Uradni list

Številka 3
Uradni list RS, št. 3/2020 z dne 17. 1. 2020
Uradni list

Uradni list RS, št. 3/2020 z dne 17. 1. 2020

Kazalo

Št. 5441-1/2018/153 Ob-1100/20, Stran 47
Sprememba 
Za javni razpis »Razvoj slovenščine v digitalnem okolju – jezikovni viri in tehnologije« – oznaka JR-ESRR-Razvoj slovenščine v digitalnem okolju (številka: 5441-1/2018/131), objavljen v Uradnem listu RS, št. 70/19 z dne 29. 11. 2019 (v nadaljnjem besedilu: javni razpis), objavljamo naslednji spremembi:
Spremeni se prvi odstavek 19. točke besedila javnega razpisa (Način in rok za predložitev vlog za dodelitev sredstev), ki se sedaj glasi:
»Rok za oddajo vlog za dodelitev sredstev je 12. 2. 2020 do 24. ure. Vloge z vsemi obrazci in prilogami morajo v zaprti ovojnici, opremljene z obrazcem z vidno oznako »Ne odpiraj – prijava na javni razpis »Razvoj slovenščine v digitalnem okolju – jezikovni viri in tehnologije«, ki je del razpisne dokumentacije, prispeti na naslov: Ministrstvo za kulturo, Maistrova 10, 1000 Ljubljana«.
Spremeni se prvi odstavek 21. točke besedila javnega razpisa (Datum odpiranja vlog za dodelitev sredstev), ki se sedaj glasi:
»Odpiranje prispelih vlog bo 14. 2. 2020 ob 12. uri v prostorih Ministrstva za kulturo, Maistrova 10, Ljubljana (sejna soba 229) in bo javno. Morebitne spremembe termina odpiranja bodo pravočasno objavljene na spletnem naslovu:https://www.gov.si/drzavni- organi/ministrstva/ministrstvo-za-kulturo/javne- objave/«.
Ministrstvo za kulturo