Uradni list

Številka 3
Uradni list RS, št. 3/2020 z dne 17. 1. 2020
Uradni list

Uradni list RS, št. 3/2020 z dne 17. 1. 2020

Kazalo

Št. 129-0001/2020 Ob-1063/20, Stran 91
Na podlagi Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 50/07, 61/08, 99/09 – ZIPRS1011, 3/13 in 81/16) in Pravilnika o sofinanciranju programov in projektov na področju socialnega in zdravstvenega varstva v Občini Sevnica (Uradni list RS, št. 105/15) Občina Sevnica objavlja
javni razpis 
za sofinanciranje programov in projektov na področju socialnega in zdravstvenega varstva v Občini Sevnica v letu 2020
1. Naročnik: Občina Sevnica, Glavni trg 19a, 8290 Sevnica.
2. Predmet javnega razpisa je sofinanciranje programov in projektov s področja dejavnosti:
– socialnega varstva in
– zdravstvenega varstva.
Upravičeni stroški so stroški, ki so nastali pri izvajanju programov na področju socialnega in zdravstvenega varstva, so v skladu s predmetom in namenom razpisa ter niso sofinancirani iz drugih delov sredstev občinskega proračuna.
Upravičeni stroški prijavljenega programa so:
– stroški dela za izvedbo programa: stroški nadomestil za delo (npr. podjemna pogodba, študentsko delo) in stroški nadomestil v zvezi z delom (npr. potni stroški),
– materialni stroški izvajanja programa (stroški oglaševanja, vabil, plakatov, stroški najema prostora in opreme za izvedbo programa),
– pogostitve (20 % od odobrenih upravičenih stroškov).
Upravičeni stroški so definirani za obdobje od 1. 1. 2020 do 31. 12. 2020.
Neupravičeni stroški so stroški, ki so financirani iz drugih postavk, tekoči stroški društva (telefonija, elektrika, komunalne storitve, računovodske storitve), stroški bivanja udeležencev programa.
Sredstva niso namenjena sofinanciranju:
– programov, ki jih posamezni izvajalci izvajajo kot redne programe (zakonska ali pogodbena obveznost), za katere imajo zagotovljena sredstva iz drugih virov,
– investicij v prostore in nakup opreme izvajalcev programa.
Kot dokazila za izkazovanje posameznih vrst stroškov se upoštevajo fotokopije računov, potnih nalogov, obračuni stroškov dela oziroma drugih nadomestil posameznikom, avtorskih pogodb. Na listinah, iz katerih ni jasno razvidno, na kaj se nanašajo (na kateri program, projekt), mora izvajalec to ročno dopisati, sicer se strošek ne bo priznal. K fotokopiji računa je potrebno obvezno priložiti dokazilo o plačilu računa.
3. Pogoji, ki jih morajo izpolnjevati prijavitelji na javni razpis
Na razpis se lahko prijavijo izvajalci programov s področja socialnega in zdravstvenega varstva, ki:
– so pravne osebe s statusom društva, ustanove ali zavoda in so po Uredbi o standardni klasifikaciji dejavnosti (Uradni list RS, št. 69/07 in 17/08) registrirani za opravljanje dejavnosti socialno varstvo brez nastanitve (SKD 88), dejavnost invalidskih organizacij (SKD 94.991) in/ali zdravstvo (SKD 86) oziroma imajo v svojem statutu/temeljnem aktu jasno opredeljeno delovanje na razpisnem področju,
– so registrirani in imajo dejavnost socialnega varstva ali zdravstvenega varstva opredeljeno v ustanovitvenih aktih,
– imajo sedež organizacije ali podružnico registrirano v Občini Sevnica oziroma ne glede na sedež, če je program/projekt dejavnosti zastavljen tako, da aktivno vključuje najmanj šest občanov Občine Sevnica, ki se izkazuje z obvezno poimensko prilogo aktivnih članov.
4. Okvirna višina razpoložljivih sredstev znaša 25.000 EUR.
5. Merilo za izbor programov in projektov je Pravilnik o sofinanciranju programov in projektov na področju socialnega in zdravstvenega varstva v Občini Sevnica (Uradni list RS, št. 105/15).
6. Posredovanje potrebne dokumentacije:
– izpolnjena prijava na razpis in izpolnjeni obrazci iz razpisne dokumentacije (vsi prijavitelji),
– s podpisom in žigom potrjen vzorec pogodbe (vsi prijavitelji),
– kopija odločbe oziroma sklepa o registraciji (tisti, ki se prvič prijavljajo na razpis),
– temeljni akt društva (tisti, ki se prvič prijavljajo na razpis oziroma tisti, kateri so v zadnjem letu spreminjali akt).
Posameznemu prijavitelju se lahko sofinancirata največ dva programa. V kolikor prijavitelj na razpis prijavi več kot dva programa, se izbereta tista dva, ki dosežeta najvišje število točk, ostali pa se s sklepom zavržejo.
7. Obdobje za porabo dodeljenih sredstev: dodeljena sredstva na podlagi tega razpisa morajo biti porabljena v letu 2020.
8. Rok za predložitev prijav in način predložitve
Prijave morajo biti poslane s priporočeno pošiljko po pošti ali oddane osebno na naslov: Občina Sevnica, Glavni trg 19a, 8290 Sevnica, najkasneje do 17. 2. 2020.
Šteje se, da je prijava prispela pravočasno, če je bila zadnji dan roka za oddajo prijav oddana na pošti s priporočeno pošiljko (datum poštnega žiga na dan 17. 2. 2020) ali do konca delavnika oddana v sprejemni pisarni Občine Sevnica.
Prijave moraj biti oddane v zaprti ovojnici z oznako »Ne odpiraj – Prijava na javni razpis – Socialno in zdravstveno varstvo za leto 2020«. Na ovojnici morata biti navedena naziv in naslov prijavitelja programa/projekta.
Vloge, ki ne bodo prispele pravočasno ali jih ne bo vložila upravičena oseba, bodo s sklepom zavržene. Pošiljatelji vlog, katerih vloge ne bodo popolne, bodo pisno pozvani k dopolnitvi vlog. Vlogo mora pošiljatelj dopolniti v osmih dneh od dneva vročitve poziva. Če pošiljatelj vloge ne bo dopolnil v zahtevanem roku, bo vloga s sklepom zavržena.
9. Datum odpiranja prijav za dodelitev sredstev: strokovna komisija, imenovana s sklepom župana, bo z odpiranjem vlog začela v roku enega tedna po zaključenem zbiranju vlog. Odpiranje ne bo javno.
10. Izid razpisa: prijavitelji bodo o izidu javnega razpisa pisno obveščeni najpozneje v roku 30 dni od datuma odpiranja prijav. Z izbranimi izvajalci bodo sklenjene pogodbe o sofinanciranju programov.
11. Kraj in čas, kjer lahko predlagatelji dvignejo razpisno dokumentacijo: razpisna dokumentacija je od 17. 1. 2020 do izteka prijavnega roka dosegljiva na spletni strani Občine Sevnica (www.obcina-sevnica.si). Zainteresirani jo lahko v tem roku dvignejo na Občini Sevnica, Glavni trg 19a, 8290 Sevnica.
12. Dodatne informacije in pojasnila: Lidija Udovč, tel. 07/81-61-220, e-mail: lidija.udovc@obcina-sevnica.si.
Občina Sevnica