Uradni list

Številka 3
Uradni list RS, št. 3/2020 z dne 17. 1. 2020
Uradni list

Uradni list RS, št. 3/2020 z dne 17. 1. 2020

Kazalo

79. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o oddajanju v najem in obremenjevanju nepremičnin v lasti Občine Grosuplje, stran 231.

  
Na podlagi 29. in 65. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo 2, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 in 14/15), Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 11/18 in 79/18), Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 31/18) in 18. člena Statuta Občine Grosuplje (Uradni list RS, št. 65/17) je Občinski svet Občine Grosuplje na 8. seji dne 11. 12. 2019 sprejel
O D L O K 
o spremembah in dopolnitvah Odloka o oddajanju v najem in obremenjevanju nepremičnin v lasti Občine Grosuplje 
1. člen 
V Odloku o oddajanju v najem in obremenjevanju nepremičnin v lasti Občine Grosuplje (Uradni list RS, št. 29/16) se v 12. členu pred prvo alinejo dodajo naslednje štiri alineje:
»– stojnica v lasti Občine Grosuplje (v EUR/m2/dan) ……………………..
15,00
10,00
5,00
– prodajna hišica v lasti Občine Grosuplje (v EUR/m2/leto) …..……..
40,00
35,00
15,00
– prodajni objekt, postavljen na občinsko zemljišče (kiosk, kontejner, svečomat, mlekomat ipd.) (v EUR/m2/leto) …………...…..
50,00
45,00
20,00
– mobilna prodaja (v EUR/m2/dan) ……………………..
20,00
15,00
10,00«
2. člen 
Tretji odstavek 27. člena se spremeni, tako da se glasi:
»Podatki o površini, obremenjeni s služnostno pravico, se povzamejo iz projektne in druge dokumentacije o nameravani služnosti. Širina trase (varovalni pas) se določi skladno s predpisi s predmetnega področja.«
3. člen 
Prvi odstavek 31. člena se spremeni, tako da se glasi:
»Višina nadomestila se določi glede na območje ter namensko rabo zemljišča, razvidno iz prostorskih aktov, v EUR/m2 brez DDV, in sicer:
območje
I.
II.
III.
stavbna zemljišča ……………..
20,00
16,00
8,00
kmetijska zemljišča …………...
/
1,00
0,50«
4. člen 
Tretji odstavek 36. člena se črta.
5. člen 
39. člen se spremeni, tako da se glasi:
»Višina nadomestila za odplačno stavbno pravico se določi skladno z Zakonom o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti. Za določitev izkustvene višine nadomestila se uporabi izkustveno določena višina kupnine, ki bi bila za isto nepremičnino v primeru prodaje le-te. Če tako ugotovljena višina nadomestila preseže zakonsko določeni znesek, nad katerim je potrebna cenitev, se višina nadomestila določi s cenitvijo, v nasprotnem primeru pa se kot višina nadomestila uporabi znesek, ki bi bil določen kot kupnina.«
6. člen 
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-0001/2015
Grosuplje, dne 11. decembra 2019
Župan 
Občine Grosuplje 
dr. Peter Verlič