Uradni list

Številka 3
Uradni list RS, št. 3/2020 z dne 17. 1. 2020
Uradni list

Uradni list RS, št. 3/2020 z dne 17. 1. 2020

Kazalo

Ob-1056/20, Stran 120
Svet zavoda Vrtec Mehurčki, Glavarjeva cesta 35, 1218 Komenda, na podlagi prvega odstavka 53. člena Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 16/07 – uradno prečiščeno besedilo, 36/08, 58/09, 64/09 – popr., 65/09 – popr., 20/11, 40/12 – ZUJF, 57/12 – ZPCP-2D, 2/15 Odl. US: U.l. 269/12-24 in 47/15; v nadaljevanju: ZOFVI) in sklepa Sveta Vrtca Mehurčki z dne 8. 1. 2020 razpisuje prosto delovno mesto
ravnatelj/ravnateljica
Kandidat/-ka mora za imenovanje na funkcijo ravnatelja/-ice izpolnjevati pogoje v skladu s 53. členom Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja – ZOFVI.
Kandidati morajo imeti pedagoške, vodstvene, organizacijske in druge sposobnosti za uspešno vodenje zavoda.
Predvideni začetek dela je 1. 7. 2020 oziroma skladno s soglasjem ministra k imenovanju.
Izbrani/-a kandidat/-ka bo imenovan/-a za mandatno dobo 5 let (zaposlitev za določen čas, to je za čas trajanja mandata, če bo imenovan zunanji kandidat).
Kandidati pošljejo pisno prijavo z dokazili o izpolnjevanju zahtevanih pogojev, oziroma overovljene fotokopije dokazil o:
1. Izobrazbi
2. Strokovnem izpitu
3. Nazivu
4. Ravnateljskem izpitu (oziroma pisno izjavo, da bo ravnateljski izpit opravil/-a v roku enega leta od pričetka mandata)
5. Delovnih izkušnjah v vzgoji in izobraževanju
6. Potrdilo Ministrstva za pravosodje iz kazenske evidence
7. Potrdilo pristojnega okrajnega sodišča, da kandidat/-ka ni v kazenskem postopku zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti
8. Potrdilo o nekaznovanosti zaradi kaznivega dejanja zoper spolno nedotakljivost
(potrdila pod 6., 7. in 8. točko ne smejo biti starejša od 30 dni)
9. Izjavo kandidata/-ke, da pri katerem koli drugem sodišču zunaj kraja bivališča zoper kandidata/-ko ni uveden kazenski postopek za kaznivo dejanje zoper spolno nedotakljivost.
Priložiti je potrebno tudi:
1. Kratek življenjepis z opisom dosedanjih delovnih izkušenj
2. Program vodenja zavoda oziroma vizijo razvoja ter dela vrtca.
Prijava mora biti poslana po navadni pošti v zaprti ovojnici na naslov Vrtec Mehurčki, Glavarjeva cesta 35, 1218 Komenda, s pripisom »Ne odpiraj – Prijava na razpis za ravnatelja«.
Rok za prijavo je 8 dni po objavi razpisa. Vlogo bomo upoštevali kot pravočasno, če bo zadnji dan roka s priporočeno pošiljko oddana na pošto.
Kandidati/-ke bodo pisno obveščeni/-e o izboru v zakonitem roku.
Za vsa dodatna pojasnila in informacije se lahko obrnete na tel. 040/198-795, Rebeka Prosenc oziroma e-mail: rebeka.prosenc@guest.arnes.si.
Svet zavoda Vrtca Mehurčki