Uradni list

Številka 3
Uradni list RS, št. 3/2020 z dne 17. 1. 2020
Uradni list

Uradni list RS, št. 3/2020 z dne 17. 1. 2020

Kazalo

87. Sklep o začetku priprave sprememb in dopolnitev občinskega podrobnega prostorskega načrta za gradnjo kmetijskih objektov na kmetiji Grobelnik (Zgornje Prebukovje), stran 236.

  
Na podlagi 123. člena v povezavi s 110. in 119. členom Zakona o urejanju prostora (ZUreP-2, Uradni list RS, št. 61/17), 3.ea člena Zakona o kmetijskih zemljiščih (Uradni list RS, št. 71/11 – uradno prečiščeno besedilo, 58/12, 27/16, 27/17 – ZKme-1D in 79/17) in 30. člena Statuta Občine Slovenska Bistrica (Uradni list RS, št. 55/10) je župan Občine Slovenska Bistrica sprejel
S K L E P 
o začetku priprave sprememb in dopolnitev občinskega podrobnega prostorskega načrta za gradnjo kmetijskih objektov na kmetiji Grobelnik (Zgornje Prebukovje) 
1. člen 
(splošno) 
S tem sklepom se potrjujejo Izhodišča za pripravo sprememb in dopolnitev občinskega podrobnega prostorskega načrta (v nadaljevanju: SD OPPN) in začne postopek priprave SD OPPN za gradnjo kmetijskih objektov na kmetiji Grobelnik (Zgornje Prebukovje).
Pravna podlaga za pripravo SD OPPN je Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o kmetijskih zemljiščih (ZKZ-E) (Uradni list RS, št. 27/16) in Zakon o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 61/17) ter podzakonski predpisi.
2. člen 
(ocena stanja in razlogi za pripravo SD OPPN) 
Na območju zemljišč s parc. št. 555/1 in 555/2, k.o. 738 – Prebukovje veljajo določila Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za gradnjo kmetijskih objektov na kmetiji Grobelnik (Zg. Prebukovje) (Uradni list RS, št. 38/14), v okviru katerega so načrtovane ureditve bile le v delu realizirane. Od sprejetja OPPN pa do danes se je spremenila namera investitorja v zvezi z velikostjo in namembnostjo hleva, saj bi namesto krav molznic želel rediti goveje pitance. Hkrati bi želel zagotoviti tudi stanovanjski objekt za svojo družino. Zaradi odstopanja investicijskih namer od določil obstoječega izvedbenega akta, je investitor podal pobudo za spremembo in dopolnitev OPPN.
Na podlagi pobude kmetije Grobelnik, Zgornje Prebukovje 33, 2315 Šmartno na Pohorju, vpisane v register kmetijskih gospodarstev s številko KMG-MID: 100295415, s katerega je razvidno, da je kmetijsko gospodarstvo organizirano kot kmetija, nosilec kmetije pa obvezno pokojninsko in invalidsko zavarovan na podlagi 17. člena Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (Uradni list RS, št. 96/12, 39/13, 99/13 – ZSVarPre-C, 101/13 – ZIPRS1415, 44/14 – ORZPIZ206, 85/14 – ZUJF-B, 95/14 – ZUJF-C, 90/15 – ZIUPTD, 102/15, 23/17, 40/17, 65/17 in 28/19), se skladno s prvim odstavkom 3.ea člena Zakona o kmetijskih zemljiščih z OPPN na kmetijskih zemljiščih brez spremembe namenske rabe načrtuje kmetijske objekte, ki so neposredno namenjeni kmetijski dejavnosti.
Obravnavano območje spada v območje najboljšega kmetijskega zemljišča; v neposredni bližini obstoječe lokacije kmetijskega gospodarstva.
3. člen 
(območje SD OPPN) 
Območje SD OPPN zajema zemljišči s parc. št. 555/1 in 555/2, obe k.o. 738 – Prebukovje v velikosti 0,49 ha in po potrebi sosednja parcela 554, k.o. 738 – Prebukovje za izvedbo dovozne ceste.
4. člen 
(način pridobitve strokovnih rešitev) 
Strokovne rešitve prostorskih ureditev ter ostale strokovne podlage vključno z geodetskim načrtom za izdelavo SD OPPN, elaboratom posegov na kmetijska zemljišča, elaboratom ekonomike, pridobi in financira investitor oziroma pobudnik sam. Pri pripravi SD OPPN je potrebno upoštevati idejno zasnovo, smernice in mnenja nosilcev urejanja prostora ter izhodišča veljavnih prostorskih in izvedbenega akta Občine Slovenska Bistrica.
