Uradni list

Številka 3
Uradni list RS, št. 3/2020 z dne 17. 1. 2020
Uradni list

Uradni list RS, št. 3/2020 z dne 17. 1. 2020

Kazalo

58. Uredba o izvajanju izvedbene uredbe (EU) o določitvi načrta izvedbe in ureditve pristojbin na enotnem evropskem nebu, stran 111.

  
Na podlagi sedmega odstavka 21. člena Zakona o Vladi Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 24/05 – uradno prečiščeno besedilo, 109/08, 38/10 – ZUKN, 8/12, 21/13, 47/13 – ZDU-1G, 65/14 in 55/17) Vlada Republike Slovenije izdaja
U R E D B O 
o izvajanju izvedbene uredbe (EU) o določitvi načrta izvedbe in ureditve pristojbin na enotnem evropskem nebu 
1. člen 
(vsebina) 
S to uredbo se za izvajanje Izvedbene uredbe Komisije (EU) 2019/317 z dne 11. februarja 2019 o določitvi načrta izvedbe in ureditve pristojbin na enotnem evropskem nebu ter razveljavitvi izvedbenih uredb (EU) št. 390/2013 in (EU) št. 391/2013 (UL L št. 56 z dne 25. 2. 2019, str. 1; v nadaljnjem besedilu: Izvedbena uredba 2019/317/EU) določajo pristojni organ in njegove obveznosti, uporaba Izvedbene uredbe 2019/317/EU na terminalih, območje zaračunavanja na rutah, vključitev ugotovljenih stroškov v stroškovne osnove, drugi prihodki, leti, oproščeni plačila pristojbin na rutah, zavrnitev storitev izvajanja služb zračnega prometa ter prekrški.
2. člen 
(pristojni organ) 
(1) Nadzor nad izvajanjem Izvedbene uredbe 2019/317/EU in te uredbe opravlja Javna agencija za civilno letalstvo Republike Slovenije (v nadaljnjem besedilu: agencija).
(2) Obveznosti države članice za predložitev podatkov, informacij in drugih dokumentov iz Izvedbene uredbe 2019/317/EU Evropski komisiji izpolnjuje agencija.
(3) Obveznosti države članice glede posvetovanj iz Izvedbene uredbe 2019/317/EU izpolnjuje agencija.
3. člen 
(pomen izrazov) 
Izrazi, uporabljeni v tej uredbi, pomenijo enako kot izrazi, uporabljeni v Izvedbeni uredbi 2019/317/EU.
4. člen 
(uporaba Izvedbene uredbe 2019/317/EU na terminalih)
Izvedbena uredba 2019/317/EU se uporablja za navigacijske službe zračnega prometa na terminalih z 80.000 premiki ali več na leto po pravilih instrumentalnega letenja (IFR) v zračnem prevozu.
5. člen 
(določitev območja zaračunavanja na rutah) 
V Republiki Sloveniji je eno območje zaračunavanja za storitve navigacijskih služb zračnega prometa na rutah.
6. člen 
(vključitev ugotovljenih stroškov v stroškovno osnovo) 
V stroškovno osnovo za pristojbine na rutah se vključijo ugotovljeni stroški, ki so povezani z izvajanjem navigacijskih služb zračnega prometa, kot so določeni v točkah (a) do (c) v drugem pododstavku prvega odstavka 22. člena Izvedbene uredbe 2019/317/EU.
7. člen 
(drugi prihodki) 
V skladu s točko (b) tretjega odstavka 25. člena Izvedbene uredbe 2019/317/EU se od ugotovljenih stroškov kot »drugi prihodki« ne odštejejo v letu »n« pridobljeni prihodki izvajalcev navigacijskih služb zračnega prometa, ki so pridobljeni od komercialnih dejavnosti.
8. člen 
(leti, oproščeni plačila pristojbin na rutah) 
(1) Poleg letov iz tretjega odstavka 31. člena Izvedbene uredbe 2019/317/EU se plačila pristojbin na rutah oprostijo tudi:
– vojaški leti, izvedeni za potrebe Nata,
– vojaški leti držav članic Nata, ki niso članice Eurocontrola, vojaški leti držav članic Eurocontrola ob načelu vzajemnosti, vojaški leti tretjih držav pa le, če tako določa mednarodna pogodba,
– leti, izvedeni izključno zaradi preverjanja ali preskušanja opreme, ki se uporablja ali je namenjena za uporabo kot zemeljska pomoč navigaciji v zračnem prometu, razen leti zaradi postavitve zadevnega zrakoplova,
– leti po pravilih vizualnega letenja,
– humanitarni leti, ki jih odobri ustrezen pristojni organ,
– policijski leti.
(2) Za izvajanje šestega odstavka 31. člena Izvedbene uredbe 2019/317/EU kritje stroškov storitev, ki so jih izvajalci navigacijskih služb zračnega prometa opravili v okviru letov, oproščenih plačila pristojbin na rutah, zagotavljajo:
– ministrstvo, pristojno za promet, za lete iz tretjega odstavka 31. člena Izvedbene uredbe 2019/317/EU ter lete iz tretje, četrte in pete alineje prejšnjega odstavka,
– ministrstvo, pristojno za obrambo, za lete iz prve in druge alineje prejšnjega odstavka ter ne glede na prejšnjo alinejo za lete iz točk (a) in (b) tretjega odstavka 31. člena Izvedbene uredbe 2019/317/EU ter iz tretje in četrte alineje prejšnjega odstavka, kadar lete izvajajo vojaški zrakoplovi,
– ministrstvo, pristojno za notranje zadeve, za policijske lete iz šeste alineje prejšnjega odstavka.
(3) Za izvajanje tega člena organi iz prejšnjega odstavka sklenejo z javnim podjetjem Kontrola zračnega prometa Slovenije, d. o. o., ki vodi in vzdržuje skupno stroškovno osnovo za Republiko Slovenijo v skladu z zakonom, ki ureja izvajanje navigacijskih služb zračnega prometa, dogovor, v katerem se uredi povračilo stroškov.
9. člen 
(zavrnitev storitev izvajanja služb zračnega prometa) 
(1) Izvajalec služb zračnega prometa lahko zavrne zagotavljanje storitev na zračnih poteh in terminalih operatorju, ki dolguje plačilo pristojbin za storitve navigacijskih služb zračnega prometa, ki so mu bile v preteklosti zagotovljene, če skupni dolg znaša najmanj 5.000 eurov in dolg traja najmanj tri mesece.
(2) Izvajalec služb zračnega prometa ne sme zavrniti zagotavljanja storitev, če bi taka zavrnitev lahko vplivala na varnost zračnega prometa, če se je posamezni let zrakoplova operatorja iz prejšnjega odstavka že začel ali če gre za državne zrakoplove.
(3) Razen če je med izvajalcem službe zračnega prometa in operatorjem dogovorjeno drugače, izvajalec služb zračnega prometa znova zagotavlja storitev takoj, ko operator v celoti plača dolg.
(4) Izvajalec služb zračnega prometa o zavrnitvi zagotavljanja storitev iz prvega odstavka tega člena nemudoma obvesti ministrstvo, agencijo, obratovalca letališča, na katerem se je izvedla zavrnitev zagotavljanja storitve, in Eurocontrol.
(5) Zavrnitev zagotavljanja službe zračnega prometa se izvaja v skladu z navodilom, ki ga izda minister, pristojen za promet, in se objavi na način, običajen v letalstvu.
10. člen 
(prekršek operatorja) 
(1) Z globo od 2.000 do 4.000 eurov se za prekršek kaznuje pravna oseba operatorja, ki v nasprotju s tretjim odstavkom 33. člena Izvedbene uredbe 2019/317/EU nemudoma in v celoti ne plača vseh pristojbin za storitve navigacijskih služb zračnega prometa.
(2) Z globo od 1.000 do 3.000 eurov se za prekršek iz prejšnjega odstavka kaznuje samostojni podjetnik posameznik ali posameznik, ki samostojno opravlja dejavnost.
(3) Z globo od 1.000 do 3.000 eurov se za prekršek iz prvega odstavka tega člena kaznuje odgovorna oseba pravne osebe ali odgovorna oseba samostojnega podjetnika posameznika ali odgovorna oseba posameznika, ki samostojno opravlja dejavnost.
11. člen 
(prekršek izvajalca storitev upravljanja zračnega prometa/izvajanja navigacijskih služb)
(1) Z globo od 1.000 do 5.000 eurov se za prekršek kaznuje pravna oseba izvajalca storitev upravljanja zračnega prometa/izvajanja navigacijskih služb, ki v nasprotju s tretjim odstavkom 20. člena Izvedbene uredbe 2019/317/EU uporabi prihodke iz pristojbin na rutah za financiranje komercialnih dejavnosti.
(2) Z globo od 300 do 500 eurov se za prekršek iz prejšnjega odstavka kaznuje odgovorna oseba pravne osebe.
12. člen 
(višina globe v hitrem prekrškovnem postopku) 
Za prekrške iz te uredbe se sme v hitrem postopku izreči globa tudi v znesku, ki je višji od najnižje predpisane globe, določene s to uredbo.
KONČNI DOLOČBI 
13. člen 
(prenehanje veljavnosti) 
Z dnem uveljavitve te uredbe prenehata veljati Odredba o pristojbinah na zračnih poteh (Uradni list RS, št. 77/95, 42/97 in 18/01 – ZLet) in Sklep o oprostitvi plačila pristojbin na zračnih poteh v slovenskem zračnem prostoru za vojaške zrakoplove Nata in njegovih držav članic ter za vojaške zrakoplove držav članic Eurocontrol (Uradni list RS, št. 58/02).
14. člen 
(začetek veljavnosti) 
Ta uredba začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 00710-37/2019
Ljubljana, dne 9. januarja 2020
EVA 2019-2430-0047
Vlada Republike Slovenije 
Marjan Šarec 
predsednik