Uradni list

Številka 3
Uradni list RS, št. 3/2020 z dne 17. 1. 2020
Uradni list

Uradni list RS, št. 3/2020 z dne 17. 1. 2020

Kazalo

Št. 610-0014/2020 Ob-1061/20, Stran 88
Na podlagi Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 50/07, 61/08, 99/09 – ZIPRS1011, 3/13 in 81/16) in Pravilnika za sofinanciranje mladinskih programov in projektov ter programov za mlade v Občini Sevnica (Uradni list RS, št. 105/15) Občina Sevnica objavlja
javni razpis 
za sofinanciranje mladinskih programov in projektov ter programov za mlade v Občini Sevnica v letu 2020
1. Naročnik: Občina Sevnica, Glavni trg 19a, 8290 Sevnica.
2. Predmet javnega razpisa je sofinanciranje mladinskih programov in projektov ter programov za mlade v Občini Sevnica.
Sofinancirali se bodo mladinski programi in projekti, ki so namenjeni krepitvi in širitvi vrednot prostovoljnega dela in dela med mladimi, spodbujanju osebne avtonomije mladih in njihovi socialni integraciji ter druženju in uresničevanju njihovega interesa, in sicer predvsem:
– spodbujanju in razvijanju neformalnih oblik vzgoje, izobraževanja in usposabljanja za večje kompetence mladih;
– spodbujanju delovnih navad, prostovoljstva, solidarnosti in medgeneracijskega sodelovanja mladih;
– spodbujanju zdravega, aktivnega načina življenja mladih; dvigu kakovosti življenja in aktivnemu preživljanju prostega časa otrok in mladine;
– spodbujanju in razvijanju raziskovalnega, inovativnega in ustvarjalnega dela;
– vključevanju mladih z manj priložnostmi, spodbujanju javnega dialoga o družbenih vprašanjih ter aktivni participaciji mladih pri upravljanju družbe;
– dejavnostim med šolskimi počitnicami;
– osveščanju in spremljanju drugačnosti, zmanjševanju diskriminacije in socialne izključenosti mladih ter preprečevanju nasilja med mladimi in nad mladimi;
– razvijanju sodelovanja z zavodi, ustanovami in društvi, ki delajo na področju dela z otroki v Občini Sevnica.
Upravičeni stroški so stroški, ki so nastali pri izvajanju mladinskih programov in projektov ter programov za mlade, so v skladu s predmetom in namenom razpisa ter niso sofinancirani iz drugih delov sredstev občinskega proračuna. Sem sodijo tudi pogostitve (20 % od odobrenih upravičenih stroškov).
Upravičeni stroški so definirani za obdobje od 1. 1. 2020 do 30. 11. 2020. Programe in projekte, ki bodo izvedeni v mesecu decembru 2020, bodo izvajalci lahko prijavili na javni razpis za sofinanciranje v letu 2021.
Neupravičeni stroški so stroški, ki so financirani iz drugih postavk, tekoči stroški za poslovanje društva (računi za elektriko, telefonijo, komunalne storitve, računovodske storitve), sofinanciranje dnevnic, kilometrin in honorarjev članov društev, investicije v prostore ter vzdrževanje objektov in opreme.
Sredstva niso namenjena za sofinanciranje mladinskih programov in projektov, programov za mlade, ki imajo naravo:
– dopolnilnega poklicnega ali univerzitetnega izobraževanja,
– rednega ali dopolnilnega izobraževanja v okviru ustanov, ki delujejo v skladu z določili Zakona o organiziranju in financiranju vzgoje in izobraževanja,
– investicij ali nakupa opreme,
– vključevanje odvisnikov v skupnost za zdravljenje odvisnosti,
– znanstvenih raziskovanj in strokovnih srečanj znanstvenega značaja.
Kot dokazila za izkazovanje posameznih vrst stroškov se upoštevajo fotokopije računov, potnih nalogov, obračuni stroškov dela oziroma drugih nadomestil posameznikom, avtorskih pogodb. Na listinah, iz katerih ni jasno razvidno, na kaj se nanašajo (na kateri program, projekt), mora izvajalec to ročno dopisati, sicer se strošek ne bo priznal. K fotokopiji računa je potrebno obvezno priložiti dokazila o plačilu računa.
3. Pogoji, ki jih morajo izpolnjevati prijavitelji na javni razpis
Na razpis se lahko prijavijo izvajalci, ki izpolnjujejo naslednje pogoje:
– da se nanašajo na program in projekte, ki so predmet sofinanciranja tega pravilnika, pri čemer se štejejo za nosilce ali uporabnike programov in projektov otroci in mladi v starosti do 29 let (v nadaljevanju: mladi);
– so registrirani v Republiki Sloveniji kot pravna oseba, ki je praviloma nevladna, neprofitna in opravlja registrirane dejavnosti, za katero se prijavljajo;
– so nosilci dejavnosti, ki aktivno delujejo vsaj 6 mesecev in imajo sedež v Občini Sevnica;
