Uradni list

Številka 3
Uradni list RS, št. 3/2020 z dne 17. 1. 2020
Uradni list

Uradni list RS, št. 3/2020 z dne 17. 1. 2020

Kazalo

59. Odlok o medresorski komisiji za odpravljanje posledic dela z azbestom, stran 112.

  
Na podlagi prvega odstavka 8. člena Zakona o odpravljanju posledic dela z azbestom (Uradni list RS, št. 15/07 – uradno prečiščeno besedilo in 51/09) Vlada Republike Slovenije izdaja
O D L O K 
o medresorski komisiji za odpravljanje posledic dela z azbestom 
1. člen 
(vsebina odloka) 
Ta odlok ureja naloge, sestavo, poslovanje in način dela ter odločanje medresorske komisije za odpravljanje posledic dela z azbestom (v nadaljnjem besedilu: komisija).
2. člen 
(naloge komisije) 
Komisija opravlja svoje naloge v zvezi s postopki sporazumevanja za izplačilo odškodnine in priznavanje pravice do invalidske pokojnine pod ugodnejšimi pogoji, na podlagi zakona, ki ureja odpravljanje posledic dela z azbestom.
3. člen 
(sestava komisije) 
(1) Komisija ima pet članic ali članov (v nadaljnjem besedilu: član) ter njihovih namestnikov ali namestnic (v nadaljnjem besedilu: namestnik).
(2) Člane komisije in njihove namestnike predlagajo:
– enega člana in namestnika minister, pristojen za delo;
– enega člana in namestnika minister, pristojen za zdravje;
– enega člana in namestnika minister, pristojen za gospodarstvo;
– enega člana in namestnika gospodarske družbe iz 2. člena Zakona o odpravljanju posledic dela z azbestom (Uradni list RS, št. 15/07 – uradno prečiščeno besedilo in 51/09; v nadaljnjem besedilu: zakon) ali gospodarske družbe, ki so njihovi pravni nasledniki;
– enega člana in namestnika organizacije, ki zastopajo obolele zaradi izpostavljenosti azbestu.
(3) Predsednik komisije in njegov namestnik sta člana, ki ju predlaga minister, pristojen za delo.
(4) Člani in namestniki lahko opravljajo člansko funkcijo v komisiji tako, da član in njegov namestnik funkcijo v komisiji opravljata menjaje eno leto.
4. člen 
(imenovanje članov) 
Člane in njihove namestnike imenuje Vlada Republike Slovenije (v nadaljnjem besedilu: vlada).
5. člen 
(sedež komisije) 
Sedež komisije je na ministrstvu, pristojnem za delo. Strokovne, administrativne in tehnične naloge za komisijo opravlja ministrstvo, pristojno za delo.
6. člen 
(poslovanje komisije) 
(1) Komisija ima svoj pečat. Pečat je okrogle oblike, z grbom Republike Slovenije v sredini, okrog njega pa napis »Vlada Republike Slovenije, Komisija za odpravljanje posledic dela z azbestom, Ljubljana«.
(2) Vsa pisanja komisije so opremljena z imenom in naslovom komisije, številko, datumom, podpisom ter pečatom. Komisija lahko pošilja pisanja tudi v elektronski obliki. Pri tem upošteva predpise, ki urejajo elektronsko poslovanje in elektronski podpis.
7. člen 
(naloge predsednika komisije) 
(1) Komisijo predstavlja, zastopa in vodi predsednik komisije, v njegovi odsotnosti pa njegov namestnik.
(2) Naloge predsednika so:
1. predstavlja in zastopa komisijo,
2. sklicuje in vodi seje komisije,
3. vodi poslovanje in organizira delo komisije,
4. komisiji predlaga v sprejem poročila o delu komisije,
5. izdaja upravne akte s področja dela komisije,
6. spremlja in načrtuje finančna sredstva, potrebna za izvajanje zakona in odloča o porabi sredstev,
7. sodeluje z ministrstvom, pristojnim za delo in drugimi ministrstvi ter gospodarskimi družbami in organizacijami, ki zastopajo obolele zaradi izpostavljenosti azbestu.
8. člen 
(delo komisije) 
(1) Komisija odloča na sejah, ki so za javnost zaprte. Komisija je sklepčna, če sta prisotna vsaj dva člana in predsednik ali njegov namestnik.
(2) Predsednik skliče sejo komisije po potrebi, vendar vsaj enkrat na tri mesece. Predsednik skliče sejo komisije, tudi če to zahtevata najmanj dva člana komisije.
(3) Predsednik pošlje vabilo na sejo s predlaganim dnevnim redom in gradivom članom komisije in njihovim namestnikom najpozneje sedem dni pred datumom seje.
(4) Predlog dnevnega reda seje določi predsednik, predloge za uvrstitev zadeve na dnevni red pa lahko podajo vsi člani komisije. Dnevni red seje predstavi predsednik na začetku seje.
(5) Predsednik komisije opozori prisotne na sejah, da so dolžni varovati podatke, do katerih so prišli med sejo, in da so te podatke dolžni varovati kot tajnost, in jih opozori, da pomeni izdaja tajnosti kaznivo dejanje.
9. člen 
(sklic dopisne seje) 
(1) Predsednik komisije, ko to opravičuje nujnost in ekonomičnost postopka, skliče dopisno sejo.
(2) Dopisna seja se izvede tako, da se vsakemu članu komisije posreduje gradivo in predlog sklepa po elektronski poti, član pa se izjasni oziroma glasuje za ali proti predlogu na enak način. Če se član ne odzove, se šteje da ni glasoval. O opravljeni dopisni seji se napiše zapisnik, ki se obravnava na prvi redni seji.
10. člen 
(postopek in odločanje) 
(1) Postopek do izdaje odločbe vodi predsednik komisije. Član ali namestnik člana komisije takoj obvesti predsednika, če obstajajo okoliščine, zaradi katerih bi moral biti izločen. Če se mora izločiti predsednik, vodi postopek njegov namestnik.
(2) Predsednik komisije pred uvrstitvijo primera na dnevni red seje zbere dejstva in dokaze, za katere meni, da so pomembni za rešitev primera. Komisija pridobiva dejstva in dokaze tudi od sodišč, državnih organov in nosilcev javnih pooblastil s pravno pomočjo v skladu z zakonom.
(3) Predsednik komisije predloži komisiji pisno poročilo in predlog odločbe. Odločitve komisije so veljavne, če so sprejete z večino glasov vseh članov.
(4) O glasovanju in posvetovanju se sestavi zapisnik o posvetovanju in glasovanju. Če obstaja ločeno mnenje, se to zapiše v zapisnik. Zapisnik se zapečati in ga vlagatelj ali pa katerakoli druga oseba ne sme pregledovati.
11. člen 
(zapisnik seje) 
(1) O seji komisije se vodi zapisnik, ki obsega:
1. zaporedno številko seje komisije,
2. datum in kraj poteka seje,
3. imena navzočih članov ali namestnikov,
4. imena ostalih prisotnih,
5. sprejeti dnevni red,
6. kratko vsebino razprave po točkah dnevnega reda, sprejete sklepe.
(2) Po seji komisije se zapisnik pošlje članom, ki lahko nanj podajo pripombe.
12. člen 
(poročanje o delu) 
(1) Komisija enkrat letno predloži poročilo o svojem delu vladi.
(2) Komisija o svojem delu obvešča javnost na način, ki ne razkriva osebnih podatkov vlagateljev in drugih oseb v postopku.
13. člen 
(hramba) 
Gradiva, ki jih komisija obravnava in zapisnike sej, komisija hrani v arhivu ministrstva, pristojnega za delo.
PREHODNA IN KONČNA DOLOČBA 
14. člen 
(rok za oblikovanje komisije) 
Vlada imenuje člane in njihove namestnike v enem mesecu od uveljavitve tega odloka.
15. člen 
(začetek veljavnosti) 
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 00711-20/2019
Ljubljana, dne 9. januarja 2020
EVA 2019-2611-0066
Vlada Republike Slovenije 
Marjan Šarec 
predsednik