Uradni list

Številka 3
Uradni list RS, št. 3/2020 z dne 17. 1. 2020
Uradni list

Uradni list RS, št. 3/2020 z dne 17. 1. 2020

Kazalo

VL 104295/2019 Os-3732/19, Stran 134
Okrajno sodišče v Ljubljani – centralni oddelek za verodostojno listino je v izvršilni zadevi upnika Slovensko zavarovalno združenje, Železna cesta 14, Ljubljana, ki ga zastopa zak. zast. Maja Krumberger, Požarnice 83, Brezovica pri Ljubljani, proti dolžniku: Gregor Gortnar, Partizanska cesta 1d, Škofja Loka, ki ga zastopa zak. zast. Tomaž Pisk – odvetnik, Mestni trg 38, Škofja Loka; Anja Vegelj, Mrtvice 60, Krško, zaradi izterjave 3.819,12 EUR, sklenilo:
Dolžniku Gregorju Gortnar, Partizanska cesta 1d, Škofja Loka, se na podlagi 4. točke drugega odstavka 82. člena Zakona o pravdnem postopku – ZPP v zvezi s 15. členom Zakona o izvršbi in zavarovanju – ZIZ postavi začasni zastopnik.
Za začasnega zastopnika se postavi odv. mag. Tomaž Pisk, Mestni trg 38, Škofja Loka.
Začasni zastopnik bo zastopal dolžnika vse dotlej, dokler dolžnik ali njegov pooblaščenec ne nastopi pred sodiščem oziroma vse dotlej, dokler organ, pristojen za socialne zadeve, ne sporoči sodišču, da je postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 23. 12. 2019