– da imajo materialne, prostorske, kadrovske in organizacijske pogoje za uresničitev načrtovanih aktivnosti;
– da so v izvajanje dejavnosti izvajalca aktivno vključeni otroci in mladi iz območja Občine Sevnica;
– da uveljavljajo programsko zasnovo, ki se odraža v letnem programu dela z več različnimi dejavnostmi oziroma programi;
– da organizacije (razen pravnih oseb iz naslednje alineje) za izvajanje programa zagotavljajo najmanj 10 % delež sofinanciranja iz drugih virov in imajo jasno izdelano finančno konstrukcijo, iz katere so razvidni prihodki in odhodki izvajanja dejavnosti, ki je predmet tega pravilnika, delež javnih sredstev, delež sredstev uporabnikov, delež sredstev iz drugih virov in pričakovano sofinanciranje na podlagi tega pravilnika;
– da pravne osebe, ustanovljene po Zakonu o skupnosti študentov in druge pravne osebe, ki se financirajo iz naslova koncesijskih dajatev na študentsko delo, za izvajanje programa zagotavljajo najmanj 50 % delež sofinanciranja iz drugih virov in imajo jasno izdelano finančno konstrukcijo.
Občinska resorna zveza mladinskih društev in organizacij se lahko prijavi le kot izvajalec projekta/programa, pri čemer mora predložiti sklep pristojnega organa zveze o odobritvi izvedbe projekta/programa.
4. Okvirna vrednost razpisa: 15.000,00 EUR.
5. Merilo za izbor programov in projektov je Pravilnik za sofinanciranje mladinskih programov in projektov ter programov za mlade v Občini Sevnica (Uradni list RS, št. 105/15).
6. Posredovanje potrebne dokumentacije:
– izpolnjena prijava na razpis in izpolnjeni obrazci iz razpisne dokumentacije (vsi prijavitelji),
– s podpisom in žigom potrjen vzorec pogodbe (vsi prijavitelji),
– kopija odločbe oziroma sklepa o registraciji (prijavitelji, ki se prvič prijavljajo),
– sklep pristojnega organa resorne občinske zveze (samo zveze),
– temeljni akt društva (prijavitelji, ki se prvič prijavljajo oziroma tisti, ki so v zadnjem letu spreminjali akt).
Posameznemu prijavitelju se lahko sofinancira največ tri programe. V kolikor prijavitelj na razpis prijavi več kot tri programe, se izberejo tisti trije, ki dosežejo najvišje število točk, ostali pa se s sklepom zavržejo.
7. Obdobje za porabo dodeljenih sredstev: dodeljena sredstva na podlagi tega razpisa morajo biti porabljena v letu 2020.
8. Rok za predložitev prijav in način predložitve
Prijave morajo biti poslane s priporočeno pošiljko po pošti ali oddane osebno na naslov: Občina Sevnica, Glavni trg 19a, 8290 Sevnica, najkasneje do 17. 2. 2020.
Šteje se, da je prijava prispela pravočasno, če je bila zadnji dan roka za oddajo prijav oddana na pošti s priporočeno pošiljko (datum poštnega žiga na dan 17. 2. 2020) ali do konca delavnika oddana v sprejemni pisarni Občine Sevnica.
Prijave morajo biti oddane v zaprti ovojnici z oznako »Ne odpiraj – Prijava na javni razpis – Mladina za leto 2020«. Na ovojnici morata biti navedena naziv in naslov prijavitelja programa/projekta.
Vloge, ki ne bodo prispele pravočasno ali jih ne bo vložila upravičena oseba, bodo s sklepom zavržene. Pošiljatelji vlog, katerih vloge ne bodo popolne, bodo pisno pozvani k dopolnitvi vlog. Vlogo mora pošiljatelj dopolniti v osmih dneh od dneva vročitve poziva. Če pošiljatelj vloge ne bo dopolnil v zahtevanem roku, bo vloga s sklepom zavržena.
9. Datum odpiranja prijav za dodelitev sredstev: strokovna komisija, imenovana s sklepom župana Občine Sevnica, bo z odpiranjem začela v roku enega tedna po zaključenem zbiranju vlog. Odpiranje ne bo javno.
10. Izid razpisa
Prijavitelji bodo o izidu javnega razpisa pisno obveščeni najpozneje v roku 30 dni od datuma odpiranja prijav. Z izbranimi izvajalci bodo sklenjene pogodbe o sofinanciranju programov.
Naročnik lahko do izdaje sklepov o dodelitvi sredstev prekine postopek predmetnega javnega razpisa.
11. Kraj in čas, kjer lahko predlagatelji dvignejo razpisno dokumentacijo: razpisna dokumentacija je od 17. 1. 2020 do izteka prijavnega roka dosegljiva na spletni strani Občine Sevnica (www.obcina-sevnica.si) in na spletni strani KŠTM Sevnica (www.kstm.si). Zainteresirani jo lahko v tem roku dvignejo na Občini Sevnica, Glavni trg 19a, 8290 Sevnica.
12. Dodatne informacije in pojasnila: Lidija Udovč, tel. 07/81-61-220, e-mail: lidija.udovc@obcina-sevnica.si.
Občina Sevnica