5. člen 
(roki za pripravo SD OPPN) 
Predvideni roki za pripravo SD OPPN po posameznih fazah so naslednji:
1. faza:
izhodišča in sklep o pripravi SD OPPN, odločitev o CPVO
/60 dni
2. faza:
osnutek SD OPPN 
/15 dni
3. faza:
prva mnenja nosilcev urejanja prostora (NUP)
/30 dni
4. faza:
dopolnjeni osnutek SD OPPN in CPVO v kolikor bo iz odločbe MOP izhajalo o potrebi izdelave
/60 dni
5. faza:
posredovanje dopolnjenega osnutka SD OPPN in okoljskega poročila ministrstvu, pristojnemu za okolje, v presojo po 42. členu ZVO – v kolikor bo izdelava potrebna
/45 dni
5. faza:
javna razgrnitev in javna obravnava
/30 dni
6. faza:
stališča do pripomb in predlogov javnosti; predstavitev odloka na OS v prvi obravnavi
/30 dni
7. faza:
predlog SD OPPN
/15 dni po potrditvi stališč in pripomb ter predstavitvi odloka na OS
8. faza:
druga mnenja nosilcev urejanja prostora (NUP)
/30 dni
9. faza:
pridobitev odločbe po 46. členu ZVO – v kolikor je potrebno izvesti postopek CPVO
/60 dni
10. faza:
sprejem usklajenega predloga SD OPPN na OS
/na redni seji OS
Okvirno zapisani roki se lahko zaradi nepredvidljivih zahtev in pogojev akterjev v postopku tudi spremenijo.
6. člen 
(nosilci urejanja prostora) 
Za pridobitev predhodnih mnenj o verjetnosti pomembnejših vplivov plana na okoljeje potrebno vključiti:
1. Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Direktorat za kmetijstvo, Dunajska cesta 22, 1000 Ljubljana
2. Zavod za gozdove RS, OE Maribor, Tyrševa ulica 15, 2000 Maribor
3. Ministrstvo za okolje in prostor, Direkcija RS za vode, Krekova 17, 2000 Maribor
4. Ministrstvo za kulturo, Maistrova ulica 10, 1000 Ljubljana
5. Ministrstvo za zdravje, Direktorat za zdravje, Štefanova ulica 5, 1000 Ljubljana
6. Zavod RS za varstvo narave, Pobreška cesta 20a, 2000 Maribor.
Nosilci urejanja prostora, ki bodo sodelovali pri pripravi SD OPPN in podali mnenja, so:
1. Ministrstvo za okolje in prostor, Agencija Republike Slovenije za okolje, Oddelek porečja reke Drave, Krekova 17, 2000 Maribor
2. Ministrstvo za okolje in prostor, Direktorat za prostor, graditev in stanovanja, Dunajska cesta 48, 1000 Ljubljana
3. Ministrstvo za obrambo, Uprava RS za zaščito in reševanje, Vojkova cesta 61, 1000 Ljubljana
4. Ministrstvo za obrambo, Direktorat za logistiko, Vojkova 61, 1000 Ljubljana
5. Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Direktorat za kmetijstvo, Dunajska cesta 22, 1000 Ljubljana
6. Ministrstvo za kulturo, Maistrova ulica 10, 1000 Ljubljana
7. Zavod RS za varstvo narave, Pobreška cesta 20a, 2000 Maribor
8. Elektro Maribor, Vetrinjska ulica 2, 2000 Maribor
9. Komunala d.o.o., Ulica Pohorskega bataljona 12, 2310 Slovenska Bistrica
10. Telekom Slovenije, Titova cesta 38, 2000 Maribor
11. Občina Slovenska Bistrica, Kolodvorska 10, 2310 Slovenska Bistrica
12. Drugi organi in organizacije, v kolikor bi se v postopku priprave SD OPPN izkazalo, da so tangirani.
Pri pripravi SD OPPN sodelujejo tudi naslednji udeleženci:
– pobudnik in naročnik je zasebni investitor
– pripravljavec je Občina Slovenska Bistrica, Kolodvorska 10, Slovenska Bistrica
– prostorski načrtovalec po izboru pobudnika in naročnika.
7. člen 
(načrt vključevanja javnosti) 
Namen procesa:
V skladu z ZUreP-2 omogočiti možnost za sodelovanje zainteresirane javnosti pri pripravi SD OPPN.
Cilj procesa:
V začetni fazi pridobiti čim več informacij o dejanskem stanju in zbrati različne predloge za njegovo izboljšavo. V fazi javne razgrnitve dopolnjenega osnutka pa preveriti ustreznost rešitev in družbeno soglasje.
Predvidene metode vključevanja in sodelovanja:
