Uradni list

Številka 3
Uradni list RS, št. 3/2020 z dne 17. 1. 2020
Uradni list

Uradni list RS, št. 3/2020 z dne 17. 1. 2020

Kazalo

Št. 5440-143/2019 Ob-1053/20, Stran 47
Na podlagi:
– Uredbe (EU) št. 1303/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. decembra 2013 o skupnih določbah o Evropskem skladu za regionalni razvoj, Evropskem socialnem skladu, Kohezijskem skladu, Evropskem kmetijskem skladu za razvoj podeželja in Evropskem skladu za pomorstvo in ribištvo, o splošnih določbah o Evropskem skladu za regionalni razvoj, Evropskem socialnem skladu, Kohezijskem skladu in Evropskem skladu za pomorstvo in ribištvo ter o razveljavitvi Uredbe Sveta (ES) št. 1083/2006,
– Uredbe (EU) št. 1304/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. decembra 2013 o Evropskem socialnem skladu in razveljavitvi Uredbe Sveta (ES) št. 1081/2006,
– Partnerskega sporazuma med Slovenijo in Evropsko komisijo za obdobje 2014–2020, št. CCI 2014SI16M8PA001-1.3, z dne 30. 10. 2014, z vsemi spremembami,
– Operativnega programa za izvajanje Evropske kohezijske politike v obdobju 2014–2020, št. CCI 2014SI16MAOP001, z dne 16. decembra 2014, z vsemi spremembami,
– Zakona o Vladi Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 24/05 – UPB, 109/08, 38/10 – ZUKN, 8/12, 21/13, 47/13 – ZDU-1G, 65/14 in 55/17),
– Zakona o državni upravi (Uradni list RS, št. 113/05 – uradno prečiščeno besedilo, 89/07 – odl. US, 126/07 – ZUP-E, 48/09, 8/10 – ZUP-G, 8/12 – ZVRS-F, 21/12, 47/13, 12/14, 65/14 – ZVRS-H, 90/14 in 51/16),
– Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – UPB, 14/13 – popr., 101/13 in 55/15 – ZFisP, 96/15 – ZIPRS1617 in 13/18),
– Zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2018 in 2019 (Uradni list RS, št. 71/17, 13/18 – ZJF-H, 83/18 in 19/19),
– Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (Uradni list RS, št. 69/11 – uradno prečiščeno besedilo),
– Proračuna Republike Slovenije za leto 2019 (Uradni list RS, št. 71/17),
– Uredbe o porabi sredstev evropske kohezijske politike v Republiki Sloveniji v programskem obdobju 2014–2020 za cilj naložbe za rast in delovna mesta (Uradni list RS, št. 29/15, 36/16, 58/16, 69/16 – popr., 15/17, 69/17 in 67/18),
– Uredbe (EU, Euratom) št. 966/2012 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 25. oktobra 2012 o finančnih pravilih, ki se uporabljajo za splošni proračun Unije, in razveljavitvi Uredbe Sveta (ES, Euratom) št. 1605/2002 (UL L 298 z dne 26. 10. 2012, str. 1;) in njene izvedbene uredbe;
– Uredbe (EU)2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. aprila 2016 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov ter o razveljavitvi Direktive 95/46/ES (Splošna uredba o varstvu podatkov) (UL L št. 119 z dne 4. 5. 2016);
– Uredbe o postopku, merilih in načinih dodeljevanja sredstev za spodbujanje razvojnih programov in prednostnih nalog (Uradni list RS, št. 56/11);
– Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 50/07, 61/08, 99/09 – ZIPRS1011, 3/13 in 81/16);
– Odločitve o podpori Službe Vlade Republike Slovenije za razvoj in evropsko kohezijsko politiko, v vlogi organa upravljanja, št. 8-1/1/MK/0 z dne 27. 12. 2019,
Republika Slovenija, Ministrstvo za kulturo, Maistrova 10, 1000 Ljubljana, objavlja
javni razpis 
za izbor operacij »Podporno okolje za delovanje na področju kulture 2020«
1. Ime oziroma sedež posredniškega organa oziroma izvajalca javnega razpisa za izbor operacij (v nadaljnjem besedilu: javni razpis), ki izvede vse postopke, potrebne za dodelitev sredstev: Republika Slovenija, Ministrstvo za kulturo, Maistrova 10, 1000 Ljubljana (v nadaljnjem besedilu: ministrstvo).
2. Predmet in vsebinska sklopa, namen in cilj javnega razpisa
Predmet javnega razpisa je sofinanciranje projektov vzpostavitve podpornega okolja za delovanje na področju kulture, usmerjenih k dvigu zaposljivosti, krepitvi usposobljenosti in podpori socialni vključenosti brezposelnih in neaktivnih, še posebej starejših od 50 let, dolgotrajno brezposelnih in tistih z izobrazbo pod ISCED 3, ter oseb v postopku izgubljanja zaposlitve.
Ministrstvo bo spodbujalo k aktivnostim osebe iz ciljne skupine ter spodbujalo delodajalce, da te osebe zaposlujejo bodisi na novih ali na obstoječih delovnih mestih. V okviru tega ukrepa bodo podprta tudi usposabljanja oseb iz ciljne skupine.
Vsebinska sklopa javnega razpisa zajemata:
Sklop 1:
Sofinanciranje zaposlitev oseb iz ciljne skupine za obdobje enega leta v javnih zavodih, javnih agencijah in javnih skladih ter nevladnih organizacijah, ki so registrirane za opravljanje kulturno-umetniških dejavnosti in posredovanje kulturnih dobrin v Sloveniji.
Sklop 2:
Sofinanciranje usposabljanj na področju kulture z vključitvijo oseb iz ciljne skupine v kulturne projekte izvajalcev, ki se prijavijo na javni razpis (javnih zavodov, javnih agencij in javnih skladov ter nevladnih organizacij v kulturi, ki so registrirane za opravljanje kulturno-umetniških dejavnosti in posredovanje kulturnih dobrin v Sloveniji).
Namen javnega razpisa je vzpostavitev podpornega okolja za delovanje na področju kulture, usmerjenega k dvigu zaposljivosti, krepitvi usposobljenosti in podpori socialni vključenosti oseb iz ciljne skupine, z vključevanjem v kulturne programe in kulturne projekte izvajalcev na področju kulture. Namen instrumenta je integracija oseb iz ciljne skupine ter spodbujanje zaposlitvenih možnosti na področju kulture, z izboljšanjem konkurenčnosti ter spodbujanjem zaposlovanja na področju kulture.
Cilji javnega razpisa:
– povečanje zaposlitvenih možnosti ter spodbujanje ustvarjanja novih zaposlitvenih možnosti in višanja kompetenc na področju kulture;
– zagotavljanje socialne vključenosti in spodbujanje enakih možnosti oseb iz ciljne skupine na vseh področjih kulture in ustvarjanje pogojev za njihovo socialno integracijo ter spodbujanje ustvarjalnih in drugih izraznih možnosti v kulturi;
– vzpostavitev delovnega okolja na področju kulture;
– zagotavljanje spodbudnega okolja za obstoj, razvoj in populariziranje ustvarjalnosti;
– povečanje dostopnosti kakovostnih kulturnih vsebin in dvig zavesti o pomenu kulture za razvoj posameznika in družbe in
– usposabljanje s prenosom znanj preko sodelovanja oseb iz ciljne skupine.
Predvideni kazalniki učinka:
– predvideno število udeležencev v spodbude za zaposlitev na vzhodu 29
– predvideno število udeležencev v spodbude za zaposlitev na zahodu 19
– predvideno število udeležencev v usposabljanju na vzhodu 41
– predvideno število udeležencev v usposabljanju na zahodu 27.
