Uradni list

Številka 3
Uradni list RS, št. 3/2020 z dne 17. 1. 2020
Uradni list

Uradni list RS, št. 3/2020 z dne 17. 1. 2020

Kazalo

Št. 5100-3/2020-1 Ob-1103/20, Stran 83
Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije (v nadaljevanju: agencija) na podlagi 15. člena Zakona o raziskovalni in razvojni dejavnosti (Uradni list RS, št. 22/06 – uradno prečiščeno besedilo, 61/06 – ZDru-1, 112/07, 9/11, 57/12 – ZPOP-1A, 21/18 – ZNOrg in 9/19; v nadaljevanju: zakon), 8. člena v zvezi s 145. členom Pravilnika o postopkih (so)financiranja in ocenjevanja ter spremljanju izvajanja raziskovalne dejavnosti (Uradni list RS, št. 52/16, 79/17 in 65/19; v nadaljevanju: Pravilnik o postopkih) in Metodologije ocenjevanja prijav za razpise št. 6319-2/2013-38 z dne 5. 6. 2017 – uradno prečiščeno besedilo št. 4, 6319-2/2013-39 z dne 11. 12. 2017, št. 6319-2/2013-40 z dne 22. 1. 2018, št. 6319-2/2013-41 z dne 1. 2. 2018, št. 6319-2/2013-42 z dne 19. 2. 2018, št. 6319-2/2013-43 z dne 5. 3. 2018, št. 6319-2/2013-44 z dne 14. 5. 2018, št. 6319-2/2013-45 z dne 20. 6. 2018, št. 6319-2/2013-46 z dne 9. 7. 2018, 6319-2/2013-47 z dne 17. 8. 2018, št. 6319-2/2013-48, z dne 18. 10. 2018, 6319-2/2013-49 z dne 19. 11. 2018, 6319-2/2013-50 z dne 17. 12. 2018, 6319-2/2013-51 z dne 4. 2. 2019, 6319-2/2013-52 z dne 18. 2. 2019, 6319-2/2013-53 z dne 13. 5. 2019, 6319-2/2013-54 z dne 14. 10. 2019, 6319-2/2013-55 z dne 28. 10. 2019 in 6319-2/2013-56 z dne 2. 12. 2019; v nadaljevanju: Metodologija), objavlja
javni razpis 
za sofinanciranje slovenskega dela skupnih madžarsko slovenskih projektov kjer NKFIH (National Research, Development and Innovation Office) deluje v vlogi vodilne agencije
1. Naziv in naslov uporabnika proračunskih sredstev: Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije, Bleiweisova cesta 30, 1000 Ljubljana (v nadaljnjem besedilu: agencija).
2. Predmet javnega razpisa: predmet javnega razpisa je sofinanciranje slovenskega dela skupnega madžarsko slovenskega raziskovalnega projekta, ki je na javnem razpisu NKFIH (gl. povezavo) kot skupni raziskovalni projekt, v postopku mednarodne recenzije pozitivno ocenjen in predlagan v sofinanciranje.
3. Subjekti, ki se lahko prijavijo na javni razpis
Na javni razpis se lahko prijavijo raziskovalne organizacije (RO) in zasebni raziskovalci, ki so vpisani v Evidenco RO oziroma register zasebnih raziskovalcev, ki ju vodi agencija ter izpolnjujejo pogoje, predpisane z zakonom, ki ureja področje raziskovalne in razvojne dejavnosti, in s predpisi agencije.
Če pri prijavi na javni razpis sodeluje več izvajalcev raziskovalne dejavnosti (sodelujoča RO), je prijavitelj matična RO. Matična RO je tista RO, ki vloži prijavo raziskovalnega projekta, je prva navedena na prijavnem obrazcu in pri kateri je zaposlen vodja raziskovalnega projekta ob podpisu pogodbe o izvajanju in (so)financiranju.
4. Cilj javnega razpisa: cilj javnega razpisa je izboljšanje in povečanje mednarodnega raziskovalno-razvojno sodelovanja z vključevanjem slovenskih raziskovalcev v skupne madžarsko slovenske raziskovalne projekte.
5. Pogoji za prijavitelje in vodje raziskovalnih projektov
5.1. Vstopni pogoji
(1) Prijavitelj na javni razpis mora biti upravičen subjekt prijave na javni razpis (skladno s 3. točko javnega razpisa).