Obveščanje javnosti, zagotavljanje potrebnih gradiv, poziv po podaji predlogov in pripomb ter organizacija javnega posveta za oblikovanje izhodišč za pripravo SD OPPN in koordinacija posveta v času javne razgrnitve dopolnjenega osnutka SD OPPN.
Urnik ključnih dogodkov:
Objava sklepa skupaj z izhodišči za pripravo SD OPPN na spletni strani občine takoj po objavi v Uradnem listu RS.
V okviru priprave osnutka SD OPPN se soočijo in usklajujejo različni interesi v prostoru in v ta namen bo izveden poziv k podaji pobud ter organiziran javni posvet. Posredovane informacije o trajanju in načinu podaje pobud bodo objavljene na spletni strani občine.
V okviru javne razgrnitve dopolnjenega osnutka SD OPPN in okoljskega poročila v kolikor bo le to potrebno, bo javnost seznanjena s krajem in časom javne razgrnitve, spletnim naslovom, kjer je dopolnjeni osnutek SD OPPN objavljen, z načinom dajanja pripomb in rokom za njihovo posredovanje. Med javno razgrnitvijo, ki bo trajala najmanj 30 dni bo občina zagotovila tudi javno obravnavo razgrnjenih gradiv.
Ko bodo pridobljena pozitivna mnenja nosilcev urejanja prostora in ko bo ministrstvo ugotovilo, da so vplivi izvedbe predloga SD OPPN na okolje sprejemljivi, bo občinski svet odločal o sprejetju SD OPPN in v primeru potrditve bo odlok o SD OPPN objavljen v Uradnem list RS in na spletni strani občine.
Identifikacija ključnih deležnikov:
Ključni deležniki so poleg pripravljavca in izdelovalca prostorskega akta pobudnik, sosedje, ostala zainteresirana javnost.
Razpoložljiva in potrebna finančna sredstva:
Razpoložljiva sredstva za vodenje postopka vključno s stroški informiranja so zagotovljena na postavki Urejanje prostora proračuna občine.
Potrebna finančna sredstva za vse zakonsko obvezne strokovne podlage in potrebna gradiva za izdelavo OPPN zagotovi pobudnik.
Informacije za javnost:
Pred procesom sodelovanja javnosti bodo preko spletne strani občine objavljeni sklep z izhodišči o pripravi SD OPPN, vabila k podaji pobud in javno obravnavo in na zahtevo zainteresirane javnosti zagotovljena izhodišča za pripravo SD OPPN, smernice, v času javne razgrnitve pa povzetek za javnost, tekstualni del odloka, grafične podlage in ostale strokovne podlage in gradiva.
Način zbiranja, obravnave in upoštevanja mnenj in predlogov:
Zbiranje predlogov bo možno v času, ki bo določen na podlagi poziva, v času javne razgrnitve po pošti (elektronski ali navadni) ter v času javne obravnave. Občina prouči pripombe javnosti k dopolnjenemu osnutku SD OPPN in predloge ter do njih zavzame stališče, ki ga javno objavi na spletni strani občine.
Oblike spremljanja in vrednotenja:
Pri izvajanju procesa sodelovanja javnosti se bodo spremljali z listo prisotnosti število udeležencev na javni obravnavi in z zapisovanjem prispevkov udeležencev.
Z vrednotenjem se bo ugotavljalo število udeležencev, število pripomb, obiskanost spletne strani, izpolnitev pričakovanj udeležencev v procesu sodelovanja.
8. člen 
(obveznosti v zvezi s financiranjem postopka) 
Sredstva v zvezi s financiranjem priprave SD OPPN, izdelavo geodetskega načrta, pripravo vseh strokovnih rešitev, izvedbo CPVO, v kolikor bo potrebna, zagotovi pobudnik SD OPPN oziroma investitor, Grobelnik Viljem, Zgornje Prebukovje 33, 2315 Šmartno na Pohorju.
9. člen 
(začetek veljavnosti sklepa) 
Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in na uradni spletni strani Občine Slovenska Bistrica ter začne veljati z dnem objave v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 3505-10/2019-5-1032
Slovenska Bistrica, dne 6. januarja 2020
Župan 
Občine Slovenska Bistrica 
dr. Ivan Žagar