Pomen pojmov:
Upravičeni prijavitelji so nevladne kulturne organizacije, javni zavodi, javne agencije in javni skladi, ki so registrirani za opravljanje kulturno-umetniških dejavnosti ter posredovanje kulturnih dobrin v Sloveniji, ter delujejo na področju razpisa in izpolnjujejo splošne in posebne pogoje za sodelovanje na razpisu.
Nevladne kulturne organizacije so pravne osebe, ki so ustanovljene kot društva, zasebni zavodi, ustanove in druge nevladne organizacije ter so registrirane za opravljanje kulturno-umetniških dejavnosti ter posredovanje kulturnih dobrin v Sloveniji in izpolnjujejo naslednje pogoje: niso ustanovljene z namenom pridobivanja dobička, morebitnega presežka prihodkov nad odhodki pa ne delijo med svoje člane ali uporabnike, temveč ga uporabijo za uresničevanje svojega namena; niso ustanovljene z namenom pridobivanja gospodarske koristi svojih članov ali ustanoviteljev; med njihovimi ustanovitelji ni več kot polovica pravnih oseb javnega prava; so ustanovljene prostovoljno; so pri upravljanju neodvisne od organov oblasti, politike ali gospodarstva.
Ciljna skupina so brezposelni in neaktivni, še posebej starejši od 50 let, dolgotrajno brezposelni in tisti z izobrazbo pod ISCED 3, ter osebe v postopku izgubljanja zaposlitve.
Brezposelna oseba je oseba, ki za čas vključitve v projekt ni v delovnem razmerju, ni samozaposlena, ni družbenik in hkrati poslovodna oseba v osebni in kapitalski družbi ter ni ustanovitelj in hkrati poslovodna oseba v zavodu, ni kmet ali upokojenec.
Oseba v postopku izgubljanja zaposlitve je iskalec zaposlitve, katerega zaposlitev je ogrožena (v primeru redne odpovedi pogodbe o zaposlitvi s strani delodajalca v času trajanja odpovednega roka ali oseba, v zvezi s katero je iz poslovne dokumentacije delodajalca razvidno, da bo njeno delo postalo nepotrebno, ali oseba, ki je zaposlena za določen čas).
Neaktivna oseba je drugi iskalec zaposlitve, ki se po določbah Zakona o urejanju trga dela (Uradni list RS, št. 80/10, 40/12 – ZUJF, 21/13, 63/13, 100/13, 32/14 – ZPDZC-1, 47/15 – ZZSDT in 55/17) ne šteje za brezposelno osebo.
Oseba starejša od 50 let je oseba, ki je na dan vključitve v projekt zaposlitve oziroma usposabljanja dopolnila 50 let.
Dolgotrajno brezposelna oseba je oseba, ki je na dan vključitve v projekt eno leto ali več prijavljena na Zavodu RS za zaposlovanje v evidenci brezposelnih oseb.
Oseba z izobrazbo pod ISCED 3 je oseba z osnovnošolsko izobrazbo (po klasifikacijskem sistemu izobraževanja in usposabljanja KLASIUS).
Prvi projekt je prvi samostojni kulturni projekt vključenega posameznika iz ciljne skupine v usposabljanje. Projekt je po vsebini, zasnovi in obsegu zaključena celota in bo izveden v letu 2020.
Inovativen projekt je kulturni projekt, ki na izviren in inovativen način spodbuja zaposlovanje in vključevanje posameznikov iz ciljne skupine v usposabljanje na področju kulture.
Kohezijska regija Vzhodna Slovenija (KRVS) in kohezijska regija Zahodna Slovenija (KRZS): podrobnejša opredelitev po NUTS 3 je na spletni strani: http://www.eu-skladi.si/kohezija-do-2013/za-medije/novice-in-sporocila-za-javnost/e-novice/kohezijski-e-koticek/files/e-novice-maj-2015.pdf
60 % sredstev razpisa je namenjenih sofinanciranju zaposlitev oseb, ki sodijo v ciljno skupino iz KRVS, 40 % sredstev razpisa pa sofinanciranju zaposlitev oseb, ki sodijo v ciljno skupino iz KRZS. 60 % sredstev razpisa je namenjenih sofinanciranju usposabljanja oseb, ki sodijo v ciljno skupino iz KRVS, 40 % sredstev razpisa pa sofinanciranju usposabljanja oseb, ki sodijo v ciljno skupino iz KRZS.
Vključitve se sofinancirajo za osebe iz ciljne skupine, ki imajo ves čas vključitve stalno prebivališče v statistični KRVS, iz sredstev predvidenih za vzhodno Slovenijo in za osebe, ki imajo ves čas vključitve stalno prebivališče v statistični KRZS, iz sredstev predvidenih za zahodno Slovenijo. Sredstva med kohezijskima regijama niso prenosljiva.
3. Pogoji za kandidiranje na javnem razpisu
Upravičenci morajo izpolnjevati naslednje splošne razpisne pogoje:
– so registrirani za opravljanje kulturno-umetniških dejavnosti ter posredovanje kulturnih dobrin v Sloveniji (obvezno dokazilo: fotokopija ustanovnega ali drugega temeljnega akta, iz katerega je razvidno področje; v primeru, da ministrstvo naknadno zahteva originalno potrdilo, ga mora prijavitelj dostaviti v zahtevanem roku);
– so v primeru, da so bili pogodbena stranka ministrstva v letih 2017, 2018 in 2019 izpolnjevali vse pogodbene obveznosti do ministrstva (obvezno dokazilo: originalno podpisana in žigosana izjava prijavitelja v prijavnem obrazcu pod točko II);
– niso v stečajnem postopku, postopku prenehanja, postopku prisilne poravnave ali v postopku likvidacije (obvezno dokazilo: originalno podpisana in žigosana izjava prijavitelja v prijavnem obrazcu pod točko II);
– imajo po stanju na zadnji dan v mesecu pred oddajo vloge na javni razpis poravnane vse zapadle davke in druge obvezne dajatve v Republiki Sloveniji (obvezno dokazilo: potrdilo FURS o stanju na zadnji dan v mesecu pred oddajo vloge);
– da njihov prijavljeni projekt ni sofinanciran iz drugih javnih sredstev oziroma za iste upravičene stroške ni ali ne bo prejel sredstev iz drugih javnih virov (državnega ali lokalnega proračuna ali iz sredstev EU) (obvezno dokazilo: originalno podpisana in žigosana izjava prijavitelja v prijavnem obrazcu pod točko II);
– da zaproša najmanj za dve in največ za osem zaposlitev oziroma najmanj za dve in največ za osem usposabljanj oseb iz ciljne skupine tega razpisa; (obvezno dokazilo: originalno podpisana in žigosana izjava prijavitelja v prijavnem obrazcu pod točko II).
Poleg splošnih pogojev morajo prijavitelji izpolnjevati tudi posebne razpisne pogoje za posamezen vsebinski sklop:
Sklop 1: Sofinanciranje zaposlitev
– da prijavljajo projekt zaposlitve osebe najmanj dveh oseb iz ciljne skupine tega razpisa za polni delovni čas za obdobje najmanj enega leta (obvezno dokazilo: originalno podpisana in žigosana izjava prijavitelja v prijavnem obrazcu pod točko II);
– da prijavljajo projekt z začetkom izvajanja najkasneje 1. 6. 2020 in zaključkom izvajanja najkasneje 31. 5. 2021 (obvezno dokazilo: originalno podpisana in žigosana izjava prijavitelja v prijavnem obrazcu pod točko II);
– da zaposlijo osebo iz ciljne skupine na ustrezno delovno mesto, skladno z namenom tega javnega razpisa (obvezno dokazilo: originalno podpisana in žigosana izjava prijavitelja v prijavnem obrazcu pod točko II);
– da ne prijavlja zaposlitve osebe, ki je bila v zadnjih šestih mesecih pred vključitvijo v projekt zaposlitve na podlagi tega javnega razpisa ustanovitelj ali poslovodna oseba prijavitelja (obvezno dokazilo: originalno podpisana in žigosana izjava prijavitelja v prijavnem obrazcu pod točko II);
– da ne prijavlja zaposlitve osebe, ki je bila v zadnjih šestih mesecih pred vključitvijo v projekt zaposlitve na podlagi tega javnega razpisa zaposlena v okviru projekta, financiranega iz sredstev na podlagi javnega razpisa Ministrstva za kulturo za izbor operacij Podpora novim kariernim perspektivam v obdobju 2018–2021 (z oznako: JR-ESS-NKP 2018-2021) in Podpora novim kariernim perspektivam v kohezijski regiji Vzhodna Slovenija (KRVS) v obdobju 2019–2021 (z oznako: JR-ESS-NKP KRVS 2019-2021) (obvezno dokazilo: originalno podpisana in žigosana izjava prijavitelja v prijavnem obrazcu pod točko II).