(2) Vodja projekta mora imeti evidenčno številko raziskovalca, kar pomeni, da je vpisan v zbirko podatkov o izvajalcih raziskovalne in razvojne dejavnosti oziroma mora biti vpisan v register zasebnih raziskovalcev pri agenciji. Vodja projekta, ki še nima številke raziskovalca, mora izpolniti obrazec ARRS-ZOP-02-2018-1, kateremu je obvezno treba priložiti Izjavo o nameri zaposlitve.
(3) Vodja raziskovalnega projekta mora izpolnjevati pogoje za vodjo raziskovalnega projekta, kot jih določajo Zakon, Pravilnik o postopkih, Pravilnik o kriterijih za ugotavljanje izpolnjevanja pogojev za vodjo raziskovalnega projekta (Uradni list RS, št. 53/16) in Metodologija.
(4) Raziskovalni projekt mora biti temeljni projekt.
(5) Obdobje izvajanja raziskovalnega projekta je lahko največ tri leta.
(6) Znesek sofinanciranja madžarskega dela raziskovalnega projekta, ki ga sofinancira NKFIH, mora presegati znesek sofinanciranja slovenskega dela raziskovalnega projekta. Preračun madžarskega dela raziskovalnega projekta iz HUF v EUR se opravi po tečaju Banke Slovenije na dan objave predmetnega javnega razpisa.
(7) Slovenski del skupnega madžarsko slovenskega raziskovalnega projekta, ob sočasnem upoštevanju šestega odstavka točke 5.1. predmetnega javnega razpisa, ne sme presegati 100.000 EUR letno.
(8) Prijava skupnega madžarsko slovenskega raziskovalnega projekta mora biti oddana na razpis, ki ga objavi NKFIH. Slovenski in madžarski del skupnega raziskovalnega projekta morata biti ozko povezana in komplementarna, znanstveni prispevek vsake izmed strani mora biti jasno razviden. Skupna prijava madžarsko slovenskega raziskovalnega projekta mora izpolnjevati razpisne pogoje pri NKFIH.
5.2. Ostali pogoji
(1) Vodja raziskovalnega projekta in člani projektne skupine morajo imeti za izvajanje raziskovalnih projektov proste kapacitete glede efektivnih ur raziskovalnega dela (največji dovoljeni obseg na osebo znaša 1700 ur letno ali 1 FTE) in morajo biti za izvajanje raziskovalne dejavnosti zaposleni v raziskovalni organizaciji, izvajalki raziskovalnega projekta, ali imeti status zasebnega raziskovalca.
(2) Vodja raziskovalnega projekta mora biti zaposlen v RO v Republiki Sloveniji, ki izvaja raziskovalni projekt, najmanj v obsegu 40 odstotkov polnega delovnega časa.
(3) Vodja raziskovalnega projekta mora imeti najmanj 170 efektivnih ur raziskovalnega dela na letnem nivoju, razen direktorjev javnih raziskovalnih zavodov, ki na raziskovalnem projektu lahko sodelujejo z 0 urami.
(4) Člani projektne skupine (razen mladih raziskovalcev, doktorandov, financiranih iz drugih virov, upokojenih raziskovalcev in direktorjev javnih raziskovalnih zavodov, ki sodelujejo z 0 urami) morajo imeti najmanj 17 efektivnih ur raziskovalnega dela na letnem nivoju.
(5) Člani projektne skupine morajo imeti evidenčno številko raziskovalca pri agenciji (so vpisani v Evidenco RO).
(6) Sodelujoča RO mora biti vpisana v evidenco RO oziroma register zasebnih raziskovalcev pri agenciji ter mora v obdobju izvajanja raziskovalnega projekta sodelovati vsaj s 170 efektivnimi urami raziskovalnega dela, pri čemer znaša minimalni obseg sodelujoče RO v posameznem letu 170 efektivnih ur raziskovalnega dela. Med izvajanjem raziskovalnega projekta je lahko število ur sodelujoče RO v posameznem letu tudi 0 ur.
(7) Prijavitelj mora imeti z drugimi sodelujočimi raziskovalnimi organizacijami podpisan dogovor o ureditvi medsebojnih pravic in obveznosti.
(8) Skupni madžarsko slovenski raziskovalni projekt mora biti v postopku ocenjevanja pri NKFIH pozitivno ocenjen in mora NKFIH madžarski del skupnega raziskovalnega projekta sprejeti v sofinanciranje.
(9) Prijavitelji raziskovalnih projektov, kjer v prijavi kot izvajalec raziskovalnega projekta nastopa gospodarska družba, morajo skladno s Pravili o državnih pomočeh na področju raziskovalne dejavnosti Št. 007-7/2015-11 z dne 8. 4. 2016, predložiti tudi izpolnjen Obrazec za dodeljevanje državnih pomoči ARRS-DP-LA-2020.
