Uradni list

Številka 3
Uradni list RS, št. 3/2020 z dne 17. 1. 2020
Uradni list

Uradni list RS, št. 3/2020 z dne 17. 1. 2020

Kazalo

66. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o strokovni komisiji za izvajanje ukrepa Sodelovanje iz Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014–2020, stran 208.

  
Na podlagi drugega odstavka 18.a člena Zakona o kmetijstvu (Uradni list RS, št. 45/08, 57/12, 90/12 – ZdZPVHVVR, 26/14, 32/15, 27/17 in 22/18) ministrica za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano izdaja
P R A V I L N I K 
o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o strokovni komisiji za izvajanje ukrepa Sodelovanje iz Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014–2020 
1. člen
V Pravilniku o strokovni komisiji za izvajanje ukrepa Sodelovanje iz Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014–2020 (Uradni list RS, št. 6/18) se v 4. členu v drugem odstavku črta besedilo »Strokovna komisija se imenuje, ko ARSKTRP pregleda vloge, prispele na javni razpis, z vidika njihove popolnosti in izpolnjevanja predpisanih pogojev iz predpisov in pogojev iz javnega razpisa.«.
Četrti odstavek se spremeni tako, da se glasi:
»(4) Člani strokovne komisije prve stopnje se imenujejo, ko ARSKTRP pregleda vloge, prispele na javni razpis, z vidika njihove popolnosti. Člani strokovne komisije druge stopnje se imenujejo v primeru vloženih pritožb na oceno strokovne komisije prve stopnje.«.
2. člen 
V Prilogi 1: IZJAVA o preprečevanju nasprotja interesov, o varstvu podatkov in zaupnosti, se za napovednim stavkom doda nova 1. točka, ki se glasi:
»1. da kot predsednik oziroma kot član strokovne komisije sodelujem pri ocenjevanju naslednjih projektov EIP:
Zaporedna številka projekta EIP (SPIS številka)
Naslov projekta EIP
Vloga pri ocenjevanju projekta EIP
Stopnja obravnave vloge (prva ali druga stopnja)
Po potrebi dodajte vrstice.«. 
Dosedanja 1. točka postane 2. točka.
V dosedanji 2. točki, ki postane 3. točka, se za besedo »ustrezno« doda beseda »točko«.
Dosedanji 3. in 4. točka postaneta 4. in 5. točka.
KONČNA DOLOČBA 
3. člen 
(začetek veljavnosti) 
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-290/2019
Ljubljana, dne 9. januarja 2020
EVA 2019-2330-0098
Dr. Aleksandra Pivec 
ministrica 
za kmetijstvo, 
gozdarstvo in prehrano