Uradni list

Številka 3
Uradni list RS, št. 3/2020 z dne 17. 1. 2020
Uradni list

Uradni list RS, št. 3/2020 z dne 17. 1. 2020

Kazalo

83. Sklep o lokacijski preveritvi za del območja Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za dele območij urejanja ŠO 1/2 Šiška, ŠT 1/2 Obvoznica in ŠS 1/6 Zgornja Šiška (za prostorski enoti P5 in P6), stran 233.

  
Na podlagi tretje alineje 127. člena ter 130. in 131. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 61/17) in 27. člena Statuta Mestne občine Ljubljana (Uradni list RS, št. 24/16 – uradno prečiščeno besedilo) je Mestni svet Mestne občine Ljubljana na 10. seji dne 16. 12. 2019 sprejel
S K L E P 
o lokacijski preveritvi za del območja Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za dele območij urejanja ŠO 1/2 Šiška, ŠT 1/2 Obvoznica in ŠS 1/6 Zgornja Šiška (za prostorski enoti P5 in P6) 
1. člen 
S tem sklepom se potrdi lokacijska preveritev, ki se nanaša na zemljišče, ki obsega naslednje parcele ali dele parcel v katastrski občini 1738 Dravlje: 791/10, 798/7, 803/1, 803/4, 803/5 in v katastrski občini 1739 Zgornja Šiška: 228/54, 228/55 in se po določilih Odloka o občinskem prostorskem načrtu Mestne občine Ljubljana – izvedbeni del (Uradni list RS, št. 78/10, 10/11 – DPN, 22/11 – popr., 43/11 – ZKZ-C, 53/12 – obvezna razlaga, 9/13, 23/13 – popr., 72/13 – DPN, 71/14 – popr., 92/14 – DPN, 17/15 – DPN, 50/15 – DPN, 88/15 – DPN, 95/15, 38/16 – avtentična razlaga, 63/16, 12/17 – popr., 12/18 – DPN in 42/18) večji del nahaja v delu enote urejanja prostora ŠI-424 s podrobnejšo namensko rabo BD (površine drugih območij), manjši del pa v enoti urejanja prostora ŠI-418 s podrobnejšo namensko rabo PC (površine cest). Območje lokacijske preveritve se ureja z Odlokom o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za dele območij urejanja ŠO 1/2 Šiška, ŠT 1/2 Obvoznica in ŠS 1/6 Zgornja Šiška (Uradni list RS, št. 69/09, 78/10, 79/12, 95/12, 48/16 – avtentična razlaga in 48/19; v nadaljnjem besedilu: OPPN).
2. člen 
(1) Na območju lokacijske preveritve iz prejšnjega člena se dopusti začasna raba prostora, in sicer tako, da se na območju prostorskih enot P5 in P6 do izvedbe z veljavnim OPPN predvidenih posegov, vendar največ za obdobje sedmih let od uveljavitve tega sklepa, dopusti urejanje parkirnih površin na terenu, urejanje zelenic ter drugih ureditev, ki so predvidene v sklopu zunanjih ureditev na območju OPPN (npr. urejanje otroških in športnih igrišč, postavitev urbane opreme, postavitev nadstreškov do površine 20 m2).
(2) Pogoji za urejanje ureditev na območju začasne rabe prostora so:
– dostop do območja prostorske enote P5 se uredi preko že izvedenega priključka z Rakuševe ulice, dostop do območja prostorske enote P6 pa s severne interne dostopne ceste;
– vozne in parkirne površine na območju lokacijske preveritve morajo biti ustrezno vodotesno utrjene in opremljene z lovilci olj;
– odvajanje in čiščenje padavinske vode s parkirišč in drugih povoznih utrjenih ali tlakovanih površin, na katerih se odvija motorni promet, je treba izvajati v skladu s predpisi s področja odvajanja in čiščenja odpadnih vod ter na način, da bo v čim večji možni meri zmanjšan odtok padavinskih voda z utrjenih površin;
– ozelenitev parkirnih površin z zasaditvijo dreves ni obvezna.
3. člen 
Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in začne veljati naslednji dan po objavi.
Identifikacijska številka v zbirki prostorskih aktov: 1316
Št. 35050-3/2019-39
Ljubljana, dne 16. decembra 2019
Župan 
Mestne občine Ljubljana 
Zoran Janković