5.3. Izpolnjevanje pogojev
5.3.1. Vstopni pogoji (točka 5.1.) morajo biti izpolnjeni na dan zaključka javnega razpisa. Dokazila glede izpolnjevanja pogojev iz osmega odstavka točke 5.1. predmetnega javnega razpisa, s strani NKFIH pridobi agencija. V primeru neizpolnjevanja vstopnih pogojev se prijava zavrne.
5.3.2. Ostali pogoji (točka 5.2.) morajo biti izpolnjeni ob sklenitvi pogodbe o sofinanciranju raziskovalne dejavnosti, razen pogoja prostih kapacitet glede efektivnih ur raziskovalnega dela vodje in članov projektne skupine ter z njo povezane zaposlitve za raziskovalno dejavnost, kar se preverja na letnem nivoju. V primeru neizpolnjevanja pogojev se pogodba o (so)financiranju raziskovalne dejavnosti ne sklene.
6. Ocenjevalni postopek
V postopek ocenjevanja se uvrstijo samo pravočasne, pravilno označene in popolne prijave, ki izpolnjujejo vstopne pogoje iz točke 5.1. javnega razpisa.
Ocenjevalni postopek bo vodila NKFIH. Agencija na podlagi mednarodnega sporazuma o vodilni agenciji z NKFIH (ARRS-NKFIH) – Lead Agency Agreement, Memorandum of Understanding on the Unilateral Administration and Mutual Recognition of Evaluation Procedures, z dne 4. 4. 2014 – sofinancira udeležbo slovenskih prijaviteljev v skupnih madžarsko slovenskih raziskovalnih projektih, ki so na razpisu NKFIH v postopku mednarodne recenzije pozitivno ocenjeni in predlagani v sofinanciranje.
Po zaključenem postopku ocenjevanja NKFIH obvesti agencijo o rezultatih ocenjevalnega postopka in ji posreduje seznam prijav, ki so bile odobrene za sofinanciranje. Prijave, ki jih NKFIH predlaga v sofinanciranje, ZSA obravnava in sprejme predlog finančno ovrednotenega seznama ter ga posreduje v odločitev direktorju. Direktor agencije na podlagi sklepa o izboru raziskovalnih projektov izda prijaviteljem individualno obvestilo o izboru oziroma zavrnitvi prijave.
7. Obseg sofinanciranja in okvirna višina sredstev javnega razpisa: Agencija bo ob upoštevanju proračunskih možnosti v sofinanciranje sprejela slovenski del madžarsko-slovenskih projektov, ki bodo v postopku ocenjevanja NKFIH pozitivno ocenjeni in pri katerih bo NKFIH sofinancirala madžarski del, do največ 350.000 EUR novih sprejetih obveznosti letno. Slovenski del skupnega madžarsko slovenskega raziskovalnega projekta za posamezen raziskovalni projekt (ob sočasnem upoštevanju pravila, da mora znesek sofinanciranja madžarskega dela raziskovalnega projekta, ki ga sofinancira NKFIH presegati znesek sofinanciranja slovenskega dela raziskovalnega projekta) ne sme presegati 100.000 EUR letno, preračunanih v ekvivalent polne zaposlitve (FTE) po izbrani cenovni kategoriji. Preračun v ekvivalent polne zaposlitve se izvede po veljavni ceni ekvivalenta polne zaposlitve na dan zaključka javnega razpisa. Obseg finančnih sredstev se usklajuje z veljavno ceno ekvivalenta polne zaposlitve za posamezno leto.
8. Način sofinanciranja
Z izbranim prijaviteljem na javni razpis bo sklenjena pogodba o sofinanciranju, s katero se podrobno uredi način in drugi pogoji sofinanciranja.
Upravičeni stroški se določijo skladno z Uredbo o normativih in standardih za določanje sredstev za izvajanje raziskovalne dejavnosti financirane iz Proračuna Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 103/11, 56/12, 15/14, 103/15, 27/17 in 9/18).
9. Odprti dostop do recenziranih znanstvenih objav in spletni dostop do informacij o raziskovalnem projektu
V skladu z določili Nacionalne strategije odprtega dostopa do znanstvenih objav in raziskovalnih podatkov v Republiki Sloveniji 2015–2020 (št. 60300-5/2015/5, z dne 3. 9. 2015) morajo biti vse recenzirane znanstvene objave, ki izhajajo iz izvajanja raziskovalnega projekta, objavljene v odprtem dostopu. Recenzirana znanstvena objava mora v skladu s 105. členom Pravilnika o postopkih vsebovati tudi podatke o financerju ali financerjih ter številko projekta.