Trajanje zaposlitve: zaposlitev osebe iz ciljne skupine mora trajati najmanj eno leto za polni delovni čas, pri čemer se sofinancira zaposlitev za največ eno leto.
Sklop 2: Sofinanciranje usposabljanj
– da prijavljajo projekt usposabljanja na področju kulture z vključitvijo najmanj dveh oseb iz ciljne skupine v kulturne projekte izvajalcev (javnih zavodov, javnih agencij in nevladnih organizacij v kulturi, ki so registrirane za opravljanje kulturno-umetniških dejavnosti in posredovanje kulturnih dobrin v Sloveniji) (obvezno dokazilo: originalno podpisana in žigosana izjava prijavitelja v prijavnem obrazcu pod točko II);
– da prijavljajo projekt usposabljanja z začetkom izvajanja najkasneje 1. 8. 2020 in zaključkom izvajanja najkasneje 15. 10. 2020 (obvezno dokazilo: originalno podpisana in žigosana izjava prijavitelja v prijavnem obrazcu pod točko II).
Trajanje usposabljanja: Usposabljanje vključene osebe mora trajati najmanj 174 ur, pri čemer mora biti zagotovljeno tudi mentorstvo. Glede na program usposabljanja ter delovne izkušnje, sposobnosti, znanja, veščine in spretnosti vključenih oseb, lahko usposabljanje traja dlje, pri čemer se sofinancira usposabljanje v trajanju največ 174 ur.
Upravičene aktivnosti:
Do financiranja na podlagi tega javnega razpisa so upravičene aktivnosti, ki so neposredno vezane na projekt zaposlitve oziroma usposabljanja, izbrane na podlagi tega javnega razpisa, ter so v skladu s predmetom in ciljem javnega razpisa in vključujejo osebe iz ciljne skupine. Upravičeni stroški so opredeljeni v 9. točki tega razpisa.
4. Merila za izbor prijaviteljev, ki izpolnjujejo pogoje – ocenjevalni list
Pravočasne in popolne prijave upravičenih prijaviteljev bo ocenila Komisija za izvedbo postopka javnega razpisa, ki jo imenuje minister za kulturo ali od njega pooblaščena oseba (v nadaljevanju: komisija) na podlagi splošnih in posebnih meril.
Splošna merila za oba sklopa
 
MERILO
Možno št. točk
1
Ustreznost namena operacije in prijavljenih aktivnosti glede na cilje razpisa
20
1.1 Jasno in kvalitetno opredeljeni nameni in cilji projekta in usklajenost z nameni in cilji razpisa
(do 10 točk):
10
– Nameni in cilji projekta so jasno in kvalitetno opredeljeni in usklajeni z nameni in cilji razpisa
(10 točk).
– Nameni in cilji projekta so delno opredeljeni in usklajeni z nameni in cilji razpisa (5 točk).
– Nameni in cilji projekta niso opredeljeni oziroma/in niso usklajeni z nameni in cilji razpisa (0 točk).
1.2 Jasno opredeljena ciljna skupina in njene potrebe ter primerna vključitev v pripravo in izvajanje prijavljenih aktivnosti (do 10 točk):
10
– Ciljna skupina in njene potrebe so jasno opredeljene ter njena vključitev v pripravo in izvajanje prijavljenih aktivnosti primerna (10 točk).
– Ciljna skupina in njene potrebe so delno opredeljene ter njena vključitev v pripravo in izvajanje prijavljenih aktivnosti delno primerna (5 točk).
– Ciljna skupina in njene potrebe niso opredeljene in/oziroma njena vključitev v pripravo in izvajanje prijavljenih aktivnosti ni primerna (0 točk).
2
Usposobljenost upravičencev za izvedbo operacije 
Reference prijavitelja v obdobju 2016−2019
20
2.1 Izkušnje in reference prijavitelja za vodenje projekta in izvajanje aktivnosti, ki vključujejo osebe iz ciljne skupine (do 10 točk):
10
– Izkušnje in reference prijavitelja z vključevanjem oseb iz ciljne skupine v projekte in izvajanje predvidenih aktivnosti so ustrezne in so izkazane z najmanj dvema primerljivima projektoma prijavitelja v zadnjih štirih letih (10 točk).
– Izkušnje in reference prijavitelja z vključevanjem oseb iz ciljne skupine v projekte in izvajanje predvidenih aktivnosti so delno ustrezne in so izkazane z najmanj enim primerljivim projektom prijavitelja v zadnjih štirih letih (5 točk).
– Izkušnje in reference prijavitelja z vključevanjem oseb iz ciljne skupine v projekte in izvajanje predvidenih aktivnosti niso izkazane oziroma ustrezne (0 točk).
2.2 Izkušnje in reference prijavitelja na področju vključevanja v kulturno produkcijo in promocijo ter usposabljanja (izkazani kulturni dogodki prijavitelja) (do 10 točk):
9+1*
– Izkušnje in reference prijavitelja na področju vključevanja in usposabljanja v kulturno produkcijo in promocijo so ustrezne in so izkazane z najmanj dvema kulturnima dogodkoma prijavitelja v zadnjih štirih letih (10 točk).
– Izkušnje in reference prijavitelja na področju vključevanja in usposabljanja v kulturno produkcijo in promocijo so delno ustrezne in so izkazane z najmanj enim kulturnim dogodkom prijavitelja v zadnjih štirih letih (5 točk).
– Izkušnje in reference prijavitelja na področju vključevanja in usposabljanja v kulturno produkcijo in promocijo niso izkazane oziroma ustrezne (0 točk).
3
Izvedljivost operacije – skladnost prijavljenih aktivnosti s terminskim, stroškovnim in kadrovskim načrtom operacije
15
3.1 Spodbujanje razvoja specifičnih spretnosti, znanj in sposobnosti za kulturo in kreativni sektor
(do 10 točk):
10
– Prijavljene aktivnosti spodbujajo razvoj specifičnih spretnosti, znanj in sposobnosti za kulturo in kreativni sektor (10 točk).
– Prijavljene aktivnosti delno/posredno spodbujajo razvoj specifičnih spretnosti, znanj in sposobnosti za kulturo in kreativni sektor (5 točk).
– Prijavljene aktivnosti ne spodbujajo razvoja specifičnih spretnosti, znanj in sposobnosti za kulturo in kreativni sektor (0 točk).
3.2 Vsebinska utemeljenost načrta za zaposlitev ali usposabljanje in skladnost z dejavnostjo prijavitelja (do 5 točk):
5
– Načrt za zaposlitev ali usposabljanje je povsem ustrezen prijavljenim aktivnostim in skladen z dejavnostjo prijavitelja (5 točk).
– Načrt za zaposlitev ali usposabljanje je delno ustrezen prijavljenim aktivnostim in delno skladen z dejavnostjo prijavitelja (3 točke).
– Načrt za zaposlitev ali usposabljanje ni ustrezen prijavljenim aktivnostim in ni skladen z dejavnostjo prijavitelja (0 točk).
4
Trajnost predvidenih rezultatov
Izkazovanje in ocena trajnostnega učinka predvidenega vključevanja oseb iz ciljne skupine
15
4.1 Izkazovanje in utemeljitev predvidenih učinkov na področju zaposlovanja ali usposabljanja v kulturi (do 10 točk):
10
– Predvideni učinki na področju zaposlovanja oziroma usposabljanja na področju kulture so izkazani in ustrezno utemeljeni (10 točk).
– Predvideni učinki na področju zaposlovanja oziroma usposabljanja v kulturi so delno izkazani in utemeljeni (5 točk).
– Predvideni učinki na področju zaposlovanja oziroma usposabljanja v kulturi niso izkazani in utemeljeni (0 točk).
4.2 Izkazovanje in utemeljitev učinkov na področju pridobivanja delovnih izkušenj in prenosa znanj in sposobnosti za namen integracije na trg dela na področju kulture (do 5 točk):
5
– Predvideni učinki na področju pridobivanja delovnih izkušenj in prenosa znanj in sposobnosti za namen integracije na trg dela na področju kulture so izkazani in utemeljeni (5 točk).
– Predvideni učinki na področju pridobivanja delovnih izkušenj in prenosa znanj in sposobnosti za namen integracije na trg dela na področju kulture so delno izkazani in utemeljeni (3 točke).
– Predvideni učinki na področju pridobivanja delovnih izkušenj in prenosa znanj in sposobnosti za namen integracije na trg dela na področju kulture niso izkazani in utemeljeni (0 točk).
SKUPAJ
70
* Prijavitelj, ki ima status nevladne organizacije v javnem interesu na področju kulture, prejme dodatno točko, vendar skupaj največ 10 točk.
Posebna merila za Sklop 1: Sofinanciranje zaposlitev
MERILO
Možno št. točk
1
Inovativnost projekta zaposlitve v zvezi z vključevanjem oseb iz ciljne skupine
20
1.1 Projekt zaposlitve spodbuja razvoj ustvarjalnosti na področju, kjer delujejo, oblikovanje kompleksnejših oblik sodelovanja in nadaljnjega zaposlovanja ter iskanja možnosti za nadaljnjo vključitev na trg dela (do 10 točk):
10
– Projekt zaposlitve spodbuja razvoj ustvarjalnosti na področju, kjer delujejo, oblikovanje kompleksnejših oblik sodelovanja in nadaljnjega zaposlovanja ter iskanja možnosti za nadaljnjo vključitev na trg dela (10 točk).
– Projekt zaposlitve delno spodbuja razvoj ustvarjalnosti na področju, kjer delujejo, oblikovanje kompleksnejših oblik sodelovanja in nadaljnjega zaposlovanja ter iskanja možnosti za nadaljnjo vključitev na trg dela (5 točk).
– Projekt zaposlitve ne spodbuja razvoja ustvarjalnosti na področju, kjer delujejo, oblikovanja kompleksnejših oblik sodelovanja in nadaljnjega zaposlovanja ter iskanja možnosti za nadaljnjo vključitev na trg dela (0 točk).
1.2 Projekt zaposlitve izkazuje inovativnost pri vključevanju oseb iz ciljne skupine v projekt
(do 10 točk):
10
– Projekt zaposlitve izkazuje inovativnost pri vključevanju oseb iz ciljne skupine glede na vsebino in način vključevanja v projekt (10 točk).
– Projekt zaposlitve delno izkazuje inovativnost pri vključevanju oseb iz ciljne skupine glede na vsebino in način vključevanja v projekt (5 točk).
– Projekt zaposlitve ne izkazuje inovativnosti pri vključevanju oseb iz ciljne skupine glede na vsebino in način vključevanja v projekt (0 točk).
2
Predvideno število novih zaposlitev oseb iz ciljne skupine 
10
2.1 Število vključitev (do 4 točke):
4+1*
– sedem ali osem zaposlitev (4 točke),
– pet ali šest zaposlitev (3 točke),
– štiri zaposlitve (2 točki),
– tri zaposlitve (1 točka).
2.2 Število vključitev oseb starejših od 50 let, dolgotrajno brezposelnih, z izobrazbo pod ISCED 3
(do 5 točk):
5
– osem vključitev (5 točk),
– šest ali sedem vključitev (4 točke),
– štiri ali pet vključitev (3 točke),
– dve ali tri vključitve (2 točki),
– ena vključitev (1 točka).
SKUPAJ 
30
* Prijavitelj, ki prijavlja zaposlitev osebe/oseb, ki jo/jih je predhodno usposabljal v okviru zaključenih javnih razpisov Podporno okolje, prejme dodatno točko.
Posebna merila za Sklop 2: Sofinanciranje usposabljanj
MERILO
Možno št. točk
1
Inovativnost projekta usposabljanja v zvezi z vključevanjem oseb iz ciljne skupine
10
1.1 Spodbujanje razvoja ustvarjalnosti na področju, kjer vključene osebe delujejo, oblikovanje kompleksnejših oblik sodelovanja in nadaljnjega zaposlovanja ter iskanja možnosti za nadaljnjo vključitev na trg dela (do 5 točk):
5
– Projekt usposabljanja vključenih oseb iz ciljne skupine spodbuja razvoj ustvarjalnosti na področju, kjer delujejo, oblikovanje kompleksnejših oblik sodelovanja in nadaljnjega zaposlovanja ter iskanja možnosti za nadaljnjo vključitev na trg dela (5 točk).
– Projekt usposabljanja vključenih oseb iz ciljne skupine delno spodbuja razvoj ustvarjalnosti na področju, kjer delujejo, oblikovanje kompleksnejših oblik sodelovanja in nadaljnjega zaposlovanja ter iskanja možnosti za nadaljnjo vključitev na trg dela (3 točke).
– Projekt usposabljanja vključenih oseb iz ciljne skupine ne spodbuja razvoja ustvarjalnosti na področju, kjer delujejo, oblikovanja kompleksnejših oblik sodelovanja in nadaljnjega zaposlovanja ter iskanja možnosti za nadaljnjo vključitev na trg dela (0 točk).
1.2 Izkazovanje inovativnosti pri vključevanju oseb iz ciljne skupine glede na vsebino in način vključevanja v projekt (do 5 točk):
5
– Projekt usposabljanja izkazuje inovativnost pri vključevanju oseb iz ciljne skupine glede na vsebino in način vključevanja v projekt (5 točk).
– Projekt usposabljanja delno izkazuje inovativnost pri vključevanju oseb iz ciljne skupine glede na vsebino in način vključevanja v projekt (3 točke).
– Projekt usposabljanja ne izkazuje inovativnosti pri vključevanju oseb iz ciljne skupine glede na vsebino in način vključevanja v projekt (0 točk).
2
Vključitev oseb iz ciljne skupine s prvim projektom na področju kulture (prvi samostojni kulturni projekt vključenega posameznika iz ciljne skupine, ki je po vsebini, zasnovi in obsegu zaključena celota in bo izveden v letu 2020)
10
– vključitev petih oseb s prvim projektom (10 točk),
– vključitev štirih oseb s prvim projektom (8 točk),
– vključitev treh oseb s prvim projektom (6 točk),
– vključitev dveh oseb s prvim projektom (4 točke),
– vključitev ene osebe s prvim projektom (2 točki).
3
Predvideno število vključenih v usposabljanje iz ciljne skupine
10
3.1 Število vključitev (do 5 točk):
5
– usposabljanje osmih oseb (5 točk),
– usposabljanje šestih ali sedmih oseb (4 točke),
– usposabljanje petih oseb (3 točke),
– usposabljanje štirih oseb (2 točki),
– usposabljanje treh oseb (1 točka).
3.2 Število vključitev oseb starejših od 50 let, dolgotrajno brezposelnih, z izobrazbo pod ISCED 3
(do 5 točk):
5
– osem vključitev (5 točk),
– šest ali sedem vključitev (4 točke),
– štiri ali pet vključitev (3 točke),
– dve ali tri vključitve (2 točki),
– ena vključitev (1 točka).
SKUPAJ
30
SKUPAJ SPLOŠNA IN POSEBNA MERILA
100
5. Izbor in ocenjevanje vlog
Merila za ocenjevanje so ovrednotena s točkami, pri čemer je pri posameznem merilu navedeno najvišje število možnih točk. Skupno najvišje možno število doseženih točk pri posameznem sklopu je 100, pri čemer je za izvajanje operacij lahko izbran prijavitelj, ki bo pri posameznem sklopu dosegel najmanj 71 točk.
Sredstva se dodelijo predvidoma za 48 zaposlitev za eno leto (29 iz KRVS in 19 iz KRZS) v okviru Sklopa 1 ter za predvidoma 68 usposabljanj (41 iz KRVS in 27 iz KRZS) v okviru Sklopa 2 oziroma do porabe razpoložljivih sredstev za ta javni razpis.
Komisija bo odprla vse prispele vloge na ta javni razpis. Skladno z merili za izbor iz 4. točke besedila tega javnega razpisa bo komisija ocenila pravočasno prispele in popolne vloge upravičenih prijaviteljev, ki izpolnjujejo pogoje iz 3. točke besedila tega javnega razpisa. Vloge bosta ločeno ocenila dva člana komisije. V kolikor se bosta oceni (skupna ocena splošnih in posebnih meril) razlikovali za 10 odstotnih točk ali manj, se bo ocena oblikovala na podlagi povprečja obeh ocen. V kolikor se bosta oceni razlikovali za več kot 10 točk, bo vlogo ocenil še tretji ocenjevalec. V tem primeru bo ocena oblikovana na osnovi povprečja vseh treh ocen.
Komisija bo v okviru razpisanih sredstev za posamezno regijo, na osnovi rezultatov ocenjevanja in upoštevanja regij, oblikovala predlog liste projektov za sofinanciranje. Minister na podlagi predloga komisije odloči o izboru prijaviteljev s posamičnimi sklepi, v okviru predvidenih sredstev za posamezno kohezijsko regijo in za predvideno število zaposlitev in usposabljanj znotraj posamezne kohezijske regije.
V primeru, da več prijaviteljev na posameznem sklopu doseže enako število točk in bi bila z njihovo uvrstitvijo na predlog liste projektov za sofinanciranje presežena skupna razpoložljiva sredstva za posamezen sklop, se o uvrstitvi projektov na predlog liste sofinanciranih projektov da prednost projektu, ki je dobil več točk pri posebnih merilih, v primeru enakega števila točk pri posebnih merilih pa projekt, ki je dobil višje število točk pri splošnem merilu po vrstnem redu, pri čemer se najprej upoštevajo dosežene točke pri merilu 1, nato 2, 3 in 4. V primeru enakega točkovanja po vseh merilih se odloči z žrebom, ki ga opravi komisija.
Kandidatu, ki je na predlogu liste projektov za sofinanciranje pri posameznem sklopu zadnji, se dodelijo sredstva največ v višini, ki bodo še na razpolago za posamezno regijo, v skladu s prijavo. Kolikor se izbrani prijavitelj ne strinja s predlogom ministrstva se šteje, da odstopa od vloge v delu, ki se nanaša na ta sklop.
Kandidatom, ki so na predlogu liste projektov za sofinanciranje pri posameznem sklopu, se v primeru, da sredstva za posamezno regijo niso več na razpolago, dodelijo sredstva v skladu s prijavo zgolj za prijavljeno število vključitev oseb iz ciljne skupine iz regije, za katero so sredstva še na razpolago.
Če izbrani prijavitelj odstopi od podpisa pogodbe oziroma od že sklenjene pogodbe, se dodelijo sredstva naslednjemu na rezervni listi pri posameznem sklopu.
Na rezervno listo se lahko uvrstijo kandidati, ki dosežejo vsaj 71 točk.
6. Okvirna višina sredstev, ki so na razpolago za javni razpis
Skupna vrednost razpoložljivih sredstev za javni razpis za proračunski leti 2020 in 2021 znaša 741.920,00 EUR, od tega je predvidena vrednost sofinanciranja po vsebinskih sklopih:
Skupna okvirna vrednost Sklopa 1: Sofinanciranje zaposlitev znaša 576.000,00 EUR.
Skupna okvirna vrednost Sklopa 2: Sofinanciranje usposabljanj znaša 165.920,00 EUR.
Sredstva niso prenosljiva med regijama.
V EUR
2020
2021
SKUPAJ
SKLOP 1
KRVS (60 %)
160196 – PN 8.1-Povečanje zaposlenosti brezposelnih-14-20-V-EU
207.360,00
69.120,00
276.480,00
160197 – PN 8.1-Povečanje zaposlenosti brezposelnih-14-20-V-SLO
51.840,00
17.280,00
69.120,00
SKUPAJ KRVS
259.200,00
86.400,00
345.600,00
KRZS (40 %)
160198 – PN 8.1-Povečanje zaposlenosti brezposelnih-14-20-Z-EU
138.240,00
46.080,00
184.320,00
160199 – PN 8.1-Povečanje zaposlenosti brezposelnih-14-20-Z-SLO
34.560,00
11.520,00
46.080,00
SKUPAJ KRZS
172.800,00
57.600,00
230.400,00
SKLOP 1 SKUPAJ
576.000,00
SKLOP 2
KRVS (60 %)
160196 – PN 8.1-Povečanje zaposlenosti brezposelnih-14-20-V-EU
79.641,60
79.641,60
160197 – PN 8.1-Povečanje zaposlenosti brezposelnih-14-20-V-SLO
19.910,40
19.910,40
SKUPAJ KRVS
99.552,00
99.552,00
KRZS (40 %)
160198 – PN 8.1-Povečanje zaposlenosti brezposelnih-14-20-Z-EU
53.094,40
53.094,40
160199 – PN 8.1-Povečanje zaposlenosti brezposelnih-14-20-Z-SLO
13.273,60
13.273,60
SKUPAJ KRZS
66.368,00
66.368,00
SKLOP 2 SKUPAJ
165.920,00
SKUPAJ STROŠKI OPERACIJE 
(KRVS + KRZS)
597.920,00
144.000,00
741.920,00
EU DEL 80 %
478.336,00
115.200,00
593.536,00
SLO DEL 20 %
119.584,00
28.800,00
148.384,00
Konto 4133, 4120 in 4136
Sredstva za javni razpis so zagotovljena s Proračunom Republike Slovenije.
Razmerje med sredstvi na postavkah namenskih sredstev EU za kohezijsko politiko in na postavkah slovenske udeležbe za sofinanciranje kohezijske politike je 80:20.
Delež prispevka EU v celotnih upravičenih javnih izdatkih je 80 %.
Ministrstvo si pridržuje pravico, da glede na razpoložljiva sredstva po posameznih proračunskih letih, izbranim prijaviteljem predlaga prilagoditev dinamike sofinanciranja. Izvedba postopka javnega razpisa je vezana na proračunske zmogljivosti ministrstva. V kolikor se izbrani prijavitelj ne strinja s predlogom ministrstva, se šteje, da odstopa od vloge.
7. Vsebina in priprava vloge na javni razpis
Javni razpis za izbor operacij »Podporno okolje za delovanje na področju kulture 2020« obsega naslednje dokumente:
– Besedilo javnega razpisa: ESS Podporno okolje za delovanje na področju kulture 2020
– Prijavni obrazci, ki zajemajo:
– I: Osnovni podatki o prijavi in prijavitelju (skupaj za oba sklopa)
– II: Izjave prijavitelja (skupaj za oba sklopa) 
– III: Dispozicija projekta (za vsak sklop posebej) 
– IV: Usposobljenost upravičencev za izvedbo projekta (za vsak sklop posebej) 
– V: Pričakovani učinki (za vsak sklop posebej) 
– VI: Ciljna skupina (za vsak sklop posebej) 
– Finančni načrt (za vsak sklop posebej)
– Vzorec pogodbe o sofinanciranju
– Označba vloge
– Fotokopija ustanovnega ali drugega temeljnega akta.
Vsi zgoraj našteti dokumenti predstavljajo razpisno dokumentacijo.
Vloga se šteje kot popolna, če vsebuje popolno izpolnjene, podpisane in žigosane obrazce (od I do VI) ter priložen finančni načrt in fotokopijo ustanovnega ali drugega temeljnega akta ter potrdilo FURS o poravnanih vseh zapadlih davkih in drugih obveznih dajatvah v Republiki Sloveniji po stanju točno na zadnji dan v mesecu pred oddajo vloge na javni razpis.
Prijavitelji morajo uporabiti izključno obrazce iz razpisne dokumentacije, ki se jih ne sme spreminjati. Prijavni obrazec in finančni načrt mora prijavitelj predložiti tudi na e-nosilcu podatkov (CD-ROM, DVD-ROM ali USB podatkovni ključ) v Wordovi oziroma Excelovi obliki. Tiskana verzija posredovanih obrazcev se mora ujemati z elektronsko verzijo. V primeru razlik med tiskano in elektronsko verzijo velja tiskana verzija.
8. Obdobje, v katerem morajo biti porabljena dodeljena sredstva (predvideni datum začetka in konca črpanja sredstev)
Ministrstvo bo sofinanciralo le upravičene stroške, nastale v obdobju od objave javnega razpisa:
– najkasneje do 31. 5. 2021 za zaposlitev in
– najkasneje do 15. 10. 2020 za usposabljanje.
Obdobje upravičenosti izdatkov upravičenca je od objave javnega razpisa:
– najkasneje do 30. 6. 2021 za zaposlitev in
– najkasneje do 15. 11. 2020 za usposabljanje.
Obdobje upravičenosti javnih izdatkov je od objave javnega razpisa do 31. 8. 2021 (izplačilo iz proračuna Republike Slovenije).
Če se bo operacija začela izvajati pred predložitvijo vloge na ministrstvo, bo ministrstvo pred odobritvijo prvega zahtevka za izplačilo preverilo skladnost izvajanja operacije z relevantno zakonodajo tudi za obdobje pred opravljenim izborom oziroma sklenitvijo pogodbe o sofinanciranju.
9. Upravičeni stroški, način financiranja in predplačila
Upravičene aktivnosti v okviru tega javnega razpisa so spodbude za zaposlitev za obdobje najmanj enega leta in spodbude za usposabljanje v trajanju najmanj 174 ur z vključevanjem oseb iz ciljne skupine v projekte kulturnih izvajalcev.
Upravičeni stroški na podlagi tega javnega razpisa so stroški, povezani z zaposlovanjem in usposabljanjem, in sicer:
Standardni strošek na enoto izvedbe programa je določen na podlagi Metodologije št. 5440-143/2019/9, sprejete dne 15. 11. 2019, in znaša:
– za Sklop 1: za mesečni strošek zaposlitve ene osebe: 1.000,00 EUR,
– za Sklop 2: za izvedeno najmanj 174-urno usposabljanje ene osebe: 2.440,00 EUR.
Za obdobje 12 mesecev bodo sofinancirani upravičeni stroški zaposlitve ene osebe največ v višini 12.000,00 EUR oziroma 1.000,00 EUR na mesec. Višina sredstev za usposabljanje ene osebe znaša 2.440,00 EUR.
V okviru standardnega stroška na enoto za usposabljanje lahko upravičenec nameni sredstva za plačilo za sodelovanje mentorja, materialne stroške (npr. slikarski, kiparski material, osnovni material in orodje za druge profile) ter spodbudo za vključeno osebo, ki mora znašati najmanj 940,58 EUR bruto (1.264,00 EUR bruto bruto oziroma ustrezen bruto bruto znesek glede na višino prispevkov delodajalca).
Upravičenec bo predložil en zahtevek za izplačilo po izvedenem usposabljanju.
Način uveljavljanja upravičenih stroškov in dokazila za dokazovanje upravičenih stroškov:
– za Sklop 1:
– pogodba o zaposlitvi za polni delovni čas za obdobje najmanj enega leta in dokazilo o prijavi delavca v obvezna socialna zavarovanja na ZZZS (ob prvem zahtevku),
– zaposlitveni načrt (ob prvem zahtevku), 
– ustrezno dokazilo o statusu vključene osebe pred zaposlitvijo (ob prvem zahtevku),
– delno poročilo vključene osebe o izvajanju zaposlitvenega načrta (razviden mora biti mesec oziroma obdobje, na katerega se poročilo nanaša ter sledenje aktivnostim, navedenim v zaposlitvenemu načrtu),
– za Sklop 2:
– pogodba o usposabljanju,
– načrt usposabljanja, 
– ustrezno dokazilo o statusu vključene osebe pred vključitvijo v usposabljanje,
– vsebinsko poročilo vključene osebe o izvajanju načrta usposabljanja in poročilo mentorja o izvedbi načrta usposabljanja in vključenosti v projekt (iz katerega je razvidno število ur usposabljanja in mentorstva),
– dokazilo o izplačani spodbudi.
Ustrezno dokazilo o statusu vključene osebe pred vključitvijo je lahko: prijava na Zavodu RS za zaposlovanje oziroma pri ogroženi zaposlitvi: dokazilo o redni odpovedi pogodbe o zaposlitvi; oziroma dokazilo iz poslovne dokumentacije delodajalca, da bo njegovo delo nepotrebno oziroma dokazilo o zaposlitvi za določen čas oziroma podpisana izjava vključene osebe v primeru, da ni bila prijavljena na Zavodu RS za zaposlovanje.
Z izbranimi prijavitelji na javni razpis bodo sklenjene pogodbe o sofinanciranju. Ministrstvo in izbrani prijavitelj bosta s pogodbo o sofinanciranju dogovorila sofinanciranje operacije na osnovi načrtovanih aktivnosti, podanih v vlogi na javni razpis.
Upravičenec mora ob zaključku projekta za Sklop 1, najkasneje do 15. 7. 2021, podati končno poročilo, ki mora vsebovati:
– končno vsebinsko poročilo o izvedbi zaposlitvenega načrta, ki zajema poročilo vključene osebe in mentorja o izvedbi zaposlitvenega načrta,
– poročilo o statusu vključene osebe iz ciljne skupine na trgu dela en mesec po zaključku zaposlitve.
Upravičenec mora ob zaključku projekta za Sklop 2, najkasneje do 15. 12. 2020, podati poročilo o statusu vključenih oseb iz ciljne skupine na trgu dela en mesec po zaključku usposabljanja.
Sredstva bodo upravičencem izplačana najkasneje 30. dan od podanega popolnega zahtevka za izplačilo, ki mora biti podan:
– za Sklop 1 najkasneje do 30. 6. 2021,
– za Sklop 2 najkasneje do 15. 11. 2020.
V primeru nedoseganja zaposlitev za celotno obdobje ali usposabljanja je potrebno vračilo razlike izplačanih sredstev.
Upravičenec je lahko skladno z zakonom, ki ureja izvrševanje proračuna Republike Slovenije, upravičen do izplačila predplačila izključno za Sklop 1. Ta zakon določa upravičene prejemnike in pogoje za izplačilo predplačila, ki je možno največ v višini, kot je v prihodnjem obdobju 180 dni dejansko potrebno za izvajanje operacije, pri čemer višina posameznega predplačila ne sme presegati 30 % predvidenih pogodbenih obveznosti za Sklop 1.
Predplačila največ v višini 3.000,00 EUR na posamezno zaposlitev v okviru Sklopa 1 se izvajajo po sistemu izplačila večkratnih predplačil pri izvajanju operacije, s sprotnim poračunavanjem vsakega posameznega predplačila v celoti. Upravičenec je v primeru prejetega predplačila dolžan ministrstvu predložiti zahtevek za izplačilo ali več zahtevkov za izplačilo z obveznimi dokazili v višini izplačanega predplačila v roku najkasneje 180 dni po prejemu predplačila. Po celotnem poračunu predhodnega predplačila upravičenec lahko pridobi novo predplačilo za pokrivanje izdatkov za prihodnje obdobje 180 dni.
Predplačila za posamezno spodbudo za zaposlitev lahko upravičenci uveljavljajo šele po sklenjeni pogodbi o zaposlitvi.
10. Zahteve glede spoštovanja zakonov, navodil in predpisov
Izbrani prijavitelj je pri porabi sredstev javnega razpisa zavezan spoštovati tudi:
– obvezna uporaba pravil javnega naročanja v primeru, ko so prejemniki sredstev k temu zavezani skladno z 9. členom veljavnega Zakona o javnem naročanju (ZJN-3);
– omejena uporaba pravil javnega naročanja v primerih, ki jih določa 23. člen ZJN-3.
11. Državna pomoč oziroma pomoč po pravilu »de minimis«: na podlagi mnenja Ministrstva za finance št. 449-46/2016/5 z dne 16. 9. 2016, operacija ne predstavlja državne pomoči oziroma pomoči po pravilu »de minimis«.
12. Zahteve glede obveščanja in komuniciranja z javnostjo
Upravičenec bo moral pri obveščanju in komuniciranju z javnostjo upoštevati 115. in 116. člen Uredbe (EU) št. 1303/2013 in Navodila organa upravljanja na področju komuniciranja vsebin evropske kohezijske politike v programskem obdobju 2014–2020 (dostopna na: http://www.eu-skladi.si/ekp/navodila).
Pri izvajanju projektov, sofinanciranih s sredstvi Evropskega socialnega sklada, je potrebno dosledno uporabljati logotip Ministrstva za kulturo ter logotip Evropskega socialnega sklada in navesti, da projekt delno sofinancirata Ministrstvo za kulturo ter Evropska unija, in sicer iz Evropskega socialnega sklada. Naložbo sofinancirata Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada in Republika Slovenija. Projekt se financira v okviru Operativnega programa za izvajanje Evropske kohezijske politike v obdobju 2014–2020, prednostne osi: 8. Spodbujanje zaposlovanja in transnacionalna mobilnost delovne sile, prednostne naložbe: 8.1 Dostop do delovnih mest za iskalce zaposlitve in neaktivne osebe, vključno z dolgotrajno brezposelnimi in osebami, ki so oddaljene od trga dela, tudi z lokalnimi pobudami za zaposlovanje in spodbujanjem mobilnosti delavcev, specifičnega cilja: 8.1.1 Povečanje zaposlenosti brezposelnih, še posebej starejših od 50 let, dolgotrajno brezposelnih in tistih z izobrazbo pod ISCED 3.
Izbrani prijavitelj mora zagotoviti, da bodo vsi subjekti, vključeni v projekt, obveščeni o sofinanciranju iz Evropskega socialnega sklada.
13. Zahteve glede hranjenja dokumentacije o operaciji
Upravičenec mora hraniti vso dokumentacijo v zvezi z operacijo v skladu z vsakokratno veljavnimi predpisi, ki urejajo varstvo dokumentarnega in arhivskega gradiva, in sicer za potrebe revizije oziroma kot dokazila za potrebe prihodnjih preverjanj.
Upravičenec mora zagotoviti dostopnost do vseh dokumentov o izdatkih operacije za obdobje 3 let, in sicer od 31. decembra po predložitvi obračunov (Evropski komisiji), ki vsebujejo končne izdatke končane operacije, če ni drugače določeno s 140. členom Uredbe (EU) št. 1303/2013 oziroma predpisom, ki jo bo nadomestil. O natančnem datumu za hrambo dokumentacije bo upravičenec pisno obveščen s strani ministrstva.
Upravičenec bo dolžan voditi in spremljati porabo sredstev za operacijo v ločenem računovodstvu, po stroškovnih mestih, tako da bo zagotovljen pregled nad namensko porabo sredstev.
14. Zahteve glede dostopnosti dokumentacije o operaciji posredniškemu organu, organu upravljanja, organu za potrjevanje, revizijskemu organu ter drugim nadzornim organom
Upravičenec bo moral omogočiti tehnični, administrativni in finančni nadzor nad izvajanjem operacije, katerega sofinanciranje temelji ali se izvaja na podlagi predmetnega javnega razpisa. Nadzor se izvaja s strani ministrstva, pristojnih organov Republike Slovenije in s strani pristojnih organov Evropske unije (v nadaljnjem besedilu: nadzorni organi).
Upravičenec bo moral nadzornim organom predložiti vse dokumente, ki izkazujejo resničnost, pravilnost in skladnost upravičenih stroškov sofinancirane operacije. V primeru kontrole na kraju samem bo upravičenec omogočil vpogled v računalniške programe, listine in postopke v zvezi z izvajanjem operacije. Upravičenec bo o izvedbi kontrole na kraju samem predhodno pisno obveščen. V izjemnih primerih se lahko opravi tudi nenajavljena kontrola na kraju samem. Upravičenec bo dolžan ukrepati skladno s priporočili iz končnih poročil nadzornih organov in redno obveščati ministrstvo o izvedenih ukrepih.
15. Varovanje osebnih podatkov in poslovnih skrivnosti
Varovanje osebnih podatkov bo zagotovljeno v skladu z veljavno zakonodajo, ki pokriva varovanje osebnih podatkov, vključno s 140. členom Uredbe št. 1303/2013/EU. Vsi podatki iz vlog, ki jih komisija odpre, so informacije javnega značaja, razen tistih, ki jih upravičenci posebej označijo kot poslovno skrivnost. Poslovna skrivnost se lahko nanaša na posamezen podatek ali na del vloge, ne more pa se nanašati na celotno vlogo in na podatke, potrebne za oceno vloge po merilih javnega razpisa.
Upravičenec se strinja, da se bodo podatki o operaciji, za katere je tako določeno s predpisi ali, ki so javnega značaja, lahko objavljali. Slednje vključuje predvsem tudi dejstvo, da bo upravičenec vključen v seznam upravičencev, ki bo obsegal navedbo upravičenca, naziv operacije, regijo upravičenca in znesek javnih virov financiranja operacije. Objave podatkov o operaciji in upravičencih do sredstev bodo izvedene v skladu z zakonom, ki ureja dostop do informacij javnega značaja in zakonom, ki ureja varstvo osebnih podatkov.
16. Zahteve glede spremljanja prihodkov operacije: upravičenec bo moral dokumentirano spremljati in prikazovati prihodke operacije. Če se bodo pri izvajanju operacije ustvarili prihodki, bo treba za višino ustvarjenih prihodkov znižati upravičene stroške.
17. Zahteve glede spremljanja in vrednotenja doseganja ciljev in kazalnikov operacije: upravičenec bo za namen spremljanja in vrednotenja operacije skladno s 27., 54., 96. in 125. členom Uredbe 1303/2013/EU, 5. in 19. členom ter Prilogo I Uredbe 1304/2013/EU dolžan še 30 dni po zaključku posamezne zaposlitve oziroma usposabljanja spremljati in ministrstvu zagotavljati podatke o doseganju ciljev in kazalnikov projekta, vključno z osebnimi podatki. Obvezno poročanje vključenih oseb iz ciljne skupine je obvezna sestavina pogodbe o zaposlitvi oziroma pogodbe o usposabljanju z vključeno osebo.
18. Omejitve glede sprememb operacije v skladu z 71. členom Uredbe (EU) št. 1303/2013: ni relevantno.
19. Zagotavljanje enakih možnosti in trajnostnega razvoja v skladu s 7. in 8. členom Uredbe 1303/2013/EU
Upravičenec bo moral zagotoviti spodbujanje enakih možnosti na trgu dela in krepitev socialne vključenosti med osebami, ki so oziroma bodo vključene v izvajanje aktivnosti v okviru tega javnega razpisa, v skladu z zakonodajo, ki pokriva področje zagotavljanja enakih možnosti, in 7. členom Uredbe 1303/2013/EU ter 7. in 8. členom Uredbe 1304/2013/EU.
Upravičenec bo moral cilje operacije uresničevati v skladu z načelom trajnostnega razvoja in ob spodbujanju cilja Evropske unije o ohranjanju, varovanju in izboljšanju kakovosti okolja, ob upoštevanju načela onesnaževalec plača v skladu z 8. členom Uredbe 1303/2013/EU.
20. Način in rok za predložitev vlog za dodelitev sredstev
Prijavitelj mora v prijavnem obrazcu v točki I označiti sklop na katerega se prijavlja. Prijavitelj lahko kandidira na oba sklopa. V primeru, da kandidira na oba sklopa, mora podati za vsak sklop posebej izpolnjen prijavni obrazec v točkah III, IV, V in VI z ustrezno označbo sklopa.
Rok za oddajo vlog za dodelitev sredstev je 16. 3. 2020. Vloge z zahtevano vsebino morajo v zaprti ovojnici, opremljene z obrazcem z vidno oznako »Ne odpiraj – prijava na javni razpis »Podporno okolje za delovanje na področju kulture 2020««, ki je del razpisne dokumentacije, prispeti na naslov: Ministrstvo za kulturo, Maistrova 10, 1000 Ljubljana.
Kot pravočasne bodo upoštevane vloge, ki bodo do navedenega roka predložene glavni pisarni ministrstva (v poslovnem času) oziroma bodo do navedenega roka oddane na pošti kot priporočena pošiljka.
Neustrezno označene in nepravočasno prispele vloge ter vloge, ki jih niso podali upravičeni prijavitelji, se ne bodo obravnavale, s sklepom bodo zavržene in vrnjene prijavitelju.
21. Pogoji za spremembo javnega razpisa: pred potekom roka za oddajo prijav lahko ministrstvo spremeni razpisno dokumentacijo z izdajo sprememb oziroma dopolnitev. Vsaka taka sprememba oziroma dopolnitev bo sestavni del razpisne dokumentacije in bo objavljena tudi na spletnem naslovu: https://www.gov.si/drzavni-organi/ministrstva/ministrstvo-za-kulturo/javne-objave/
22. Datum odpiranja vlog za dodelitev sredstev
Začetek odpiranja prispelih vlog bo dne 23. 3. 2020 ob 10. uri, v prostorih Ministrstva za kulturo, Maistrova 10, Ljubljana (III. nadstropje, sejna soba 329) in bo javno. V primeru večjega števila vlog, lahko komisija odloči, da odpiranje ne bo javno.
Komisija bo v roku 8 dni od odpiranja vlog pisno pozvala k dopolnitvi tiste prijavitelje, katerih vloge niso popolne. Prijavitelj v dopolnitvi ne sme spreminjati višine zaprošenih sredstev, tistega dela vloge, ki se veže na tehnične specifikacije predmeta vloge ali tistih elementov vloge, ki vplivajo ali bi lahko vplivali na drugačno razvrstitev njegove vloge glede na preostale vloge, ki jih je ministrstvo prejelo v postopku dodelitve sredstev.
Nepopolne vloge, ki jih prijavitelji ne bodo dopolnili v skladu s pozivom za dopolnitev, bodo s sklepom zavržene.
Ministrstvo si pridržuje pravico, da lahko javni razpis kadarkoli do izdaje sklepov o (ne)izboru prekliče.
23. Rok, v katerem bodo kandidati obveščeni o izidu javnega razpisa
Prijavitelji bodo s sklepom ministra oziroma pooblaščene osebe o izidu javnega razpisa obveščeni najkasneje v roku 60 dni od odpiranja vlog. V primeru sklepa o izbiri bo izbrani prijavitelj prejel pisni poziv, da pristopi k podpisu pogodbe. Če se v roku osmih dni ne bo odzval na poziv, se šteje, da je umaknil prijavo. Sredstva se lahko dodelijo naslednjemu prijavitelju, ki ima na osnovi ocene prvi možnost prejeti sredstva.
Zoper sklep ministrstva je dopusten upravni spor. Tožba se vloži na Upravno sodišče Republike Slovenije, Fajfarjeva 33, 1000 Ljubljana, in sicer v 30 dneh od vročitve sklepa, pisno neposredno pri navedenem sodišču ali priporočeno po pošti. Tožbi v dveh izvodih je potrebno priložiti sklep v izvirniku, prepisu ali kopiji. Tožba ne ovira izvršitve sklepa o (ne)izboru, zoper katerega je vložena oziroma ne zadrži podpisa pogodbe o sofinanciranju projekta z izbranimi prijavitelji.
24. Kraj, čas in oseba, pri kateri lahko zainteresirani dvignejo razpisno dokumentacijo
Razpisna dokumentacija je dosegljiva na spletnem naslovu ministrstva: https://www.gov.si/drzavni-organi/ministrstva/ministrstvo-za-kulturo/javne-objave/
Razpisno dokumentacijo je mogoče dvigniti tudi osebno v glavni pisarni Ministrstva za kulturo, Maistrova 10, 1000 Ljubljana, vsak delovni dan med 9. in 12. uro, v sredo tudi med 14. in 16. uro. Dodatne informacije o javnem razpisu je mogoče pridobiti na elektronskem naslovu mojca.juric@gov.si z navedbo zadeve: Razpis ESS Podporno okolje za delovanje na področju kulture 2020.
Ministrstvo priporoča, da se prijavitelji udeležijo informativne delavnice, ki bo potekala 10. 2. 2020 v prostorih ministrstva, Maistrova 10, Ljubljana, sejna soba v pritličju, ob 10. uri.
25. Posledice, če se ugotovi, da je v postopku potrjevanja operacij ali izvrševanja operacij prišlo do resnih napak, nepravilnosti, goljufije ali kršitve obveznosti
V kolikor se ugotovi, da prijavitelj ministrstva ni seznanil z vsemi dejstvi in podatki, ki so mu bili znani ali bi morali biti znani oziroma da je posredoval neresnične, nepopolne podatke oziroma dokumente ali prikril informacije, ki bi jih bil v skladu s tem javnim razpisom dolžan razkriti, ker bi lahko vplivali na odločitev ministrstva o dodelitvi sredstev ali da je neupravičeno pridobil sredstva po tem javnem razpisu na nepošten način, na podlagi ponarejene listine ali kaznivega dejanja, ministrstvo lahko zahteva vračilo neupravičeno prejetih sredstev skupaj z zakonskimi zamudnimi obrestmi, obračunanimi od dneva nakazila na transakcijski račun izbranega prijavitelja do dneva vračila v proračun RS in prekinitev pogodbe o sofinanciranju skladno z njenimi določili.
Upravičenec bo moral v primeru ugotovitve nepravilnosti vrniti zahtevana sredstva v roku 30 dni od vročitve zahtevka za vračilo sredstev.
Ministrstvo za kulturo 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti