pošiljatelji vlog, katerih vloge ne bodo popolne, bodo pisno pozvani k dopolnitvi vlog. Vlogo mora pošiljatelj dopolniti v osmih dneh od dneva vročitve poziva. Če pošiljatelj vloge ne bo dopolnil v zahtevanem roku, bo vloga s sklepom zavržena.
9. Datum odpiranja prijav za dodelitev sredstev: strokovna komisija, imenovana s sklepom župana Občine Sevnica, bo z odpiranjem začela v roku enega tedna po zaključenem zbiranju vlog. Odpiranje ne bo javno.
10. Izid razpisa: prijavitelji bodo o izidu javnega razpisa pisno obveščeni najpozneje v roku 30 dni od datuma odpiranja prijav. Z izbranimi izvajalci bodo sklenjene pogodbe o sofinanciranju programov.
11. Kraj in čas, kjer lahko predlagatelji dvignejo razpisno dokumentacijo: razpisna dokumentacija je od 17. 1. 2020 do izteka prijavnega roka dosegljiva na spletni strani Občine Sevnica (www.obcina-sevnica.si) in na spletni strani KŠTM Sevnica (www.kstm.si). Zainteresirani jo lahko v tem roku dvignejo na Občini Sevnica, Glavni trg 19a, 8290 Sevnica.
12. Dodatne informacije in pojasnila: Lidija Udovč, tel. 07/81-61-220, e-mail: lidija.udovc@obcina-sevnica.si.
Občina Sevnica