Prijavitelj mora po odobritvi sofinanciranja projekta na spletnem mestu svoje RO odpreti posebno spletno stran oziroma podstran, ki bo namenjena projektu ter bo omogočala diseminacijo dosežkov. Obvezne minimalne vsebine spletne strani so: vsebinski opis projekta z osnovnimi podatki glede sofinanciranja, sestava projektne skupine s povezavami do podatkov v sistemu SICRIS, faze projekta in opis njihove realizacije, bibliografske reference, ki izhajajo neposredno iz izvajanja projekta ter navedba logotipa agencije in drugih sofinancerjev. Vsebine, ki so zajete v sistemu SICRIS, naj bodo povezane in jih ni potrebno podvajati. Spletna stran predstavitve projekta mora ostati aktivna še pet let po zaključku projekta. O vzpostavitvi spletne strani izvajalec poroča v vmesnem in zaključnem poročilu.
10. Način, oblika in prijavni roki za predložitve prijav
Prijava mora biti dostavljena v tiskani in elektronski obliki.
Prijava na javni razpis se izpolni in odda na obrazcu Prijavna vloga ARRS-RPROJ-LA-2020. Obe obliki prijave, elektronska in tiskana, morata biti vsebinsko popolnoma enaki.
10. 1. Tiskano prijavo je treba dostaviti podpisano in žigosano v zaprti ovojnici z oznako »Ne odpiraj – Prijava na vodilno agencijo NKFIH« ter z nazivom in naslovom prijavitelja na naslov: Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije, Bleiweisova cesta 30, 1000 Ljubljana.
10.2. Elektronsko prijavo (poimenovano ARRS-RPROJ-LA-2020-Pr.doc, kjer je Pr priimek vodje raziskovalnega projekta v Sloveniji) se odda na elektronski poštni naslov: LA.NKFIH@arrs.si.
10.3. Pravočasnost, pravilna označenost in popolnost prijav
Kot pravočasne bodo upoštevane prijave, ki bodo v tiskani obliki prispele na naslov ARRS do 24. 2. 2020 do 15. ure. Kot pravočasne se štejejo tudi prijave, oddane priporočeno po pošti iz Slovenije najkasneje do 24. 2. 2020 do 15. ure (poštni žig).
Prijava na javni razpis je formalno popolna, če vsebuje v celoti in pravilno izpolnjen, podpisan in žigosan prijavni obrazec ARRS-RPROJ-LA-2020 s pripadajočimi prilogami, ki jih določa ta javni razpis, v tiskani obliki in vsebinsko enak prijavni obrazec v elektronski obliki.
Nepravočasne in nepravilno označene prijave bo komisija za odpiranje prijav s spremnim dopisom neodprte vrnila prijaviteljem. Če z ovojnice ne bo mogoče razbrati prijavitelja, bo komisija za odpiranje prijav prijavo odprla.
V primeru prijav, ki ne bodo formalno popolne, bodo prijavitelji pozvani k njihovi dopolnitvi v skladu z 20. členom Pravilnika o postopkih. Nepopolne prijave, ki jih prijavitelj ne dopolni, se zavržejo s sklepom, ki ga izda direktor ali oseba, ki jo direktor pooblasti.
11. Datum odpiranja prijav: odpiranje prijav bo predvidoma 27. 2. 2020 ob 10. uri v prostorih agencije.
12. Rok, v katerem bodo prijavitelji obveščeni o izidu javnega razpisa: prijavitelji bodo o rezultatih javnega razpisa obveščeni v roku osmih dni od sprejema odločitve pristojnega organa.
13. Kraj, čas in oseba, pri kateri lahko zainteresirani dvignejo razpisno dokumentacijo
Razpisna dokumentacija je dosegljiva na spletni strani agencije: http://www.arrs.gov.si/sl/razpisi/
Vse dodatne informacije v zvezi z javnim razpisom dobijo interesenti na spletnih straneh agencije http://www.arrs.gov.si/sl/ oziroma na Javni agenciji za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije, Bleiweisova cesta 30, 1000 Ljubljana.
Kontaktna oseba: Mojca Boc, tel. +386/1/400-59-71, e-pošta: mojca.boc@arrs.si.
Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije